• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України

Верховна Рада України  | Закон від 16.10.2012 № 5461-VI
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо діяльності Міністерства юстиції України, Міністерства культури України, інших центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується через відповідних міністрів, а також Державного космічного агентства України
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 5, ст.62)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 5073-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, № 25, ст.252 № 5515-VI від 06.12.2012, ВВР, 2013, № 5-6, ст.60 № 2258-VIII від 21.12.2017, ВВР, 2018, № 9, ст.50 № 1909-IX від 18.11.2021 № 2827-IX від 13.12.2022 № 2849-IX від 13.12.2022 )
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) у назві та абзаці першому статті 188-25 слова "Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації";
2) в абзаці "Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації (стаття 188-25)" пункту 1 частини першої статті 255 слова "Державної технічної інспекції Державного департаменту страхового фонду документації" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері страхового фонду документації";
3) у частині першій статті 321-1 слова "органу Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "до центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";
4) в абзаці другому статті 321-3 слова "органом Державного департаменту України з питань виконання покарань" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань".
2. У Кримінально-виконавчому кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2004 р., № 3-4, ст. 21):
1) у частинах першій та восьмій статті 11, частині третій статті 56, статті 86, частині другій статті 89, частині третій статті 100, частині другій статті 105 та частині другій статті 147 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань" у відповідному відмінку;
2) у частині сьомій статті 11, назві та тексті статті 12 та у статті 48 слова "Державна виконавча служба" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері організації примусового виконання рішень судів та інших органів (посадових осіб)" у відповідному відмінку;
3) у статті 23:
назву викласти в такій редакції:
"Стаття 23. Контроль за діяльністю органів і установ виконання покарань";
слова "центрального органу виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";
4) абзаци другий та шостий частини першої статті 24 викласти відповідно в такій редакції:
"Президент України, а також уповноважені ним посадові особи";
"Міністр юстиції України, а також уповноважені ним посадові особи Міністерства юстиції України";
5) в абзаці другому частини п’ятої та частині десятій статті 59, частині другій статті 61, у третьому реченні статті 87, частині шостій статті 88, частині першій статті 91, частині шостій статті 92, частині другій статті 93, частині сьомій статті 94, частинах четвертій - сьомій статті 102, частині третій статті 103, абзаці першому частини першої статті 107, частині сьомій статті 108, частині сьомій статті 110, частині п’ятій статті 111, частині п’ятій статті 112, частині четвертій статті 116, частині третій статті 118, частині першій статті 120, частині другій статті 157 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити словами "Міністерство юстиції України" у відповідному відмінку;
6) у статті 63:
у частині першій слова "органами і" виключити;
у частині другій слова "органами охорони здоров’я" замінити словами "установами охорони здоров’я";
7) статтю 105 доповнити частиною третьою такого змісту:
"3. Про запровадження режиму особливих умов в установах виконання покарань невідкладно інформується Міністр юстиції України";
8) у частині четвертій статті 116 слова "санітарно-профілактичних установ органів охорони здоров’я" та "Міністерства охорони здоров’я України" замінити відповідно словами "санітарно-профілактичних установ охорони здоров’я" та "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
9) частину другу статті 157 викласти в такій редакції:
"2. У разі відсутності необхідного за сезоном одягу, взуття і коштів на їх придбання особи, звільнені від відбування покарання, забезпечуються одягом і взуттям безоплатно. Одноразова грошова допомога надається за рахунок коштів Державного бюджету України у порядку, встановленому Міністерством юстиції України".
3. У Законі України "Про свободу совісті та релігійні організації" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 25, ст. 283; Відомості Верховної Ради України, 1992 р., № 20, ст. 277; 1994 р., № 13, ст. 66):
1) у частині першій статті 13 слова "з моменту реєстрації її статуту (положення)" замінити словами "з дня її державної реєстрації";
2) у статті 14:
у частині першій слова "Для одержання релігійною громадою правоздатності юридичної особи" замінити словами "Для реєстрації статуту (положення) релігійної громади", а слова "у Республіці Крим - до Уряду Республіки Крим" замінити словами "в Автономній Республіці Крим - до Ради міністрів Автономної Республіки Крим";
у частині другій слова "державного органу України у справах релігій" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії";
у частині четвертій слова "виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів" замінити словами "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради";
3) у частині п’ятій статті 21 слова "виконавчого комітету сільської, селищної, міської Рад народних депутатів" замінити словами "виконавчого органу сільської, селищної, міської ради";
4) статті 29 та 30 викласти в такій редакції:
"Стаття 29. Державний контроль за додержанням законодавства про свободу совісті та релігійні організації
Забезпечення виконання та додержання законодавства про свободу совісті, світогляду, віросповідання та релігійні організації здійснюють у межах компетенції центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері релігії, інші центральні органи виконавчої влади, органи прокуратури, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування.
