Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів

Верховна Рада України Закон від 21.11.2013 №709-VII
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 21.11.2013

Номер 709-VII

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 22, ст.794)
( Із змінами, внесеними згідно із Законом № 879-VII від 13.03.2014 , ВВР, 2014, № 16, ст.582 Кодексом № 396-IX від 19.12.2019 , ВВР, 2020, № 7, № 8, № 9, ст.48 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 212-9:
назву доповнити словами "та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів";
абзац перший частини першої після слів "друкованих засобах масової інформації" доповнити словами "в продукції інформаційного агентства", а після слів "працівниками засобів масової інформації" - словами "інформаційних агентств";
абзац перший частини другої доповнити словами "інформаційних агентств";
2) у частині першій статті 255:
у пункті 1:
в абзаці "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України, стаття 212-9)" слово та цифри "стаття 212-9" замінити словами та цифрами "стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації";
в абзаці "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади з питань реалізації державної політики у сфері телебачення і радіомовлення, інформаційній та видавничій сферах (стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань" слова та цифри "(стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань" замінити словами та цифрами "(стаття 186-7 - у частині недоставляння або порушення строку доставляння обов’язкового безоплатного примірника видань, стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням друкованих засобів масової інформації та інформаційних агентств)";
у пункті 2-2 слово та цифри "(статті 212-11, 212-15-212-20)" замінити словом та цифрами "(статті 212-7, 212-9, 212-11-212-20)".
2. У Кодексі адміністративного судочинства України (Відомості Верховної Ради України, 2005 р., №№ 35-37, ст. 446):
1) у частині десятій статті 172 слова "надходження позовної заяви" замінити словами "відкриття провадження у справі";
2) у статті 174:
назву та частину першу після слів "органів місцевого самоврядування, засобів масової інформації" доповнити словами "інформаційних агентств", а після слів "працівників засобів масової інформації" - словами "та інформаційних агентств";
друге речення частини третьої після слів "бездіяльності засобів масової інформації" доповнити словами "інформаційних агентств", а після слів "працівників засобів масової інформації" - словами "та інформаційних агентств";
доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. У разі встановлення судом при розгляді виборчого спору порушення засобом масової інформації чи інформаційним агентством вимог закону про вибори суд невідкладно повідомляє про це Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення, центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику в інформаційній та видавничій сферах, Центральну виборчу комісію, відповідну окружну виборчу комісію";
3) статтю 175 доповнити частиною сьомою такого змісту:
"7. Суд невідкладно повідомляє відповідну виборчу комісію або комісію з референдуму і комісію вищого рівня про відкриття провадження у справі та про ухвалене судом рішення".
3. Статтю 5 Закону України "Про інформаційні агентства" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 13, ст. 83) доповнити частиною третьою такого змісту:
"Особливості діяльності інформаційних агентств під час виборчого процесу регулюються законодавством про вибори".
4. Статтю 8 Закону України "Про політичні партії в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 23, ст. 118) доповнити пунктом 10 такого змісту:
"10) розмір квот, що визначає мінімальний рівень представництва жінок і чоловіків у виборчому списку кандидатів у народні депутати України від партії у загальнодержавному окрузі і має становити не менше 30 відсотків загальної кількості кандидатів у виборчому списку".
5. У Законі України "Про Центральну виборчу комісію" (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 36, ст. 448; 2012 р., № 10-11, ст. 73):
1) частину другу статті 4 після слів "офіційні спостерігачі від" доповнити словами "громадських організацій";
2) частину першу статті 10 та частину першу статті 12 після слова "розгляду" доповнити словами "та обговорення";
3) пункт 1 частини другої статті 29 після слова "розгляді" доповнити словами "та обговоренні".
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу № 396-IX від 19.12.2019 )
7. У частині четвертій статті 12 Закону України "Про засади державної мовної політики" (Відомості Верховної Ради України, 2013 р., № 23, ст. 218):
у першому реченні:
після слів "Інформаційні плакати" доповнити словами "політичних партій";
слова "від політичних партій" виключити;
друге речення виключити;
доповнити абзацом другим такого змісту:
"За заявою відповідного суб’єкта виборчого процесу на інформаційному плакаті місцевої організації партії - суб’єкта виборчого процесу, кандидата у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, кандидата у депутати і посадові особи місцевого самоврядування поруч із текстом державною мовою розміщується його переклад регіональною мовою (мовами). Засвідчений в установленому законодавством порядку текст перекладу подається суб’єктом виборчого процесу одночасно із такою заявою".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з 1 лютого 2014 року.
( Пункт 2 розділу ІІ виключено на підставі Закону № 879-VII від 13.03.2014 )
Президент УкраїниВ.ЯНУКОВИЧ
м. Київ
21 листопада 2013 року
№ 709-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства з питань проведення виборів
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у статті 212-9:
назву доповнити словами "та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів";
абзац перший частини першої після слів "друкованих засобах масової інформації" доповнити словами "в продукції інформаційного агентства", а після слів "працівниками засобів масової інформації" - словами "інформаційних агентств";
абзац перший частини другої доповнити словами "інформаційних агентств";
2) у частині першій статті 255:
у пункті 1:
в абзаці "Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення, її представники в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі (стаття 164-6 - в частині демонстрування і розповсюдження фільмів без державного посвідчення на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-7 - в частині порушення умов розповсюдження і демонстрування фільмів, передбачених державним посвідченням на право розповсюдження і демонстрування фільмів на каналах мовлення телебачення України; стаття 164-8 - в частині недотримання квоти демонстрування національних фільмів при використанні національного екранного часу на каналах мовлення телебачення України, стаття 212-9)" слово та цифри "стаття 212-9" замінити словами та цифрами "стаття 212-9 - в частині порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму, порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів з використанням електронних (аудіовізуальних) засобів масової інформації";

30 днiв передплати безкоштовно!