Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування

Національний банк України Постанова, Інформація, Форма типового документа, Положення від 05.10.2021 №100
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Інформація, Форма типового документа, Положення

Дата 05.10.2021

Номер 100

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
05.10.2021 № 100
Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей - 3-1, 11, 12, 20, 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 5 Закону України "Про споживче кредитування", статті 24 Закону України "Про рекламу", з метою встановлення мінімального обсягу інформації, яка повинна надаватися фінансовою установою споживачу щодо надання послуг споживчого кредитування, порядку розкриття нею такої інформації та переліку ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг фінансовою установою під час поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття, Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі - Положення), що додається.
2. Небанківським фінансовим установам України, які відповідно до законодавства України мають право надавати споживчі кредити, протягом:
1) трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення, крім пунктів 13, 14 розділу I Положення, підпункту 8 пункту 16 та пунктів 20 - 22 розділу II Положення;
2) шести місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог пунктів 13, 14 розділу I, підпункту 8 пункту 16 та пунктів 20 - 22 розділу II Положення.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Кирила Шевченка.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В. о. Голови Юрій ГЕЛЕТІЙ
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління Національного банку України
05 жовтня 2021 року № 100
Положення
про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування
I. Загальні положення
2. Це Положення визначає мінімальний обсяг інформації, яка надається споживачу про умови та порядок надання споживчих кредитів небанківською фінансовою установою, яка відповідно до законодавства України має право надавати відповідну фінансову послугу (далі - фінансова установа), порядок розкриття нею такої інформації та перелік ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг фінансовою установою під час поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття.
3. Терміни, що використовуються в цьому Положенні, уживаються в такому значенні:
1) інформування споживача - надання (розкриття) інформації фінансовою установою споживачу відповідно до вимог законодавства України щодо послуги споживчого кредиту, надання мінімального обсягу інформації про умови та істотні характеристики цієї послуги, визначеної цим Положенням, шляхом розміщення такої інформації на власному вебсайті фінансової установи, у рекламі, надання інформації під час користування послугою з надання споживчого кредиту, а також надання іншої інформації, передбаченої внутрішніми документами фінансової установи;
2) істотна характеристика послуги з надання споживчого кредиту - відомості та/або дані про послугу з надання споживчого кредиту, визначені цим Положенням;
3) калькулятор - інструмент, що розміщується на власному вебсайті фінансової установи для розрахунку витрат за послугою з надання споживчого кредиту з урахуванням вибраних споживачем умов цієї послуги;
4) мікрокредит - споживчий кредит (кредит) за договором про споживчий кредит, загальний розмір кредиту за яким не перевищує розміру однієї мінімальної заробітної плати, установленої на день укладення такого договору;
5) недостовірна інформація про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування - інформація, яка надається споживачу фінансової послуги, не відповідає дійсності [містить відомості або вказує на події (факти), яких не існувало взагалі або які існували, але відомості про них не відповідають дійсності], неповна чи перекручена інформація про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування;
6) неповна інформація про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування - недостатня порівняно із законодавством України за обсягом або повнотою інформація про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування, яка вводить або може ввести споживача в оману щодо прийняття рішення про отримання споживчого кредиту, включно через незабезпечення інформацією, що надається споживачу, правильного розуміння суті фінансової послуги;
7) перекручення інформації про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування - перебільшення чи применшення інформації, що надається споживачу, про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування, яке вводить або може ввести споживача в оману щодо прийняття рішення про отримання споживчого кредиту, включно через незабезпечення інформацією, що надається споживачу, правильного розуміння суті фінансової послуги;
8) поширення недостовірної інформації про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування - розміщення безпосередньо фінансовою установою або на замовлення фінансової установи на власному вебсайті фінансової установи та/або в рекламі інформації, яка є недостовірною.
Інші терміни, які вживаються в цьому Положенні, використовуються в значеннях, визначених Законами України "Про споживче кредитування", "Про рекламу", "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", "Про звернення громадян", іншими актами законодавства України.
4. Фінансова установа надає повну, точну та достовірну інформацію споживачу щодо споживчого кредиту з дотриманням вимог законодавства України та несе визначену законом відповідальність за ненадання, надання не в повному обсязі або надання (поширення) недостовірної інформації про діяльність фінансової установи у сфері споживчого кредитування під час інформування споживача згідно з цим Положенням. Фінансова установа забезпечує актуальність та зрозумілість цієї інформації.
