Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу

Національний банк України Постанова від 02.12.2021 №129
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 02.12.2021

Номер 129

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 03.12.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
02.12.2021 № 129
Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 34-1, 34-2, 35, 66, 67, 73-76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України від 30 червня 2021 року № 1587-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи", з метою врегулювання окремих питань застосування Національним банком України заходів впливу до банків, філій іноземних банків та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02 грудня 2021 року № 129
Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
1. У розділі І:
1) у пункті 1.2 глави 1 слова та цифри "його вимог, установлених відповідно до статті 66", "яка загрожує" замінити відповідно словами та цифрами "вимог Національного банку, установлених відповідно до статей 66 і 67", "що становить загрозу";
2) у главі 2: у пункті 2.2:
в абзаці першому слово "тимчасового" виключити; в абзаці другому слово "шостою" замінити словом "сьомою"; у пункті 2.3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"2.3. Національний банк застосовує до філій іноземних банків заходи впливу, передбачені частиною першою (крім пунктів 2, 4, 7 у частині власника істотної участі та особи, яка набула або збільшила істотну участь у банку з порушенням вимог статей 34, 34-1Закону про банки, 8, 9 і 11 у частині віднесення до категорії неплатоспроможних) статті 73 Закону про банки.";
абзац другий після слів "фінансового моніторингу" доповнити словами ", нормативно-правових актів Національного банку";
в абзаці першому пункту 2.4 цифри "12, 13" замінити цифрами "11, 12"; у пункті 2.5 цифри "9, 10" замінити цифрами "7-9";
3) у главі 3: у пункті 3.1:
в абзаці першому:
абзац після слів "фінансового моніторингу," доповнити словами та цифрами "нормативно-правових актів Національного банку, вимог Національного банку, установлених відповідно до статей 66 і 67 Закону про банки,";
слово "загрожує" замінити словами "становить загрозу"; абзац восьмий після слів "керівників банків" доповнити словами ", власників істотної участі в банках, ключових учасників у структурі власності банку";
абзац дев'ятий виключити.
2. У розділі ІІ:
1) у пункті 1.6 глави 1 цифри "1.6" замінити цифрами "1.5";
2) у пункті 2.1 глави 2 слово "засідання" виключити;
3) у главі 3:
в абзаці першому пункту 3.2 літеру "і" замінити словами "та/або"; у пункті 3.3:
перше речення абзацу першого після слів "нормативів капіталу" доповнити словами "та/або не дотримується комбінованого буфера капіталу"; абзац другий виключити; у пункті 3.7:
абзац п'ятий доповнити словами "(за потреби)";
абзац шостий доповнити словами "(у разі наявності в угоді умови щодо такого зобов'язання)";
перше речення абзацу восьмого доповнити словами "(у разі наявності в угоді умови щодо такого зобов'язання)";
в абзаці дев'ятому слова ", спрямованих на забезпечення прибуткової діяльності" виключити;
пункт доповнити п'ятьма новими абзацами такого змісту:
"Банк у разі недотримання комбінованого буфера капіталу в письмовій угоді додатково до визначених у пункті 3.7 глави 3 розділу ІІ цього Положення зобов'язань бере на себе зобов'язання щодо тимчасового припинення:
виплати процентів за капітальним інструментом з умовами списання/конверсії;
викупу акцій власної емісії, крім акцій, викуп яких є обов'язковим згідно з вимогами Закону України "Про акціонерні товариства";
розподілу прибутку банку, що залишається в його розпорядженні після сплати податків та обов'язкових платежів, крім відрахування прибутку до резервних фондів банку в розмірах, передбачених законодавством України;
використання розкритих резервів, крім їх використання на покриття збитків банку."; у пункті 3.8:
в абзаці другому слово "надсилає" замінити словами "має право надіслати";
пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту: "Банк у разі недотримання нормативів капіталу та/або комбінованого буфера капіталу повідомляє Національний банк про намір укласти письмову угоду та подає проєкт письмової угоди не пізніше ніж на п'ятий робочий день із дня допущення такого порушення. Банк має право подати Національному банку повідомлення про намір укласти письмову угоду разом із обґрунтованим клопотанням про продовження строку подання проєкту письмової угоди до п'яти робочих днів.";
4) підпункт "а" пункту 4.2 глави 4 після слів "один з нормативів капіталу" доповнити словами "та/або не дотримався комбінованого буфера капіталу та/";
5) глави 5 та 6 виключити.
