Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 21.06.2022 №128
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 21.06.2022

Номер 128

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.06.2022 № 128
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про платіжні послуги", удосконалення організації касової роботи банками та проведення надавачами платіжних послуг платіжних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (зі змінами) такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні ";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Інструкцію про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, що додається.".
2. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами), що додаються.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги".

Голова

К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.06.2022 № 128
ЗМІНИ
до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні
1. Заголовок викласти в такій редакції:
"Інструкція про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні ".
2. У розділі I:
1) у пункті 1:
слова ""Про платіжні системи та переказ коштів в Україні"" замінити словами " "Про платіжні послуги" (далі - Закон про послуги)";
пункт після слова та цифр "року № 134" доповнити словами "(зі змінами)";
2) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Ця Інструкція:
1) установлює порядок і вимоги проведення надавачами платіжних послуг [крім Національного банку України (далі - Національний банк) та органів державної влади, органів місцевого самоврядування] та комерційними агентами касових операцій у національній та іноземній валютах та оформлення касових документів за платіжними операціями;
2) регулює взаємовідносини банків, юридичних осіб, які отримали ліцензію Національного банку на надання банкам послуг з інкасації та погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки (далі - інкасаторська компанія);
3) установлює вимоги оброблення Національним банком, банками, інкасаторськими компаніями банкнот (монет);
4) установлює порядок здавання та отримання банками, інкасаторськими компаніями готівки національної валюти в Національному банку;
5) установлює порядок видачі (приймання) банками, інкасаторськими компаніями банкнот у касетах, а також обміну банками банкнот національної валюти, зафарбованих спеціальним розчином унаслідок несанкціонованого втручання в спеціальний пристрій для зберігання цінностей або банкнот, які мають характерне контурне забарвлення, що може бути наслідком спрацювання спецпристрою для зберігання цінностей (далі - зафарбовані спеціальним розчином банкноти);
6) установлює вимоги щодо оформлення банками касових документів на операції з переміщення/передавання між банками, приймання/видачі банками банківських металів в операційних касах.
Вимоги цієї Інструкції щодо здійснення платіжних операцій в готівковій формі через пункти надання фінансових послуг та із застосуванням платіжних пристроїв, а також щодо оформлення касових документів за платіжними операціями поширюються на надавачів платіжних послуг.
Інкасаторські компанії зобов'язані виконувати вимоги цієї Інструкції щодо здійснення оброблення банкнот (монет) національної валюти та під час роботи з касетами, які приймаються Національним банком, а також вилучення з обігу та передавання для дослідження сумнівних банкнот (монет), роботи з навмисно пошкодженими з метою вчинення кримінального правопорушення банкнотами національної валюти (далі - навмисно пошкоджені банкноти), пошкодженими в період дії надзвичайного режиму роботи з банкнотами національної валюти (далі - пошкоджена національна валюта) та зафарбованими спеціальним розчином банкнотами.";
3) розділ після пункту 2-1 доповнити двома новими пунктами 2-2, 2-3 такого змісту:
"2-2. Надавач платіжних послуг надає платіжні послуги користувачам у порядку, передбаченому Законом про послуги, та зобов'язаний дотримуватися вимог щодо оформлення касових документів та проведення платіжних операцій, які визначено в розділі VI цієї Інструкції.
2-3. Банк/платіжна установа/емітент електронних грошей має право залучати комерційних агентів відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань залучення комерційних агентів для надання фінансових платіжних послуг (далі - комерційні агенти).
Комерційний агент має право надавати свої послуги за допомогою платіжних пристроїв та пунктів надання фінансових послуг.
Комерційний агент зобов'язаний виконувати вимоги щодо здійснення операцій з приймання готівки через пункти надання фінансових послуг та із застосуванням платіжних пристроїв, а також щодо здійснення платіжних операцій відповідно до вимог, установлених у розділі VI цієї Інструкції.";
4) у пункті 4:
у другому реченні підпункту 1 літери "ПТКС" замінити словами та літерами "програмно-технічний комплекс самообслуговування (далі - ПТКС)";
пункт після підпункту 8 доповнити новим підпунктом 8-1 такого змісту:
"8-1) договір про надання платіжних послуг - договір, який укладається між надавачем платіжних послуг та користувачем у письмовій формі (електронний/паперовий) відповідно до вимог законодавства України, на узгоджених сторонами умовах. Договір про надання платіжних послуг може укладатися шляхом приєднання користувача до договору про надання платіжних послуг, який розміщений у доступному для цього місці та на вебсайті надавача платіжних послуг у мережі Інтернет або в паперовому вигляді;";
підпункт 14 викласти в такій редакції:
"14) касовий документ - електронний/паперовий документ, який оформляється для здійснення касової/платіжної операції (далі - касовий документ). Касовий документ може бути: паперовий для надавача платіжних послуг та користувача, електронний для надавача платіжних послуг та паперовий для користувача, електронний для надавача платіжних послуг та користувача;";
у підпункті 15 слова "операції з видачі готівки, її приймання," замінити словами "платіжні операції, операції банку з";