5. Внутрішні документи, які визначають порядок інформування споживачів, повинні відповідати вимогам законодавства України. Порядок інформування споживачів може бути включений окремим розділом у внутрішні правила з надання фінансових послуг, затверджені фінансовою установою, відповідно до яких укладаються договори про надання споживчих кредитів.
6. Фінансова установа здійснює інформування споживача в частині поширення реклами з урахуванням вимог законодавства України про рекламу, споживче кредитування та про регулювання діяльності з надання фінансових послуг.
7. Фінансова установа в разі використання інформації третіх осіб (результатів досліджень, рейтингів, класифікацій або інших аналогічних за змістом даних) надає (розкриває) споживачу інформацію про виконавця дослідження (прізвище, ім'я, по батькові або найменування особи), дату проведення та/або дату розкриття інформації про дослідження, інформацію про назву видання, в якому опубліковані результати дослідження (за наявності).
8. Фінансова установа під час інформування споживача на власному вебсайті про послугу з надання споживчого кредиту розміщує попередження про можливі наслідки згідно із законодавством України для споживачів у разі користування цією фінансовою послугою.
9. Фінансова установа має право на власний розсуд використовувати попередження в рекламі про можливі наслідки для споживача в разі користування послугою з надання споживчого кредиту.
10. Фінансова установа під час розміщення попереджень відповідно до цього Положення на власному вебсайті використовує таке виділення тексту:
1) зазначення тексту в рамці та
2) напівжирний шрифт, гарнітура та розмір якого ідентичні гарнітурі та розміру шрифту тексту інформування споживача про умови надання послуги споживчого кредиту.
11. Фінансова установа під час інформування споживача на власному вебсайті розміщує інформацію про дві та більше послуги з надання споживчого кредиту одного різновиду (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв) поряд, зазначивши в однаковий спосіб їх істотні характеристики.
12. Фінансова установа має право використовувати примітки для уточнення інформації, що надається нею під час інформування споживача. Гарнітура, колір і розмір шрифту такої примітки повинні бути ідентичними гарнітурі, кольору та розміру шрифту тексту інформування споживача про умови надання споживчого кредиту.
Інформація в примітках не може містити істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту, умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій.
13. Фінансова установа інформує споживача під час користування послугою з надання споживчого кредиту шляхом відправлення на обраний за згодою зі споживачем канал для комунікацій (уключаючи смс-інформування, месенджер, електронну пошту, особистий кабінет споживача на вебсайті фінансової установи, мобільний застосунок) кожного разу в дату зміни строку повернення кредиту та/або суми (ліміту) споживчого кредиту повідомлення такого змісту:
1) щодо послуги з надання споживчого кредиту:
дату повернення кредиту та процентів за ним (у разі зміни);
суму (ліміт) установленого розміру кредиту та дату її (його) установлення (у разі зміни);
2) щодо послуги з надання мікрокредиту (додатково до інформації, зазначеної в підпункті 1 пункту 13 розділу I цього Положення) - суму до повного погашення зобов'язань за договором про споживчий кредит (на дату відправки повідомлення), загальну кількість платежів, уключаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати.
14. Фінансова установа інформує споживача під час користування послугою з надання споживчого кредиту про зміну строку повернення кредиту та/або його суми (ліміту) за договорами, укладеними за бажанням споживача з використанням дистанційних каналів комунікації через особистий кабінет споживача на вебсайті фінансової установи, шляхом відправлення повідомлення в цей особистий кабінет споживача на вебсайті з таким змістом (додатково до інформації, зазначеної в підпункті 1 пункту 13 розділу I цього Положення):
1) детальний перелік складових загальної вартості кредиту у вигляді графіка платежів (згідно зі строковістю, зазначеною в договорі про споживчий кредит) у розрізі сум і дат погашення основного боргу, сплати процентів за користування кредитом, вартості всіх супровідних послуг, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб за кожним платіжним періодом або гіперпосилання на графік платежів;
2) текст договору або гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено текст договору про надання споживчого кредиту, укладеного зі споживачем;
3) попередження, що продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення заборгованості за договором споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання) / строку кредитування / строку дії договору здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні.
