Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу. Постанова від 12.09.2017 №90

Національний банк України Постанова від 12.09.2017 №90
Остання редакція від 22.05.2020 втрата чинності (постанова від 19.05.2020 N 65 /v0065500-20/)
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 12.09.2017

Номер 90

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.09.2017 № 90
( Постанова втратила чинність згідно з Постановою Національного банку № 65 від 19.05.2020 )
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України" , статті 63 Закону України "Про банки і банківську діяльність" , частини п'ятої статті 9 та статті 14 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення", пункту 5 розділу IV Закону України "Про споживче кредитування" Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Зміни до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 26 червня 2015 року № 417 (зі змінами), що додаються.
2. Департаменту фінансового моніторингу (Береза І.В.) після офіційного опублікування довести зміст цієї постанови до відома банків України для використання в роботі.
3. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Рожкову К.В.
4. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
В.о. Голови Я.В. Смолій
ПОГОДЖЕНО:

Голова Державної служби
фінансового моніторингу УкраїниІ.Б. Черкаський
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
12.09.2017 № 90
ЗМІНИ
до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
1. У розділі ІІ:
1) пункт 23 доповнити двома новими підпунктами такого змісту:
"8) порядок здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб на договірній основі юридичними особами, фізичними особами-підприємцями та фізичними особами (далі - агенти);
9) порядок зберігання агентами, передавання агентами інформації/документів/копій документів, засвідчених відповідно до вимог законодавства України, щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, у тому числі в разі дострокового припинення відносин з агентом (із розірванням укладеного з агентом договору доручення).";
2) пункт 24 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"6) порядок здійснення контролю за дотриманням агентами встановленої процедури здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу, у тому числі шляхом проведення відповідних перевірок.";
3) пункт 26 доповнити новим підпунктом такого змісту:
"3) заходи з організації навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу.".
2. Розділ V після пункту 72 доповнити чотирма новими пунктами 72-1 -72-4 такого змісту:
"72-1. Банк має право доручати юридичним особам-резидентам, фізичним особам-підприємцям-резидентам та фізичним особам-резидентам (агентам) на договірній основі здійснювати ідентифікацію та верифікацію клієнтів банку - фізичних осіб.
Рішення про встановлення договірних відносин з агентами приймається з урахуванням результатів проведеної банком оцінки ділової репутації таких осіб відповідно до вимог пункту 11 розділу ІІІ Положення про встановлення вимог до кредитних посередників банків та їх діяльності у сфері споживчого кредитування , затвердженого постановою Правління Національного банку України від 08 червня 2017 року № 50 (далі - Положення № 50).
Відповідальність за неналежне здійснення агентами ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог законодавства у сфері запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансуванню тероризму покладається на банк.
72-2. Ідентифікація та верифікація клієнтів банку - фізичних осіб агентами здійснюється від імені та в інтересах банку.
72-3. Ідентифікація та верифікація клієнтів банку - фізичних осіб агентами здійснюється за таких умов:
1) банк зобов'язаний отримати, а агенти повинні забезпечити негайне надання банку інформації/документів/копій документів, засвідчених відповідно до вимог законодавства України, щодо ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб;
2) агенти зобов'язані забезпечити захист інформації з обмеженим доступом, у тому числі банківської таємниці, персональних даних клієнтів та несуть відповідальність за їх розголошення згідно із законодавством України;
3) агенти зобов'язанні забезпечити технічну спроможність здійснення ними ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб на належному рівні (наявність комп'ютерної техніки, відповідного програмного забезпечення, комунікаційних засобів, захищеності електронних систем тощо);
4) банк зобов'язаний ужити заходів з організації навчання агентів для забезпечення належного рівня їх підготовки з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
5) банк зобов'язаний ознайомити агентів з вимогами внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб у разі:
затвердження, унесення змін до внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу - невідкладно з часу затвердження/унесення змін;
установлення договірних відносин з агентом - до початку виконання ним своїх обов'язків;
6) взаємовідносини між банком та агентом щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, порядок припинення повноважень агента щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, мають бути врегульовані шляхом укладення договору доручення;
7) агенти зобов'язані:
забезпечити виконання вимог законодавства з питань запобігання легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму в частині здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб відповідно до вимог Програми ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку, та інших внутрішніх документів банку з питань фінансового моніторингу;
надати письмове зобов'язання щодо забезпечення захисту інформації з обмеженим доступом, персональних даних клієнтів, у тому числі банківської таємниці та/або іншої інформації з обмеженим доступом, що стане їм відомою в процесі виконання договору доручення щодо здійснення ними ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб;
8) банк зобов'язаний забезпечити контроль за дотриманням агентами встановленої процедури здійснення ідентифікації та верифікації клієнта, у тому числі шляхом проведення відповідних перевірок;
9) рішення щодо встановлення ділових відносин з клієнтом, укладання договорів, відкриття рахунку, проведення фінансових операцій без відкриття рахунку, а також щодо відмови у встановленні ділових (договірних) відносин [у тому числі щодо розірвання ділових (договірних) відносин], проведенні фінансових операцій відповідно до статті 10 Закону та статті 64 Закону про банки приймає банк.
72-4. Банк зобов'язаний достроково припинити відносини з агентом (із розірванням укладеного з агентом договору доручення):
1) у випадках, передбачених пунктом 7 розділу ІІ Положення № 50 ;
2) у разі порушення агентом вимог щодо здійснення ідентифікації та верифікації клієнтів банку - фізичних осіб, установлених Програмою ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів банку та іншими внутрішніми документами банку з питань фінансового моніторингу.".
Директор Департаменту
фінансового моніторингу

І.В. Береза
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови
Національного банку України


К.В. Рожкова
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
12.09.2017 № 90
Про затвердження Змін до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!