Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками

Національний банк України Постанова, Перелік, Витяг, Заява, Форма типового документа, Положення від 23.05.2022 №103
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Витяг, Заява, Форма типового документа, Положення

Дата 23.05.2022

Номер 103

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 25.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
23.05.2022 №103
Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками
Відповідно до статей 15, - 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 27 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 10, 36 Закону України "Про страхування", з метою встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками (далі - Положення), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з переліком, що додається.
3. Вимога щодо перебування особи в переліку актуаріїв у сфері страхування (далі - Перелік) щонайменше протягом двох останніх років до дня подання заявником пакета документів для включення до Переліку не застосовується протягом трьох років з дня набрання чинності цією постановою.
4. Особи, які станом на день набрання чинності цією постановою займаються актуарними розрахунками без їх посвідчення [у осіб немає свідоцтв про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які мають право займатися актуарними розрахунками (далі - свідоцтво)], з дня набрання чинності цією постановою але не пізніше трьох місяців із дня припинення (скасування) воєнного стану в Україні зобов'язані подати до Національного банку України документи для включення до Переліку в порядку, передбаченому пунктом 69 розділу VI Положення.
5. Особи, які станом на день набрання чинності цією постановою мають чинне свідоцтво, з дня набрання чинності цією постановою, але не пізніше трьох місяців із дня припинення (скасування) воєнного стану в Україні зобов'язані подати до Національного банку України опитувальник (за формою згідно з додатком 4 до Положення).
6. Особи, які подали опитувальник відповідно до пункту 5 цієї постанови, вважаються включеними до Переліку. Національний банк України протягом 30 календарних днів з дня отримання від особи заповненого опитувальника згідно з пунктом 5 цієї постанови направляє такій особі витяг з Переліку (за формою згідно з додатком 5 до Положення). Свідоцтво такої особи вважається анульованим з дати включення до Переліку.
7. Свідоцтво особи, яка не подала до Національного банку України заповнений опитувальник у строк, встановлений у пункті 5 цієї постанови, вважається анульованим після спливу цього строку. Таким особам заборонено здійснювати актуарну діяльність у сфері страхування.
8. Особи, які відповідно до цього Положення зобов'язані подати до Національного банку інформацію та/або документи, мають право подати таку інформацію та/або документи не пізніше ніж протягом трьох місяців із дня припинення (скасування) воєнного стану в Україні.
9. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
23 травня 2022 року № 103
Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (далі - Закон про фінансові послуги), "Про страхування" (далі - Закон про страхування).
2. Терміни, які використовуються в цьому Положенні, уживаються в таких значеннях:
1) актуарій - особа, яка відповідає вимогам, установленим цим Положенням, та включена до переліку актуаріїв у сфері страхування;
2) актуарна діяльність у сфері страхування - діяльність у сфері страхування щодо аналізу та оцінки ризиків та/або пов'язаних з ними фінансових зобов'язань, а також розроблення та оцінка методів управління фінансовими наслідками майбутніх випадкових подій з метою забезпечення реалізації актуарної функції страховика;
3) американська екзаменаційна система - система актуарних екзаменів (іспитів), яка встановлена Товариством актуаріїв США (англійською мовою -Society of Actuaries) і відповідає вимогам Міжнародної актуарної асоціації;
4) асоціація актуаріїв - одна з асоціацій актуаріїв, яка має статус повного (повноправного) члена Європейської актуарної асоціації (англійською мовою -The Actuarial Association of Europe), в якій встановлена кваліфікаційна система та вимога відповідності її членів цій системі, а також Асоціація актуаріїв Австралії (англійською мовою - Actuaries Institute (Australia)), Актуарна асоціація Індії (англійською мовою - Actuarial Society of India), Актуарна асоціація Південної Африки (англійською мовою - Actuarial Society of South Africa), Канадський інститут актуаріїв (англійською мовою - Canadian Institute of Actuaries), Актуарне товариство особистого страхування (англійською мовою -Casualty Actuarial Society), Інститут актуаріїв Японії (англійською мовою - Institute of Actuaries of Japan), Ізраїльська асоціація актуаріїв (англійською мовою - Israлl Association of Actuaries), Товариство актуаріїв США (англійською мовою - Society of Actuaries);
5) британо-американська екзаменаційна система - система актуарних екзаменів (іспитів), яка встановлена глобальним центром сертифікації актуарних аналітиків (англійською мовою - CAA Global) спільно з професійною актуарною організацією Великобританії (англійською мовою - Faculty and Institute of Actuaries) та Товариством актуаріїв США (англійською мовою - Society of Actuaries);
6) британська екзаменаційна система - система актуарних екзаменів (іспитів), яка встановлена професійною актуарною організацією Великобританії (англійською мовою - Faculty and Institute of Actuaries) і відповідає вимогам Міжнародної актуарної асоціації;
7) дата подання повного пакета документів - дата реєстрації в Національному банку України (далі - Національний банк) пакета документів, поданого в повному обсязі для здійснення процедур, передбачених цим Положенням, оформленого відповідно до вимог законодавства України та цього Положення;
8) екзаменаційна система - американська та/або британська, та/або британо-американська екзаменаційна система;
