• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 03.09.2009 № 930
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 03.09.2009
 • Номер: 930
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 03.09.2009
 • Номер: 930
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 вересня 2009 р. N 930
Київ
Про внесення змін до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 553 від 02.06.2023 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Порядку реєстрації підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, Порядку подання підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів та інформації, необхідної для організації їх працевлаштування, Порядку зарахування кількості робочих місць для працевлаштування інвалідів до нормативу таких робочих місць у господарських об'єднаннях, до складу яких входять підприємства громадських організацій інвалідів, Порядку сплати підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами, що використовують найману працю, суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету, та Порядку проведення перевірки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб, що використовують найману працю, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70 "Про реалізацію статей 19 і 20 Закону України "Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні" (Офіційний вісник України, 2007 р., N 8, ст. 282), зміни, що додаються.
Прем'єр-міністр України Ю.ТИМОШЕНКО
Інд. 26
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 вересня 2009 р. N 930
ЗМІНИ,
що вносяться до порядків, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 січня 2007 р. N 70
( Пункт 1 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 553 від 02.06.2023 )
( Пункт 2 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 553 від 02.06.2023 )
( Пункт 3 втратив чинність на підставі Постанови КМ N 553 від 02.06.2023 )
1) абзац перший пункту 2 викласти в такій редакції:
"2. Роботодавці сплачують суму адміністративно-господарських санкцій відділенням Фонду соціального захисту інвалідів (далі - відділення Фонду) за місцем їх державної реєстрації як юридичних осіб або фізичних осіб - підприємців на рахунки, відкриті в органах Державного казначейства, до 15 квітня року, що настає за роком, в якому відбулося порушення нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів.";
2) у пункті 5 слово "щокварталу" замінити словами "за запитом".
5. У Порядку використання суми адміністративно-господарських санкцій та пені за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, що надійшли до державного бюджету:
1) у пункті 2:
абзаци перший - четвертий підпункту 1 викласти в такій редакції:
"1) фінансування заходів, надання фінансової допомоги на безповоротній основі для здійснення заходів, спрямованих на:
зміцнення матеріально-технічної бази для створення виробничих і технічних умов з метою формування трудових навичок, забезпечення професійної орієнтації, професійної і трудової реабілітації у:
- реабілітаційних установах для інвалідів, дітей-інвалідів, навчально-виробничих майстернях (класах, кабінетах) інтернатних установ, відділеннях реабілітації інвалідів та дітей-інвалідів управлінь праці та соціального захисту населення, територіальних центрів соціального обслуговування пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян, навчальних і санаторних закладів для інвалідів, що належать до сфери управління Мінпраці;
- спеціальних загальноосвітніх школах-інтернатах, загальноосвітніх санаторних школах (школах-інтернатах), загальноосвітніх школах (школах-інтернатах) для дітей, що потребують корекції фізичного та/або розумового розвитку, професійно-технічних та вищих навчальних закладах, в яких здійснюється навчання учнів та студентів з числа інвалідів, у тому числі у спеціалізованих групах (у тому числі на забезпечення професійно-діагностичним та реабілітаційним обладнанням, тематичною і спеціальною літературою, аудіозаписами з питань професійної орієнтації та реабілітації інвалідів);";
абзаци перший та другий підпункту 3 викласти в такій редакції:
"3) фінансування витрат на:
професійне навчання (професійну підготовку, підвищення кваліфікації та перепідготовку) інвалідів, які зареєстровані в установленому порядку у державній службі зайнятості як безробітні та відповідно до законодавства не мають права на допомогу по безробіттю, у професійно-технічних, вищих (I-IV рівня акредитації) та інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії за направленням державної служби зайнятості (з урахуванням бажання інвалідів та середньої вартості навчання у регіонах за отримання відповідної освіти);";
у підпункті 4:
в абзаці п'ятому слова ", випуску для інвалідів по зору спеціальної літератури та аудіозаписів для їх професійної підготовки з метою комплектування власних бібліотек, технічного оснащення робочих місць для працевлаштування інвалідів, створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда, а також для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів" виключити;
абзаци шостий та сьомий викласти в такій редакції:
"підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів, центрам професійної реабілітації інвалідів - для випуску спеціальної літератури та аудіозаписів для професійної підготовки інвалідів з метою комплектування бібліотек;
підприємствам громадських організацій інвалідів - для технічного оснащення діючих робочих місць для працевлаштування інвалідів; для створення на робочому місці інваліда належних санітарно-гігієнічних, виробничих і технічних умов згідно з індивідуальною програмою реабілітації інваліда; для технічного переоснащення виробництва з метою створення додаткових робочих місць для працевлаштування інвалідів за умови збереження загальної кількості робочих місць для інвалідів;";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"роботодавцям - для створення спеціальних робочих місць для працевлаштування інвалідів;
інвалідам - шляхом оплати вартості їх навчання та перекваліфікації у професійно-технічних, вищих (I-IV рівня акредитації) та інших навчальних закладах, центрах професійної реабілітації інвалідів для здобуття професії;";
2) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Фінансова допомога на поворотній основі та цільова позика надаються роботодавцям:
що виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів і у році звернення або у році, що передує йому, отримали фінансову допомогу на безповоротній основі;
із чисельністю штатних працівників не більш як вісім осіб;
що сплатили суму санкцій та пеню.