У зв'язку з цим глави 7-14 уважати відповідно главами 5-12, а пункти 7.17.19, 8.1, 8.2, 9.1-9.38, 10.1-10.5, 11.1-11.6, 12.1-12.12, 13.1-13.4 уважати відповідно пунктами 5.1-5.19, 6.1, 6.2, 7.1-7.38, 8.1-8.5, 9.1-9.6, 10.1-10.12,
11.1-11.4;
6) у главі 5: у пункті 5.3:
пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
"недотримання комбінованого буфера капіталу;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами шостим - двадцять шостим;
абзац двадцять шостий викласти в такій редакції:
"порушення (невиконання, неналежне виконання) банком вимог Національного банку, установлених відповідно до статей 66, 67 Закону про банки.";
главу після пункту 5.3 доповнити новим пунктом 5.4 такого змісту:
"5.4. Національний банк має право прийняти рішення про встановлення заборони власнику істотної участі в банку на строк до шести місяців відчужувати акції (паї) банку, що йому належать, та/або частку в статутному капіталі (пакет акцій) юридичної особи, через яку така особа володіє істотною участю в банку, у разі застосування до банку обмеження, зупинення чи припинення здійснення окремих видів здійснюваних банком операцій, у тому числі операцій з пов'язаними з банком особами (рішення приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду).".
У зв'язку з цим пункти 5.4-5.19 уважати відповідно пунктами 5.5-5.20; в абзаці першому пункту 5.15 цифри та слово "7.11 - 7.13 глави 7" замінити цифрами та словом "5.12-5.14 глави 5";
в абзаці другому пункту 5.19 цифри та слово "7.17 глави 7" замінити цифрами та словом "5.18 глави 5";
в абзаці першому пункту 5.20 цифри та слово "7.17 глави 7" замінити цифрами та словом "5.18 глави 5";
7) у главі 7: у пункті 7.1:
абзац перший викласти в такій редакції:
"7.1. Національний банк має право накладати штрафи на банки, філії іноземних банків, власників істотної участі в банку, осіб, які набули або збільшили істотну участь у банку/осіб у структурі власності банку, через яких набуто або збільшено істотну участь у банку з порушенням вимог статей 34, 34-1Закону про банки, ключових учасників у структурі власності банку, відповідальних осіб банківських груп, інших учасників банківських груп. Штраф за порушення в діяльності відокремленого підрозділу банку накладається безпосередньо на банк - юридичну особу.";
в абзаці другому слово "накладає" замінити словами "має право накладати";
абзац четвертий після слів "їх копій," доповнити словами "періодичних звітів,";
пункт після абзацу четвертого доповнити новим абзацом п'ятим такого змісту:
"неподання письмових пояснень, інформації та документів (їх копій/сканованих копій, витягів із них) щодо проведених операцій і з окремих питань діяльності банку, інформації про пов'язаних із банком осіб на письмовий запит Національного банку в межах безвиїзного нагляду/уповноваженого службовця Національного банку на здійснення нагляду за діяльністю банку відповідно до статті 67 Закону про банки;".
У зв'язку з цим абзаци п'ятий - двадцять четвертий уважати відповідно абзацами шостим - двадцять п'ятим; абзац двадцять третій виключити.