9) електронна копія оригіналу документа в паперовій формі (далі -електронна копія документа) - візуальне подання паперового документа в електронній формі, отримане шляхом сканування оригіналу паперового документа, відповідність оригіналу якого засвідчено кваліфікованим електронним підписом, що накладено на документ з дотриманням вимог законодавства України у сфері електронних довірчих послуг та електронного документообігу (далі - КЕП) заявника/нотаріуса (крім випадків, коли таке засвідчення не вимагається цим Положенням);
10) заявник - особа, яка звертається до Національного банку в установленому цим Положенням порядку в межах здійснення процедур, передбачених цим Положенням;
11) Кваліфікаційна комісія - консультативно-дорадчий колегіальний орган, створений рішенням Правління Національного банку, який за результатами проведення тестування та/або співбесіди із заявниками надає Комітету з нагляду пропозиції та рекомендації щодо підтвердження (відмови у підтвердженні) відповідності заявника кваліфікаційним вимогам до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками у сфері страхування та посвідчувати їх;
12) керівник з ліцензування - керівник структурного підрозділу Національного банку, відповідального за включення до переліку актуаріїв у сфері страхування та інші процедури, передбачені цим Положенням, його заступник, керівник підрозділу в складі зазначеного структурного підрозділу Національного банку, його заступник або особи, які виконують їхні обов'язки;
13) Комітет з нагляду - Комітет з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг;
14) перелік актуаріїв у сфері страхування (далі - Перелік) - комплекс організаційно-технічних засобів, який забезпечує накопичення, систематизацію та зберігання відомостей про актуаріїв;
15) свідоцтво - запис у Переліку, який підтверджує право особи займатися актуарними розрахунками у сфері страхування та у визначених цим Положенням випадках посвідчувати їх відповідно до рівня кваліфікації, передбаченого в пункті 8 розділу І цього Положення.
Інші терміни в цьому Положенні вживаються в значеннях, передбачених законодавством України, нормативно-правовими і розпорядчими актами Національного банку.
3. Це Положення встановлює кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками у сфері страхування, підстави та порядок включення та виключення осіб з Переліку, тимчасової заборони займатися актуарними розрахунками.
4. Здійснення актуарних розрахунків у сфері страхування забороняється особам:
1) які не включені до Переліку;
2) які виключені з Переліку;
3) щодо яких діє тимчасова заборона займатися актуарними розрахунками на підставі рішення Національного банку.
5. Особа, до обов'язків якої належатиме здійснення актуарних розрахунків у сфері страхування та яка є працівником страховика та/або суб'єкта аудиторської діяльності, консалтингової чи іншої організації, та/або виконуватиме такі обов'язки на підставі цивільно-правового договору, та яка не включена до Переліку, зобов'язана подати до Національного банку документи для включення до Переліку протягом ЗО календарних днів з дня призначення на посаду (дати початку виконання обов'язків зі здійснення актуарних розрахунків).
6. Особа, яка має намір здійснювати актуарні розрахунки у сфері страхування як фізична особа-підприємець та яка не включена до Переліку, зобов'язана подати до Національного банку документи для включення до Переліку протягом 30 календарних днів з дня внесення відомостей про неї до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
7. Розрахунки осіб, посвідчені особою, яка не мала права на їх посвідчення, вважаються недійсними.
8. Національний банк відповідно до вимог та в порядку, передбаченому цим Положенням, включає особу до Переліку відповідно до рівня кваліфікації, який передбачає:
1) право займатися актуарними розрахунками у сфері страхування без права посвідчувати їх (далі - актуарій без права посвідчувати актуарні розрахунки);
2) право займатися актуарними розрахунками з видів страхування інших, ніж страхування життя, та посвідчувати їх (далі - актуарій із видів страхування інших, ніж страхування життя);
3) право займатися актуарними розрахунками зі страхування життя та посвідчувати їх (далі - актуарій зі страхування життя).
9. Особа має право одночасно бути актуарієм із видів страхування інших, ніж страхування життя, та актуарієм зі страхування життя.
10. Зазначення дати та номера рішення Національного банку про включення до Переліку в разі посвідчення актуарних розрахунків є обов'язковим.
11. Перелік оприлюднюється на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку та повинен містити таку інформацію:
1) прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) актуарія;
2) рівень кваліфікації актуарія відповідно до пункту 8 розділу І цього Положення;
3) адресу електронної пошти актуарія;
4) номер та дату рішення Національного банку про включення до Переліку;
5) номер та дату рішення Національного банку про тимчасову заборону актуарію займатися актуарними розрахункам та строк дії тимчасової заборони;
6) номер та дату рішення Національного банку про виключення з Переліку.
II. Вимоги до документів, що подаються до Національного банку
12. Заявник подає до Національного банку документи в межах здійснення процедур за цим Положенням згідно з визначеними цим Положенням переліками та вимогами.
13. Заявник несе відповідальність за повноту та достовірність даних, що містяться в поданих до Національного банку документах.
14. Документи, що подаються до Національного банку відповідно до цього Положення, мають викладатися українською мовою, не містити виправлень і неточностей, а також розбіжностей між відомостями, викладеними у них, та/або отриманими з офіційних джерел.
15. Документи, складені іноземною мовою, для подання до Національного банку мають перекладатися на українську мову (вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально). Не перекладаються на українську мову документи, складені іноземною мовою, у разі одночасного наведення їх тексту українською мовою.
