Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками

Національний банк України Постанова, Перелік, Положення від 02.01.2019 №6
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова, Перелік, Положення

Дата 02.01.2019

Номер 6

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.01.2019 № 6
Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
Відповідно до статей 7, 7-1, 15, 25, 44, 56 Закону України "Про Національний банк України", Закону України "Про банки і банківську діяльність", Закону України "Про валюту і валютні операції" та з метою забезпечення стабільності грошової одиниці України Правління Національного банку України
ПОСТАНОВЛЯЄ:
1. Затвердити Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (далі - Положення про надання інформації).
2. Банки здійснюють ініціювання реєстраційних дій/анулювання реєстрації договорів за допомогою засобів спеціального програмного забезпечення Національного банку України щодо реєстрації договорів згідно з Положенням про порядок отримання резидентами кредитів, позик в іноземній валюті від нерезидентів і надання резидентами позик в іноземній валюті нерезидентам, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 17 червня 2004 року № 270, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 15 липня 2004 року за № 885/9484 (зі змінами) (далі - Положення № 270), до 14 год. 06 лютого 2019 року.
3. З 07 лютого 2019 року обслуговування банками операцій резидентів за договорами, що передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами (позиками) (далі - договори), здійснюється з урахуванням такого:
1) реєстрація договорів, яка була здійснена Національним банком України (реєстраційні свідоцтва, що були видані Національним банком України резидентам-позичальникам) у період до 07 лютого 2019 року, втрачає(ють) чинність;
2) банки зобов’язані надавати інформацію щодо договорів в електронній формі до автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" (далі - Інформаційна система) згідно з порядком, установленим Положенням про надання інформації, з 10 год. 07 лютого 2019 року та з урахуванням підпунктів 4 та 5 пункту 3 цієї постанови;
3) інформація щодо договорів, яка згідно з Положенням № 270 надавалася банками до Національного банку України для цілей реєстрації договорів (унесення змін до реєстрації договорів) та міститься в електронному реєстрі повідомлень про договори, що ведеться засобами спеціального програмного забезпечення Національного банку України щодо реєстрації договорів (далі - Реєстр), станом на 10 год. 07 лютого 2019 року переноситься в автоматизованому режимі до облікових записів Інформаційної системи (із збереженням номера та дати запису, що відповідає договору в Реєстрі, для облікового запису, що відповідає цьому договору в Інформаційній системі);
4) банк (у разі потреби) уносить зміни/уточнення до інформації щодо договорів, яка була в автоматизованому режимі відповідно до підпункту 3 пункту 3 цієї постанови перенесена до облікових записів Інформаційної системи, у загальному порядку згідно з Положенням про надання інформації;
5) банк, якщо в Інформаційній системі немає облікового запису, що відповідає договору, реєстрація якого підтверджувалася реєстраційним свідоцтвом (із додатками за їх наявності) у паперовій формі, що було видане Національним банком України резиденту-позичальнику та станом на 06 лютого 2019 року залишалося діючим, уносить інформацію щодо такого договору (із посиланням на номер і дату такого реєстраційного свідоцтва) до Інформаційної системи не пізніше дня проведення валютної операції за цим договором через цей банк.
4. Департаменту відкритих ринків (Пономаренко С.В.) після офіційного опублікування довести до відома банків інформацію про прийняття цієї постанови.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пунктів 1 та 3 цієї постанови, які набирають чинності одночасно з уведенням у дію Закону України "Про валюту і валютні операції".
ГоловаЯ. Смолій
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
02.01.2019 № 6
ПОЛОЖЕННЯ
про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками
I. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до Законів України "Про Національний банк України", "Про банки і банківську діяльність", частини першої статті 10 та статті 11 Закону України "Про валюту і валютні операції" та нормативно-правових актів Національного банку України (далі - Національний банк) та визначає порядок надання банками Національному банку інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами, що не є банками, боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (далі - повідомлення про договір).
