• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України  | Постанова від 05.09.2023 № 110
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.09.2023
 • Номер: 110
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 05.09.2023
 • Номер: 110
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
05.09.2023 № 110
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статті 18 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", з метою врегулювання окремих питань здійснення фінансового моніторингу Правління Національного банку України ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 19 травня 2020 року № 65 (зі змінами) (далі - Положення), що додаються.
2. Банки щодо клієнтів, з якими встановлені ділові відносини до набрання чинності цією постановою, зобов’язані вжити заходів, передбачених у Положенні з урахуванням внесених змін, не пізніше 31 грудня 2023 року.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Дмитра Олійника.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

Голова

А. Пишний
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
05.09.2023 № 110
ЗМІНИ
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. Пункт 5 розділу I після підпункту 66 доповнити новим абзацом такого змісту:
"Терміни "електронний резидент (е-резидент)", "інформаційна система "Е-резидент"" вживаються у значеннях, наведених у Податковому кодексі України.".
У зв’язку з цим абзац сімдесят другий уважати абзацом сімдесят третім.
2. У додатках до Положення:
1) у додатку 1:
у підпункті 4 пункту 5:
слово "орієнтовний" виключити;
підпункт доповнити словами "протягом місяця, із зазначенням чіткої межі максимальної суми операцій клієнта";
додаток після пункту 5 доповнити трьома новими пунктами 5-1-5-3 такого змісту:
"5-1. Банк до встановлення ділових відносин із клієнтом (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) або під час його подальшого обслуговування, використовуючи ризик-орієнтований підхід, уживає заходів з метою встановлення (перевірки) фінансової можливості клієнта здійснювати заявлений (запланований) ним обсяг фінансових операцій.
5-2. Банк під час моніторингу ділових відносин у разі перевищення максимальної суми фінансових операцій, яка заявлена клієнтом, зобов’язаний протягом десяти робочих днів проаналізувати його фінансові можливості здійснювати відповідні фінансові операції та за потреби з’ясувати причини перевищення.
5-3. Вимоги, визначені в пунктах 5-1, 5-2 додатка 1 до Положення, не поширюються на клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють звичайні фінансові операції на суми та в обсязі, що мають раціональне обґрунтування, ураховуючи ризик-профіль таких фізичних осіб, та діловим відносинам з якими непритаманні критерії ризиків, та фінансові операції яких не містять індикаторів підозрілості фінансових операцій, включаючи визначені банком.";
в абзаці першому пункту 22 слово "третьої" замінити словом "четвертої";
2) у додатку 2:
у пункті 3:
у підпункті 1 слова "восьмої", "дев’ятої" замінити відповідно словами "дев’ятої", "десятої";
у підпункті 2 слово "восьмої" замінити словом "дев’ятої";
пункт після підпункту 2 доповнити новим підпунктом 2-1 такого змісту:
"2-1) для електронного резидента (е-резидента) - відомості, зазначені в пункті 1-1 частини десятої статті 11 Закону про ПВК/ФТ;";
у підпункті 3 слова "восьмої", "дев’ятої" замінити відповідно словами "дев’ятої", "десятої";
додаток після пункту 3 доповнити новим пунктом 3-1 такого змісту:
"3-1. Банк установлює належність електронному резиденту (е-резиденту) його ідентифікаційних даних, отриманих з інформаційної системи "Е-резидент", шляхом проведення відеоверифікації в порядку, визначеному в додатку 3 до Положення.";
у пункті 9:
абзац перший після слів "фізичної особи-підприємця" доповнити словами ", включаючи електронного резидента (е-резидента),";
підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) громадянство [для нерезидентів, електронних резидентів (е-резидентів)];";
3) пункт 16 додатка 3 доповнити словами та літерою "або адресу електронної пошти, зазначену в інформаційній системі "Е-резидент"";
4) у пункті 1 додатка 8 слово "дванадцятою" замінити словом "тринадцятою";
5) у додатку 9:
у пункті 1 слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";
в абзаці першому пункту 5 слово "тринадцятої" замінити словом "чотирнадцятої";
6) у додатку 15:
підпункт 1 пункту 3 після слів "відносин із банком" доповнити словами "/оновленій під час його обслуговування";
у пункті 6:
в абзаці другому слова "очікуванням банку з огляду на" виключити;
у підпункті 1:
слова "заплановану клієнтом майбутню діяльність" замінити словами "запланованій клієнтом діяльності";
підпункт доповнити словами "/оновленій під час його обслуговування";
у підпункті 2 слова "ризик-профіль" замінити словами "ризик-профілю";
7) розділ II додатка 20 після пункту 30 доповнити двома новими пунктами 30-1 і 30-2 такого змісту:
"30-1. Перевищення більш ніж у два рази на місяць максимальної суми фінансових операцій, заявленої клієнтом до встановлення ділових відносин/оновленої під час його обслуговування.
30-2. Нетипова активність за рахунками клієнта.";
8) у додатку 23:
у підпункті 4 пункту 23 слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";
додаток після пункту 31 доповнити новим пунктом 31-1 такого змісту:
"31-1. Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування.";
9) у додатку 24:
у підпункті 4 пункту 23 слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";
додаток після пункту 31 доповнити новим пунктом 31-1 такого змісту:
"31-1. Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування.";
10) у додатку 25:
у підпункті 4 пункту 35 слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";
додаток після пункту 40 доповнити новим пунктом 40-1 такого змісту:
"40-1. Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування.";
11) у додатку 26:
пункт 21 викласти в такій редакції:
"21. Дані про реєстрацію фізичної особи як підприємця, включаючи електронного резидента (е-резидента) (для клієнтів - фізичних осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність), - за наявності.";
у підпункті 6 пункту 26 слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";
додаток після пункту 27 доповнити новим пунктом 27-1 такого змісту:
"27-1. Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування.";
12) у додатку 27:
заголовок доповнити словами "/електронного резидента (е-резидента)";
пункт 7 доповнити новим реченням такого змісту: "Для електронного резидента (е-резидента) - за наявності.";
у підпункті 6 пункту 26 слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою";
додаток після пункту 27 доповнити новим пунктом 27-1 такого змісту:
"27-1. Максимальна сума фінансових операцій клієнта на місяць, заявлена ним до встановлення ділових відносин/оновлена під час його обслуговування.";
13) у підпункті 4 пункту 26 додатка 28 слово "тринадцятою" замінити словом "чотирнадцятою".