16. Документи, що видані в іноземній країні, для подання до Національного банку мають бути легалізовані в установленому законодавством України порядку, якщо інше не передбачено міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України.
17. Заявник у разі неможливості дотримання визначених у пункті 16 розділу ІІ цього Положення вимог щодо оформлення документів, виданих в іноземній країні, з незалежних від нього причин або якщо такі документи/інформація є загальнодоступними, подає до Національного банку відповідні обґрунтовані пояснення та посилання на можливість перевірки документів/інформації, якщо вони є загальнодоступними. Національний банк має право розглянути документи, видані в іноземній країні, оформлені без дотримання визначених у пункті 16 розділу ІІ цього Положення вимог, якщо визнає пояснення заявника обґрунтованими та не матиме сумнівів щодо достовірності документів і викладеної в них інформації.
18. Заявник має право подати до Національного банку копію документа, якщо цим Положенням не встановлено обов'язку щодо подання оригіналу документа. Копії документів щодо фізичної особи засвідчуються підписом такої фізичної особи (уключаючи копії документів, які видані в іноземній країні та легалізація яких не передбачена міжнародними договорами, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України).
19. Документи, отримані з електронних джерел, засвідчуються підписом фізичної особи, щодо якої такі документи видані.
20. Заявник має право на підставі довіреності доручити подання пакета документів до Національного банку відповідно до цього Положення довіреній особі.
До Національного банку подається оригінал документа, що визначає повноваження довіреної особи.
21. Пакет документів, що подаються до Національного банку згідно з цим Положенням довіреною особою заявника, має супроводжуватися запевненням довіреної особи про отримання згоди на обробку персональних даних заявника.
22. Інформація, наведена в пункті 21 розділу ІІ цього Положення, не надається, якщо надання відповідної інформації вимагається згідно з документами, складеними за формами згідно з додатками до цього Положення та/або затвердженими нормативно-правовими актами Національного банку і розміщеними на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
23. Документи, передбачені цим Положенням, подаються до Національного банку виключно в один з таких способів:
1) у паперовій формі із власноручним підписом заявника з одночасним обов'язковим поданням електронних копій цих документів (без накладення КЕП) на цифрових носіях інформації (ШВ-флешнакопичувачах) або засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу;
2) у формі електронного документа або електронної копії документа, підписаного/засвідченого шляхом накладання КЕП заявника, разом із супровідним листом (електронним повідомленням) на офіційну електронну поштову скриньку Національного банку - [email protected] або іншими засобами електронного зв'язку, які використовуються Національним банком для електронного документообігу.
24. Електронні документи та електронні копії документів повинні мати коротку назву латинськими літерами, що відображає зміст і реквізити документа.
25. Електронні копії документів (з накладеним КЕП та без накладення КЕП) створюються шляхом сканування з документів у паперовій формі з урахуванням таких вимог:
1) документ сканується у файл формату pdf;
2) сканована копія кожного окремого документа зберігається як окремий файл;
3) документи, що містять більше однієї сторінки, скануються в один файл;
4) роздільна здатність сканування має бути не нижче ніж 300 dpi.
26. Національний банк перевіряє на цілісність та автентичність даних КЕП отриманих електронних документів та/або електронних копій документів. Національний банк, якщо перевірка не пройшла успішно, повідомляє заявника про неприйняття документів у день отримання таких документів або наступного робочого дня.
27. Документи в порядку, визначеному цим Положенням, та на вимогу Національного банку подаються в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі.
28. Національний банк розміщує на сторінці офіційного Інтернет-представництва форми документів, які згідно з цим Положенням подаються до Національного банку в електронній формі у форматі xlsx або іншому форматі, визначеному Національним банком.
29. Заявнику не потрібно подавати документи в паперовій формі за умови подання всіх необхідних документів Національному банку у формі електронних документів або електронних копій документів із накладеним КЕП заявника згідно з вимогами цього Положення.
30. Дані, наведені в документах у паперовій формі, мають перевагу в разі наявності розбіжностей між даними, що містяться в документах у паперовій формі і в електронних копіях документів (без накладення КЕП). Національний банк має право вимагати від заявника надання пояснень щодо розбіжностей між документами в паперовій формі та їх електронними копіями (без накладення КЕП), а також усунення цих розбіжностей.
31. Національний банк має право здійснювати офіційну комунікацію із заявником через електронну поштову скриньку Національного банку ([email protected]) під час розгляду пакета документів та в процесі контролю/моніторингу за відповідністю вимогам цього Положення. Така комунікація включає:
1) вимогу надати додаткову інформацію, документи і пояснення, необхідні для прийняття рішення згідно із цим Положенням;
2) зауваження до поданого пакета документів, якщо документи не відповідають вимогам цього Положення та/або законодавства України;
3) отримання від заявника інформації, пояснень, додаткових документів;
4) надсилання повідомлень про рішення, прийняті Національним банком відповідно до цього Положення.
32. Заявник зобов'язаний надати Національному банку інформацію про свою адресу електронної пошти для здійснення офіційної комунікації з Національним банком.
Надані адреси електронної пошти вважаються офіційними електронними адресами для комунікації Національного банку із заявником.
33. Заявник після отримання електронного листа Національного банку зобов'язаний протягом одного робочого дня надіслати у відповідь електронне повідомлення, яке підтверджує отримання електронного листа Національного банку.
