• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Національний банк України  | Постанова, Акт, Журнал, Форма типового документа, Положення від 29.12.2017 № 148
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
29.12.2017 № 148
Про затвердження Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 54 від 24.05.2018 № 37 від 12.02.2019 № 131 від 07.11.2019 № 59 від 07.05.2020 № 155 від 08.12.2020 № 132 від 03.12.2021 № 205 від 19.09.2022 )
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення та приведення у відповідність до вимог нормативно-правових актів України Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні (далі - Положення про ведення касових операцій), що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 54 від 24.05.2018 )
1-1. Суб'єкти господарювання мають право до 30 червня 2018 року (включно) використовувати в своїй діяльності форми відомості на виплату грошей, прибуткового касового ордера, видаткового касового ордера, журналу реєстрації прибуткових і видаткових касових документів, касової книги, книги обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки та акта про результати інвентаризації наявних коштів, установлені Положенням про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 637, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 січня 2005 року за № 40/10320 (зі змінами).
( Пункт 1 доповнено новим пунктом 1-1 згідно з Постановою Національного банку № 54 від 24.05.2018 )
1-2. Суб'єктам господарювання до 30 червня 2018 року (включно):
1) розробити та затвердити порядок оприбуткування готівки в касі та порядок розрахунку ліміту каси з урахуванням норм Положення про ведення касових операцій;
2) користуватися лімітами каси, установленими та затвердженими до набрання чинності цією постановою.
( Пункт 1 доповнено новим пунктом 1-2 згідно з Постановою Національного банку № 54 від 24.05.2018 )
2. Визнати такими, що втратили чинність:
2) постанову Правління Національного банку України від 10 серпня 2005 року № 277 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 29 серпня 2005 року за № 944/11224;
3) постанову Правління Національного банку України від 13 грудня 2006 року № 454 "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 26 грудня 2006 року за № 1362/13236;
4) постанову Правління Національного банку України від 29 квітня 2009 року № 252 "Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 21 травня 2009 року за № 448/16464;
5) постанову Правління Національного банку України від 22 грудня 2010 року № 573 "Про внесення змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 09 березня 2011 року за № 279/19017;
6) постанову Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210 "Про встановлення граничної суми розрахунків готівкою", зареєстровану в Міністерстві юстиції України 02 липня 2013 року за № 1109/23641;
7) постанову Правління Національного банку України від 25 листопада 2016 року № 407 "Про внесення змін до постанови Правління Національного банку України від 06 червня 2013 року № 210".
3. Департаменту грошового обігу (Зайвенко В.П.) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Смолія Я.В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

В.о. Голови

Я.В. Смолій

ПОГОДЖЕНО:

В.о. Голови Державної
фіскальної служби України
М.В. Продан
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
29.12.2017 № 148
ПОЛОЖЕННЯ
про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
( У тексті Положення слова "електронний платіжний засіб", "небанківська установа", "поточний рахунок" у всіх відмінках замінено відповідно словами "платіжний інструмент", "небанківський надавач платіжних послуг", "рахунок" у відповідних відмінках згідно з Постановою Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Закону України "Про Національний банк України" і визначає порядок ведення касових операцій у національній валюті України юридичними особами (крім банків) та їх відокремленими підрозділами незалежно від організаційно-правової форми та форми власності (далі - підприємства), органами державної влади та органами місцевого самоврядування під час здійснення ними діяльності з виробництва, реалізації, придбання товарів чи іншої господарської діяльності (далі - установи), фізичними особами, які здійснюють підприємницьку діяльність (далі - фізичні особи - підприємці) (далі разом у тексті - суб'єкти господарювання), фізичними особами.
2. Вимоги цього Положення не поширюються на:
1) розташовані на території України іноземні дипломатичні, консульські та інші офіційні представництва, міжнародні організації та їх філії, що користуються імунітетом і дипломатичними привілеями;
2) представництва іноземних організацій і філій, які не здійснюють підприємницької діяльності;
3) банки та філії іноземних банків.
2-1. Порядок проведення та оформлення переказу коштів без відкриття рахунку в національній валюті України та/або валютно-обмінні операції, що здійснюються небанківськими надавачами платіжних послуг та операторами поштового зв’язку на підставі ліцензії на надання фінансових платіжних послуг та/або на здійснення валютних операцій, визначено нормативно-правовими актами Національного банку України з питань організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, приймання готівки для виконання платіжних операцій, структури валютного ринку України, умов і порядку торгівлі іноземною валютою та банківськими металами на валютному ринку України і не регулюються цим Положенням.