пункт після підпункту 15 доповнити новим підпунктом 15-1 такого змісту:
"15-1) користувач платіжних послуг (далі - користувач) - фізична/юридична особа, яка отримує чи має намір отримати платіжну послугу як платник/отримувач або обидва одночасно. У разі надання платіжних послуг банком - клієнт банку;";
у підпунктах 19, 21 слова "супровідній відомості до сумки з готівкою,", "валютними" виключити;
у підпункті 27 слова "касовий вузол банку (філії, відділення), у якому" замінити словами "частина приміщень касового вузла банку (філії, відділення), в якій";
пункт після підпункту 30 доповнити двома новими підпунктами 30-1, 30-2такого змісту:
"30-1) платіжна інструкція - касовий документ в електронній/паперовій формі, який оформляється для здійснення платіжної операції та є розпорядженням платника/ініціатора/отримувача надавачу платіжних послуг щодо виконання платіжної операції;
30-2) платіжна операція - касова операція, яка передбачає внесення готівки/зняття готівки на підставі платіжної інструкції;";
підпункт 32-1 замінити двома новими підпунктами 32-1, 32-2 такого змісту:
"32-1) ПТКС - технічний пристрій, що дає змогу користувачу платіжних послуг ініціювати платіжну операцію готівкою, а також виконувати інші операції відповідно до функціональних можливостей цього пристрою;
32-2) пункт надання фінансових послуг - робоче місце працівника, облаштоване технічним пристроєм із відповідним програмним забезпеченням, який дає змогу сформувати платіжну інструкцію та провести платіжну операцію;";
підпункт 36-1 після слів "готівки Національного банку" та "готівки Національного банку України" доповнити словами "та здійснення операцій з ними";
абзац сорок дев'ятий викласти в такій редакції:
"Інші терміни вживаються в значеннях, наведених у Законі про послуги, інших законодавчих актах України та нормативно-правових актах Національного банку.";
5) розділ після пункту 8-1 доповнити чотирма новими пунктами 8-2-8-5 такого змісту:
"8-2. Надавач платіжних послуг зобов'язаний надавати користувачу до укладення договору про надання платіжних послуг на безоплатній основі інформацію про:
1) порядок і умови здійснення платіжної операції або доступ до такої інформації перед ініціюванням платником платіжної операції з використанням емітованих платіжних інструментів;
2) надавача платіжних послуг;
3) платіжну послугу;
4) комісійні винагороди, що застосовуються до обраної користувачем платіжної послуги;
5) спосіб комунікації;
6) заходи безпеки;
7) строк дії договору про надання платіжних послуг, порядок унесення змін до цього договору та умови його припинення;
8) механізм захисту прав споживачів та порядок врегулювання спірних питань, що виникають у процесі надання платіжних послуг.
8-3. Надавач платіжних послуг надає інформацію користувачу про умови договору про надання платіжних послуг.
Надавач платіжних послуг надає інформацію та умови договору про надання платіжних послуг шляхом ознайомлення користувача з договором про надання платіжних послуг в електронному/паперовому вигляді/шляхом надання йому доступу до публічного (мережевого) ресурсу, на якому розміщено договір про надання платіжних послуг.
Надавач платіжних послуг під час надання інформації користувачу до укладення договору про надання платіжних послуг повинен дотримуватися вимог законодавства України, включаючи законодавство у сфері захисту прав споживачів, у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення.
8-4. Надавач платіжних послуг зобов'язаний:
1) здійснювати діяльність з надання платіжних послуг на умовах, визначених Законом про послуги;
2) організовувати роботу щодо надання платіжних послуг протягом операційного дня з урахуванням вимог Закону про послуги;
3) установлювати тривалість операційного часу операційного дня самостійно та закріплювати його у внутрішніх документах щодо надання платіжних послуг (далі - внутрішні документи) та договорі про надання платіжних послуг з користувачем.
Внутрішні документи, які визначають організацію роботи надавача платіжних послуг, не мають суперечити Закону про послуги, іншому законодавству України та цій Інструкції.
8-5. Надавач платіжних послуг зобов'язаний прийняти до виконання:
1) касовий документ, що надійшов протягом операційного часу, у той самий операційний день;
2) касовий документ, що надійшов після закінчення операційного часу, не пізніше наступного операційного дня. Надавач платіжних послуг несе відповідальність перед користувачем за невиконання або неналежне виконання платіжних операцій, включаючи порушення строків виконання платіжних операцій, та за порушення прав та інтересів споживачів відповідно до вимог Закону про послуги та умов укладених між ними договорів про надання платіжних послуг.";
6) пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Надавач платіжних послуг/комерційний агент зобов'язаний забезпечити розміщення в доступному для огляду користувачів платіжних послуг місці або на моніторі платіжного пристрою інформацію, яка відповідно до законодавства України повинна надаватися споживачу перед і під час надання платіжної послуги, включаючи інформацію, яка ідентифікує банк, платіжну установу, які залучили цього комерційного агента з метою приймання готівки для виконання платіжних операцій та максимальний час виконання платіжної операції у форматі "ДДММРРРР" або число - цифрами "ДД", місяць - словом, рік - цифрами "РРРР".";
7) у пункті 23-1:
пункт після абзацу другого доповнити новим абзацом третім такого змісту:
"Банк має право встановлювати (за потреби) ліміт залишків готівки в іноземній валюті в касі органів державної влади, уповноважених здійснювати досудове розслідування, для здійснення заходів, визначених статтею 8 Закону України "Про оперативно-розшукову діяльність", статтею 5 Закону України "Про боротьбу з тероризмом", статтями 271 і 273 Кримінального процесуального кодексу України.".