34. Національний банк має право здійснювати комунікацію із заявником у паперовій формі.
Національний банк має право здійснювати комунікацію із заявником у паперовій формі в разі недотримання ним строків, визначених у пункті 33 розділу ІІ цього Положення.
35. Особливості розгляду Національним банком пакетів документів у межах різних процедур визначаються в розділі ІІІ цього Положення.
III. Загальний порядок розгляду документів, що подаються до Національного банку, та визначення строків розгляду
36. Національний банк здійснює розгляд поданого заявником пакета документів протягом строку, визначеного цим Положенням для відповідної процедури.
37. Перебіг строку розгляду документів починається з дня, наступного за днем подання заявником до Національного банку повного пакета документів, визначеного цим Положенням.
38. Національний банк має право залишити пакет документів без розгляду протягом 10 робочих днів з дня, наступного за днем подання пакета документів, із зазначенням підстав залишення пакета документів без розгляду в разі:
1) подання документів у межах процедури, передбаченої цим Положенням, не в повному обсязі;
2) оформлення документів у межах процедури, передбаченої цим Положенням, із порушенням вимог законодавства України та/або цього Положення.
39. Заявник має право повторно подати пакет документів, який був залишений без розгляду, лише після усунення причин, що стали підставою для залишення його без розгляду.
40. Заявник зобов'язаний повідомити Національний банк про будь-які зміни в документах, передбачених процедурою за цим Положенням, що сталися протягом строку розгляду пакета документів, протягом трьох робочих днів з дня виникнення таких змін.
41. Національний банк під час здійснення процедур, визначених цим Положенням, має право:
1) вимагати з наведенням обґрунтування такої вимоги додаткову інформацію, документи, пояснення, потрібні для уточнення відомостей, поданих до Національного банку, а також для повного та всебічного аналізу й прийняття ним мотивованого рішення відповідно до цього Положення;
2) надати заявникові зауваження до поданого пакета документів, якщо документи не відповідають вимогам цього Положення та/або законодавства України.
42. Національний банк установлює строк подання заявником інформації, документів, пояснень та/або виправлених документів, але не більше 30 робочих днів. Перебіг строку розгляду документів зупиняється та поновлюється після отримання всіх додаткових/виправлених документів, інформації та пояснень або після спливу встановленого строку для їх подання.
43. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів, поданих відповідно до цього Положення, але не більше ніж на 30 робочих днів у разі потреби перевірки достовірності поданих документів/інформації та/або отримання додаткових документів/інформації, необхідних для прийняття рішення. Національний банк повідомляє заявника про продовження строку розгляду документів і строк, на який його продовжено, протягом трьох робочих днів із дня прийняття такого рішення.
44. Національний банк має право припинити розгляд документів за клопотанням заявника до прийняття рішення за відповідними документами.
45. Національний банк у разі залишення пакета документів без розгляду або в разі отримання клопотання заявника про припинення розгляду документів, поданих заявником у паперовій формі, повертає такий пакет документів заявнику засобами поштового зв'язку з повідомленням про вручення протягом п'яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
46. Керівник з ліцензування приймає рішення та/або повідомляє заявника
про:
1) залишення пакета документів без розгляду;
2) продовження строку розгляду пакета документів;
3) припинення розгляду пакета документів за клопотанням заявника.
IV. Документи для ідентифікації особи
47. Ідентифікація громадянина України, який постійно проживає в Україні, здійснюється на підставі таких документів:
1) копій сторінок паспорта громадянина України, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, реєстрацію місця її проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав (якщо паспорт оформлено у формі книжечки), або копій обох сторін паспорта громадянина України (якщо його оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій);
2) щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у формі книжечки, - копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків або копії сторінки паспорта з відміткою про відмову від прийняття такого реєстраційного номера (якщо особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і повідомила про це контролюючий орган);
3) щодо фізичної особи, паспорт якої оформлено у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, - копії документа з інформацією про реєстрацію місця проживання фізичної особи.
48. Ідентифікація громадянина України, який виїхав на постійне проживання за кордон, здійснюється на підставі таких документів:
1) копій сторінок паспорта громадянина України для виїзду за кордон, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а також відмітку про виїзд особи на постійне проживання за кордон;
2) копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності);
3) копії документа з інформацією про місце постійного проживання фізичної особи;
4) копії документа, що підтверджує правові підстави постійного проживання фізичної особи на території іноземної країни.
49. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно проживає в іноземній країні, здійснюється на підставі таких документів:
1) копій сторінок паспорта фізичної особи, що містять її фотографію, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, місце постійного проживання, серію та номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, а також строк дії паспорта (за наявності);
2) копії документа з інформацією про ідентифікаційний код або податковий номер (за наявності);
3) копії документа з інформацією, що підтверджує місце постійного проживання фізичної особи (якщо такої інформації в паспорті немає).
