Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України

Національний банк України Постанова від 21.01.2021 №6
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 21.01.2021

Номер 6

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 25.01.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
21.01.2021 № 6
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою оперативної перевірки банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, з питань відповідності технічного стану сховищ та/або сейфів вимогам нормативно-правових актів Національного банку України щодо організації захисту приміщень банків в Україні Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести до постанови Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389 "Про затвердження Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України" (зі змінами) такі зміни:
1) заголовок доповнити словами "та здійснення операцій з ними";
2) пункт 1 після слів "Національного банку України" доповнити словами "та здійснення операцій з ними".
2. Затвердити Зміни до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 28 вересня 2016 року № 389 (зі змінами), що додаються.
3. Департаменту грошового обігу (Віктор Зайвенко) після офіційного опублікування довести до відома банків України інформацію про прийняття цієї постанови.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Голови Національного банку України Олексія Шабана.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування.
ГоловаКирило ШЕВЧЕНКО
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
21 січня 2021 року № 6
Зміни до Положення про критерії та порядок відбору банків, які можуть залучатися до зберігання запасів готівки Національного банку України
1. Заголовок Положення доповнити словами "та здійснення операцій з ними".
2. У пункті 1:
1) абзац перший після слів "Національного банку" доповнити словами "та здійснення операцій з ними";
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"Банки, які відповідають цьому критерію, не залучатимуться до зберігання запасів готівки Національного банку та здійснення операцій з ними, якщо до них, до їх керівників або до власників істотної участі в них застосовано санкції іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною;";
3) у підпункті 2 слово "або" замінити словами "та/або";
4) в абзаці п'ятому слова та цифри "підпунктами 2-9 пункту 2" замінити словом та цифрою "пунктом 2".
3. Пункти 2-4 викласти в такій редакції:
"2. Банк для участі у відборі уповноважених банків подає до Національного банку письмове звернення, яке має містити інформацію про:
1) частку статутного капіталу, якою володіє держава в зазначеному банку, або належність контрольного пакета акцій банку міжнародним фінансовим та банківським установам, що мають міжнародний рейтинг інвестиційного класу, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній, або про включення банку до переліку системно важливих банків;
2) дотримання встановлених економічних нормативів упродовж останніх шести місяців, що передують даті подання банком звернення;
3) дотримання порядку формування обов'язкових резервів упродовж останніх шести звітних періодів, що передують даті подання банком звернення;
4) те, що немає потреби в додатковій капіталізації за результатами проведеної оцінки стійкості або своєчасного виконання програми капіталізації/реструктуризації, що погоджена Національним банком;
5) нездійснення ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку;
6) незастосування Національним банком протягом останніх шести місяців заходів впливу у вигляді обмеження, зупинення чи припинення здійснюваних банком операцій або віднесення банку до категорії проблемних;
7) дотримання банком, який включено Національним банком до переліку системно важливих, установлених вимог щодо діяльності системно важливих банків;
8) відповідність технічного стану приміщень касових вузлів (включаючи сховища та/або сейфи) вимогам нормативно-правових актів Національного банку та обладнання боксів інкасації (за наявності) відокремлених підрозділів банку, у яких планується зберігання запасів готівки. Банк на письмову вимогу Національного банку надає додаткову інформацію з питань технічного стану сховищ та/або сейфів, інших приміщень касового вузла та боксів інкасації (за наявності);
9) наявність розгалуженої мережі відокремлених підрозділів банку (із представництвом у кожному регіоні) на території України, включаючи відокремлені підрозділи, у яких зберігатимуться запаси готівки з розподілом за періодами;
10) незастосування протягом останніх 12 місяців іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями, міжнародними організаціями або Україною санкцій до банку, його керівників та/або до власників істотної участі в ньому;
11) наявність у власності банку державних облігацій України, які не обтяжені будь-якими іншими зобов'язаннями, що можуть бути передані в забезпечення Національному банку;
12) досвід роботи банку з організації касового обслуговування та здійснення перевезення валютних цінностей та інкасації коштів;