( Розділ I доповнено новим пунктом 2-1 згідно з Постановою Національного банку № 59 від 07.05.2020; в редакції Постанови Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
3. У цьому Положенні нижчезазначені терміни вживаються в такому значенні:
1) виплати, пов'язані з оплатою праці - виплати, віднесені до фонду оплати праці, а також до інших виплат, що не належать до цього фонду згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Державного комітету статистики України від 13 січня 2004 року № 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за № 114/8713;
2) відокремлені підрозділи - філії, представництва, відділення, що наділяються частиною майна господарських організацій, здійснюючи щодо цього майна право оперативного використання чи інше речове право, передбачене законодавством України, та інші структурні підрозділи (стаціонарні або пересувні), де реалізуються товари, надаються послуги та здійснюються розрахункові операції;
( Підпункт 2 пункту 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 37 від 12.02.2019 )
3) готівка - грошові знаки національної валюти України (банкноти і монети, у тому числі розмінні, обігові, пам'ятні банкноти та монети, які є платіжними засобами);
( Підпункт 3 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 132 від 03.12.2021 )
4) готівкова виручка (готівка) - сума фактично одержаної готівки від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), а також від операцій, що безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;
5) готівкові розрахунки/розрахунки готівкою - платежі готівкою суб'єктів господарювання і фізичних осіб за реалізовану продукцію (товари, виконані роботи, надані послуги), а також за операціями, які безпосередньо не пов'язані з реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг) та іншого майна;
( Підпункт 5 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
6) депонована заробітна плата - готівка, одержана суб'єктами господарювання для виплат, пов'язаних з оплатою праці, та не виплачена в установлений строк окремим фізичним особам;
7) журнал реєстрації прибуткових і видаткових касових документів - документ, що застосовується для реєстрації прибуткових та видаткових касових ордерів та інших касових документів;
8) каса - приміщення або місце здійснення готівкових розрахунків, а також приймання, видачі, зберігання готівки, інших цінностей, касових документів;
9) касова книга - документ установленої форми, що застосовується для здійснення первинного обліку готівки в касі;
10) касовий ордер - первинний документ (прибутковий або видатковий касовий ордер), що застосовується для оформлення надходжень (видачі) готівки з каси;
11) касові документи - документи (касові ордери та відомості на виплату готівки, розрахункові документи, електронні розрахункові документи, квитанції програмно-технічних комплексів самообслуговування, відомості закупівлі сільськогосподарської продукції, інші прибуткові та видаткові касові документи), за допомогою яких відповідно до законодавства України оформляються касові операції, звіти про використання коштів, а також відповідні журнали встановленої форми для реєстрації цих документів та книги обліку;
( Підпункт 11 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 59 від 07.05.2020 )
12) касові операції - операції суб'єктів господарювання між собою та з фізичними особами, пов'язані з прийманням і видачею готівки під час проведення розрахунків через касу з відображенням цих операцій у відповідних книгах обліку;
13) книга обліку - касова книга, книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки, книга обліку розрахункових операцій (у разі її використання), книга обліку доходів і витрат;
( Підпункт 13 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 54 від 24.05.2018, № 59 від 07.05.2020; в редакції Постанови Національного банку № 155 від 08.12.2020 )
14) книга обліку доходів і витрат - документ установленої форми, що застосовується відповідно до законодавства України для відображення руху готівки. Форма відповідної книги обліку доходів і витрат затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики, відповідно до вимог Податкового кодексу України;
( Підпункт 14 пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 54 від 24.05.2018; в редакції Постанови Національного банку № 155 від 08.12.2020 )
15) книга обліку виданої та прийнятої старшим касиром готівки - книга, що застосовується для обліку готівки та сплачених документів;
15-1) комерційний агент (агент) - юридична особа або фізична особа- підприємець, яка діє від імені, в інтересах, під контролем і за рахунок особи, яку вона представляє під час надання платіжних послуг на підставі відповідного договору;
( Пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом 15-1 згідно з Постановою Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
16) ліміт залишку готівки в касі (далі - ліміт каси) - граничний розмір суми готівки, що може залишатися в касі в позаробочий час та забезпечити роботу на початку наступного робочого дня;
16-1) небанківський надавач платіжних послуг - надавач платіжних послуг, що не є банком. До небанківських надавачів платіжних послуг належать надавачі платіжних послуг, перелік яких визначено в пунктах 2-7 частини першої статті 10 Закону України "Про платіжні послуги";
( Пункт 3 розділу I доповнено новим підпунктом 16-1 згідно з Постановою Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
17) операційний час - частина операційного дня банку або небанківського надавача платіжних послуг, (далі - надавач платіжних послуг) протягом якої приймаються платіжні інструкції та інструкції на відкликання. Тривалість операційного часу встановлюється надавачем платіжних послуг самостійно та закріплюється в його внутрішніх документах;
( Підпункт 17 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
18) оприбуткування готівки - проведення суб'єктами господарювання обліку готівки в касі на повну суму її фактичних надходжень у касовій книзі/книзі обліку доходів і витрат/фіскальному звітному чеку/електронному фіскальному звітному чеку/розрахунковій квитанції;
( Підпункт 18 пункту 3 розділу I в редакції Постанови Національного банку № 54 від 24.05.2018; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 59 від 07.05.2020; в редакції Постанови Національного банку № 155 від 08.12.2020 )
19) фізична особа - громадянин України, іноземець, особа без громадянства, яка не здійснює підприємницької діяльності.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються у значеннях, наведених у законах України та нормативно-правових актах Національного банку України.
