• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні

Національний банк України  | Постанова від 07.11.2019 № 131
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.11.2019
 • Номер: 131
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 07.11.2019
 • Номер: 131
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
07.11.2019 № 131
Про затвердження Змін до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
Відповідно до статей 7, 15, 33, 40 та 56 Закону України "Про Національний банк України" та з метою удосконалення порядку ведення суб’єктами господарювання касових операцій у національній валюті в Україні Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 29 грудня 2017 року № 148 (зі змінами) (далі - Зміни до Положення), що додаються.
2. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України, а банкам - до відома їх клієнтів інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Сергія Холода.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім підпункту 3 пункту 2 Змін до Положення, який набирає чинності через один місяць із дня її офіційного опублікування.
ГоловаЯ. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

В.о. Міністра фінансів України

Голова Державної податкової служби України


Ю. Джигир

С. Верланов
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
07.11.2019 № 131
ЗМІНИ
до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні
1. Підпункт 5 пункту 3 розділу I після слів "готівкові розрахунки" доповнити словами "/розрахунки готівкою".
2. У розділі II:
1) пункт 6 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"Суб’єкти господарювання у разі зняття готівкових коштів із поточних рахунків з метою здійснення готівкових розрахунків із фізичними особами зобов’язані надавати на запит банку (філії, відділення) підтвердні документи, на підставі яких здійснюються такі готівкові розрахунки, необхідні банку (філії, відділенню) для вивчення клієнта з урахуванням ризик-орієнтованого підходу.".
У зв’язку з цим абзаци четвертий та п’ятий уважати відповідно абзацами п’ятим, шостим;
2) в абзаці третьому пункту 11:
слово "використання" замінити словами та літерами "використання на період виходу з ладу РРО чи відключення електроенергії";
абзац доповнити новим реченням такого змісту: "Установа/підприємство визначає місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі.";
3) пункт 12 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Установа/підприємство відповідно до вимог цього Положення зобов’язана (е) визначити та затвердити внутрішнім документом місце та спосіб зберігання відокремленими підрозділами щоденних фіскальних звітних чеків (щоденних Z-звітів) у електронній формі, формат їх зберігання, який має забезпечувати візуальний перегляд щоденних Z-звітів представниками центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику, а також відповідальну за зберігання цих чеків особу.";
4) у пункті 16:
в абзаці другому слова "пункти приймання готівки" замінити словами "пункти надання фінансових послуг";
у першому реченні абзацу четвертого слова "пункти приймання готівки" замінити словами "пункти надання фінансових послуг".
3. У пункті 23 розділу III:
1) абзац другий виключити.
У зв’язку з цим абзац третій уважати абзацом другим;
2) пункт доповнити п’ятьма новими абзацами такого змісту:
"Працівник установи/підприємства для підписання електронного касового документа зобов’язаний використовувати кваліфікований електронний підпис.
Фізична особа-підприємець для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис.
Фізична особа для підписання електронного касового документа має право використовувати кваліфікований електронний підпис/удосконалений електронний підпис/простий електронний підпис.
Суб’єкт господарювання має право використовувати кваліфіковану електронну печатку банку/удосконалену електронну печатку як додатковий реквізит електронного касового документа.
Використання удосконаленого електронного підпису, удосконаленої електронної печатки та простого електронного підпису здійснюється на договірних засадах за технологією, визначеною суб’єктом господарювання та відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги" і нормативно- правових актів Національного банку з питань застосування електронного підпису та електронної печатки в банківській системі України.".
4. У пункті 47 розділу IV:
1) в абзаці першому слова "здійснюють органи Державної фіскальної служби України відповідно до їх компетенції" замінити словами "здійснює центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну податкову і митну політику (далі - контролюючий орган) відповідно до його компетенції";
2) в абзаці третьому слова "Органи Державної фіскальної служби України", "застосовують" замінити відповідно словами "Контролюючий орган", "застосовує".
5. У пункті 57 розділу VI слова "Державна фіскальна служба України (далі - контролюючий орган)" замінити словами "Контролюючий орган".
6. У додатку 8 до Положення:
1) у пункті 3 слова "відповідний орган державної фіскальної служби" замінити словами "контролюючий орган";
2) у пункті 16 слова "Державної фіскальної служби України" замінити словами "контролюючого органу";
3) у пункті 9 Пояснень щодо заповнення додатка 8 слова "органи Державної фіскальної служби", "цими органами" замінити відповідно словами "контролюючий орган", "цим органом".
Директор Департаменту
грошового обігу

В. Зайвенко
ПОГОДЖЕНО
Заступник Голови
Національного банку України


С. Холод