2. Терміни, що вживаються в цьому Положенні, мають такі значення:
1) автоматизована інформаційна система Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" (далі - Інформаційна система) - це комплекс організаційно-технічних засобів Національного банку, який забезпечує формування централізованої інформаційної бази про договори, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками (уключаючи поворотну фінансову допомогу);
2) договір - договір, який передбачає виконання резидентом, що не є банком, боргових зобов’язань перед нерезидентом-кредитором за кредитом (позикою, уключаючи поворотну фінансову допомогу), що залучений(а) цим резидентом або (якщо відбулося правонаступництво/переведення боргу) іншим резидентом (уключаючи банк-позичальник);
3) кредит, позика (далі - кредит) - валютні цінності, які надаються/одержуються у кредит (позику, уключаючи поворотну фінансову допомогу) відповідно до кредитного договору (договору позики);
4) новий боржник - новий боржник у зобов’язанні за договором внаслідок правонаступництва/переведення боргу резидента-позичальника;
5) рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором - рахунок резидента, що не є банком (позичальника за договором/нового боржника), що використовується для грошових розрахунків (платежів) за операціями за договором [зарахування валютних цінностей на рахунок резидента-позичальника, що надходять як кредит від нерезидента; перерахування коштів з рахунку резидента-позичальника (нового боржника) для здійснення платежів у рахунок виконання боргових зобов’язань резидента-позичальника перед нерезидентом-кредитором, передбачених договором].
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України, нормативно-правовими актами Національного банку.
3. Дія цього Положення не поширюється на договір, якщо:
1) валютні операції за договором здійснюються без використання рахунків резидентів, відкритих у банках в Україні;
2) валютні операції за договором здійснюються банком-позичальником (банком - новим боржником);
3) договір стосується комерційного кредиту;
4) здійснюються операції з надання нерезидентом коштів резиденту за договором, за яким цей резидент видає такому нерезиденту аграрну розписку, та/або з виконання резидентом зобов’язань за фінансовою аграрною розпискою відповідно до Закону України "Про аграрні розписки";
5) кредит за договором залучається державою або під державну гарантію;
6) кредитором за договором є міжнародна фінансова організація, членом якої є Україна, або міжнародна фінансова організація, щодо якої Україна зобов’язалася забезпечувати правовий режим, який надається іншим міжнародним фінансовим організаціям.
4. Банки здійснюють надання повідомлень про договори Національному банку за допомогою Інформаційної системи.
5. Резидент, що не є банком (позичальник за договором, новий боржник), має право за власною ініціативою звернутися до обраного ним банку, у якому відкрито його рахунок, щодо намірів використовувати цей рахунок як рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором та надати документи/інформацію щодо такого договору (з урахуванням у разі їх наявності інших додаткових угод/договорів, документів, що стосуються реалізації договору та здійснення операцій за договором).
6. Резидент має право звернутися до обраного ним банку до фактичного проведення валютних операцій за договором через цей банк, якщо Національний банк уперше повідомляється про договір або для зміни резидентом банку, у якому відкрито рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором, а також для внесення змін до відомостей щодо договору, які містяться в Інформаційній системі.
7. Банк у разі звернення резидента у випадках, визначених у пункті 6 розділу I цього Положення, зобов’язаний у строк, що не перевищує п’яти робочих днів після дати такого звернення (але не пізніше дня проведення валютної операції за таким договором вперше через цей банк), надати повідомлення про відповідний договір Національному банку.
8. Інформація з повідомлень про договори, які надаються банками до Національного банку, уноситься до Інформаційної системи за заявницьким принципом без жодних зобов’язань будь-якого характеру з боку Національного банку щодо зобов’язань за договором/вимог сторін договору (їх наявності, законності, дійсності, чинності, відповідності, а також установлення/ідентифікації сторін у зобов’язанні) та/або відповідальності Національного банку за достовірність відомостей, унесених до Інформаційної системи на підставі повідомлень про договори, наданих банками.