( Абзац двадцять третій пункту 3 розділу I із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
II. Вимоги до організації готівкових розрахунків
4. Суб'єкти господарювання, які відкрили рахунки в банках і зберігають на цих рахунках свої кошти, здійснюють розрахунки за своїми грошовими зобов'язаннями, що виникають у господарських відносинах, у безготівковій формі, а також у готівковій формі з дотриманням обмежень та в порядку, установленому законодавством України.
5. Суб'єкти господарювання здійснюють розрахунки готівкою між собою і з фізичними особами через касу як коштами, одержаними як готівкова виручка, так і коштами, одержаними із банків. Зазначені розрахунки проводяться також шляхом переказу готівки для сплати відповідних платежів.
Суб'єкти господарювання здійснюють облік операцій з готівкою у відповідних книгах обліку.
6. Суб'єкти господарювання мають право здійснювати розрахунки готівкою протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами:
1) між собою - у розмірі до 10000 (десяти тисяч) гривень включно;
2) з фізичними особами - у розмірі до 50000 (п'ятдесяти тисяч) гривень включно.
Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.
( Пункт 6 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
Платежі понад установлені граничні суми проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки. Кількість суб'єктів господарювання та фізичних осіб, з якими здійснюються готівкові розрахунки, протягом дня не обмежується.
( Абзац п'ятий пункту 6 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 59 від 07.05.2020, № 205 від 19.09.2022 )
Обмеження, установлене в пункті 6 розділу II цього Положення, стосується також розрахунків під час оплати за товари, придбані на виробничі (господарські) потреби за рахунок готівки, одержаної за допомогою платіжного інструменту.
7. Фізичні особи мають право здійснювати розрахунки готівкою:
1) із суб'єктами господарювання протягом одного дня за одним або кількома платіжними документами - у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.
Платежі на суму, що перевищує 50000 гривень, проводяться через надавачів платіжних послуг шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення коштів до кас надавачів платіжних послуг для подальшого їх переказу на рахунки;
( Абзац третій пункту 7 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 59 від 07.05.2020, № 205 від 19.09.2022 )
2) між собою за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному посвідченню, у розмірі до 50 000 (п'ятдесяти тисяч) гривень уключно.
Платежі на суму, яка перевищує 50000 гривень, здійснюються шляхом переказу коштів із рахунку на рахунок або внесення та/або переказу коштів на рахунки.
( А бзац другий підпункту 2 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 205 від 19.09.2022 )( Пункт 7 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 54 від 24.05.2018 )
8. Обмеження, установлені в пунктах 6 та 7 розділу II цього Положення, не стосуються:
1) розрахунків суб'єктів господарювання з бюджетами та державними цільовими фондами;
2) добровільних пожертвувань та благодійної допомоги;
3) використання готівки, виданої на відрядження;
4) виплат, пов'язаних з оплатою праці;
( Пункт 8 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 37 від 12.02.2019 )
5) використання готівкових коштів з фонду оперативно-розшукових (негласних слідчих) дій, створеного на виконання частини третьої статті 24 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" та частини четвертої статті 17 розділу II Закону України "Про Державне бюро розслідувань".
( Пункт 8 розділу II доповнено новим підпунктом згідно з Постановою Національного банку № 37 від 12.02.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 132 від 03.12.2021 )
9. Підприємство/відокремлений підрозділ підприємства/фізична особа- підприємець, яке/який/яка відповідно до законодавства України приймає до обслуговування платіжні інструменти з метою проведення оплати вартості товарів чи послуг і оснащено платіжним терміналом [уключно зі з’єднаним чи поєднаним із реєстратором розрахункових операцій (далі - РРО)], має право за рахунок готівкової виручки або готівки, отриманої з банку, надавати держателю платіжного інструменту (якщо така послуга передбачена правилами відповідної платіжної системи/еквайром) послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа, а також, але не виключно, із надсиланням електронного розрахункового документа на наданий такою особою абонентський номер або адресу електронної пошти) та відображенням таких операцій у книзі обліку розрахункових операцій (далі - КОРО) або розрахунковій книжці (далі - РК) у разі їх використання.