У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами четвертим, п'ятим;
у першому реченні абзацу п'ятого слово "третього" замінити словом "четвертого".
3. У пункті 50 розділу III слова "або безпосередньо Національним банком" виключити.
4. У розділі IV:
1) абзац другий пункту 56 замінити двома новими абзацами другим, третім такого змісту:
"Національний банк здійснює контроль за якістю сортування придатних/не придатних до обігу банкнот гривні банку, відсортованої автоматизованим способом на власному обладнанні банку для автоматизованого оброблення банкнот. Національний банк з метою забезпечення контролю за якістю сортування банком придатних до обігу банкнот гривні здійснює відбір (вибірку) з операційної каси пачок банкнот гривні, що пройшли автоматизоване оброблення в банку і повторно випускаються в обіг (з оформленням акта у двох примірниках), та приймання цієї готівки Національним банком у встановленому порядку на безоплатній основі. Національний банк під час перерахування не придатних до обігу банкнот гривні на автоматизованих системах оброблення банкнот здійснює контроль за якістю сортування цієї готівки.
Національний банк під час оцінки якості сортування придатних до обігу/зношених банкнот банку, відсортованих Національним банком на автоматизованих системах оброблення банкнот гривні, допускає відхилення в межах 10% у разі віднесення банкнот до іншої категорії якості. Національний банк за результатами перевірки якості сортування придатних до обігу/зношених банкнот складає акт, у якому відображає дані щодо якості сортування з докладним описом невідповідності.";
2) пункт 66 викласти в такій редакції:
"66. Банк (філія, відділення), Національний банк пакують сформовану пачку банкнот одним із таких способів:
1) із хрестоподібним обандеролюванням корінців:
у поліетиленові пакети зі зварюванням країв (у разі застосування обладнання для оброблення банкнот). Під час пакування застосовуються накладки встановленого зразка. Пакети зварює працівник, який формував корінці банкнот, із проставленням свого особистого коду;
у термоусадкову плівку.
До часу придбання банком обладнання допускається:
обв'язування стрічкою з полімерного матеріалу (зі зварюванням кінців стрічки) два рази впоперек пачки симетрично щодо центру і один раз уздовж по центру пачки із зварюванням перехрещень стрічки. Зварні кінці стрічки мають розташовуватися збоку пачки. На стрічці проставляються код банку або номер за електронною поштою та особистий код працівника або номер закріпленого за ним пломбіра. Під час автоматичного нанесення кодів на стрічку вони проставляються на місцях зварювання стрічки, а під час ручного нанесення - за допомогою пломбіра на повздовжній стрічці у двох - трьох місцях, після чого здійснюється обв'язка. Відбитки кодів банку та працівника мають бути чіткими, що дасть змогу однозначно ідентифікувати банк і працівника;
обв'язування шпагатом, що не має вузлів та надривів, хрестоподібно на чотири глухих вузли. На верхній або нижній накладці на обох кінцях шпагату біля вузла накладається пломба, на якій зазначаються код банку або номер за електронною поштою, номер пломбіра (для банків) - як виняток, до придбання обладнання.
Пачка банкнот, сформована одним із способів, визначених у пункті 66 розділу IV цієї Інструкції, повинна мати щільну обв'язку, щоб унеможливити зміщення корінців у пачці;
2) пачка банкнот із корінцями, обандероленими поперечно, обов'язково запаковується в термоусадкову плівку або в поліетиленові пакети.".
5. Розділ VI викласти в такій редакції:
"VI. Касові операції надавачів платіжних послуг/комерційних агентів
102. До касових документів, які оформляються надавачами платіжних послуг/комерційними агентами згідно з касовими операціями, визначеними цією Інструкцією, належать:
1) платіжна інструкція на переказ готівки (додаток 10);
2) прибутково-видатковий касовий ордер (додаток 11);
3) платіжна інструкція на видачу готівки (додаток 12);
4) прибутковий касовий ордер (додаток 13);
5) видатковий касовий ордер (додаток 14);
6) грошовий чек (додаток 15);
7) квитанція про прийняття на інкасо банкнот іноземних держав (додаток 16);
8) квитанція про приймання до сплати на інкасо чеків в іноземній валюті, рахунки на сплату платежів, а також сліп, квитанція, чек банкомата, що формуються платіжними пристроями, документи для відправлення переказу готівки та отримання його в готівковій формі, установлені відповідною платіжною системою;
9) касові документи про приймання/видачу банківських металів.
Касові документи, якими оформляються операції з торгівлі валютними цінностями в готівковій формі, форма яких установлюється нормативно-правовими актами Національного банку з питань здійснення операцій з валютними цінностями.
Банк для проведення операцій із цінностями, які обліковуються на позабалансових рахунках, використовує видатковий позабалансовий ордер (додаток 17) і прибутковий позабалансовий ордер (додаток 18).
Комерційні агенти застосовують платіжну інструкцію на переказ готівки під час приймання готівки для виконання платіжних операцій.