II. Порядок функціонування Інформаційної системи
9. Інформація з наданих банками повідомлень про договори вноситься до Інформаційної системи в автоматизованому режимі у вигляді:
1) окремих облікових записів (далі - обліковий запис) у розрізі договорів, про які Національний банк повідомляється вперше та відповідно інформація щодо яких будь-яким із банків раніше не надавалася до Інформаційної системи та не вносилася до неї. Дата та номер облікового запису, який відповідає договору, залишаються незмінними та використовуються в подальшому для його ідентифікації в Інформаційній системі;
2) змін до облікового запису (за наявності в Інформаційній системі облікового запису, який відповідає договору). Датою внесення змін до облікового запису є дата зміни відповідних відомостей, що містяться в Інформаційній системі.
10. Підтвердження із зазначенням дати та номера облікового запису, що відповідає договору в Інформаційній системі та свідчить про внесення до Інформаційної системи інформації з поданого банком повідомлення про договір, формується, оновлюється (з урахуванням зміни відомостей, що містяться в Інформаційній системі) засобами Інформаційної системи та доводиться до відома цього банку шляхом надання йому доступу до відомостей, що містяться в Інформаційній системі.
Повідомлення про внесення змін до облікового запису, який відповідає договору, стосовно зміни банку, у якому відкрито рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором, формується та доводиться до відома попереднього банку, через який раніше здійснювалися грошові розрахунки (платежі) резидента-позичальника (нового боржника) за операціями за цим договором, засобами Інформаційної системи.
11. Зміна найменування банку (назви та/або організаційно-правової форми без зміни коду банку) не потребує надання цим банком інформації [стосовно зміни банку, у якому відкрито рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором] до Інформаційної системи (у такому разі відомості щодо зміненого найменування банку отримуються засобами Інформаційної системи в автоматизованому режимі з електронної форми Державного реєстру банків України, який ведеться Національним банком).
III. Порядок надання банками повідомлень про договори до Інформаційної системи
12. Банк має забезпечити надання до Інформаційної системи повідомлення щодо кожного договору, операції за яким між резидентом-позичальником (новим боржником) та нерезидентом-кредитором здійснюються через рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором, відкритий в цьому банку.
Банк, коли кілька резидентів є позичальниками (новими боржниками) в межах одного договору, надає повідомлення про договір до Інформаційної системи окремо в розрізі кожного такого резидента (в обсязі частки кредиту, яка цим резидентом одержується/підлягає поверненню нерезиденту-кредитору), крім випадку, коли всі грошові розрахунки (платежі) між резидентами-позичальниками (новими боржниками) та нерезидентом-кредитором за договором мають здійснюватися через одного резидента, уповноваженого на це резидентами-позичальниками (новими боржниками).
13. Перелік інформації у повідомленні про договір, яке надається банком до Інформаційної системи (якщо в Інформаційній системі немає облікового запису, який відповідає договору, або для внесення змін до облікового запису, який відповідає договору), зазначено в додатку до цього Положення.
14. Банк зобов’язаний забезпечити відповідність інформації, що надається ним до Інформаційної системи, наявній в нього інформації/документам щодо договору (операцій щодо договору).
15. Банк надає до Інформаційної системи повідомлення про договір [з інформацією щодо договору (з урахуванням у разі їх наявності інших додаткових угод/договорів, документів, що стосуються реалізації договору та здійснення операцій за договором) та уключаючи за необхідності інформацію стосовно зміни банку, у якому відкрито рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором]:
1) за зверненням резидента-позичальника (нового боржника) з урахуванням пункту 7 розділу I цього Положення;
2) за власною ініціативою не пізніше дня проведення валютної операції за договором через цей банк вперше [якщо до фактичного проведення валютних операцій за договором через банк резидент-позичальник (новий боржник) не звертався до нього].
16. Банку, який допустив помилку(и) у повідомленні про договір, що було надано ним до Інформаційної системи та на підставі якого до Інформаційної системи було внесено обліковий запис (зміни до облікового запису), який відповідає договору, дозволяється коригування помилкової інформації, що була внесена до такого облікового запису та потребує виправлення (за умови, що коригування інформації здійснюється до моменту внесення наступних змін до такого облікового запису). Банк здійснює коригування такої помилкової інформації (уключаючи її вилучення) за допомогою засобів Інформаційної системи.