Інформація, передбачена в пункті 14 розділу I цього Положення, має бути доступною споживачу починаючи з дати надання споживчого кредиту.
15. Фінансова установа під час поширення (розкриття) інформації споживачу про умови послуги з надання споживчого кредиту в будь-якій формі та в будь-який спосіб не повинна вводити споживачів в оману щодо цих умов і надає та оприлюднює такі умови послуги:
1) максимальну суму / ліміт кредиту, гривень;
2) строк кредитування, днів / місяців / років;
3) реальну річну процентну ставку, відсотків річних.
II. Інформування споживачів шляхом розміщення інформації на власному вебсайті фінансової установи
16. Фінансова установа під час розміщення на власному вебсайті інформації щодо отримання споживчого кредиту, крім іншої потрібної відповідно до законодавства України інформації, розкриває таку інформацію:
1) перелік різновидів споживчих кредитів (залежно від обраних фінансовою установою критеріїв у розрізі цільових груп споживачів, рівня оцінки ризиковості та інших критеріїв), що надаються фінансовою установою споживачу;
2) істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту;
3) умови отримання акційної та інших аналогічних за змістом пропозицій, уключаючи термін їх дії;
4) суму (ліміт), на яку (який) може бути наданий споживчий кредит (від мінімального розміру до максимального), строк користування нею (ним) (від мінімального значення до максимального);
5) про наявність, перелік і вартість супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників та третіх осіб, уключаючи розмір платежу та базу його розрахунку, з урахуванням вимог законодавства України;
6) гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено умови договору (уключаючи його публічну частину, оферти) та інших типових договорів про надання споживчого кредиту, внутрішні правила надання фінансових послуг фінансовою установою;
7) попередження про:
можливі наслідки для споживача в разі користування споживчим кредитом або невиконання ним обов'язків згідно з договором про споживчий кредит, уключаючи прострочення виконання зобов'язань зі сплати платежів, а також розмір неустойки, процентної ставки, інших платежів, які застосовуються чи стягуються в разі невиконання зобов'язання за договором про споживчий кредит;
те, що порушення виконання зобов'язання щодо повернення споживчого кредиту може вплинути на кредитну історію та ускладнити отримання споживчого кредиту надалі;
те, що фінансовій установі забороняється вимагати від споживача придбання будь-яких товарів чи послуг від фінансової установи або спорідненої чи пов'язаної з ним особи як обов'язкову умову надання споживчого кредиту;
те, що для прийняття усвідомленого рішення щодо отримання споживчого кредиту на запропонованих умовах споживач має право розглянути альтернативні різновиди споживчих кредитів та фінансових установ;
те, що фінансова установа має право вносити зміни до укладених зі споживачами договорів про споживчий кредит тільки за згодою сторін;
можливість споживача відмовитися від отримання рекламних матеріалів засобами дистанційних каналів комунікації;
те, що можливі витрати на сплату споживачем платежів за користування споживчим кредитом залежать від обраного споживачем способу сплати;
те, що ініціювання споживачем продовження (лонгації, пролонгації) строку погашення споживчого кредиту (строку виконання грошового зобов'язання) / строку кредитування / строку дії договору про споживчий кредит здійснюється без змін або зі зміною умов попередньо укладеного договору в бік погіршення для споживача із зазначенням переліку та цифрового значення умов, що підлягають зміні;
8) калькулятор;
9) гіперпосилання на сторінку офіційного Інтернет-представництва Національного банку, на якій розміщено Державний реєстр фінансових установ;
10) повідомлення з рекомендацією негайного інформування споживачем фінансової установи про несанкціонований доступ або зміну інформації споживача в системах дистанційного обслуговування фінансової установи;
11) про порядок і процедуру захисту персональних даних споживачів (уключаючи витяги з них);
12) відомості про можливість та умови дострокового розірвання договору про надання споживчого кредиту, а також спосіб такого розірвання договору, строки та умови повернення коштів.
Фінансова установа надає інформацію, визначену в підпунктах 2 - 7 пункту 16 розділу II цього Положення, у розрізі кожного різновиду споживчого кредиту.