Стаття 30. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері релігії, забезпечує проведення державної політики щодо релігій і церкви шляхом:
здійснення реєстрації статутів (положень) релігійних організацій, зазначених у частині другій статті 14 цього Закону, а також змін і доповнень до них;
офіційного погодження можливості зайняття проповідницькою чи іншою канонічною діяльністю, виконання релігійних обрядів священнослужителями, релігійними проповідниками, наставниками, іншими представниками зарубіжних релігійних організацій, які є іноземними громадянами і тимчасово перебувають в Україні;
здійснення контактів і координаційних зв’язків із відповідними органами інших держав;
забезпечення релігієзнавчої експертизи за участю представників релігійних організацій та відповідних спеціалістів;
сприяння зміцненню взаєморозуміння і терпимості між релігійними організаціями різних віросповідань;
сприяння участі релігійних організацій у міжнародних релігійних рухах, форумах, ділових контактах із міжнародними релігійними центрами та зарубіжними релігійними організаціями";
5) у статті 31 слова "Службові особи і громадяни" замінити словом "Особи".
( Пункт 4 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2827-IX від 13.12.2022 )
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2258-VIII від 21.12.2017 )
7. У Законі України "Про попереднє ув’язнення" (Відомості Верховної Ради України, 1993 р., № 35, ст. 360; 1999 р., № 4, ст. 35; 2003 р., № 15, ст. 109, № 29, ст. 233; 2005 р., № 11, ст. 198; 2009 р., № 36-37, ст. 511; 2011 р., №50, ст. 548; із змінами, внесеними Законом України від 22 березня 2012 року № 4565-VI):
1) у частині п’ятій статті 8 слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України, Міністерством охорони здоров’я України за погодженням з Генеральною прокуратурою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Військовою службою правопорядку у Збройних Силах України, центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
2) у статті 9:
у частині четвертій слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань";
у частині п’ятій слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань, Міністерством оборони України за погодженням з Генеральною прокуратурою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань, Міністерством оборони України";
3) у частині п’ятій статті 11:
слова "центральним органом виконавчої влади з питань виконання покарань" та "Міністерством охорони здоров’я України" замінити відповідно словами "Міністерством юстиції України" та "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері охорони здоров’я";
слова "лікувальних закладів органів охорони здоров’я" замінити словами "лікувальних закладів охорони здоров’я";
4) у частині п’ятій статті 18 та частині першій статті 19 слова "центральний орган виконавчої влади з питань виконання покарань" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері виконання кримінальних покарань" у відповідному відмінку;
5) у статті 19:
у частині першій статті 19 слова "узгодженого з відповідним прокурором" виключити;
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Про запровадження особливого режиму в місці попереднього ув’язнення невідкладно інформується Міністр юстиції України".
8. У Законі України "Про бібліотеки і бібліотечну справу" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., № 23, ст. 177; 2009 р., № 39, ст. 557):
1) у частині першій статті 2 слова "Основ законодавства України про культуру" виключити, а після слів "цього Закону" доповнити словами "та інших законів";
2) у статті 24:
частину другу викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв:
забезпечує формування державної політики щодо бібліотечної справи в Україні;
здійснює координацію робіт щодо об’єднання бібліотек в єдину бібліотечно-інформаційну систему;
сприяє централізованому комплектуванню і використанню бібліотечних фондів;
проводить атестацію бібліотечних кадрів та визначає порядок її проведення;
здійснює розробку державних бібліотечних стандартів, інструкцій, положень, інших нормативних документів.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв:
розробляє та реалізує державні програми в межах своєї компетенції та програми розвитку бібліотечної справи;
організує підготовку та перепідготовку бібліотечних кадрів, підвищення їх кваліфікації;
здійснює контроль за діяльністю бібліотек, що є у державній і комунальній власності, збереженням ними бібліотечного фонду України;
сприяє науковим дослідженням, методичному забезпеченню бібліотечної справи;
заохочує працівників бібліотечних закладів згідно із законом";
у частині четвертій слова "спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у сфері культури" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв";
3) у тексті Закону слова "спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у сфері культури" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв" у відповідному відмінку.
( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 2849-IX від 13.12.2022 )
10. У Законі України "Про музеї та музейну справу" (Відомості Верховної Ради України, 1995 р., № 25, ст. 191; 1999 р., № 28, ст. 231; 2010 р., № 5, ст. 45):
1) у частині першій статті 4 слова "Основ законодавства України про культуру" виключити;
2) у частині другій статті 9, частині другій статті 10, частині другій статті 14, частині третій статті 16, частині другій статті 19, частинах другій та четвертій статті 21, частинах другій та четвертій статті 24, абзаці сьомому частини другої статті 28 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері культури і туризму" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв" у відповідному відмінку;
3) у частині першій статті 15-2, частині першій статті 16 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв";
4) у частині п’ятій статті 15-2, абзаці другому частини першої статті 18 слова "центральним органом виконавчої влади у сфері культури і туризму" замінити словами "центральними органами виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах культури та мистецтв";
5) статтю 18 доповнити частиною четвертою такого змісту:
"Формування державної частини Музейного фонду України та забезпечення поповнення експозицій музеїв здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сферах культури та мистецтв";
6) у частині другій статті 23 слова "центральний орган виконавчої влади у сфері культури і туризму та центральний орган виконавчої влади з питань фінансів" замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, та центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері державного фінансового контролю";
7) у статті 26:
частину першу викласти в такій редакції:
"Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв, у межах своїх повноважень:
забезпечує формування та реалізацію державної політики у сфері музейної справи;
формує вимоги щодо державного статистичного обліку музеїв, створених на території України;
здійснює організаційно-методичне керівництво, сприяє розвитку сучасної інфраструктури музейної справи, розвитку музейної мережі, створює спеціалізовані організаційні структури, наукові установи для науково-методичного та матеріально-технічного забезпечення музеїв;
здійснює координацію робіт із створення єдиної інформаційної системи музеїв;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сферах культури та мистецтв, у межах своїх повноважень:
організовує навчання і підвищення кваліфікації працівників музеїв;
визначає потреби держави та нормативи, що гарантують належний рівень музейного обслуговування і доступ громадян до Музейного фонду України;
здійснює контроль за діяльністю музеїв, заснованих на державній та комунальній формах власності, за станом обліку, зберіганням, охороною, використанням та переміщенням музейних предметів Музейного фонду України, що зберігаються в музеях незалежно від форми власності;
організовує проведення наукових досліджень у сфері музейної справи;
порушує перед власником музейних предметів та музейних колекцій питання щодо поліпшення умов зберігання;
направляє запити з метою отримання інформації про музейні предмети та музейні колекції;
у разі потреби сприяє передачі музейних предметів, музейних колекцій та предметів музейного значення, що належать до недержавної частини Музейного фонду України, на тимчасове зберігання до державних музеїв;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України";
частину другу виключити.
( Пункт 11 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 1909-IX від 18.11.2021 )
12. У Законі України "Про космічну діяльність" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 1, ст. 2; 2000 р., № 22, ст. 172; 2010 р., № 30, ст. 393; 2012 р., № 28, ст. 308):
1) частину другу статті 5 виключити;
2) статтю 6 викласти в такій редакції:
"Стаття 6. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері космічної діяльності
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності, в межах своєї компетенції:
розробляє концептуальні основи державної політики у галузі дослідження і використання космічного простору в мирних цілях та в інтересах безпеки держави;
забезпечує організацію космічної діяльності в Україні та під юрисдикцією України поза її межами;
розробляє разом з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади та Національною академією наук України Загальнодержавну цільову науково-технічну космічну програму України та забезпечує її виконання;
здійснює керівництво у сфері управління та координації діяльності підприємств, установ та організацій космічної та суміжних галузей;
є державним генеральним замовником науково-дослідних робіт з дослідження і використання космічного простору, науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт з проектування, виготовлення та випробування космічної техніки, у тому числі міжнародних космічних проектів;
забезпечує суб’єкти космічної діяльності в Україні необхідною нормативною документацією;
здійснює координацію та контроль зовнішньоекономічної діяльності в космічній галузі України на відповідність законодавству та міжнародним договорам України;
надає підтримку в підготовці та реалізації міжнародних проектів у сфері дослідження та використання космічного простору;