Фінансова допомога на безповоротній основі надається роботодавцям, які виконали норматив робочих місць для працевлаштування інвалідів та у році звернення за допомогою не отримували у відділенні Фонду допомогу на безповоротній основі за аналогічним напрямом використання коштів.
Підприємствам, організаціям громадських організацій інвалідів фінансова допомога на поворотній і безповоротній основі (крім фінансової допомоги на здійснення заходів, спрямованих на фізкультурно-спортивну реабілітацію, яка надається за поданням Національного комітету спорту інвалідів) та цільова позика надаються за наявності рішення Комісії з питань діяльності підприємств та організацій громадських організацій інвалідів (далі - Комісія).";
3) доповнити пункт 7 після абзацу третього новими абзацами такого змісту:
"роботодавець не подав відділенню Фонду звіт про зайнятість і працевлаштування інвалідів протягом останнього року;
роботодавець зменшив протягом останнього року чисельність (штат) працюючих інвалідів;
роботодавець порушив протягом шести місяців, що передують місяцю розгляду питання стосовно надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики, Закони України "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття", "Про зайнятість населення", внаслідок чого до нього застосовані санкції;".
У зв'язку з цим абзаци четвертий - сьомий вважати абзацами сьомим - десятим;
4) пункт 9 викласти в такій редакції:
"9. Інструкція з надання фінансової допомоги на поворотній і безповоротній основі та цільової позики за рахунок сум адміністративно-господарських санкцій та пені, що надходять до державного бюджету за невиконання нормативу робочих місць для працевлаштування інвалідів, затверджується Мінпраці.";
5) у пункті 11:
в абзаці другому слова "або центру зайнятості" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"для отримання послуг з професійного навчання (професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації) з метою подальшого працевлаштування - до державної служби зайнятості за місцем реєстрації проживання.";
6) доповнити Порядок пунктом 11-1 такого змісту:
"11-1. Кошти фінансової допомоги та цільової позики перераховуються відділеннями Фонду на рахунки, відкриті роботодавцями в територіальних органах Державного казначейства.";
7) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Фінансова допомога та цільова позика мають цільове спрямування і використовуються на умовах, визначених відповідним договором.
Роботодавцям забороняється нецільове використання фінансової допомоги та цільової позики.
Нецільовим використанням фінансової допомоги та цільової позики є спрямування коштів на придбання товарів, робіт і послуг, що не передбачені умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.
У разі нецільового використання роботодавцями фінансової допомоги та цільової позики або їх частини чи створення робочих місць для працевлаштування інвалідів у меншій кількості, ніж передбачено умовами договору про надання фінансової допомоги та цільової позики, відповідна сума, проіндексована з урахуванням рівня інфляції, підлягає поверненню до державного бюджету на підставі рішення Фонду соціального захисту інвалідів та Комісії (у межах її повноважень).";
8) доповнити Порядок пунктами 12-1 - 12-3 такого змісту:
"12-1. Роботодавці, які отримали фінансову допомогу та цільову позику, щокварталу після перерахування коштів на рахунки, відкриті роботодавцями в територіальних органах Державного казначейства, звітують перед відділеннями Фонду та Комісією (у межах її повноважень) про їх використання. Строк подання звіту про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики визначається умовами відповідного договору і становить не менш як три роки з дати завершення його виконання.
Форма звіту про використання коштів фінансової допомоги та цільової позики затверджується Мінпраці.