50. Ідентифікація іноземного громадянина, який постійно/тимчасово проживає в Україні, здійснюється на підставі таких документів:
1) копій усіх сторінок посвідки на постійне/тимчасове проживання фізичної особи в Україні;
2) копії документа з інформацією про реєстраційний номер облікової картки платника податків в Україні (за наявності);
3) копій сторінок паспорта іноземного громадянина, що містять фотографію фізичної особи, а також інформацію про її прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності), дату народження, номер паспорта, дату видачі та найменування органу, що його видав, строк дії паспорта, а для осіб, які постійно проживають в Україні, - також відмітку про виїзд особи на постійне проживання (якщо така відмітка проставляється згідно із законодавством країни, громадянином якої є особа).
V. Вимоги до заявників та актуаріїв
51. Заявник для включення до Переліку повинен відповідати вимогам, визначеним у пунктах 53, 55 розділу V цього Положення.
52. Актуарій протягом усього строку перебування в Переліку повинен виконувати вимоги, визначені в пунктах 53, 63 розділу V цього Положення.
53. Загальними вимогами до заявників та актуаріїв є такі:
1) відсутність в особи непогашеної і незнятої судимості за тероризм, корисливі злочини і злочини у сфері господарської діяльності, злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп'ютерів), систем та комп'ютерних мереж і мереж електрозв'язку та злочини у сфері службової діяльності і професійної діяльності, пов'язаної з наданням публічних послуг;
2) особа не була позбавлена права займати посаду актуарія або займатися професійною діяльністю згідно з вироком або іншим рішенням суду (застосовується протягом строку дії такого покарання);
3) особа не була виключена з Переліку:
з підстав, передбачених у підпунктах 2-5 пункту 85 розділу VIII цього Положення (застосовується протягом одного року після прийняття рішення);
з підстави, передбаченої в підпункті 6 пункту 85 розділу VIII цього Положення (застосовується протягом трьох років після прийняття рішення);
4) особа не була включена до переліку осіб, пов'язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством України порядку (застосовується протягом строку перебування особи в переліку та протягом трьох років після її виключення з нього);
5) особа не належить до резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України", та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України;
6) особа не перебувала протягом шести місяців поспіль на посаді керівника, головного бухгалтера фінансової установи (або виконувала їх обов'язки) або була власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом року, що передує даті рішення про відкликання (анулювання) банківської ліцензії/всіх ліцензій на провадження діяльності з надання фінансових послуг/всіх ліцензій на окремі види професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках (крім відкликання ліцензії у зв'язку з ненаданням фінансовою установою жодної фінансової послуги протягом року з дня її отримання/якщо професійний учасник ринків капіталу не розпочав провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певного виду діяльності, протягом року з дати отримання такої ліцензії/не провадив професійну діяльність на ринках капіталу та організованих товарних ринках та/або не надавав додаткові послуги, передбачені ліцензією на провадження певного виду професійної діяльності, протягом шести місяців поспіль, якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює такий вид професійної діяльності) та/або про її ліквідацію за ініціативою органу, що здійснює державне регулювання ринків фінансових послуг [крім випадків відкликання (анулювання) ліцензії та ліквідації фінансової установи за ініціативою її власників] (застосовується протягом трьох років із дня прийняття такого рішення).
Заявник/актуарій у разі невідповідності цій вимозі має право додатково до документів, передбачених у пункті 69 розділу VI цього Положення, подати клопотання про його відповідність цій вимозі. Клопотання має містити пояснення щодо причин виникнення такої невідповідності та обґрунтування, чому має бути врахована відповідність зазначеній вимозі Національним банком. До клопотання можуть бути додані копії документів, що підтверджують викладені особою аргументи;
7) заявник повинен володіти сукупністю знань та компетенцій в обсязі, мінімально необхідному для належного виконання актуарних розрахунків з урахуванням видів страхування, характеру й складності страхових ризиків, умов страхування, а також функціонального навантаження та сфери відповідальності такої особи для набуття статусу актуарія з видів страхування інших, ніж страхування життя, та/або актуарія зі страхування життя.
54. Національний банк у межах розгляду пакета документів для включення актуарія до Переліку комплексно аналізує подані документи, інформацію на предмет можливості особи вплинути на обставини, що призвели до невідповідності вимозі, та на підставі цього приймає рішення про відповідність або невідповідність особи вимозі, передбаченій у підпункті 6 пункту 53 розділу V цього Положення (рішення приймає Комітет з нагляду).
55. Заявник залежно від рівня кваліфікації для здійснення актуарної діяльності у сфері страхування повинен відповідати таким вимогам до освіти та професійного досвіду:
1) для набуття статусу актуарія без права посвідчувати актуарні розрахунки - мати вищу освіту не нижче першого (бакалаврського) рівня за математичним, технічним або економічним напрямом;
2) для набуття статусу актуарія з видів страхування інших, ніж страхування життя, та/або актуарія зі страхування життя має відповідати не менше ніж одній із таких вимог:
повне (повноправне) членство в одній з асоціацій актуаріїв;
наявність вищої освіти не нижче першого (бакалаврського) рівня або іноземної освіти, прирівняної до вищої освіти України не нижче першого (бакалаврського) рівня, та наявність успішно складених професійних екзаменів (іспитів) за екзаменаційними системами згідно з переліком, наведеним у додатку 1 до цього Положення, залежно від напряму страхування;
наявність вищої освіти не нижче другого (магістерського або прирівняного до нього) рівня або іноземної освіти, прирівняної до вищої освіти України не нижче другого (магістерського або прирівняного до нього) рівня, з обов'язковим вивченням навчальних дисциплін, перелік яких наведено в додатку 2 до цього Положення, з вивченням кожної такої дисципліни протягом не менше трьох кредитів європейської кредитно-трансферної системи або 90 навчальних годин.
