• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 30.09.2020 № 924
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 30.09.2020
 • Номер: 924
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 30.09.2020
 • Номер: 924
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 30 вересня 2020 р. № 924 Київ
Про внесення змін до Положення про Державну митну службу України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Положення про Державну митну службу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 березня 2019 р. № 227 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 26, ст. 900), зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниД.ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 30 вересня 2020 р. № 924
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну митну службу України
1. У пункті 4:
1) у підпункті 9 слова "проводить перевірку юридичних осіб щодо відповідності критеріям для надання статусу гаранта," виключити;
2) підпункти 21 і 22 викласти в такій редакції:
"21) проводить оцінку відповідності (повторну оцінку відповідності) підприємств критеріям авторизованого економічного оператора; надає, зупиняє дію та анулює надану підприємству авторизацію авторизованого економічного оператора;
22) координує діяльність митниць із здійснення моніторингу відповідності підприємств критеріям авторизованого економічного оператора та застосування підприємствами спеціальних спрощень, передбачених Митним кодексом України;";
3) підпункт 42 викласти в такій редакції:
"42) організовує та здійснює ведення обліку, зберігання, проведення оцінки вилучених, прийнятих на зберігання, розміщених у митний режим відмови на користь держави товарів, а також товарів, які були виявлені (знайдені) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України і власник яких невідомий, та розпорядження ними;";
4) підпункт 53 виключити;
5) доповнити пункт підпунктами 67-1-67-6 такого змісту:
"67-1) забезпечує співпрацю з проектами міжнародної технічної допомоги, іноземними донорськими, міжнародними фінансовими організаціями щодо залучення і використання міжнародної технічної та фінансової допомоги;
67-2) забезпечує та організовує здійснення контролю за дотриманням порядку застосування митних декларацій, що використовуються під час декларування товарів, які переміщуються через митний кордон України;
67-3) надає адміністративні послуги у встановленому законодавством порядку;
67-4) здійснює стягнення митних платежів у порядку та строки, визначені Податковим кодексом України, у разі несплати або неповної сплати таких платежів у встановлений строк;
67-5) провадить в порядку, встановленому законодавством, діяльність, пов’язану із зберіганням та розпорядженням вилученими, прийнятими на зберігання, розміщеними у митний режим відмови на користь держави, а також виявленими (знайденими) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України і власник яких невідомий, військовою, мисливською вогнепальною, пневматичною та холодною зброєю, боєприпасами до зброї, засобами самооборони, зарядженими речовинами сльозоточивої та дратівної дії, а також провадить зазначені види діяльності з іншими товарами, що потребують спеціальних дозволів та/або ліцензій;
67-6) провадить в порядку, встановленому законодавством, діяльність, пов’язану із зберіганням наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, вилучених, а також виявлених (знайдених) під час здійснення митного контролю в зонах митного контролю та/або у транспортних засобах, що перетинають митний кордон України;".
2. Пункт 5 доповнити підпунктами 18-1-18-4 такого змісту:
"18-1) забезпечує представництво, самопредставництво інтересів Держмитслужби в судах України;
18-2) провадить адміністративно-господарську діяльність;
18-3) проводить аналіз ефективності виконання функцій та завдань, покладених на Держмитслужбу, аналіз та оптимізацію операційних процесів;
18-4) здійснює відомчий контроль за додержанням вимог законодавства, виконанням службових, посадових обов’язків в апараті Держмитслужби, її територіальних органах, на підприємствах, в установах, організаціях, що належать до сфери її управління;".
3. Пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Держмитслужбу очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.".
4. У пункті 11:
1) підпункт 11 після слів "(якщо інше не передбачено законом)" доповнити словами ", укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України";
2) доповнити пункт підпунктом 13-1 такого змісту:
"13-1) приймає рішення (за погодженням з Міністром фінансів) щодо утворення, ліквідації та реорганізації територіальних органів Держмитслужби як відокремлених підрозділів Держмитслужби;";
3) підпункт 14 після слів "керівників митних постів" доповнити словами ", укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України";
4) доповнити пункт підпунктом 28-1 такого змісту:
"28-1) делегує керівникам територіальних органів (відокремлених підрозділів) Держмитслужби повноваження на виконання функцій, визначених Митним кодексом України, законодавством з митної справи, іншим законодавством, контроль за дотриманням якого покладено на Держмитслужбу, законодавством про державну службу та іншими нормативно-правовими актами, щодо:
підписання у межах компетенції запитів, листів, консультацій з питань митної справи; підписання довідок, інкасових доручень, висновків, реєстрів, витягів з реєстрів, заяв до органів реєстрації та державної виконавчої служби, повідомлень (направлень) на проведення перевірок, актів, звітів, договорів-доручень, прийняття у межах компетенції рішень про розгляд (про продовження строку розгляду) скарг, звернень, заяв, рішень, запитів на отримання інформації, адвокатських запитів, прийняття інших рішень та підписання інших документів у межах повноважень, визначених Митним кодексом України, законами України, порядками, положеннями та інструкціями, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну та Держмитслужби;
розгляду скарг на дії або бездіяльність державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"; присвоєння спеціальних звань державним службовцям, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"; прийняття рішень про заохочення та/або притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, які займають посади державної служби категорій "Б" і "В"; виконання функцій роботодавця стосовно працівників, які не є державними службовцями;
здійснення добору персоналу, планування та організації заходів з питань підвищення рівня професійної компетентності державних службовців, документального оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, укладення та розривання контрактів про проходження державної служби, виконання інших функцій, передбачених законодавством про державну службу та з питань кадрової служби;
представництва інтересів Держмитслужби в судах України;
організації планово-фінансової роботи у територіальних органах (відокремлених підрозділах) Держмитслужби, контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів, забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської діяльності територіального органу (відокремленого підрозділу) та складення звітності, а також інших повноважень бухгалтерської служби, визначених Типовим положенням про бухгалтерську службу бюджетної установи, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2011 р. № 59 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 8, ст. 372);
здійснення обчислення, утримання з доходів, що нараховуються платнику, та перерахування до відповідного бюджету податку на доходи фізичних осіб, військового збору та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, а також виконання інших обов’язків податкового агента стосовно працівників відповідного територіального органу (відокремленого підрозділу) Держмитслужби;
організації процедур з приймання на склади і в касу територіальних органів (відокремлених підрозділів) Держмитслужби вилучених та прийнятих на зберігання відповідно до митного законодавства майна, валюти, цінностей та їх видачі в установленому порядку;
укладення та підписання договорів (додаткових угод) та проведення публічних закупівель;
виконання інших повноважень та підписання інших документів з питань діяльності територіальних органів (відокремлених підрозділів) Держмитслужби у межах, визначених законодавством, перелік яких визначається в положеннях про такі територіальні органи;".
5. У тексті Положення слова "державної митної справи" замінити словами "митна справа".