12-2. Робочі місця для працевлаштування інвалідів, створені за рахунок коштів наданої відділенням Фонду фінансової допомоги та цільової позики, не можуть бути скорочені протягом трьох років з дати завершення виконання умов договору про надання фінансової допомоги та цільової позики.
12-3. Договір про надання фінансової допомоги та цільової позики вважається виконаним після вивчення результатів його виконання та їх позитивного оцінювання відділенням Фонду, яке надало роботодавцеві фінансову допомогу та цільову позику.".
1) доповнити пункт 3 абзацом такого змісту:
"Планові та позапланові перевірки проводяться в робочий час роботодавця, встановлений правилами внутрішнього трудового розпорядку.";
2) пункти 4, 5, 7 і 11 викласти в такій редакції:
"4. Планові виїзні перевірки проводяться не частіше одного разу на календарний рік відповідно до квартальних планів робіт, що затверджуються наказом керівника відділення Фонду до 25 числа місяця, що передує місяцю, в якому проводитиметься перевірка, з урахуванням критеріїв розподілу роботодавців за ступенем ризику їх діяльності.
Невиїзні перевірки проводяться на підставі звітів про зайнятість і працевлаштування інвалідів.
Відділення Фонду письмово повідомляє не пізніше ніж за десять днів до початку проведення планової перевірки роботодавця про проведення перевірки із зазначенням дати її початку і закінчення.
Повідомлення надсилається рекомендованим листом чи телефонограмою за рахунок коштів відділення Фонду або вручається особисто роботодавцю під розписку.
Роботодавець має право не допускати уповноважену посадову особу відділення Фонду до здійснення планового заходу в разі неодержання повідомлення про проведення планової перевірки.
Роботодавець повинен ознайомитися з підставою проведення позапланової перевірки з наданням йому копії відповідного документа.
5. Позапланова виїзна перевірка проводиться незалежно від кількості раніше проведених перевірок за рішенням суду, у разі звернення фізичних та юридичних осіб про порушення роботодавцем вимог законодавства, за бажанням роботодавця та у разі неподання роботодавцем звіту про зайнятість і працевлаштування інвалідів або подання такого звіту з помилками, що призвели до несплати суми адміністративно-господарських санкцій або сплати їх у неповному обсязі.";
"7. Строк проведення планової перевірки для юридичних осіб - роботодавців, крім суб'єктів малого підприємництва, не перевищує 15 робочих днів, а суб'єктів малого підприємництва - п'яти робочих днів.
Строк проведення позапланової перевірки для юридичних осіб - роботодавців, крім суб'єктів малого підприємництва, не перевищує 10 робочих днів, а суб'єктів малого підприємництва - двох робочих днів. Подальше продовження строку проведення планової та позапланової перевірки не допускається.
У разі наявності у роботодавця відокремлених підрозділів та розміщення їх в інших регіонах відділення Фонду можуть замовляти їх перевірки відділенням Фонду, в регіонах яких вони розташовані. У такому разі вибірково проводяться планові виїзні перевірки відокремлених підрозділів.";
"11. Після проведення планової та позапланової перевірки уповноважена посадова особа відділення Фонду складає акт у двох примірниках, у якому зазначається:
дата його складення;
тип перевірки (планова або позапланова);
її вид (виїзна або невиїзна);
предмет перевірки;
найменування відділення Фонду, а також посада, прізвище, ім'я та по батькові уповноваженої посадової особи, яка проводила перевірку;
найменування роботодавця.
Уповноважена посадова особа відділення Фонду зазначає в акті стан дотримання роботодавцем законодавства, а у разі недотримання - детальний опис виявленого порушення з посиланням на відповідний закон.
Два примірники акта підписуються в останній день перевірки уповноваженою посадовою особою відділення Фонду та роботодавцем.
У разі коли роботодавець не згоден з висновками, викладеними в акті, він підписує акт із зауваженнями.
Зауваження роботодавця щодо проведення перевірки є невід'ємною частиною акта.
У разі відмови роботодавця від підписання акта в ньому робиться відповідна позначка.
Перший примірник акта залишається у відділенні Фонду, другий передається роботодавцю, в якого проводилася перевірка.
У примірнику акта, що залишається у відділенні Фонду, робиться позначка про дату вручення акта роботодавцю та проставляється підпис особи, яка його отримала.
Відділення Фонду повідомляє роботодавця про результати розгляду зауважень протягом 10 робочих днів після підписання акта.".