• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України  | Постанова від 24.11.2023 № 151
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.11.2023
 • Номер: 151
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 24.11.2023
 • Номер: 151
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 28.11.2023
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
24.11.2023 № 151
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", пункту 5 розділу ІІ Закону України від 12 січня 2023 року № 2888-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо платіжних послуг", пункту 7 розділу ІІ Закону України від 20 березня 2023 року № 2970-ІХ "Про внесення змін до Податкового кодексу України та інших законодавчих актів України щодо імплементації міжнародного стандарту автоматичного обміну інформацією про фінансові рахунки", підпункту 1 пункту 30 розділу VII Закону України "Про фінансові послуги та фінансові компанії", з метою приведення порядку відкриття та закриття рахунків користувачів у відповідність до вимог законодавства України Правління Національного банку України
постановляє:
1. У пункті 4 постанови Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 162 "Про затвердження Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків" слова та цифри ", крім підпункту 15 пункту 3 та абзацу шостого пункту 13 розділу І Інструкції, які набирають чинності через 36 місяців із дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги"" виключити.
2. Затвердити Зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 29 липня 2022 року № 162 (зі змінами) (далі - Зміни до Інструкції), що додаються.
3. Департаменту платіжних систем та інноваційного розвитку (Андрій Поддєрьогін) після офіційного опублікування довести до відома надавачів платіжних послуг з обслуговування рахунків інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім абзацу другого підпункту 2 пункту 1 Змін до Інструкції, який набирає чинності з 01 січня 2024 року.
ГоловаАндрій ПИШНИЙ
Інд. 57
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
24 листопада 2023 року № 151
Зміни до Інструкції про порядок відкриття та закриття рахунків користувачам надавачами платіжних послуг з обслуговування рахунків
1. У розділі І:
1) підпункт 15 пункту 3 виключити;
2) у пункті 13:
абзац шостий виключити;
3) абзац п'ятий пункту 16 після слова "Зразок" доповнити словом "власноручного";
4) у пункті 20:
у першому реченні слово "Законом" замінити словом "законом";
у другому реченні слова "Законом та/або в нормативно-правовому акті Національного банку" замінити словом "законодавством";
5) абзац дев'ятий пункту 24 виключити.
У зв'язку з цим абзаци десятий-дванадцятий уважати відповідно абзацами дев' ятим-одинадцятим;
6) пункт 30 викласти в такій редакції:
"30. Днем відкриття вкладного (депозитного), поточного, платіжного, розрахункового, кореспондентського рахунку, рахунку умовного зберігання (ескроу) користувача вважається дата, визначена умовами відповідного договору.".
2. У розділі XV:
1) пункт 123 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) є підстави, передбачені Податковим кодексом України. Залишок коштів із поточного/платіжного рахунку користувача повертається цьому користувачу відповідно до вимог Податкового кодексу України.";
2) пункт 128 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Банк має право розірвати договір банківського вкладу за настання підстав, визначених законом. Залишок коштів з вкладного (депозитного) рахунку та нараховані проценти повертаються клієнту в порядку, визначеному законом та/або договором банківського вкладу, або нормативно-правовим актом Національного банку з питань фінансового моніторингу.";
3) абзац шостий пункту 134 після слова "повертаються" доповнити словами "небанківським надавачем платіжних послуг, фінансовою установою, що має право на надання платіжних послуг,";
4) пункт 135 виключити.
3. У додатках до Інструкції:
1) у колонці 3 таблиці додатка 1:
у рядку 2 слова ", ведення якого здійснюється Національним банком України" виключити;
у першому реченні рядка 4 слова "реєстраційний (обліковий) номер платника податку" замінити словами "обліковий номер";
2) у колонці 3 рядка 2 таблиці додатка 2 слова ", ведення якого здійснюється Національним банком України" виключити;
3) у колонці 2 рядка 1 таблиці додатка 3 слово "Найменування" замінити словами "Повне або скорочене (за наявності) найменування";
4) у тексті додатків 1, 2 та 4 слова "найменування", "Найменування" замінити відповідно словами "повне або скорочене (за наявності) найменування", "Повне або скорочене (за наявності) найменування".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)