Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок

Національний банк України Постанова від 15.02.2021 №20
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 15.02.2021

Номер 20

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 17.02.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
15.02.2021 №20
Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 67, 71, 72 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення процедури проведення Національним банком України інспекційних перевірок Правління Національного банку України
постановляє:
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15 лютого 2021 року № 20
Зміни до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок
1. У пункті 2 розділу І:
1) підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) керівник інспекційної групи - працівник структурного підрозділу Національного банку, на який покладено обов'язок проведення інспекційних перевірок, визначений у розпорядчому акті Національного банку про проведення інспекційної перевірки (далі - розпорядчий акт Національного банку), який здійснює безпосереднє керівництво процесом перевірки інспекторами, підписує звіт про інспекційну перевірку;";
2) у підпункті 9 слова "посвідченні/розпорядчому акті" замінити словами "розпорядчому акті Національного банку";
3) у підпункті 12 слова "посвідчення Національного банку на право проведення інспекційної перевірки" замінити словами "розпорядчого акта Національного банку";
4) у підпункті 14 слово "посвідчення" замінити словами "розпорядчого акта Національного банку про проведення планової інспекційної перевірки".
2. У другому реченні пункту 10 розділу ІІ слова "посвідченні/розпорядчому акті" замінити словами "розпорядчому акті Національного банку".
3. У пункті 21 розділу IV:
1) в абзаці першому слова "посвідчення", "посвідченні" замінити відповідно словами "розпорядчого акта Національного банку", "розпорядчому акті Національного банку";
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"Розпорядчий акт Національного банку (зміни до нього) підписується керівником структурного підрозділу Національного банку, на який покладено обов'язок проведення інспекційних перевірок. ".
4. У розділі V:
1) пункт 23 викласти в такій редакції:
"23. До розпорядчого акта Національного банку про проведення позапланової інспекційної перевірки об'єкта перевірки можуть уноситися зміни (за потреби). Розпорядчий акт Національного банку (зміни до нього) підписує Голова Національного банку або член Правління Національного банку, що здійснює загальне керівництво структурним підрозділом, на який покладено обов'язок проведення інспекційних перевірок.";
2) пункти 24, 25 після слова "акт" доповнити словами "Національного банку".
5. У розділі VI:
1) в абзаці другому пункту 27 слово "посвідчення" замінити словами "розпорядчий акт Національного банку";
2) пункт 28 після слова "акта" доповнити словами "Національного банку";
3) пункт 34 викласти в такій редакції:
"34. Керівник інспекційної групи після повернення об'єкту перевірки матеріалів і документів відповідно до пункту 33 розділу VI цього Положення не пізніше останнього дня перевірки складає акт про відсутність на момент закінчення перевірки в приміщенні, що було виділено інспекційній групі для проведення інспекційної перевірки, таких матеріалів і документів.".
6. У розділі VII:
1) розділ після пункту 42 доповнити новим пунктом 42--1 такого змісту:
"42--1. Керівник інспекційної групи розглядає заперечення (пояснення) та інформує об'єкт перевірки про результати такого розгляду.
За пропозицією керівника інспекційної групи або за письмовим клопотанням об'єкта перевірки може бути проведена зустріч (уключаючи нараду в режимі відеоконференції) для обговорення результатів розгляду заперечень (пояснень) із залученням (за потреби) працівників інших структурних підрозділів Національного банку, до компетенції яких належать питання, що розглядаються. ";
2) в абзаці першому пункту 43 слова "у визначені строки" виключити;
3) у пункті 44 слова "посвідчення/розпорядчому акті" замінити словами "розпорядчому акті Національного банку".
7. Положення доповнити новим розділом такого змісту:
"ІХ. Інспекційні перевірки в межах нагляду на консолідованій основі
55. Національний банк у межах нагляду на консолідованій основі має право здійснювати інспекційну перевірку учасника/учасників банківської групи, нагляд за яким/якими покладено на Національний банк.
Національний банк має право ініціювати проведення Національною комісією з регулювання ринків цінних паперів та фондового ринку перевірки учасника/учасників банківської групи, регулювання та нагляд за яким/якими вона здійснює.
56. Результати інспекційної перевірки учасника/учасників банківської групи в межах нагляду на консолідованій основі включаються до звіту про інспекційну перевірку відповідальної особи банківської групи.
57. Відповідальна особа банківської групи включає заходи з виконання врахованих рекомендацій у межах нагляду на консолідованій основі, наданих у звіті про інспектування, до плану заходів, зазначеного в пункті 49 розділу VII цього Положення.".
8. У додатках до Положення:
1) у додатку 3:
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Ми, які нижче підписалися, інспектори Національного банку України, відповідно до розпорядчого акта про проведення інспекційної перевірки Національного банку України від __________ № ___ (далі - розпорядчий акт) уповноважені з __________ до ____________ здійснити планову/позапланову перевірку об'єкта перевірки.";
у пункті 2 слова "Посвідчення/розпорядчий акт" замінити словами "Розпорядчий акт";
2) пункт 1 додатка 4 викласти в такій редакції:
"1. Ми, які нижче підписалися, інспектори Національного банку України відповідно до розпорядчого акта про проведення інспекційної перевірки Національного банку України від _____________ № _____ (далі - розпорядчий акт) уповноважені з _______________ до ________________ здійснити планову/позапланову перевірку об'єкта перевірки.".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 17.02.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
15.02.2021 №20
Про затвердження Змін до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок
Відповідно до статей 7, 15, 55, 56 Закону України "Про Національний банк України", статей 67, 71, 72 Закону України "Про банки і банківську діяльність", з метою вдосконалення процедури проведення Національним банком України інспекційних перевірок Правління Національного банку України
постановляє:
2. Департаменту методології регулювання діяльності банків (Наталія Іваненко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
3. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 22
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
15 лютого 2021 року № 20
Зміни до Положення про організацію та проведення інспекційних перевірок
1. У пункті 2 розділу І:
1) підпункт 7 викласти в такій редакції:

30 днiв передплати безкоштовно!