• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України  | Постанова від 01.11.2018 № 116 | Документ не діє
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 01.11.2018
 • Номер: 116
 • Статус: Документ не діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 01.11.2018
 • Номер: 116
 • Статус: Документ не діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
01.11.2018 № 116
( Постанова втратила чинність на підставі Постанови Національного банку № 65 від 19.05.2020 )
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою забезпечення реалізації вимог Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на першого заступника Голови Національного банку України Рожкову К. В.
4. Постанова набирає чинності з 05 листопада 2018 року.
ГоловаЯ.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної служби
фінансового моніторингу України


І. Черкаський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
01.11.2018 № 116
ЗМІНИ
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. У розділі І :
1) у пункті 2 :
після підпункту 4 доповнити пункт новим підпунктом 4-1 такого змісту:
"4-1) віддалене встановлення ділових відносин/віддалене відкриття рахунку - це встановлення ділових відносин/відкриття рахунку з використанням системи BankID Національного банку України (далі - Система BankID);";
після підпункту 18 доповнити пункт новим підпунктом 18-1 такого змісту:
"18-1) підпис - це власноручний підпис/кваліфікований електронний підпис, що є окремим реквізитом документа, який надає документу юридичної сили та дає змогу підтвердити цілісність підписаних даних;";
підпункт 36 викласти в такій редакції:
"36) справа клієнта - справа з юридичного оформлення рахунку клієнта/справа клієнта, ідентифікація якого здійснюється також в інших передбачених Законом, Законом про банки та цим Положенням випадках, що містять надані клієнтом/представником клієнта/особою, від імені або за дорученням чи в інтересах якої проводиться фінансова операція, належним чином засвідчені копії/електронні копії документів, копії представлених ним/нею оригіналів офіційних документів та інші документи/інформація, також в електронній формі, отримані за допомогою засобів Системи BankID, що є підставою для ідентифікації, уточнення/додаткового уточнення інформації про клієнта, вивчення клієнта, оцінки фінансового стану, з'ясування та підтвердження джерел походження коштів та активів, виконання інших вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму (далі - документи щодо вивчення клієнта). Справа клієнта, уключаючи клієнта, з яким віддалено встановлені ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID, може формуватися та зберігатися в електронному вигляді.";
2) у другому реченні абзацу першого та абзаці другому пункту 7 слова "спостережною (наглядовою) радою банку" замінити словами "наглядовою радою банку".
2. У розділі ІІ :
1) у пункті 23 :
підпункт 3 доповнити словами ", порядок прийняття та документування рішення щодо встановлення особи (осіб) кінцевого(их) бенефіціарного(их) власника(ів) контролера(ів) або інформацію про те, що його (їх) немає на підставі отриманої інформації та/або документів";
підпункт 5 доповнити новим абзацом такого змісту:
"порядок проведення заходів та обсяг додаткової інформації, необхідної для підтвердження особи клієнта, з яким планується встановити ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID, порядок прийняття рішень щодо можливості віддаленого встановлення ділових відносин з клієнтом, визначення посад уповноважених працівників відповідних підрозділів, які мають право приймати такі рішення.";
2) пункт 24 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"7) порядок установлення та управління обмеженнями (лімітами) щодо здійснення клієнтом фінансових операцій, якому віддалено відкрито рахунок (надано інші банківські послуги) за допомогою засобів Системи BankID, а також у разі виникнення підозри.";
3) підпункт 4 пункту 25 доповнити словами та літерами "фінансових операцій клієнтів, з якими віддалено встановлені ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID;".
3. Підпункт 3 пункту 29 розділу III доповнити двома новими абзацами такого змісту:
"Банк зобов'язаний забезпечити у своїй діяльності застосування ризик-орієнтовного підходу та вжиття належних та ефективних заходів, спрямованих на мінімізацію ризиків використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму, вчинення інших злочинів, також, що здійснюються із використанням інформаційно-комунікаційних технологій, здійснення ризикової діяльності, також стосовно клієнтів, з якими віддалено встановлено ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID.
Ужиття відповідних заходів має бути забезпечено шляхом розроблення та впровадження ефективної системи внутрішнього контролю, умовами договорів, на підставі яких надаються такі послуги, які мають забезпечити спроможність банку здійснювати якісну оцінку ризиків, проведення на постійній основі моніторингу ділових відносин та фінансових операцій клієнта, що здійснюються в процесі таких відносин, також на предмет відповідності таких фінансових операцій наявній у банка інформації про клієнта, його діяльність та ризик, уключаючи в разі необхідності інформацію про джерело коштів, пов'язаних з фінансовою(ми) операцією(ми); забезпечити актуальність отриманих документів, даних та інформації про клієнта; поглиблену перевірку клієнта в передбачених законодавством з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму та внутрішніми документами банку випадках.".