У зв'язку з цим абзаци двадцять четвертий, двадцять п'ятий уважати відповідно абзацами двадцять третім, двадцять четвертим; абзац двадцять третій викласти в такій редакції:
"порушення (невиконання, неналежне виконання) банком вимог Національного банку, установлених відповідно до статей 66, 67 Закону про банки;";
пункт 7.3 викласти в такій редакції:
"7.3. Національний банк накладає на особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку (або на будь-яку з осіб у структурі власності банку, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у банку) з порушенням вимог статей 34, 34-1Закону про банки щодо порядку набуття або збільшення істотної участі в банку, штраф у розмірі до 10 відсотків:
номінальної вартості придбаних (або набутих в інший спосіб) акцій (паїв) банку, якщо особа набула або збільшила пряму істотну участь у банку;
номінальної вартості акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку, якщо особа набула або збільшила опосередковану істотну участь у банку."; пункт 7.4 виключити.
У зв'язку з цим пункти 7.5-7.38 уважати відповідно пунктами 7.4-7.37; абзац перший пункту 7.6 після слова "законодавства)" доповнити словами та цифрами ", або на письмовий запит Національного банку в межах безвиїзного нагляду/уповноваженого службовця Національного банку на здійснення нагляду за діяльністю банку відповідно до статті 67 Закону про банки";
у підпункті 4 пункту 7.10 цифри та слово "9.11 глави 9" замінити цифрами та словом "7.10 глави 7";
у підпункті 6 пункту 7.19 цифри та слово "9.20 глави 9" замінити цифрами та словом "7.19 глави 7";
в абзацах восьмому та дев'ятому пункту 7.21 цифри та слово "9.22 глави 9" замінити цифрами та словом "7.21 глави 7";
у пункті 7.24 цифри та слово "9.22 - 9.24 глави 9" замінити цифрами та словом "7.21-7.23 глави 7";
у пункті 7.26 цифри та слово "9.22 - 9.26 глави 9" замінити цифрами та словом "7.21-7.25 глави 7";
у пункті 7.29 слово та цифри "статті 66" замінити словом та цифрами "статей 66, 67";
пункт 7.33 викласти в такій редакції:
"7.33. Рішення про накладення штрафу на банк, філію іноземного банку, власника істотної участі в банку, особу, яка набула або збільшила істотну участь у банку/осіб у структурі власності банку, через яких набуто або збільшено істотну участь у банку з порушенням вимог статей 34, 34-1Закону про банки, ключового учасника у структурі власності банку, відповідальну особу банківської групи, інших учасників банківських груп приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду.";
в абзаці першому пункту 7.35 слова "до банку, філії іноземного банку заходу впливу у вигляді накладення штрафу" замінити словами та цифрами "заходу впливу у вигляді накладення штрафу за порушення законодавства України, зазначеного в частині першій статті 73 Закону про банки,"; пункт 7.36 викласти в такій редакції:
"7.36. Банк, філія іноземного банку, власник істотної участі, особа, яка набула або збільшила істотну участь у банку/особа в структурі власності банку, через яку набуто або збільшено істотну участь у банку з порушенням вимог статей 34, 34-1Закону про банки, ключовий учасник у структурі власності банку, відповідальна особа банківської групи, інший учасник банківської групи сплачує нараховану суму штрафу протягом строку, установленого Національним банком, та письмово повідомляє Національний банк про сплату штрафу в установленому Національним банком порядку.";
8) у главі 8: у пункті 8.1:
в абзаці першому слова "придбаних акцій (паїв)" замінити словами "(голосувати на загальних зборах учасників банку та будь-яким чином брати участь в управлінні банком)";
підпункт "б" викласти в такій редакції:
"б) виявлення невідповідності ділової репутації та/або фінансового/майнового стану власника істотної участі в банку вимогам Закону про банки або нормативно-правових актів Національного банку та/або якщо в Національного банку є підстави вважати, що володіння такою особою істотною участю в банку може створити суттєві загрози належному управлінню банком, інтересам вкладників та інших кредиторів банку чи негативно вплинути на його фінансовий стан;";
пункт доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
ґ) якщо особа не звернулася до Національного банку за погодженням фактично набутої або збільшеної істотної участі в банку у випадках і строки, визначені Національним банком;
д) якщо Національний банк відмовив особі, яка звернулася до нього за погодженням фактично набутої або збільшеної істотної участі в банку, у погодженні набутої або збільшеної істотної участі в банку.";
пункти 8.2, 8.3 викласти в такій редакції:
"8.2. Тимчасова заборона права голосу застосовується Національним банком до:
1) власника прямої істотної участі в банку - щодо належних йому акцій (паїв) банку;
2) власника опосередкованої істотної участі в банку - щодо акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого така особа володіє опосередкованою істотною участю в банку.