103. Касові документи, які оформляються надавачами платіжних послуг/комерційними агентами згідно з касовими операціями, мають містити обов'язкові реквізити, установлені в пункті 104 розділу VI цієї Інструкції.
Форми касових документів, що формуються із застосуванням платіжних пристроїв, установлюються надавачем платіжних послуг з урахуванням обов'язкових реквізитів, установлених у пункті 122 розділу VI цієї Інструкції, та технічних можливостей платіжного пристрою.
Грошові чеки виготовляються лише друкарським способом та є платіжною інструкцією.
104. Касові документи мають містити такі обов'язкові реквізити:
1) назву касового документа;
2) найменування надавача платіжних послуг, який здійснює касову операцію;
3) дату здійснення операції;
4) зазначення платника та отримувача;
5) суму касової операції;
6) масу банківського металу (за операціями банку з банківськими металами);
7) призначення платежу;
8) власноручний підпис або ЕП користувача про згоду з умовами договору про надання платіжних послуг;
9) власноручний підпис або кваліфікований ЕП працівника надавача платіжних послуг, уповноваженого здійснювати касову операцію;
10) номер рахунку отримувача (у разі зарахування суми переказу на рахунок);
11) найменування надавача платіжних послуг отримувача (у разі зарахування суми переказу на рахунок);
12) інформацію про банк/платіжну установу/емітента електронних грошей, від імені якого/якої діє комерційний агент (у разі здійснення платіжної операції комерційним агентом).
Касові документи можуть додатково містити електронну печатку.
105. Грошовий чек, платіжна інструкція на видачу готівки, касові документи про приймання/видачу банківських металів (для банків), відповідно до яких надавач платіжних послуг видає користувачам готівку/банківські метали, незалежно від суми мають містити:
1) найменування пред'явленого документа отримувача (паспорт громадянина України або інший документ, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів);
2) серію (за наявності), номер і дату видачі пред'явленого документа отримувача;
3) найменування установи, що видала документ [для нерезидентів - номер (за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство].
Працівник банку в прибуткових, видаткових та прибутково-видаткових касових ордерах на приймання та видачу готівки/банківських металів зазначає прізвище, власне ім'я, по батькові отримувача, найменування та номер документа (посвідчення/перепустки).
Реквізити в усіх касових документах заповнюються згідно з правилами заповнення реквізитів касових документів/платіжних інструкцій, зазначеними в додатку 19 до цієї Інструкції.
106. Грошові чеки дійсні протягом 10 календарних днів із дня їх виписки, не враховуючи день виписки. Дата на чеку зазначається так: дата та рік цифрами, місяць словом. Грошовий чек має містити підписи (підпис) уповноважених осіб (особи) клієнта банку. У разі невикористання печатки клієнтом банку у своїй діяльності відбиток печатки клієнта банку на грошовому чеку не є обов'язковим. Використання факсиміле не допускається.
107. Користувач заповнює касові документи від руки чи за допомогою технічних засобів або надавач платіжних послуг/комерційний агент за згодою користувача заповнює касові документи із застосуванням технічних засобів чи системи автоматизації надавача платіжних послуг (далі - САП)/системи автоматизації банку (далі - САБ).
Правильність заповнення надавачем платіжних послуг/комерційним агентом реквізитів касового документа із застосуванням технічних засобів або САП/САБ користувач засвідчує своїм власноручним підписом або ЕП.
108. Надавач платіжних послуг/комерційний агент:
1) на вимогу користувача надає таку кількість примірників паперових касових документів, крім грошового чека, яка потрібна для учасників розрахунків, або касовий документ в електронній формі;
2) за згодою користувача має право визначати шляхи відправлення касового документа в електронній формі, який є підтвердженням касової операції (смс-повідомлення, електронна пошта та/або інші шляхи дистанційної комунікації).
109. Банк визначає відповідальних працівників, яким надається право підписувати касові документи з використанням кваліфікованих ЕП та/або використовувати електронну печатку банку, забезпечує перевірку та підтвердження ЕП/електронної(их) печатки(ок) на касових документах відповідно до вимог Закону України "Про електронні довірчі послуги" та нормативно-правових актів Національного банку з питань застосування ЕП та електронної печатки і визначає систему зберігання касових документів в електронній формі, а також систему контролю за виконанням касових операцій.
110. Надавач платіжних послуг на виконання вимог законодавства України з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення з урахуванням ризик-орієнтованого підходу має забезпечити проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій користувачів/клієнтів - суб'єктів господарювання, уключаючи інкасаторські компанії, які здійснюють касові/платіжні операції для подальшого здійснення готівкових розрахунків, з метою здійснення аналізу, спростування або підтвердження підозр та/або прийняття відповідного рішення щодо здійснення окремих фінансових операцій.
111. Надавач платіжних послуг, застосовуючи ризик-орієнтований підхід, має забезпечити отримання від користувача - суб'єкта господарювання підтвердних документів [такими документами можуть бути: закупівельний акт; закупівельна відомість; податковий розрахунок суми доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і суми утриманого з нього податку, кредитний договір; договір поставки; договір транспортування; договір зберігання)], на підставі яких здійснюються готівкові розрахунки.