Національний банк України має право встановлювати обмеження з видачі готівки за платіжними інструментами.
Обмеження з видачі готівки за платіжними інструментами можуть установлюватися оператором відповідної платіжної системи/еквайром та учасниками цієї системи.
( Пункт 9 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
10. Розрахунки суб'єктів господарювання та фізичних осіб у разі їх здійснення готівкою без відкриття рахунку шляхом унесення готівки до кас надавачів платіжних послуг для подальшого її переказу на рахунки інших суб'єктів господарювання або фізичних осіб для платників коштів є готівковими, а для отримувачів коштів безготівковими.
( Пункт 10 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 59 від 07.05.2020, № 205 від 19.09.2022 )
11. Готівка, що надходить до кас, оприбутковується в день одержання готівки в повній сумі.
Оприбуткуванням готівки в касах установ/підприємств та їх відокремлених підрозділів, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО та з оформленням їх касовими ордерами і веденням касової книги, є здійснення обліку готівки в повній сумі її фактичних надходжень у касовій книзі на підставі прибуткових касових ордерів.
Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням РРО без ведення касової книги, є забезпечення зберігання щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) в електронній формі протягом строку, визначеного пунктом 44.3 статті 44 Податкового кодексу України і занесення інформації згідно з фіскальними звітними чеками/електронними фіскальними звітними чеками до відповідних книг обліку (КОРО - у разі її використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії). Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі.
( Абзац третій пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 131 від 07.11.2019, № 59 від 07.05.2020 )
Оприбуткуванням готівки в касах відокремлених підрозділів установ/підприємств, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням програмних РРО без ведення касової книги, є забезпечення щоденного створення засобами програмних РРО у паперовій та/або електронній формі фіскальних звітних чеків та подання їх до фіскального сервера засобами телекомунікацій, а також направлення створених програмними РРО електронних розрахункових документів та повідомлень для їх реєстрації і довгострокового зберігання до фіскального сервера.
( Пункт 11 розділу II доповнено новим абзацом четвертим згідно з Постановою Національного банку № 59 від 07.05.2020 )
Оприбуткуванням готівки в касах суб'єктів господарювання, які проводять готівкові розрахунки із застосуванням КОРО без застосування РРО, є занесення даних розрахункових квитанцій до КОРО.
Оприбуткування та облік фізичними особами-підприємцями отриманих доходів здійснюється в книгах обліку доходів і витрат/у довільній формі шляхом помісячного відображення отриманих доходів у порядку, визначеному Податковим кодексом України.
( Абзац шостий пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 155 від 08.12.2020 )( Пункт 11 розділу II в редакції Постанов Національного банку № 54 від 24.05.2018, № 37 від 12.02.2019 )
12. Установа/підприємство на підставі цього Положення зобов'язане розробити та затвердити внутрішнім документом порядок оприбуткування готівки в касі установи/підприємства, у якому максимально врахувати особливості роботи як установи/підприємства, так і його відокремлених підрозділів [внутрішній трудовий розпорядок, режим роботи, графіки змінності, порядок та особливості здавання готівкової виручки (готівки) до банку]. Для відокремлених підрозділів установи/підприємства порядок оприбуткування готівки в касі встановлюється та доводиться внутрішніми документами установи/підприємства. Розроблений порядок повинен відповідати вимогам цього Положення та не суперечити законодавству України.
Установа/підприємство відповідно до вимог цього Положення зобов’язана (е) визначити та затвердити внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу.
( Пункт 12 розділу II доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
13. Підприємства та фізичні особи-підприємці, яким Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" (далі - Закон про застосування реєстраторів) надано право проводити розрахунки готівкою із споживачами без використання РРО з використанням відповідних книг обліку і специфіка функціонування яких унеможливлює оформлення ними кожної операції касовим ордером (продаж проїзних і перевізних документів; білетів державних лотерей; квитків на відвідування культурно-спортивних і видовищних закладів), оприбутковують готівку наприкінці робочого дня за сукупністю операцій у цілому за робочий день з оформленням касовими документами і відображенням у КОРО або РК.
Суми готівки, що оприбутковуються, повинні відповідати сумам, визначеним у відповідних касових (розрахункових) документах.
