Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 17.06.2022 №126
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 17.06.2022

Номер 126

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 17.06.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.06.2022 № 126
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності банківської системи України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Пункт 4-1 постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп" (зі змінами) викласти в такій редакції:
"4-1. Заборони, визначені в підпункті 1 пункту 4 цієї постанови, не поширюються на:
1) операції банку з материнським банком/материнською фінансовою установою (нерезидентами) з обміну іноземної валюти на умовах "своп" у межах 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор), за одночасного дотримання таких умов:
операція здійснюється з метою підтримки ліквідності банку;
операція здійснюється на умовах попередньої оплати з боку материнського банку/материнської фінансової установи;
до договору (контракту) не вносилися зміни умов щодо іноземної валюти та/або сторін контракту та/або зміни, що не відповідають визначеній у підпункті 1 пункту 4 1 цієї постанови меті проведення операції;
2) надання банком забезпечених (покритих) гарантій та акредитивів пов'язаним з банком особам за:
імпортними операціями резидентів з купівлі товарів критичного імпорту за переліком, затвердженим Кабінетом Міністрів України;
операціями резидентів та нерезидентів для проведення мобілізаційних та інших заходів (потреб), визначених законами України, що регулюють відносини у сферах забезпечення національної безпеки та оборони;
операціями на внутрішньому ринку, обов'язковість надання гарантій/акредитивів за якими передбачена законодавством України.
Забезпечення (покриття) за гарантією/акредитивом має відповідати одночасно таким умовам:
розмір грошового забезпечення (покриття) є не менший, ніж розмір наданого банком зобов'язання за гарантією/акредитивом;
банк має безперечний контроль та доступ до грошового забезпечення (покриття);
банк має право здійснити договірне списання коштів з рахунку, на якому обліковується грошове забезпечення (покриття), у разі невиконання контрагентом зобов'язань перед банком;
грошове забезпечення (покриття) розміщене на строк, не менший, ніж строк цих зобов'язань (без права дострокового вилучення), у валюті фінансового зобов'язання або в іноземній валюті 1-ї групи Класифікатора.".
2. Унести до Правил роботи банків у зв'язку з введенням в Україні воєнного стану, затверджених постановою Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 (зі змінами), такі зміни:
1) у пункті 2:
абзац другий підпункту 2 виключити.
У зв'язку з цим абзаци третій, четвертий уважати відповідно абзацами другим, третім;
в абзаці п'ятому підпункту 3 слова "зміни, пов'язані з довгостроковою реструктуризацією боргу, не" замінити словами та цифрами "банк визнав клас боржника/контрагента не вище (краще) 9 (для боржників  юридичних осіб, крім боржників  юридичних осіб за спеціалізованим кредитом)/4 (для інших боржників), якщо зміни, пов'язані з довгостроковою реструктуризацією боргу,";
підпункт 5 виключити;
пункт доповнити новим підпунктом такого змісту:
"7) не застосовують під час визначення класу боржників/контрагентів ознак високого кредитного ризику, встановлених у підпункті 4 пункту 162 розділу XVII Положення № 351, визначених на підставі фінансової звітності, складеної на звітні дати після 24 лютого 2022 року, за умови, що таких ознак не було згідно з фінансовою звітністю, складеною на останню звітну дату до 24 лютого 2022 року.";
2) в абзаці першому пункту 2-1 цифри "0,1" замінити цифрами "0,2";
3) Правила після пункту 2-1 доповнити двома новими пунктами 2-2 та 2-3 такого змісту:
"2-2. Банки під час застосування вимог Положення № 351 для визначення кількості календарних днів прострочення погашення боргу відповідно до пункту 36 розділу II, пункту 145 розділу XIII Положення № 351 та кількості календарних днів визнання дебіторської заборгованості за господарською діяльністю відповідно до пункту 146 розділу XIII Положення № 351 (далі - кількість календарних днів прострочення погашення боргу/визнання дебіторської заборгованості) з 30 червня 2022 року відновлюють відлік кількості календарних днів прострочення погашення боргу/визнання дебіторської заборгованості, що був зупинений починаючи з 24 лютого 2022 року, з урахуванням кількості календарних днів прострочення погашення боргу/визнання дебіторської заборгованості, що були станом на 24 лютого 2022 року, та факту погашення простроченого боргу/припинення визнання дебіторської заборгованості після 24 лютого 2022 року.
2-3. Банки під час застосування вимог Положення № 351 застосовують судження щодо відповідності стану майна, отриманого в заставу/забезпечення на підставі права довірчої власності/активу, переданого банком у фінансовий лізинг (оренду), що враховується як застава, критеріям та принципам прийнятності забезпечення, визначених Положенням № 351, сформоване на підставі всієї наявної інформації, включаючи публічну та/або отриману від боржника/заставодавця інформацію щодо майна, яке розташоване на територіях, що зазнали/зазнають наслідків військової агресії.".
3. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 17.06.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
17.06.2022 № 126
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 6, 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 66, 67 Закону України "Про банки і банківську діяльність", Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 "Про введення воєнного стану в Україні", затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року № 2102-IX "Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного стану в Україні"", з метою мінімізації негативного впливу наслідків військової агресії російської федерації проти України та сприяння стабільності банківської системи України Правління Національного банку України
постановляє:
1. Пункт 4-1 постанови Правління Національного банку України від 25 лютого 2022 року № 23 "Про деякі питання діяльності банків України та банківських груп" (зі змінами) викласти в такій редакції:
"4-1. Заборони, визначені в підпункті 1 пункту 4 цієї постанови, не поширюються на:
1) операції банку з материнським банком/материнською фінансовою установою (нерезидентами) з обміну іноземної валюти на умовах "своп" у межах 1-ї групи Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 19 квітня 2016 року № 269) (зі змінами) (далі - Класифікатор), за одночасного дотримання таких умов:
операція здійснюється з метою підтримки ліквідності банку;
операція здійснюється на умовах попередньої оплати з боку материнського банку/материнської фінансової установи;

30 днiв передплати безкоштовно!