112. Банк застосовує прибутково-видаткові касові ордери для оформлення:
1) операцій з приймання та видачі готівки Національному банку, банкам, філіям (відділенням) за описом цінностей, клієнтам банку на договірних умовах, а також видачі підкріплень власним філіям (відділенням) в опломбованих інкасаторських сумках із проставленням реквізитів, що передбачені в рядках 22 та 23 додатка 19 до цієї Інструкції;
2) касових операцій із завантаження і розвантаження платіжних пристроїв, видачі та приймання готівки під звіт працівниками банку під час ведення аналітичного обліку, переміщення готівки з відповідних рахунків;
3) операцій з переміщення та передавання банківських металів під відповідальність працівників банку;
4) загальної суми проведених касових операцій (приймання платежів за рахунками від фізичних осіб, операції, виконані із застосуванням емітованих платіжних інструментів через операційну касу та/або платіжні пристрої).
Банк роздруковує прибутково-видаткові касові ордери за операціями видачі/унесення готівки клієнтами через банкомати та ПТКС за потреби.
113. Надавач платіжних послуг/комерційний агент у платіжній інструкції на переказ готівки для перерахування податків, адміністративних послуг, зборів та інших платежів до бюджету і фондів соціального страхування в реквізитах зазначає/зазначають:
1) код бюджетної класифікації;
2) код платежу (за сплати платежів за адміністративні послуги - код платежу залежно від виду такої послуги);
3) реєстраційний номер облікової картки платника податків або серію (за наявності) та номер паспорта громадянина України, найменування органу, що його видав, і дату видачі паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів) [для нерезидентів - номер (та за наявності - серію) паспорта (або іншого документа, що посвідчує особу та відповідно до законодавства України може бути використаний на території України для укладання правочинів), дату видачі та орган, що його видав, громадянство], для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили відповідні органи державної фіскальної служби і мають відмітку в паспорті;
4) для сплати платежів за штрафами у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху - серію та номер протоколу про адміністративне правопорушення (код бюджетної класифікації - 21081300).
114. Надавач платіжних послуг/комерційний агент приймає платежі готівкою за рахунками на сплату платежів (квартплата та комунальні послуги, телефонний зв'язок, телебачення, електроенергія, газ, інтернет, охорона), які формуються юридичною особою - отримувачем платежів.
Касовий документ має містити всі обов'язкові реквізити, що передбачені в пункті 104 розділу VI цієї Інструкції.
Надавач платіжних послуг має право оформляти платіжні інструкції на переказ готівки в САП/САБ на підставі рахунків на сплату платежів, які формуються юридичною особою - отримувачем платежів або на підставі інформації, наданої користувачем, що засвідчується підписом користувача.
Надавач платіжних послуг/комерційний агент зобов'язаний фіксувати в протоколі САП/САБ або реєстрі в формі, яка не допускає зміни його змісту, що підтверджує виконання зазначених касових операцій, усі операції з приймання платежів готівкою за рахунками на сплату платежів.
115. Надавач платіжних послуг/комерційний агент протягом операційного часу на касових документах проставляє поточну дату здійснення касової операції, а в післяопераційний час - поточну дату і час приймання документів або "післяопераційний час".
Надавач платіжних послуг/комерційний агент відображає виконані протягом операційного часу касові операції в бухгалтерському обліку в цей самий операційний день, а в післяопераційний час - не пізніше наступного операційного дня.
116. Надавачу платіжних послуг/комерційному агенту забороняється під час здійснення касових операцій виправляти в касових документах такі реквізити:
1) номери рахунків (за винятком зміни номера рахунку на грошових чеках у зв'язку з реорганізацією банку);
2) найменування користувача;
3) суми/масу банківського металу (для банку);
4) призначення платежу;
5) прізвище, власне ім'я, по батькові отримувача (платника).
117. Надавач платіжних послуг/комерційний агент повертає платіжну інструкцію платнику, якщо вона не заповнена або заповнена з порушенням вимог (виправлення реквізитів), що встановлені цією Інструкцією. Якщо сума наявних коштів менша, ніж сума платежу, то користувач додає потрібну суму готівки або операція не виконується, а платіжна інструкція і готівка повертаються платнику. Надавач платіжних послуг/комерційний агент передбачає в Положенні про організацію роботи щодо здійснення касових операцій/внутрішніми документами механізм:
1) повернення готівки в разі ініціації платежу через платіжні пристрої;
2) анулювання платіжної операції.
Вимоги пункту 117 розділу VI цієї Інструкції поширюються на касові документи, якими оформляються операції банку з банківськими металами.
118. Користувач відповідно до умов договору про надання платіжних послуг має право в платіжній інструкції на переказ готівки зазначити дату валютування.
Сума платіжної операції до настання дати валютування обліковується на рахунку надавача платіжних послуг платника.
Надавач платіжних послуг платника зобов'язаний забезпечити зарахування суми коштів за платіжною операцією на рахунок надавача платіжних послуг отримувача протягом операційного дня в зазначену дату валютування.
Надавач платіжних послуг зобов'язаний забезпечити зарахування суми коштів за платіжною операцією на рахунок надавача платіжних послуг отримувача не пізніше першого робочого дня, наступного за днем, який визначено датою валютування, якщо дата валютування припадає на неробочий день.
Платник має право відкликати платіжну інструкцію до настання дати валютування у зв'язку з чим подає надавачу платіжних послуг розпорядження про відкликання платіжної інструкції та свою згоду на виконання платіжної операції.