14. Установа/підприємство, що здійснює операції з готівкою в національній валюті, ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) установлює, виходячи з потреби прискорення обігу готівки та своєчасного її надходження до кас банків.
Вимоги пункту 14 розділу II цього Положення поширюються на небанківських надавачів платіжних послуг.
( Абзац другий пункту 14 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 59 від 07.05.2020 )
Банкам і фізичним особам-підприємцям ліміт каси та строки здавання готівкової виручки (готівки) не встановлюються.
15. Установи/підприємства мають право тримати в позаробочий час у своїх касах готівкову виручку (готівку) у межах, що не перевищують самостійно встановлений ними ліміт каси. Готівкова виручка (готівка), що перевищує самостійно встановлений ліміт каси, здається до банків для її зарахування на банківські рахунки. Відокремлені підрозділи установ/підприємств мають право здавати готівкову виручку (готівку) безпосередньо до кас юридичних осіб або надавачів платіжних послуг, комерційних агентів із приймання готівки для її переказу і зарахування на банківські рахунки юридичних осіб.
( Абзац перший пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановами Національного банку № 59 від 07.05.2020, № 205 від 19.09.2022 )
Підприємство має право здійснювати збір готівкової виручки (готівки), отриманої від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), для подальшого її здавання до банку з використанням комплексу технічних та програмних засобів, розташованих у місці здійснення готівкових розрахунків, які б забезпечували безпечне передавання коштів з робочих місць касирів до спеціально обладнаного приміщення для зберігання та подальшого здавання готівки до кас банків.
( Абзац другий пункту 15 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 54 від 24.05.2018 )
16. Суб’єкти господарювання здають готівкову виручку (готівку) для виконання платіжних операцій до національних операторів, небанківських надавачів платіжних послуг, комерційних агентів із приймання готівки.
Готівкова виручка (готівка) здається суб’єктами господарювання самостійно [уключаючи готівкову виручку (готівку), отриману із застосуванням платіжних пристроїв та через пункти надання фінансових послуг] або через відповідні служби, яким згідно із законодавством України надано право на перевезення валютних цінностей та інкасацію коштів, або через підприємства, які отримали ліцензію Національного банку України на надання банкам послуг з інкасації.
Готівкова виручка (готівка) здається для зарахування на будь-який рахунок суб’єкта господарювання на його вибір.
Небанківські надавачі платіжних послуг та їх комерційні агенти здають готівку (готівкову виручку), отриману через платіжні пристрої та пункти надання фінансових послуг для подальшого виконання платіжних операцій, на рахунок/рахунки, відкритий/відкриті для обліку коштів, прийнятих для подальшого виконання платіжних операцій. Небанківські надавачі платіжних послуг, які, крім операцій з приймання готівки для виконання платіжних операцій, здійснюють видачу переказів готівкою, зобов’язані забезпечити здавання на такі рахунки готівки в сумі перевищення прийнятої для подальшого виконання платіжних операцій готівки над виданою за переказами готівкою.
( Пункт 16 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
17. Суб'єкти господарювання використовують готівкову виручку (готівку), у тому числі готівку, одержану з банку, для забезпечення потреб, що виникають у процесі їх функціонування, а також для проведення розрахунків з бюджетами та державними цільовими фондами за податками і зборами (обов'язковими платежами).
Суб'єкти господарювання не мають права накопичувати готівкову виручку (готівку) у своїх касах понад установлений ліміт каси для здійснення витрат до настання строків цих виплат.
18. Установи/підприємства мають право зберігати у своїй касі готівку, одержану в банку для виплат, що належать до фонду оплати праці, а також пенсій, стипендій, дивідендів (доходу) понад установлений ліміт каси протягом п'яти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка для проведення таких виплат працівникам віддалених відокремлених підрозділів підприємств залізничного транспорту та морських портів може зберігатися в касах таких установ/підприємств понад установлений ліміт каси протягом десяти робочих днів, уключаючи день одержання готівки в банку. Готівка, одержана в банку на інші виплати, видається установою/підприємством своїм працівникам у той самий день. Суми готівки, одержані в банку і не використані за призначенням протягом установлених пунктом 18 розділу II цього Положення строків, повертаються установою/підприємством до банку не пізніше наступного робочого дня банку або можуть залишатися в його касі (у межах установленого ліміту).
Установа/підприємство має право зберігати в касі готівку для виплат, які належать до фонду оплати праці та здійснюються за рахунок готівкової виручки, понад установлений ліміт каси протягом трьох робочих днів з дня настання строків цих виплат у сумі, зазначеній у переданих до каси відомостях на виплату готівки (далі - видаткова відомість) (додаток 1).