Заборона права голосу для юридичної особи - власника істотної участі в банку - це заборона уповноваженим органам і уповноваженим особам цієї юридичної особи приймати будь-які рішення, пов'язані з використанням права голосу за акціями (паями) банку, які прямо або опосередковано належать такій юридичній особі.
8.3. Рішення про тимчасову, до усунення порушення, заборону власнику істотної участі в банку використовувати право голосу та призначення довіреної особи приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду за результатами безвиїзного нагляду та/або інспекційної перевірки, та/або нагляду за дотриманням вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань реєстрації та ліцензування банків, набуття (збільшення) істотної участі в банку та розкриття інформації про структуру власності.
Тимчасова заборона права голосу може застосовуватися додатково до інших заходів впливу, передбачених частиною першою статті 73 Закону про банки.
У рішенні про тимчасову заборону права голосу Національний банк, серед іншого, визначає:
1) кількість акцій (паїв), права за якими обмежуються;
2) спосіб і строк усунення порушення.
Національний банк має право заборонити власнику істотної участі в банку, щодо якого застосовується тимчасова заборона права голосу, збільшувати участь у цьому банку.
Національний банк має право тимчасово заборонити особі, яка звернулася до нього за погодженням набутої або збільшеної істотної участі в банку після її фактичного набуття або збільшення, використання права голосу щодо відповідних акцій (паїв) банку до прийняття відповідного рішення.
Комітет з питань нагляду за потреби має право внести зміни до рішення про тимчасову заборону права голосу в частині заходів, які потрібно вжити для усунення порушення, строку усунення порушення.";
главу після пункту 8.3 доповнити чотирма новими пунктами 8.4-8.7 такого змісту:
"8.4. Національний банк водночас із направленням/врученням рішення про тимчасову заборону права голосу повідомляє банк про потребу подання до Національного банку пропозицій щодо не менше двох кандидатур для призначення довіреної особи.
Банк зобов'язаний подати:
1) клопотання про призначення довіреної особи, у якому зазначені пропозиції щодо не менше двох кандидатур для призначення довіреної особи;
2) документи для ідентифікації фізичної особи, визначені в главі 4 розділу І Положення про ліцензування банків, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 22 грудня 2018 року № 149 (зі змінами) (далі - Положення про ліцензування банків), - щодо всіх кандидатур, зазначених у клопотанні;
3) документи для оцінки ділової репутації фізичної особи, визначені в главі 9 розділу ІІ Положення про ліцензування банків, - щодо всіх кандидатур, зазначених у клопотанні.
8.5. Кандидат для призначення довіреною особою/довірена особа повинен/повинна відповідати таким вимогам:
1) не мати ознак небездоганної ділової репутації, визначених у розділі ІІ Положення про ліцензування банків;
2)не бути службовцем Національного банку;
3) не бути особою, яка є пов'язаною особою з банком;
4) не бути особою, яка має або може мати реальний чи потенційний конфлікт інтересів із банком, та/або якщо не минуло три роки з дня звільнення особи з посади, у тому числі з посади в Національному банку, та/або втрати нею статусу пов'язаної з банком особи.