Вивчення навчальних дисциплін, перерахованих у пунктах 1-6 додатка 2 до цього Положення, може здійснюватися під час здобуття вищої освіти не нижче другого (магістерського або прирівняного до нього) рівня впродовж всього періоду навчання в одному або кількох навчальних закладах. Вивчення навчальних дисциплін, перерахованих у пунктах 7, 8 додатка 2 до цього Положення, може здійснюватися в будь-якій формі, уключаючи очну (денну, вечірню), дистанційну та змішану (очну, вечірню та дистанційну) з використанням спеціальних інтернет-платформ, вебсайтів;
3) для набуття статусу актуарія з видів страхування інших, ніж страхування життя, та/або актуарія зі страхування життя обов'язковими вимогами є:
перебування в Переліку як актуарія без права посвідчувати актуарні розрахунки або як актуарія з видів страхування інших, ніж зазначені заявником, не менше ніж протягом двох останніх років до дати подання заявником пакета документів для включення до Переліку;
здійснення актуарних розрахунків за відповідним напрямом страхування (з видів страхування інших, ніж страхування життя, - для набуття статусу актуарія з видів страхування інших, ніж страхування життя; зі страхування життя - для набуття статусу актуарія зі страхування життя) не менше двох років з останніх п'яти років як:
штатний працівник страховика та/або
штатний працівник суб'єкта аудиторської діяльності, консалтингової чи іншої організації, які надають послуги у сфері страхування, уключаючи надання послуг з актуарних розрахунків, та/або
позаштатний спеціаліст з актуарних розрахунків, який виконує такі обов'язки на підставі цивільно-правового договору, та/або
позаштатний спеціаліст з актуарних розрахунків, зареєстрований як фізична особа-підприємець.
56. Підтвердженням володіння заявником для набуття статусу актуарія з видів страхування інших, ніж страхування життя, та/або актуарія зі страхування життя мінімально необхідним обсягом знань та компетенцій, визначених у підпункті 7 пункту 53 розділу V цього Положення, є успішне проходження тестування та співбесіди заявником.
57. Проходження тестування та співбесіди заявником здійснюється в межах строків, передбачених у розділах ІІІ, VI цього Положення.
58. Національний банк для проведення тестування та співбесіди із заявниками та/або актуаріями створює Кваліфікаційну комісію.
59. Кваліфікаційна комісія проводить співбесіду з актуарієм у разі:
1) розгляду пакета документів для включення особи до Переліку;
2) розгляду клопотання, передбаченого в підпункті 6 пункту 53 розділу V цього Положення.
60. Національний банк розміщує на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку перелік нормативно-правових актів і тем, згідно з якими складені запитання для тестування.
61. Тестування включає:
1) теоретичні завдання;
2) практичні завдання;
3) питання на знання законодавства у сфері страхування.
62. Заявник допускається до проходження співбесіди виключно у разі успішного проходження тестування.
63. Актуарій із видів страхування інших, ніж страхування життя, та/або актуарій зі страхування життя з дати включення його до Переліку повинен підвищувати свій професійний розвиток у строк, який не перевищує п'яти років, починаючи з дати включення до Переліку або дати підтвердження підвищення професійного розвитку.
64. Актуарій підтверджує підвищення свого професійного розвитку шляхом:
1) успішного складання протягом останніх п'яти років щонайменше одного іспиту за однією з екзаменаційних систем, відмінних від тих, що були підтверджені для включення актуарія до Переліку, або
2) отримання протягом останніх п'яти років економічної та/або математичної освіти, відмінної від тієї, що була підтвердженням відповідності вимогам актуарія для включення до Переліку, або
3) успішного проходження актуарієм тестування, проведеного Національним банком для підтвердження його професійного розвитку.
65. Актуарій для проходження тестування для підтвердження свого професійного розвитку, передбаченого в підпункті 3 пункту 64 розділу V цього Положення, подає до Національного банку клопотання в довільній формі про намір підвищити свій професійний розвиток шляхом проходження тестування.
66. Національний банк розглядає клопотання, передбачене в пункті 65 розділу V цього Положення, та протягом 15 робочих днів із дня подання клопотання запрошує актуарія для проходження тестування.
Керівник з ліцензування повідомляє актуарія про результати тестування протягом 5 робочих днів з дня проведення тестування.
67. Актуарій має право повторно звернутися до Національного банку з клопотанням, передбаченим у пункті 65 розділу V цього Положення, у разі отримання повідомлення про неуспішне складення тестування не раніше, ніж через 30 календарних днів з дня отримання такого повідомлення.
68. Актуарій із видів страхування інших, ніж страхування життя, та/або актуарій зі страхування життя здійснює підтвердження свого професійного розвитку, передбачене в підпунктах 1, 2 пункту 64 розділу V цього Положення, шляхом внесення доповнень до інформації про актуарія, передбачених у розділі VII цього Положення.