19. Готівка під звіт або на відрядження видається суб'єктами господарювання підзвітним особам відповідно до законодавства України.
( Абзац перший пункту 19 розділу II із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 54 від 24.05.2018 )
Готівка видається під звіт:
1) на закупівлю сільськогосподарської продукції та заготівлю вторинної сировини на строк не більше 10 робочих днів;
2) на закупівлю брухту чорних металів і брухту кольорових металів - на строк не більше 30 робочих днів від дня видачі готівки під звіт;
3) на всі інші виробничі (господарські) потреби - на строк не більше двох робочих днів, уключаючи день отримання готівки під звіт.
Підзвітна особа має право продовжити строк використання виданих під звіт коштів, якщо готівка одночасно видана як на відрядження, так і для вирішення в цьому відрядженні виробничих (господарських) питань (у тому числі для закупівлі сільськогосподарської продукції в населення та заготівлі вторинної сировини, у тому числі брухту чорних металів і брухту кольорових металів). Строк використання такої готівки продовжується до завершення строку відрядження.
Видача підзвітній особі готівки під звіт проводиться за умови звітування нею у встановленому порядку за раніше отримані під звіт суми.
Звітування за одержану під звіт або на відрядження готівку здійснюється відповідно до законодавства України.
20. Фізичні особи - довірені особи установ/підприємств - юридичних осіб, які відповідно до законодавства України одержали готівку з рахунку із застосуванням платіжного інструменту, використовують її за призначенням без оприбуткування в касі. Фізичні особи - довірені особи установ/підприємств - юридичних осіб подають до підрозділу бухгалтерського обліку установи/підприємства Звіт про використання коштів, виданих на відрядження або під звіт, разом із підтвердними документами про використання коштів за призначенням та повертають невикористаний залишок коштів на рахунок установи/підприємства або в касу в установлені строки і порядку, визначені для підзвітних осіб законодавством України.
( Пункт 20 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 205 від 19.09.2022 )
21. Суб'єкти господарювання під час здійснення розрахунків із споживачами за готівку зобов'язані приймати в сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) без обмежень банкноти і монети (у тому числі розмінні, обігові монети, пам'ятні банкноти та монети, зношені банкноти та монети) усіх номіналів, які випускає Національний банк України в обіг, що є платіжними засобами і не викликають сумніву в їх справжності та платіжності.
Суб'єкти господарювання мають право запропонувати споживачу звернутися до будь-якого банку (філії, відділення) із сумнівними банкнотами та монетами стосовно вирішення питання щодо їх справжності та платіжності відповідно до нормативно-правового акта Національного банку України з питань ведення касових операцій банками України.
22. Суб’єкти господарювання зобов’язані в разі отримання від споживачів у сплату за продукцію (товари, роботи, послуги) зношених банкнот/монет не видавати такі банкноти/монети на здачу та надалі здати їх разом із готівковою виручкою (готівкою) до обслуговуючих банків. Суб’єкти господарювання повинні забезпечувати наявність у касі банкнот, обігової та/або розмінної монети для видачі здачі [за винятком тих номіналів монет (банкнот), карбування та випуск в обіг/додатковий випуск в обіг яких припинено Національним банком України] з урахуванням бонусних програм лояльності та/або наявності пристроїв для приймання монет. Суб’єкти господарювання в разі прийняття Національним банком України рішення щодо припинення карбування та випуску в обіг/додаткового випуску в обіг певних номіналів монет зобов’язані здійснювати заокруглення загальної суми покупки в порядку, передбаченому нормативно-правовим актом Національного банку України з питань, що регулюють обіг монет дрібних номіналів.
( Пункт 22 розділу II в редакції Постанови Національного банку № 132 від 03.12.2021 )
III. Порядок оформлення касових операцій
23. Касові операції оформляються касовими ордерами, видатковими відомостями, розрахунковими документами, електронними розрахунковими документами, документами за операціями із застосуванням платіжних інструментів, іншими касовими документами, які згідно із законодавством України підтверджували б факт продажу (повернення) товарів, надання послуг, отримання (повернення) готівки.
( Абзац перший пункту 23 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 59 від 07.05.2020 )( Абзац другий пункту 23 розділу III виключено на підставі Постанови Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
Касові документи можуть бути паперовими або електронними. Електронні касові документи повинні бути оформлені відповідно до вимог законодавства України у сфері електронного документообігу.
Працівник установи/підприємства для підписання електронного касового документа зобов’язаний використовувати кваліфікований електронний підпис.