4. Розділ V після пункту 55 доповнити новим пунктом 55-1 такого змісту:
"55-1. Банк має право отримувати за допомогою засобів Системи BankID інформацію щодо ідентифікаційних даних клієнта, з яким віддалено встановлено (планується встановити) ділові відносини, та його вивчення відповідно до умов укладеного договору доручення з банком, який є абонентом-ідентифікатором, які, також включають умови зберігання копій документів/інформації, на підставі яких була здійснена ідентифікація, верифікація та вивчення клієнта, та їх надання банку, який є абонентом -надавачем послуг (у разі необхідності).
Банк, який є абонентом - надавачем послуг, до встановлення ділових відносин здійснює перевірку ідентифікаційних даних, отриманих від клієнта в електронному вигляді та підписаних його кваліфікованим електронним підписом, з отриманою відповідною інформацією від банка, який є абонентом-ідентифікатором, за допомогою засобів Системи BankID.
Банк, який є абонентом - надавачем послуг, під час прийняття рішення щодо можливості віддаленого встановлення ділових відносин з клієнтом використовує інформацію щодо вивчення клієнта, надану банком, який є абонентом-ідентифікатором, за допомогою засобів Системи BankID.
Відповідальність за належне здійснення ідентифікації та вивчення клієнта, з яким віддалено встановлено ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID, відповідно до Закону і Закону про банки, покладається на банк, який використовує інформацію, отриману за допомогою засобів Системи BankID.
Банку, який є абонентом - надавачем послуг, заборонено виступати банком - абонентом-ідентифікатором стосовно одного і того самого клієнта, з яким віддалено встановлено ділові відносини за допомогою засобів Системи BankID та верифікація якого не була здійснена банком, який є абонентом - надавачем послуг.".
5. У пункті 85 розділу VI слово "десятий" замінити словом "тридцятий".
6. У розділі IX :
1) абзац одинадцятий пункту 130 викласти в такій редакції:
"Національний банк у разі неможливості встановлення відповідності освіти особи встановленим законодавством України вимогам має право вимагати подання копії рішення щодо визнання в Україні іноземного документа про освіту, виданого в порядку, визначеному законодавством України.";
2) абзац третій пункту 131 замінити трьома новими абзацами такого змісту:
"Пакет документів для погодження кандидатури відповідального працівника банку повертається Національним банком без розгляду, якщо з моменту прийняття Комітетом Національного банку:
1) рішення про непогодження особи, кандидатуру якої банк подає на погодження відповідальним працівником банку, не минуло одного року;
2) рішення про невідповідність відповідального працівника вимогам законодавства України (за результатами розгляду питання щодо ділової репутації) та надсилання до ради банку вимоги щодо призначення на цю посаду іншої особи не минуло п'ять років.".
У зв'язку з цим абзац четвертий уважати абзацом шостим;
3) підпункт 2 пункту 133 викласти в такій редакції:
"2) проведення тестування кандидата на посаду та співбесіди з ним у порядку, установленому Національним банком, з метою обґрунтованого визначення професійної придатності кандидатури на посаду відповідального працівника банку;";
4) у пункті 139 :
в абзаці першому слова "Положення, та" замінити словом "Положення,";
після абзацу першого доповнити пункт трьома новими абзацами такого змісту:
"Банк не має права покладати обов'язки відповідального працівника на особу, стосовно якої Комітетом Національного банку прийнято рішення:
1) про непогодження особи відповідальним працівником (якщо з моменту прийняття такого рішення не минув один рік);
2) про невідповідність відповідального працівника вимогам законодавства України (за результатами розгляду питання щодо ділової репутації (якщо з моменту прийняття такого рішення не минуло п'ять років).".
У зв'язку з цим абзаци другий - п'ятий уважати відповідно абзацами п'ятим - восьмим;
5) пункт 141 доповнити словами "(за необхідності - після проведення співбесіди з особою, звільнення якої ініціює банк - юридична особа/філія іноземного банку).";
6) у пункті 142 слова "проведення Комітетом Національного банку співбесіди з особою, звільнення якої ініціює банк - юридична особа/філія іноземного банку, та" виключити.
7. У додатках до Положення:
1) додаток 5 після пункту 8 доповнити новим пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1. Найменування банку, який є абонентом-ідентифікатором, та дата отримання за допомогою засобів Системи BankID інформації щодо ідентифікаційних даних клієнта.";
2) у рядку 18 додатка 8 слова "спостережною (наглядовою) радою банку" замінити словами "наглядовою радою банку".
Директор Департаменту
фінансового моніторингу
І.В. Береза
ПОГОДЖЕНО
Перший заступник
Голови Національного банку УкраїниК.В. Рожкова