( Пункт 16 розділу III із змінами, внесеними згідно з Постановою Національного банку № 62 від 29.06.2021 )
17. Банк на підставі інформації/документів щодо договору (операцій щодо договору) забезпечує повноту та достовірність інформації, що надається ним до Інформаційної системи.
18. Банк, який надав повідомлення про договір до Інформаційної системи (з урахуванням коригувань, у разі їх здійснення банком згідно з пунктом 16 розділу III цього Положення), інформує про це резидента-позичальника (нового боржника) відповідно до пункту 22 розділу III цього Положення.
19. Банк, якщо боргове зобов’язання резидента-позичальника виникло на підставі договору про одержання ним грошових коштів/банківських металів (суми кредиту) від іншого резидента та в цьому зобов’язанні відбувається заміна резидента-кредитора на нерезидента - нового кредитора (унаслідок купівлі-продажу/відступлення, передавання прав вимоги або інших підстав), надає до Інформаційної системи повідомлення про договір у частині, яка стосується взаємовідносин між резидентом-позичальником та нерезидентом - новим кредитором [одержання резидентом-позичальником валютних цінностей (частки кредиту) від нерезидента - нового кредитора та/або виконання резидентом-позичальником боргових зобов’язань за договором перед нерезидентом - новим кредитором (уключаючи зобов’язання, права вимоги за якими перейшли до нерезидента - нового кредитора від резидента - первісного кредитора)].
20. Банк, коли в межах одного договору кредит резиденту-позичальнику надається за участю нерезидента-кредитора та резидента-кредитора, надає до Інформаційної системи повідомлення про договір тільки в тій частці кредиту, яка передбачає здійснення резидентом-позичальником на підставі цього договору платіжних операцій з нерезидентом (кредитором/агентом кредиторів).
21. Банк, коли внаслідок новації первісне зобов’язання за договором(ами), щодо якого(их) є обліковий(і) запис(и) в Інформаційній системі, за домовленістю договірних сторін замінюється новим зобов’язанням між тими самими сторонами, надає до Інформаційної системи повідомлення про новий договір позики (новації) з посиланням на обліковий(і) запис(и), що відповідає(ють) договору (договорам), зобов’язання за яким(и) припиняється новацією.
22. Банк не пізніше робочого дня, наступного за днем унесення до Інформаційної системи облікового запису (змін/коригувань до облікового запису), який відповідає договору (на підставі інформації щодо договору, яка була надана цим банком до Інформаційної системи), зобов’язаний надіслати резиденту-позичальнику (новому боржнику) за договором письмове повідомлення (документ в електронній або паперовій формі) про внесення до Інформаційної системи відповідної інформації з випискою з Інформаційної системи.
23. Банк має право надати виписку з Інформаційної системи [у вигляді документа в електронній або паперовій формі, що містить відомості з Інформаційної системи стосовно облікового запису (зі змінами/коригуваннями за їх наявності), який відповідає договору] за письмовим зверненням особи, що є стороною у зобов’язанні за договором (резидента-позичальника/нового боржника, нерезидента-кредитора), або за її згодою за письмовим зверненням іншої особи.
24. Банк формує (оновлює) виписку з Інформаційної системи за допомогою засобів Інформаційної системи. Виписка з Інформаційної системи має бути засвідчена підписом уповноваженої особи банку.