( Пункт 23 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
Фізична особа-підприємець для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис.
( Пункт 23 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
Фізична особа для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис/простий електронний підпис.
( Пункт 23 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
Суб’єкт господарювання має право використовувати кваліфіковану електронну печатку банку/удосконалену електронну печатку як додатковий реквізит електронного касового документа.
( Пункт 23 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
Використання удосконаленого електронного підпису, удосконаленої електронної печатки та простого електронного підпису здійснюється на договірних засадах за технологією, визначеною суб’єктом господарювання та відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" і нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України.
( Пункт 23 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 131 від 07.11.2019 )
24. Розрахункові операції, що проводяться відповідно до Закону про застосування реєстраторів, оформляються згідно з вимогами цього Закону.
25. Приймання готівки в касу проводиться за прибутковим касовим ордером (додаток 2), підписаним головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником установи/підприємства. До прибуткових касових ордерів можуть додаватися документи, які є підставою для їх складання.
Про приймання установами/підприємствами готівки в касу за прибутковими касовими ордерами видається квитанція (що є відривною частиною прибуткового касового ордера), підписана головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником, підпис яких може бути засвідчений відбитком печатки цієї/цього установи/підприємства. Використання печатки установою/підприємством не є обов'язковим.
Касири (особи, які виконують їх функції) під час роботи з готівкою керуються правилами визначення платіжних ознак та обміну банкнот, розмінних та обігових монет національної валюти України.
( Абзац третій пункту 25 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 132 від 03.12.2021 )
26. Видача готівки з кас проводиться за видатковими касовими ордерами (додаток 3) або видатковими відомостями. Документи на видачу готівки підписуються керівником і головним бухгалтером або особою, уповноваженою керівником. До видаткових ордерів додаються заяви на видачу готівки, розрахунки.
Підпис керівника установи/підприємства на видаткових касових ордерах не обов'язковий, якщо на доданих до видаткових касових ордерів документах, заявах, рахунках є його дозвільний напис.
Підприємства, що займаються закупівлею товарів сільськогосподарської продукції, проведення розрахунків за які не врегульовано законодавством України, здійснюють видачу готівки здавальникам такої сільськогосподарської продукції за відомостями, у яких зазначаються прізвища здавальників, їх адреси, обсяги зданої продукції і сума виплаченої готівки, що підписуються здавальником.
Оформлення заготівлі металобрухту та операцій з металобрухтом здійснюється згідно із Законом України "Про металобрухт".
( Пункт 26 розділу III доповнено новим абзацом згідно з Постановою Національного банку № 155 від 08.12.2020 )
27. Касир вимагає пред'явити паспорт/е-паспорт або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладення правочинів, у разі видачі окремим фізичним особам готівки (у тому числі працівникам установи/підприємства) за видатковим касовим ордером або видатковою відомістю, записує його найменування і номер, ким і коли він виданий. Фізична особа розписується у видатковому касовому ордері або видатковій відомості про одержання готівки із зазначенням одержаної суми (гривень - словами, копійок - цифрами). Одержувачі пред'являють паспорти чи документи, що їх замінюють, якщо видаткова відомість складена на видачу готівки кільком особам, та розписуються у відповідній графі документа.
( Абзац перший пункту 27 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 132 від 03.12.2021 )
Видаткові касові ордери або видаткові відомості не приймаються для виведення залишку готівки в касі, якщо видача готівки з каси не підтверджена підписом одержувача.
Видача готівки фізичним особам, яких немає в штатному розписі установи/підприємства, проводиться за видатковими касовими ордерами, що виписуються окремо на кожну особу, або за окремою видатковою відомістю.
Підприємства/відокремлені підрозділи підприємств/фізичні особи-підприємці, які відповідно до законодавства України приймають до обслуговування платіжні інструменти та проводять розрахунки із застосуванням РРО і надають держателям платіжних засобів послуги з видачі готівки з друкуванням квитанції платіжного термінала (або розрахункового документа), реєструють у встановленому порядку такі операції в розрахункових документах РРО або РК.
( Абзац четвертий пункту 27 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 59 від 07.05.2020 )
28. Касир проводить видачу готівки тільки особі, зазначеній у видатковому касовому ордері або видатковій відомості.
Видача готівки проводиться за довіреністю, оформленою у встановленому порядку згідно із законодавством України, особам, які з поважних причин не мають змоги поставити підпис власноручно. У видатковому касовому ордері після прізвища, імені та по батькові одержувача готівки бухгалтер зазначає прізвище, ім'я та по батькові особи, якій довірено одержати готівку, а в разі видачі готівки за видатковою відомістю перед підписом про одержання грошей касир робить у ній напис "За довіреністю". Видача готівки за довіреністю проводиться відповідно до вимог, передбачених у пункті 27 розділу III цього Положення. Довіреність або нотаріально засвідчена копія довіреності залишається в касира і додається до видаткового касового ордера або видаткової відомості.