Форма та порядок надання розпорядження платника про відкликання платіжної інструкції визначаються договором про надання платіжної послуги.
Надавач платіжних послуг отримувача зобов'язаний протягом трьох робочих днів повернути суму переказу надавачу платіжних послуг платника, якщо отримувач переказу протягом 30 робочих днів із дати валютування не отримав суму переказу.
Надавач платіжних послуг платника зобов'язаний:
1) протягом п'яти робочих днів після зарахування на його рахунок коштів, повернутих надавачем платіжних послуг отримувача за платіжною операцією, сума якої не виплачена в готівковій формі через неявку отримувача, повідомити платника про повернення таких коштів у порядку, установленому договором про надання платіжних послуг;
2) здійснювати виплату відкликаних (повернутих) коштів фізичним особам та самозайнятим особам як виплату переказу готівкою або на зазначені ними рахунки на підставі отриманого від них розпорядження, а юридичним особам - шляхом зарахування на їх рахунки;
3) здійснювати повернення помилково та/або надміру зарахованих податків, зборів та інших доходів до бюджетів за поданням органів, що контролюють справляння надходжень до бюджету;
4) забезпечувати облік на рахунках та контроль за повернутими переказами коштів та платежів готівкою за рахунками на сплату платежів від населення до повної їх виплати належним отримувачам.
119. Надавач платіжних послуг за операціями з видачі готівки або приймання її для зарахування на відповідний рахунок із застосуванням платіжних пристроїв формує та надає користувачу відповідний касовий документ (квитанція/чек банкомата, сліп) у паперовій або касовий документ в електронній формі відповідно до умов договору про надання платіжних послуг. На вимогу користувача за операціями з видачі готівки із застосуванням банкомата формується і роздруковується чек банкомата.
Комерційний агент формує та надає користувачу відповідний касовий документ у паперовій або касовий документ в електронній формі за платіжними операціями з приймання готівки.
120. Надавач платіжних послуг/комерційний агент має налаштовувати платіжні пристрої таким чином, щоб користувач перед здійсненням касової операції мав змогу обирати на екрані платіжного пристрою шляхи отримання квитанції в електронному вигляді, яка є підтвердженням касової операції, смс-повідомлення, електронна пошта користувача та/або інші шляхи дистанційної комунікації, які передбачені технологією налаштування платіжного пристрою та Положенням про організацію роботи щодо здійснення касових операцій/внутрішніми документами.
121. Надавач платіжних послуг/комерційний агент оформляє за підсумками касових операцій, виконаних в операційній касі/пункті надання фінансових послуг із застосуванням платіжних пристроїв, на загальну їх суму за видами платежу прибутково-видатковий касовий ордер для відображення в бухгалтерському обліку.
122. Надавач платіжних послуг забезпечує формування касових документів, що створюються платіжним пристроєм із застосуванням емітованих платіжних інструментів, які мають містити такі обов'язкові реквізити:
1) назву платіжної системи, якщо операція здійснювалася з її використанням;
2) ідентифікатор надавача платіжних послуг або інші реквізити, за допомогою яких є можливість ідентифікувати надавача платіжних послуг;
3) номер платіжного пристрою;
4) дату та час здійснення операції;
5) суму та валюту операції;
6) призначення платежу/зміст операції;
7) реквізити емітованого платіжного інструменту;
8) унікальний код операції в разі використання платіжного інструменту в платіжній системі: найменування платіжної системи та код авторизації або інший код, що ідентифікує операцію в платіжній системі;
9) суму комісійної винагороди.
123. Квитанція платіжного термінала, сліп, що складаються надавачем платіжних послуг у разі здійснення касової операції, мають містити, крім зазначених у пункті 122 розділу VI цієї Інструкції реквізитів, такі реквізити:
1) власноручний підпис або кваліфікований(і) ЕП працівника(ів) надавача(ів) платіжних послуг;
2) власноручний підпис користувача відповідно до умов договору про надання платіжних послуг та згідно з внутрішньобанківськими правилами, правилами платіжної системи та/або еквайра, внутрішними документами.
Квитанція платіжного термінала, сліп, що складаються банком у разі здійснення касової операції в операційній касі, можуть містити, крім зазначених у пункті 122 розділу VI цієї Інструкції реквізитів, електронну печатку банку.
124. Квитанції/чеки банкоматів, що формуються надавачем платіжних послуг із використанням платіжних пристроїв за результатами операцій з приймання готівки для зарахування її суми на рахунки без застосування емітованих платіжних інструментів, крім реквізитів, зазначених у пункті 122 розділу VI цієї Інструкції, мають містити такі реквізити:
1) найменування платника;
2) найменування отримувача;
3) код отримувача;
4) номер рахунку отримувача;
5) найменування надавача платіжних послуг отримувача.
125. Реквізити касових документів, що формуються надавачем платіжних послуг із застосуванням платіжних пристроїв за результатами касових операцій, заповнюються як користувачем, так і в автоматичному режимі платіжного пристрою, які використовують бази даних автоматизованої системи.