8.6. Національний банк протягом 30 календарних днів із дня отримання від банку клопотання щодо призначення довіреної особи та документів, визначених у цьому Положенні:
1) призначає довірену особу з числа запропонованих банком кандидатів на період до усунення порушення, за яке було застосовано тимчасову заборону права голосу, але не більше, ніж на шість місяців (рішення приймає Правління Національного банку/Комітет з питань нагляду);
2) повідомляє про відмову в призначенні довіреної особи з числа запропонованих банком кандидатів (рішення приймає Правління Національного банку/Комітет з питань нагляду).
8.7. Національний банк має право відмовити банку в призначенні довіреної особи в разі наявності таких підстав:
1) документи подані не в повному обсязі та/або не відповідають вимогам цього Положення, та/або містять недостовірну інформацію;
2) невідповідність кандидатів вимогам цього Положення.
Національний банк протягом трьох робочих днів із дня прийняття рішення
щодо призначення/відмови в призначенні довіреної особи повідомляє банк, власника істотної участі в банку та довірену особу й надає їм копію такого рішення.
Право голосу щодо акцій (паїв) банку, а також право брати участь в управлінні банком переходять до довіреної особи з дня прийняття Національним банком рішення щодо призначення довіреної особи.
Довірена особа зобов'язана під час голосування на загальних зборах учасників банку або в межах іншої участі в управлінні банком діяти в інтересах кваліфікованого та зваженого управління банком, керуючись принципом забезпечення та захисту інтересів банку, його вкладників та інших кредиторів, і повідомляти Національний банк про прийняті нею рішення/вчинені дії в день їх прийняття/вчинення.
Правління Національного банку/Комітет з питань нагляду має право надавати довіреній особі обов'язкові до виконання доручення щодо реалізації права голосу [завдання щодо голосування на загальних зборах учасників банку, а саме: перелік питань порядку денного загальних зборів із зазначенням того, як і за яке (проти якого) рішення потрібно проголосувати, та вказівки щодо участі в управлінні банком]. Довірена особа під час голосування на загальних зборах учасників банку та участі в управлінні банком повинна діяти саме так, як передбачено відповідними завданнями та вказівками (у разі їх отримання від Національного банку). Дії довіреної особи, вчинені всупереч наданим Національним банком завданням щодо голосування на загальних зборах учасників банку та вказівкам щодо участі в управлінні банком, не мають юридичної сили.".
У зв'язку з цим пункти 8.4, 8.5 уважати відповідно пунктами 8.8, 8.9;
у пункті 8.8:
абзац перший викласти в такій редакції:
"8.8. Рішення про тимчасову заборону права голосу/відновлення права голосу протягом трьох робочих днів із дня його прийняття надсилається або вручається під підпис:";
абзац другий після слова "участі" доповнити літерою "в";
абзац п'ятий після слова "участі" доповнити словами "в банку";
пункт 8.9 викласти в такій редакції:
"8.9. Право голосу власника істотної участі в банку може бути відновлено:
1) на підставі рішення Правління Національного банку або Комітету з питань нагляду про відновлення права голосу власника істотної участі в банку після усунення виявлених порушень на підставі висновку відповідного структурного підрозділу Національного банку;
2) за рішенням суду, яке набрало законної сили.
Довірена особа втрачає свій статус із дня набрання чинності рішенням Національного банку про відновлення права голосу власника істотної участі в банку.";
главу доповнити новим пунктом такого змісту:
"8.10. Національний банк надсилає копію рішення про тимчасову заборону/відновлення права голосу власника істотної участі депозитарній установі, яка обслуговує рахунок у цінних паперах акціонера, щодо якого застосовано тимчасову заборону права голосу, не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття такого рішення.";
9) розділ після глави 8 доповнити новою главою 9 такого змісту:
"9. Вимога до власника істотної участі в банку про відчуження акцій (паїв) банку
1. Національний банк має право застосувати захід впливу у вигляді висунення вимоги до власника істотної участі в банку про відчуження акцій (паїв) банку у випадках, передбачених статтями 341 і 342 та частиною восьмою статті 73 Закону про банки.