VI. Порядок включення до Переліку
69. Заявник для включення до Переліку подає до Національного банку такі документи:
1) заява про включення до переліку актуаріїв у сфері страхування (за формою згідно з додатком 3 до цього Положення);
2) опитувальник (за формою згідно з додатком 4 до цього Положення);
3) документи для ідентифікації особи відповідно до розділу IV цього Положення;
4) документи, що підтверджують відповідність вимогам, передбаченим у підпунктах 1 або 2 пункту 55 розділу V цього Положення;
5) документи, що підтверджують відповідність вимогам, передбаченим в абзаці третьому підпункту 3 пункту 55 розділу V цього Положення.
Такими документами можуть бути копії:
трудової книжки;
цивільно-правового договору чи іншого договору, на підставі якого надаються послуги з актуарних розрахунків;
посадової інструкції та/або наказу.
70. Заявник разом з пакетом документів для включення до Переліку має право подати до Національного банку додаткові документи, що підтверджують відомості, зазначені в поданому заявником опитувальнику згідно з підпунктом 2 пункту 69 розділу VI цього Положення.
71. Комітет з нагляду приймає рішення про включення або відмову у включенні заявника до Переліку за результатами розгляду наданої інформації та поданих документів, інформації, отриманої Національним банком під час здійснення ним нагляду та регулювання діяльності ринків фінансових послуг, інформації з офіційних джерел і за результатами проведених Національним банком тестування та співбесіди із заявником.
72. Комітет з нагляду приймає рішення про включення або відмову у включенні до Переліку протягом 30 робочих днів із дня подання повного пакета документів, передбачених в пункті 69 розділу VI цього Положення.
73. Перебіг строку, передбачений у пункті 72 розділу VI цього Положення, зупиняється:
1) якщо заявник не з'явився для проходження тестування та/або співбесіди в повідомлений йому Національним банком час, і поновлюється в день проходження ним такого тестування та/або співбесіди;
2) якщо заявнику, який не отримав необхідної кількості балів за результатами тестування, Кваліфікаційною комісією надано час для підготовки до повторного тестування, і поновлюється в день проходження ним такого повторного тестування.
74. Національний банк після прийняття рішення Комітетом з нагляду про включення заявника до Переліку включає заявника до Переліку та повідомляє про це заявника протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення Комітетом з нагляду шляхом направлення заявнику витягу з переліку актуаріїв у сфері страхування у формі електронного документа (за формою згідно з додатком 5 до цього Положення). Датою включення заявника до Переліку є дата прийняття рішення Комітетом з нагляду.
75. Комітет з нагляду має право відмовити заявнику у включенні до Переліку в разі:
1) недостовірності поданих заявником відомостей;
2) невідповідності заявника та/або поданих ним документів вимогам Закону про фінансові послуги, Закону про страхування, цього Положення та/або інших законів, нормативно-правових актів з питань регулювання ринків фінансових послуг;
3) неуспішного проходження тестування та/або співбесіди, проведених Національним банком, що передбачені у пункті 56 розділу V цього Положення.
76. Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення Комітетом з нагляду письмово повідомляє заявника про прийняття рішення про відмову у включенні до Переліку із зазначенням підстав для такої відмови.
77. Заявник має право повторно звернутися до Національного банку для включення до Переліку в разі прийняття рішення про відмову у включенні його до Переліку не раніше, ніж через три місяці після дати прийняття такого рішення.
VII. Порядок внесення змін та/або доповнень до інформації про актуарія
78. Актуарій протягом 15 робочих днів після виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в опитувальнику, зобов'язаний подати до Національного банку відповідно до вимог цього Положення:
1) письмове повідомлення у довільній формі із зазначенням короткого опису змін та/або доповнень, а також підстав, у зв'язку з якими виникли такі зміни;
2) оновлений опитувальник (за формою згідно з додатком 4 до цього Положення);
3) копії документів, які підтверджують зміни та/або доповнення в опитувальнику, у разі їх наявності.
79. Національний банк у разі подання актуарієм змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в опитувальнику та/або Переліку, протягом 15 робочих днів із дня подання пакета документів, визначених у пункті 78 розділу VII цього Положення, вносить відповідні зміни та/або доповнення до Переліку за таких умов:
1) повідомлення та документи, що додаються до нього, подані в повному обсязі;
2) повідомлення та документи, що додаються до нього, відповідають вимогам законодавства України та цього Положення.
80. Національний банк у разі недотримання актуарієм вимог, передбачених у пункті 78 розділу VII цього Положення, повідомляє про це актуарія та має право вимагати від актуарія подання ненаданих та/або виправлених документів у строк, визначений Національним банком, але не більше 15 робочих днів. Національний банк у разі неподання актуарієм ненаданих та/або виправлених документів у визначений строк вважає, що актуарій не повідомив про зміни та/або доповнення до інформації про нього.
VIII. Тимчасова заборона займатися актуарними розрахунками та виключення з Переліку
81. Комітет з нагляду має право прийняти рішення про тимчасову заборону актуарію займатися актуарними розрахунками на строк до шести місяців з таких підстав:
1) неподання актуарієм до Національного банку документів у разі виникнення змін та/або доповнень до інформації, яка міститься в опитувальнику, відповідно до пункту 78 розділу VII цього Положення;
2) невжиття заходів щодо підвищення професійного розвитку, передбаченого в пункті 63 розділу V цього Положення;
3) порушення вимог законодавства України з розрахунків страхових резервів та/або законодавства України зі складання звітності страховика під час складання актуарного звіту щодо розрахунків та/або висновків на підставі таких розрахунків та/або під час здійснення розрахунків, обов'язковість яких передбачена законодавством України.