126. Надавач платіжних послуг має право в Положенні про організацію роботи щодо здійснення касових операцій/внутрішньому документі визначати додаткові реквізити касових документів, що формуються надавачем платіжних послуг/комерційним агентом із застосуванням платіжних пристроїв, необхідні для здійснення касових операцій.
127. Надавач платіжних послуг/комерційний агент приймає від користувача готівку для виконання платіжної операції через пункт надання фінансових послуг/операційну касу банку та платіжні пристрої.
128. Надавач платіжних послуг/комерційний агент приймає від користувача готівку національної валюти за такими прибутковими касовими документами:
1) банк за платіжною інструкцією на переказ готівки приймає від:
резидентів України: юридичних осіб із місцезнаходженням на території України, які провадять діяльність відповідно до законодавства України, їх відокремлених підрозділів, відокремлених підрозділів юридичних осіб-нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України від імені юридичної особи-нерезидента, фізичних осіб, уключаючи фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність відповідно до законодавства України;
нерезидентів України: юридичних осіб із місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави, представництв таких юридичних осіб в Україні, які не здійснюють підприємницької діяльності на території України від імені юридичної особи-нерезидента, офіційних представництв, міжнародних організацій та їх філій, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництв інших організацій з місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави і не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України, фізичних осіб;
2) небанківський надавач платіжних послуг за платіжною інструкцією на переказ готівки приймає від:
резидентів України: юридичних осіб із місцезнаходженням на території України, які провадять діяльність відповідно до законодавства України, їх відокремлених підрозділів, відокремлених підрозділів юридичних осіб-нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України від імені юридичної особи-нерезидента, фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб;
нерезидентів України - фізичних осіб;
3) надавач платіжних послуг/комерційний агент приймає готівку за платіжною інструкцією на переказ готівки від:
юридичних осіб для зарахування на:
власні рахунки;
рахунки надавача платіжних послуг;
рахунки, відкриті в іншому надавачеві платіжних послуг;
фізичних осіб:
для зарахування на рахунки;
для погашення кредиту;
для переказу без відкриття рахунку;
за рахунками на сплату платежів на користь юридичних осіб;
за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних і юридичних осіб для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті;
4) за прибутковим касовим ордером - від працівників банку за внутрішньобанківськими операціями;
5) за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних і юридичних осіб для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.
129. Банк приймає готівку іноземної валюти/банківські метали від клієнтів за такими прибутковими касовими документами:
1) за платіжною інструкцією на переказ готівки від:
резидентів України: юридичних осіб із місцезнаходженням на території України, які провадять діяльність відповідно до законодавства України, їх відокремлених підрозділів, відокремлених підрозділів юридичних осіб-нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України від імені юридичної особи-нерезидента, фізичних осіб, уключаючи фізичних осіб-підприємців, фізичних осіб, які провадять незалежну професійну діяльність відповідно до законодавства України;
нерезидентів України: юридичних осіб із місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави, представництв таких юридичних осіб в Україні, які не здійснюють підприємницької діяльності на території України від імені юридичної особи-нерезидента, офіційних представництв, міжнародних організацій та їх філій, що мають імунітет і дипломатичні привілеї, а також представництв інших організацій з місцезнаходженням за межами України, які створені та діють відповідно до законодавства іноземної держави і не здійснюють підприємницької діяльності відповідно до законодавства України, фізичних осіб;
фізичних осіб:
для зарахування на рахунки;
для погашення кредиту;
за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних і юридичних осіб для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті;
2) за прибутковим касовим ордером - від працівників та клієнтів банку за внутрішньобанківськими операціями;
3) за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних осіб на відправлення переказу, який приймається в готівковій формі;
4) за заявою про приймання/видачу банківських металів від:
юридичних осіб-резидентів для зарахування на власні поточні металеві рахунки;
фізичних осіб для зарахування на власні поточні металеві рахунки.
130. Небанківський надавач платіжних послуг у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання, приймає готівку іноземної валюти від користувачів за платіжною інструкцією на переказ готівки від:
1) резидентів України: юридичних осіб із місцезнаходженням на території України, які провадять діяльність відповідно до законодавства України, їх відокремлених підрозділів, відокремлених підрозділів юридичних осіб-нерезидентів, які здійснюють підприємницьку діяльність на території України від імені юридичної особи-нерезидента, фізичних осіб-підприємців;
2) фізичних осіб для:
зарахування на рахунки;
погашення кредиту;
3) за документами, установленими відповідною платіжною системою, - від фізичних і юридичних осіб для відправлення переказу та виплати його отримувачу готівкою в національній валюті.
131. Надавач платіжних послуг/комерційний агент перевіряє в прибуткових касових документах:
1) повноту заповнення реквізитів;
2) наявність і тотожність власноручних підписів відповідальних працівників зі зразками підписів (у разі прийняття касових документів у паперовій формі через відповідальних працівників);
3) наявність кваліфікованого(их) ЕП відповідального(их) працівника(ів) надавача платіжних послуг та електронної печатки (якщо наявність електронної печатки передбачена технологією), їх відповідність вимогам законодавства України та Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій (у разі прийняття касових документів в електронній формі).
132. Надавач платіжних послуг приймає платежі від користувачів із застосуванням САП/САБ.
Надавач платіжних послуг/комерційний агент має право надіслати отримувачу переказу повідомлення про надходження на його ім'я переказу в порядку, установленому внутрішніми документами.