Національний банк має право вимагати відчуження відповідних акцій (паїв) банку:
1) якщо виявлено, що визначені статтею 34-1 Закону про банки документи, подані до Національного банку для погодження набуття або збільшення істотної участі в банку, містять недостовірну інформацію, яка вплинула або могла вплинути на прийняття Національним банком рішення про погодження набуття або збільшення істотної участі в банку;
2) якщо особа не звернулася до Національного банку за погодженням фактично набутої або збільшеної істотної участі в банку у випадках і строки, визначені Національним банком;
3) якщо Національний банк відмовив у погодженні набутої або збільшеної істотної участі в банку особі, яка звернулася до Національного банку за погодженням фактично набутої або збільшеної істотної участі в банку;
4) у разі неусунення у визначений Національним банком строк порушення/порушень, за яке/які Національний банк заборонив власнику істотної участі в банку використовувати право голосу.
2. Вимога Національного банку до власника істотної участі в банку щодо відчуження акцій (паїв) банку реалізується шляхом:
1) щодо власника прямої істотної участі в банку - відчуження належних власнику істотної участі акцій (паїв) банку;
2) щодо власника опосередкованої істотної участі в банку - відчуження акцій (паїв), які належать акціонеру (учаснику) банку, через якого особа набула або збільшила істотну участь у банку, або частки в статутному капіталі (пакета акцій) юридичної особи, через яку така особа набула або збільшила істотну участь у банку.
3. Рішення про висунення вимоги до власника істотної участі в банку про відчуження акцій (паїв) банку приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду за результатами безвиїзного нагляду та/або інспекційної перевірки, та/або нагляду за дотриманням вимог банківського законодавства та нормативно-правових актів Національного банку з питань реєстрації та ліцензування банків, набуття (збільшення) істотної участі в банку та розкриття інформації про структуру власності.
Національний банк має право заборонити власнику істотної участі в банку, до якого застосовано захід впливу у вигляді висунення вимоги щодо відчуження акцій (паїв) банку, збільшувати участь у цьому банку.
4.Національний банк звертається до суду з позовом про примусове відчуження акцій (паїв) банку в разі невиконання власником істотної участі в банку у визначений Національним банком строк вимоги щодо відчуження акцій (паїв) банку.".
У зв'язку з цим глави 9-12 уважати відповідно главами 10-13, а пункти
9.1-9.6, 10.1-10.12, 11.1-11.4 уважати відповідно пунктами 10.1-10.6, 11.1
11.12, 12.1-12.4;
10) у главі 10:
заголовок викласти в такій редакції:
"10. Відсторонення посадової особи банку від посади"; абзац перший пункту 10.1 викласти в такій редакції:
"10.1. Національний банк має право відстороняти посадову особу банку від посади за наявності фактів, які свідчать про дії або бездіяльність цієї посадової особи, що призвели до здійснення ризикової діяльності, невиконання вимоги Національного банку, встановленої відповідно до статей 66 і 67 Закону про банки, або порушення вимог банківського, валютного законодавства, законодавства з питань фінансового моніторингу, нормативно-правових актів Національного банку, у тому числі:"; у пункті 10.2:
в абзаці першому слова "тимчасово, до усунення порушення," виключити; в абзаці четвертому слова ", його заступники" виключити; абзац перший пункту 10.3 викласти в такій редакції:
"10.3. Рішення про відсторонення посадової особи банку від посади/поновлення на посаді приймається Правлінням Національного банку або Комітетом з питань нагляду.";
в абзаці першому пункту 10.4 слова "тимчасове, до усунення порушення," виключити;
у пункті 10.5 слово "тимчасово" виключити; у пункті 10.6:
абзац перший викласти в такій редакції:
"10.6. Посадову особу, яку на підставі рішення Національного банку відсторонено від посади, може бути поновлено на посаді після усунення виявлених порушень на підставі рішення Національного банку про поновлення посадової особи банку на посаді або за рішенням суду, яке набрало законної сили.";