Фінансова установа має право використовувати приклади під час розміщення інформації, визначеної в підпунктах 2 - 5 пункту 16 розділу II цього Положення.
Фінансова установа надає інформацію, визначену в абзаці дев'ятому підпункту 7 пункту 16 розділу II цього Положення, у системі дистанційного обслуговування (уключаючи особистий кабінет на вебсайті фінансової установи), в якій здійснюється ініціювання споживачем продовження (лонгація, пролонгація) строку погашення кредиту (строку виконання грошового зобов'язання) / строку кредитування / строку дії договору.
17. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про фінансову послугу) інформацію про істотні характеристики послуги споживчого кредиту, уключаючи послуги з надання мікрокредиту, згідно з додатками 1 - 4 до цього Положення.
18. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті інформацію, зазначену в пункті 17 розділу II цього Положення, як окремий документ (файл) із використанням гарнітури Times New Roman, шрифту розміром 14 друкарських пунктів та у форматі pdf для можливості роздрукувати та завантажити цю інформацію.
19. Фінансова установа на власному вебсайті розкриває інформацію про порядок розгляду фінансовою установою звернень (скарг) споживачів щодо послуги споживчого кредиту, який має включати посилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
20. Фінансова установа розміщує на власному вебсайті (на сторінці з інформацією про послугу) калькулятор/калькулятори для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту з урахуванням супровідних послуг фінансової установи, кредитних посередників і третіх осіб, уключно з податковими платежами та зборами з урахуванням вимог законодавства України.
Фінансова установа має право використовувати функцію ЧИСТВНДОХ (XIRR) програмного продукту Microsoft Excel або іншу ідентичну функцію під час розроблення калькулятора для порівняння загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту.
Фінансова установа під час надання відповідно до цього Положення інформації про вартість супровідних послуг бере до розрахунку максимально можливе значення вартості супровідних послуг за послугою з надання споживчого кредиту, якщо немає можливості достовірно оцінити вартість цих послуг. Фінансова установа, якщо немає інформації про вартість супровідних послуг третіх осіб, що є обов'язковими для отримання споживчого кредиту, для надання такої інформації має право зазначати вартість цих послуг відповідно до їх орієнтовної вартості за аналогічними договорами про споживчий кредит, які вже укладені фінансовою установою за попередні три місяці, або, якщо немає цих договорів, здійснює розрахунок середньої вартості такої послуги, що пропонується щонайменше трьома постачальниками на ринку цих послуг, шляхом проведення аналізу вартості цих послуг.
21. Фінансова установа забезпечує відображення таких результатів розрахунків калькулятора:
1) для послуги з надання споживчого кредиту:
загальні витрати за споживчим кредитом, гривень;
суму платежу за розрахунковий період [включає платіж за кредитом, проценти за користування кредитом, розмір платежів за супровідні послуги фінансової установи, кредитного посередника (за наявності) та третіх осіб], гривень;
загальну вартість кредиту для споживача, гривень;
реальну річну процентну ставку, відсотків річних;
2) для послуги з надання мікрокредиту (додатково до інформації, зазначеної в підпункті 1 пункту 21 розділу II цього Положення) - загальну кількість платежів, уключаючи періодичність їх сплати та/або дати сплати.
22. Фінансова установа розміщує на сторінці з інформацією про послугу з надання споживчого кредиту приклади результатів розрахунків калькулятора, до яких включає інформацію про всі припущення, використані для розрахунку загальних витрат за послугою з надання споживчого кредиту.
23. Пропозиція фінансової установи, адресована невизначеному колу осіб, укласти договір (оферту) щодо надання споживчого кредиту у вигляді публічної частини договору про надання споживчого кредиту, що укладається шляхом приєднання [далі - публічна пропозиція (оферта), публічна частина договору], розміщується фінансовою установою на її власному вебсайті.
Фінансова установа на вимогу споживача зобов'язана надати йому редакцію публічної частини договору, яка була чинною на зазначену споживачем дату.