13) обсяги касових оборотів банку та здійснення перевезення банком валютних цінностей та інкасації коштів за три останніх роки;
14) обсяги отриманих підкріплень та зданих надлишків банкнот і монет від/до підрозділів Національного банку за три останніх роки;
15) можливий обсяг запасів готівки для передавання на зберігання відповідно до класу опору сховищ та/або сейфів та ліквідного забезпечення;
16) прогнозні обсяги підкріплення запасів готівки у сховищах та/або сейфах банку, вивезення надлишків придатної та не придатної до обігу готівки із запасів готівки на зберіганні до Національного банку;
17) прогнозні ліміти зберігання запасів готівки в розрізі сховищ та/або сейфів відокремлених підрозділів, у яких планується зберігання запасів готівки, з урахуванням відповідності технічного стану сховищ та/або сейфів;
18) зобов'язання банку:
протягом першого року діяльності в статусі уповноваженого банку забезпечити зберігання запасів готівки Національного банку в сумі не менше одного млрд грн у цілому на банк;
забезпечити наявність щонайменше одного відокремленого підрозділу в регіоні не менше ніж у 30% областей протягом двох років діяльності в статусі уповноваженого банку, у 60% областей протягом чотирьох років діяльності в статусі уповноваженого, 80-100% областей протягом шести років діяльності в статусі уповноваженого банку.
3. Національний банк здійснює процедуру відбору банків, що мають намір стати уповноваженими банками, та приймає відповідне рішення протягом 30 календарних днів із дня отримання відповідного звернення банку та інформації, яка надається згідно з пунктом 2 цього Положення.
4. Національний банк розглядає звернення банків України, що мають намір стати уповноваженими банками, з урахуванням критеріїв та інформації відповідно до пунктів 1 та 2 цього Положення.".
4. Положення після пункту 4 доповнити трьома новими пунктами 4-1 - 4-3 такого змісту:
"4-1. Національний банк має право направити на доопрацювання банку, що має намір стати уповноваженим, інформацію, яка подана відповідно до пункту 2 цього Положення, та запропонувати банку підготувати повторне звернення та інформацію з дотриманням вимог цього Положення. Національний банк розглядає повторне звернення та інформацію банку, що має намір стати уповноваженим, протягом 30 календарних днів із дня отримання Національним банком повторного звернення банку та повного пакета документів відповідно до пункту 2 цього Положення.
4-2. Банк, що має намір стати уповноваженим, протягом строку розгляду Національним банком звернення та інформації банку, яка подана відповідно до пункту 2 цього Положення, має право за потреби її уточнення в разі зміни обставин, але не пізніше 20 днів із дня їх подання. Термін розгляду звернення в такому випадку продовжується на 30 днів із дня отримання інформації/звернення з уточнюючими обставинами.
4-3. Банк, що має намір стати уповноваженим, має право відкликати подане відповідно до вимог пункту 2 цього Положення звернення про участь у відборі уповноважених банків та надану банком інформацію протягом 30 календарних днів із дня отримання його Національним банком.".
5. У пункті 5 слова та цифру ", установленим у пункті 1 цього Положення" замінити словами та цифрами "та інформації, викладеній в письмовому зверненні відповідно до вимог пунктів 1 та 2".
6. У пункті 6:
1) абзац перший доповнити словами "та здійснення операцій з ними";
2) в абзаці другому слово "нестачі" замінити словом "недостачі".
7. Пункти 7 та 8 викласти в такій редакції:
"7. Інформація про надання банку статусу уповноваженого банку доводиться в письмовій формі до відома банку в п'ятиденний строк із дня прийняття Правлінням Національного банку відповідної постанови, яка оприлюднена на сторінках офіційного Інтернет-представництва Національного банку.
Національний банк має право відмовити банку в наданні статусу уповноваженого банку з письмовим поясненням причин такої відмови. Повторне звернення банку, якщо письмове пояснення Національного банку містить висновки про надання банком недостовірної інформації, розглядається
Національним банком не раніше ніж через 12 місяців із дня відмови Національним банком.
8. Припинення дії постанови Правління Національного банку про надання статусу уповноваженому банку здійснюється за наявності однієї з таких умов:
1) письмового звернення уповноваженого банку до Національного банку;
2) ініціативи Національного банку відповідно до нормативно-правового акта Національного банку з питань передавання запасів готівки на зберігання уповноваженому банку та здійснення операцій з ними;
3) невідповідності уповноваженого банку критеріям, визначеним у пункті 1 цього Положення;
4) порушення банком умов договору про зберігання запасів готівки та здійснення операцій з ними.".
(Текст взято з сайту НБУ http://www.bank.gov.ua/)
Офіційно опубліковано 25.01.2021
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
21.01.2021 № 6
Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!