в абзаці другому:
слова "надання дозволу на" виключити;
абзац після слова "усунення" доповнити словом "виявлених";
в абзаці третьому слова "надання дозволу на" виключити;
11) у главі 11: у пункті 11.2:
у підпункті 3 слова "призначеного Національним банком куратора банку," виключити;
підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) невиконання рішення Національного банку про відсторонення від посади посадової особи банку або заборону використання власником істотної участі в банку права голосу;";
абзац третій підпункту 11 після цифр "34" доповнити цифрами ", 34-1";
главу після пункту 11.2 доповнити новим пунктом 11.3 такого змісту:
"11.3. Національний банк має право прийняти рішення про встановлення заборони власнику істотної участі в банку на строк до шести місяців відчужувати акції (паї) банку, що йому належать, та/або частку в статутному капіталі (пакет акцій) юридичної особи, через яку така особа володіє істотною участю в банку, у разі віднесення банку до категорії проблемних (рішення приймає Правління Національного банку або Комітет з питань нагляду).".
У зв'язку з цим пункти 11.3-11.12 уважати відповідно пунктами 11.4
11.13;
пункт 11.12 після абзацу третього доповнити новим абзацом четвертим такого змісту:
"Національний банк має право прийняти рішення про визнання діяльності банку такою, що відповідає законодавству України, або про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у будь-який час протягом строку, визначеного частиною дев'ятою статті 75 Закону про банки.";
12) у главі 12:
у пункті 12.1 слова "банківським законодавством" замінити словами "частиною першою статті 76 Закону про банки";
главу після пункту 12.1 доповнити новим пунктом 12.2 такого змісту:
"12.2. Національний банк має право прийняти рішення про віднесення банку до категорії неплатоспроможних у випадках, передбачених частинами другою та третьою статті 76 Закону про банки.".
У зв'язку з цим пункти 12.2-12.4 уважати відповідно пунктами 12.3-12.5.
3. У розділі ІІІ:
1) абзац другий пункту 1.2 глави 1 після слова "капіталу" доповнити словами "/дотримання комбінованого буфера капіталу";
2) абзац перший пункту 2.3 глави 2 після слова "нормативів" доповнити словами ", комбінованого буфера капіталу";
3)у главі 3:
підпункт 3 пункту 3.1 викласти в такій редакції:
"3) прогнозні значення нормативів капіталу банку, розміру комбінованого буфера капіталу та всіх установлених банку буферів капіталу, а також інших показників, які мають вплив на їх значення та запланований розмір регулятивного/основного капіталу банку, на період дії програми капіталізації з визначенням строків їх поступового досягнення;";
пункт 3.3 викласти в такій редакції:
"3.3. Прогнозні показники мають передбачати:
1) розмір регулятивного капіталу банку;
2) значення економічних нормативів;
3) розмір комбінованого буфера капіталу та всіх установлених банку буферів капіталу;
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 03.12.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
02.12.2021 № 129
Про затвердження Змін до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 34-1, 34-2, 35, 66, 67, 73-76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України від 30 червня 2021 року № 1587-IX "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення питань організації корпоративного управління в банках та інших питань функціонування банківської системи", з метою врегулювання окремих питань застосування Національним банком України заходів впливу до банків, філій іноземних банків та інших осіб, які охоплюються наглядовою діяльністю Національного банку України, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 17 серпня 2012 року № 346, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17 вересня 2012 року за № 1590/21902 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. ГоловиЮрій ГЕЛЕТІЙ
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02 грудня 2021 року № 129
Зміни до Положення про застосування Національним банком України заходів впливу
1. У розділі І:

30 днiв передплати безкоштовно!