24. Фінансова установа під час здійснення публічної пропозиції (оферти) на власному вебсайті розміщує таку інформацію:
1) повне найменування фінансової установи;
2) ідентифікаційний код та місцезнаходження фінансової установи;
3) контактну інформацію та адресу власного вебсайта фінансової установи;
4) гіперпосилання на відомості про свідоцтво, ліцензії та дозволи, надані фінансовій установі;
5) гіперпосилання на Державний реєстр фінансових установ на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку;
6) відомості про:
види фінансових послуг, що надаються фінансовою установою споживачу, гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено істотні характеристики послуги з надання споживчого кредиту;
гіперпосилання на вебсторінку фінансової установи, де розміщено інформацію про порядок і процедуру захисту персональних даних (уключаючи витяги з них);
порядок дій фінансової установи в разі невиконання споживачем обов'язків згідно з договором про споживчий кредит;
гіперпосилання на внутрішній документ (витяг) фінансової установи, який регламентує порядок розгляду фінансовою установою звернень споживачів, а також гіперпосилання на розділ "Захист прав споживачів" на сторінці офіційного Інтернет-представництва Національного банку, де розміщено інформацію про розгляд звернень;
дату набрання чинності публічною пропозицією (офертою);
7) попередження про те, що підписання споживачем публічної пропозиції (оферти) передбачає надання його згоди на зазначені умови надання споживчого кредиту.
Фінансова установа має право розмістити на власному вебсайті іншу інформацію щодо публічної пропозиції (оферти).
25. Інформація, зазначена в пункті 24 розділу II цього Положення, розміщується на початку першої сторінки публічної пропозиції (оферти) на власному вебсайті фінансової установи.
III. Інформування споживачів шляхом поширення реклами
26. Фінансовій установі забороняється під час інформування споживачів про умови надання споживчого кредиту шляхом поширення реклами надавати інформацію у спосіб, що ускладнює її візуальне сприйняття.
27. Ознаками, які свідчать, що спосіб викладення інформації про умови надання споживчого кредиту шляхом поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття, є використання:
1) приміток, виділення тексту з використанням напівжирного шрифту та/або похилого накреслення, візуальних елементів, великих літер (уключаючи абревіатури), розміщених поруч, якщо такі способи виділення тексту реклами в сукупності становлять 40 та більше відсотків від загальної(го) площі / обсягу реклами;
2) кольорів тексту реклами, загальна кількість яких становить більше трьох;
3) стилю цифр іншого, ніж арабські;
4) відстані між рядками тексту реклами, яка менша 120 відсотків від кегля шрифту;
5) відстані між літерами тексту реклами, яка менша за товщину обведення цифр і літер або більша за ширину однієї літери цього тексту;
6) пропорційного співвідношення між висотою великих і малих літер тексту реклами іншого, ніж 3:2;
7) побудови геометричних фігур із рядків тексту реклами;
8) розміщення тексту реклами на полях рекламної площини;
9) фону тексту реклами, колір якого є однаковим з кольором тексту реклами, або використання як фону для тексту малюнків, фотографій або інших аналогічних зображень.
Додатки
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
05.10.2021 № 100
Про затвердження Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування
Відповідно до статей 7, 15, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей - 3-1, 11, 12, 20, 21, 27, 28 Закону України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг", статті 5 Закону України "Про споживче кредитування", статті 24 Закону України "Про рекламу", з метою встановлення мінімального обсягу інформації, яка повинна надаватися фінансовою установою споживачу щодо надання послуг споживчого кредитування, порядку розкриття нею такої інформації та переліку ознак, які можуть свідчити, що спосіб викладення інформації про умови надання фінансових послуг фінансовою установою під час поширення реклами ускладнює її візуальне сприйняття, Правління Національного банку України постановляє:
1. Затвердити Положення про інформаційне забезпечення фінансовими установами споживачів щодо надання послуг споживчого кредитування (далі - Положення), що додається.
2. Небанківським фінансовим установам України, які відповідно до законодавства України мають право надавати споживчі кредити, протягом:
1) трьох місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог Положення, крім пунктів 13, 14 розділу I Положення, підпункту 8 пункту 16 та пунктів 20 - 22 розділу II Положення;
2) шести місяців із дня набрання чинності цією постановою привести свою діяльність у відповідність до вимог пунктів 13, 14 розділу I, підпункту 8 пункту 16 та пунктів 20 - 22 розділу II Положення.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Голову Національного банку України Кирила Шевченка.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.

30 днiв передплати безкоштовно!