133. Надавач платіжних послуг/комерційний агент приймає від користувача готівку в пункті надання фінансових послуг/операційній касі банку шляхом:
1) суцільного поаркушного перерахування - банкноти;
2) за кружками - монети.
134. Надавач платіжних послуг у випадках, визначених нормативно-правовими актами Національного банку з питань валютного регулювання, має право за прийнятим рішенням прийняти через операційну касу/через пункт надання фінансових послуг іноземну валюту у вигляді монет, що перебувають в обігу та є законним платіжним засобом на території відповідної іноземної держави, лише в разі:
1) касового обслуговування юридичних осіб, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов'язані з відрядженням за кордон;
2) здійснення касових операцій з фізичними особами.
Надавач платіжних послуг купує у фізичної особи після здійснення переказу, який приймається в готівковій формі, залишок суми в іноземній валюті, якщо вона менша, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, за гривні за курсом, установленим на час здійснення касової операції. За наявності в надавача платіжних послуг іноземної валюти у вигляді монет і за згодою користувача такий залишок може бути виданий монетами, в іншому разі надавач платіжних послуг здійснює видачу готівки в гривнях шляхом купівлі іноземної валюти у вигляді монет за курсом, установленим на час здійснення касової операції.
Банк має право приймати перекази без викупу залишку суми, меншої, ніж номінальна вартість за кожним переказом окремо, в разі одночасного виконання клієнтом кількох переказів, які приймаються в готівковій формі (за окремими касовими документами), кожен з яких має залишок суми в іноземній валюті, меншої, ніж номінальна вартість мінімальної банкноти, що перебуває в обігу, водночас загальна сума переказів не має такого залишку.
135. Надавач платіжних послуг/комерційний агент зобов'язаний надати користувачу після завершення приймання готівки квитанцію (другий примірник прибуткового касового ордера) або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, у паперовій або касовий документ в електронній формі відповідно до законодавства України, умов договору про надання платіжних послуг, внутрішньобанківських правил, правил платіжної системи, внутрішніх документів. Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, повинна (повинен) містити:
1) найменування надавача платіжних послуг/комерційного агента, який здійснив касову операцію;
2) дату здійснення касової операції (час виконання операції або напис "післяопераційний час" - у разі здійснення касової операції в післяопераційний час);
3) підпис працівника надавача платіжних послуг/комерційного агента, який прийняв готівку.
Квитанція або інший документ, що є підтвердженням про внесення готівки у відповідній платіжній системі, може містити електронну печатку.
136. Надавач платіжних послуг/комерційний агент приймає від користувача плату за надані послуги за окремим касовим документом (прибутковий касовий ордер або платіжна інструкція на переказ готівки), оформленим надавачем платіжних послуг у паперовій формі або за касовим документом в електронній формі відповідно до вимог цієї Інструкції та Положення про організацію роботи щодо здійснення касових операцій/внутрішніх документів.
137. Банк після закінчення касового обслуговування клієнтів підраховує суму/масу за касовими документами, за якими проведені касові операції, і звіряє їх та залишок готівки/банківських металів в операційній касі з даними бухгалтерського обліку.
138. Надавач платіжних послуг зобов'язаний видавати користувачам лише придатні до обігу банкноти (монети).
Надавач платіжних послуг видає іноземну валюту у вигляді монет у разі її наявності юридичним особам, що мають право використовувати іноземну валюту як засіб платежу або здійснювати розрахунки, пов'язані з відрядженнями за кордон, та фізичним особам.
139. Надавач платіжних послуг у разі використання електронного документообігу на договірних умовах із користувачем видає готівку національної валюти за платіжною інструкцією на видачу готівки з рахунку юридичної особи її відокремленого підрозділу, а також фізичної особи-підприємця.
140. Надавач платіжних послуг видає готівку національної валюти за такими видатковими касовими документами:
1) за грошовим чеком (для банку) або платіжною інструкцією на видачу готівки - юридичним особам, їх відокремленим підрозділам, а також фізичним особам-підприємцям. У разі використання платіжної інструкції на видачу готівки юридична особа, її відокремлений підрозділ, а також фізична особа-підприємець повинні представити надавачу платіжних послуг довіреність в електронній формі засобами дистанційної комунікації на кожну платіжну інструкцію на видачу готівки або одноразово на здійснення таких операцій:
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
21.06.2022 № 128
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 33, 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про платіжні послуги", удосконалення організації касової роботи банками та проведення надавачами платіжних послуг платіжних операцій Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 "Про затвердження Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні" (зі змінами) такі зміни:
1) заголовок викласти в такій редакції:
"Про затвердження Інструкції про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні ";
2) пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Затвердити Інструкцію про порядок організації касової роботи банками та проведення платіжних операцій надавачами платіжних послуг в Україні, що додається.".
2. Затвердити Зміни до Інструкції про ведення касових операцій банками в Україні, затвердженої постановою Правління Національного банку України від 25 вересня 2018 року № 103 (зі змінами), що додаються.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
4. Постанова набирає чинності з дня введення в дію Закону України "Про платіжні послуги".

Голова

К. Шевченко
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21.06.2022 № 128
ЗМІНИ

30 днiв передплати безкоштовно!