82. Комітет з нагляду приймає рішення про припинення тимчасової заборони актуарію займатися актуарними розрахунками в разі усунення актуарієм порушення, передбаченого в підпунктах 1, 2 пункту 81 розділу VIII цього Положення, протягом 15 робочих днів із дня подання актуарієм пакета документів, які підтверджують усунення порушення.
83. Національний банк у разі прийняття рішення про тимчасову заборону/припинення тимчасової заборони актуарію займатися актуарними розрахунками вносить відповідні зміни до Переліку та повідомляє актуарія про прийняте рішення протягом п'яти робочих днів з дати прийняття відповідного рішення Комітетом з нагляду.
84. Національний банк після припинення тимчасової заборони актуарію займатися актуарними розрахунками, що запроваджувалася на підставі підпункту 3 пункту 81 розділу VIII цього Положення, вносить відповідні зміни до інформації, яка міститься в Переліку, протягом п'яти робочих днів.
85. Комітет з нагляду протягом 30 робочих днів із дня отримання наданої інформації та/або поданих документів, інформації, отриманої Національним банком під час здійснення ним нагляду та регулювання діяльності ринків фінансових послуг, інформації з офіційних джерел має право прийняти рішення про виключення актуарія з Переліку з таких підстав:
1) подання актуарієм заяви про виключення з переліку актуаріїв у сфері страхування (за формою згідно з додатком 6 до цього Положення);
2) отримання/виявлення Національним банком інформації, що може свідчити про невідповідність заявника вимогам, установленим цим Положенням;
3) установлення факту подання недостовірної інформації в документах, що були підставою для включення до Переліку та/або внесення змін та/або доповнення до інформації, яка міститься в Переліку;
4) неподання актуарієм до Національного банку документів у разі виникнення змін та/або доповнень до інформації, що міститься в опитувальнику та водночас у Переліку, протягом шести місяців із дати виникнення таких змін;
5) непідтвердження професійного розвитку протягом шести місяців із дати спливу п'ятирічного строку, передбаченого в пункті 63 розділу V цього Положення;
6) порушення вимог законодавства України протягом останніх 24 місяців стосовно двох та більше:
актуарних звітів, передбачених законодавством України з розрахунків страхових резервів та/або законодавством України зі складання звітності страховика, щодо розрахунків та/або висновків на підставі таких розрахунків та/або
розрахунків, обов'язковість здійснення яких передбачена законодавством України;
7) смерть актуарія, оголошення його судом померлим або безвісно відсутнім.
86. Національний банк у разі прийняття рішення про виключення з Переліку вносить відповідний запис до Переліку та повідомляє про це актуарія шляхом направлення витягу про виключення з переліку актуаріїв у сфері страхування у формі електронного документа (за формою згідно з додатком 7 до цього Положення) протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення Комітетом з нагляду.
87. Датою виключення з Переліку є дата прийняття рішення Комітетом з нагляду, крім виключення на підставі підпункту 7 пункту 85 розділу VIII цього Положення.
Додатки 1-7
Додаток
до постанови Правління
Національного банку України
23 травня 2022 року № 103
Перелік
нормативно-правових актів Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, що втратили чинність
1. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519 "Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 24 лютого 2005 року за № 265/10545.
2. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20 червня 2006 року № 5921 "Про затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 липня 2006 року за № 795/12669.
3. Розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 20 червня 2006 року № 5922 "Про затвердження Кваліфікаційного мінімуму для осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 06 липня 2006 року за № 796/12670.
4. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 29 жовтня 2013 року № 3910 "Про внесення змін до розпорядження Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 08 лютого 2005 року № 3519 та затвердження Змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 19 листопада 2013 року за № 1964/24496.
5. Розпорядження Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 19 вересня 2017 року № 3782 "Про внесення змін до Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками", зареєстроване в Міністерстві юстиції України 13 жовтня 2017 року за № 1257/31125.
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 25.05.2022
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
23.05.2022 №103
Про затвердження Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками
Відповідно до статей 15, - 55-1, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 21, 27 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статей 10, 36 Закону України "Про страхування", з метою встановлення кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками, Правління Національного банку України
постановляє:
1. Затвердити Положення про кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатись актуарними розрахунками (далі - Положення), що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, нормативно-правові акти Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України та Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, згідно з переліком, що додається.
3. Вимога щодо перебування особи в переліку актуаріїв у сфері страхування (далі - Перелік) щонайменше протягом двох останніх років до дня подання заявником пакета документів для включення до Переліку не застосовується протягом трьох років з дня набрання чинності цією постановою.
4. Особи, які станом на день набрання чинності цією постановою займаються актуарними розрахунками без їх посвідчення [у осіб немає свідоцтв про відповідність кваліфікаційним вимогам до осіб, які мають право займатися актуарними розрахунками (далі - свідоцтво)], з дня набрання чинності цією постановою але не пізніше трьох місяців із дня припинення (скасування) воєнного стану в Україні зобов'язані подати до Національного банку України документи для включення до Переліку в порядку, передбаченому пунктом 69 розділу VI Положення.

30 днiв передплати безкоштовно!