29. Приймання одержаної з банку готівки в касу та видача готівки з каси для здавання її до банку оформляються відповідними касовими ордерами (прибутковим або видатковим) з відображенням такої касової операції в касовій книзі.
Вилучення готівки з місця здійснення готівкових розрахунків із застосуванням РРО або РК для здавання її до банку оформляється відповідними чеками РРО із виконанням операції "службова видача".
Документом, що свідчить про здавання виручки до банку та є підтвердженням оприбуткування готівки в касі суб'єктів господарювання, є:
( Абзац третій пункту 29 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 54 від 24.05.2018 )
1) квитанція до прибуткового документа банку на внесення готівки, підписана відповідальними особами банку та засвідчена відбитком печатки банку (за потреби);
( Підпункт 1 пункту 29 розділу III в редакції Постанови Національного банку № 37 від 12.02.2019 )
2) квитанція/чек банкомата чи програмно-технічного комплексу самообслуговування;
3) супровідний касовий ордер до сумки з цінностями;
( Підпункт 3 пункту 29 розділу III в редакції Постанов Національного банку № 54 від 24.05.2018, № 37 від 12.02.2019, № 155 від 08.12.2020; із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 132 від 03.12.2021 )
4) чек платіжного термінала в разі проведення інкасації коштів у режимі реального часу з використанням платіжних терміналів.
30. Виплати, пов'язані з оплатою праці, проводяться касиром установи/підприємства за видатковими касовими ордерами, складеними на кожного одержувача чи за видатковими відомостями.
Дозвільний напис про видачу готівки за підписами керівника і головного бухгалтера або осіб, уповноважених керівником, робиться на титульній сторінці видаткової відомості із зазначенням строків видачі готівки і суми (гривень - словами, копійок - цифрами).
Одноразові видачі готівки на виплати, пов'язані з оплатою праці, окремим особам проводяться за видатковими касовими ордерами.
31. Касир зобов'язаний після закінчення встановлених строків виплат, пов'язаних з оплатою праці за видатковими відомостями:
1) у видатковій відомості проти прізвища осіб, яким не здійснено виплату, поставити відбиток штампа або зробити напис "Депоновано";
2) скласти реєстр депонованих сум;
3) у кінці видаткової відомості зазначити фактично виплачену суму та недоодержану суму виплат, яка підлягає депонуванню, звірити ці суми із загальним підсумком за видатковою відомістю і засвідчити напис своїм підписом. Якщо готівка видавалася не касиром, а іншою особою, то на відомості додатково робиться напис "Готівку за відомістю видав (підпис)";
4) здійснити запис у касовій книзі згідно з виписаним бухгалтерією видатковим касовим ордером на фактично видану суму за видатковою відомістю.
Бухгалтер здійснює перевірку записів, зроблених касирами у видаткових відомостях та здійснює підрахунок виданих і депонованих за ними сум. Депоновані суми, що підлягають здаванню в банк, оформляються шляхом складання одного загального видаткового касового ордера.
32. Прибуткові касові ордери і квитанції до них, а також видаткові касові ордери і видаткові відомості заповнюються бухгалтером (відповідальною особою установи/підприємства, на яку покладено обов'язок з оформлення цих документів) у будь-який спосіб, який забезпечив би належне збереження цих записів протягом установленого для зберігання документів терміну.
У касових ордерах зазначається підстава для їх складання і перелічуються додані до них документи. Видача касових ордерів і видаткових відомостей на руки особам, які вносять або одержують готівку, забороняється.
Приймання і видача готівки за касовими ордерами проводиться тільки в день їх складання.
Виправлення в касових ордерах та видаткових відомостях забороняються.
Реквізити у видатковому ордері "Одержав", "Дата", "Сума", "Підпис одержувача", дані документа, що засвідчує особу отримувача [які заповнюються отримувачем готівки (додаток 3 до цього Положення)] та в прибутковому ордері "Прийнято від" не заповнюються в касових ордерах, які оформляються на загальну суму проведених установою/підприємством касових операцій (видача готівки за видатковими відомостями, платіжними інструментами, здавання готівки до банку, отримання готівки з банку за чеком та оприбуткування її в касі). Інші реквізити в касових ордерах та видаткових відомостях є обов'язковими до заповнення.