Директор Департаменту
відкритих ринків

С. Пономаренко
ПОГОДЖЕНО:
Заступник Голови Національного банку України

О. Чурій
Додаток
до Положення
про порядок надання банками
Національному банку України
інформації щодо договорів,
які передбачають виконання
резидентами боргових зобов’язань
перед нерезидентами-кредиторами
за залученими резидентами
кредитами, позиками
(пункт 13 розділу III)
ПЕРЕЛІК
інформації щодо договору, який передбачає виконання резидентом, що не є банком, боргових зобов’язань перед нерезидентом-кредитором за залученим резидентом кредитом, позикою (поворотною фінансовою допомогою), яка надається до автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами":
1. Відомості про банк, який надає інформацію щодо договору, який передбачає виконання резидентом, що не є банком, боргових зобов’язань перед нерезидентом-кредитором за залученим резидентом кредитом, позикою (поворотною фінансовою допомогою) (далі - повідомлення про договір), (найменування банку; код банку).
2. Відомості щодо повідомлення про договір, ініціатора надання повідомлення про договір:
1) вид повідомлення про договір: первісне [надається для первісного внесення інформації щодо договору до автоматизованої інформаційної системи Національного банку України "Кредитні договори з нерезидентами" (далі - Інформаційна система)]; повторне (надається для внесення змін/коригувань до наявного в Інформаційній системі облікового запису, що відповідає договору. Окремо зазначаються номер та дата облікового запису, що відповідає договору);
2) повідомлення про договір надається: за власною ініціативою банку; за зверненням резидента-позичальника (нового боржника);
3) додаткові відомості щодо повідомлення про договір (у разі їх наявності): [окремо зазначається про надання повідомлення про договір у зв’язку із заміною боржника у зобов’язанні в частині боргу за договором, яка була переведена на нового боржника-резидента іншим резидентом-первісним позичальником за договором/для внесення змін до облікового запису, який відповідає договору, стосовно зміни банку, у якому відкрито рахунок для грошових розрахунків (платежів) за договором/за новим договором позики (новації) із зазначенням номера та дати облікового номера договору(ів), зобов’язання за яким(и) припиняється шляхом новації].
3. Відомості, що ідентифікують резидента-позичальника/нового боржника (у разі надання повідомлення про договір у зв’язку із заміною боржника в зобов’язанні в частині боргу за договором, яка була переведена на нового боржника-резидента іншим резидентом - первісним позичальником за договором, також зазначаються відповідні відомості щодо резидента - первісного позичальника за договором):
1) для фізичних осіб: прізвище, ім’я та по батькові; реєстраційний номер облікової картки платника податків. Якщо фізична особа через свої релігійні переконання відмовилася від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і має відмітку в паспорті, то зазначаються серія та номер паспорта/номер паспорта у формі картки;
2) для юридичних осіб: повне найменування; код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України.
4. Відомості (назва, дата, номер) про договір [із зазначенням додаткових документів/угод до договору, що є невід’ємними частинами договору, а також інших договорів/документів, які стосуються реалізації договору та здійснення валютних операцій за договором, уключаючи всі документи, які встановлюють/змінюють графік (строки та суми) проведення операцій з одержання/повернення кредиту (позики) та сплати інших платежів позичальником за договором].
5. Загальний обсяг кредиту (кредитної лінії), позики (поворотної фінансової допомоги) [сума; валюта (іноземна валюта/гривня) або банківський метал].
6. Граничний строк виконання резидентом-позичальником (новим боржником) платежів за договором (кінцева дата згідно з умовами договору).
7. Дата здійснення фактичних операцій за договором (заповнюється, якщо фактичні операції за договором були здійснені раніше дня первісного повідомлення Національного банку про такий договір та відповідно раніше дня внесення інформації щодо договору до Інформаційної системи, за винятком випадків, коли станом на дату здійснення фактичних операцій за договором на такий договір не поширювався порядок повідомлення Національного банку про договори).
8. Додаткова інформація (зазначається за потреби).
9. Посада, ініціали та прізвище керівника банку (або іншої уповноваженої на це особи банку), який(а) підписав(ла) повідомлення. Інформація про контактну особу банку (прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону).
ПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
02.01.2019 № 6
Про затвердження Положення про порядок надання банками Національному банку України інформації щодо договорів, які передбачають виконання резидентами боргових зобов’язань перед нерезидентами-кредиторами за залученими резидентами кредитами, позиками
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!