організовує співробітництво України з іншими державами та міжнародними організаціями у космічній галузі, а також забезпечує збереження і розвиток існуючих міжнародних зв’язків у сфері космічної діяльності;
вживає заходів, спрямованих на вдосконалення зовнішньоекономічних відносин України з іншими державами в галузі космічної діяльності;
бере участь у підготовці міжнародних договорів України;
затверджує порядок діяльності представництв генерального замовника - центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, з контролю якості та прийняття космічної техніки та іншої продукції;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності, в межах своєї компетенції:
забезпечує створення та експлуатацію наземного і космічного сегментів супутникових систем зв’язку, мовлення та дистанційного зондування Землі, контролю і аналізу космічної обстановки, координатно-часового та навігаційного забезпечення;
забезпечує разом з міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади України експлуатацію, підтримку та вдосконалення об’єктів космічної діяльності;
здійснює ліцензування космічної діяльності в Україні та ліцензування цієї діяльності під юрисдикцією України поза її межами;
організовує розроблення та функціонування Системи сертифікації космічної техніки України (УкрССКТ);
здійснює реєстрацію космічної техніки;
веде Державний реєстр унікальних об’єктів космічної діяльності, здійснює державний нагляд за їх станом і використанням, вживає заходів для їх підтримки;
при здійсненні зовнішньоекономічної діяльності відкриває свої представництва на території інших держав згідно із законами цих держав;
здійснює моніторинг та веде банк даних геофізичних спостережень і забезпечує його взаємодію з Національним центром даних системи сейсмічних спостережень і підвищення безпеки проживання населення в сейсмонебезпечних регіонах;
контролює додержання вимог міжнародних договорів України про обмеження та заборону випробувань ядерної зброї, випробувань ядерної зброї на іноземних випробувальних полігонах і здійснення ядерних вибухів у мирних цілях;
здійснює функції національного контактного пункту з питань додержання положень Гаазького кодексу поведінки проти розповсюдження балістичних ракет;
забезпечує ефективне використання науково-технічного і виробничого потенціалу підприємств і установ, що належать до сфери його управління, та створює умови для впровадження космічних технологій у виробництво конкурентоспроможної продукції для потреб внутрішнього та зовнішнього ринків;
уживає заходів щодо оперативного виявлення джерел небезпек, сприяє в межах своїх повноважень досягненню належного рівня надійності та ефективності систем державного управління в особливий період;
здійснює інші повноваження, визначені законами та покладені на нього актами Президента України";
3) у частині другій статті 7, частинах другій, третій та четвертій статті 22, абзаці другому статті 28 слова "центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері космічної діяльності" у відповідному відмінку;
4) у частині першій статті 10, абзаці першому частини першої, частині другій та абзаці першому частини четвертої статті 11-1, абзаці першому частини першої статті 14, абзаці першому частини другої статті 15, статті 20, частині третій статті 23, абзацах третьому та п’ятому статті 28 слова "центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері космічної діяльності" у відповідному відмінку;
5) у частині другій статті 23 та статті 27 слова "центральний орган виконавчої влади з питань космічної діяльності" в усіх відмінках замінити словами "центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері космічної діяльності" у відповідному відмінку;
6) у статті 27 слова "Кабінетом Міністрів України" замінити словами "Президентом України".
13. У Законі України "Про місцеве самоврядування в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 24, ст. 170 із наступними змінами):
1) у частині першій статті 15 та частині другій статті 19 слова "органах Міністерства юстиції України" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань";
2) у пункті "а" статті 30:
у підпункті 3 слова "реєстрація таких об’єднань" виключити;
у підпункті 4 слова "реєстрація житлово-будівельних і гаражних кооперативів" виключити;
3) у підпункті 11 пункту "б" статті 32 слова "реєстрація відповідно до законодавства статутів (положень) розташованих на відповідній території закладів охорони здоров’я, навчально-виховних, культурно-освітніх, фізкультурно-оздоровчих закладів незалежно від форм власності" виключити;
4) підпункт 13 пункту "б" частини першої статті 34 виключити;
5) у пункті "б" частини першої статті 38:
у підпункті 5 слова "реєстрація актів громадянського стану" замінити словами "державна реєстрація актів цивільного стану";
підпункт 6 виключити.
( Пункт 14 розділу I втратив чинність на підставі Закону № 5073-VI від 05.07.2012 )
15. У Законі України "Про професійних творчих працівників та творчі спілки" (Відомості Верховної Ради України, 1997 р., № 52, ст. 312):
1) у частині другій статті 3 слова "органів державної влади" замінити словами "державних органів";
2) у частині четвертій статті 7 слова "Міністерства культури та мистецтв України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сферах культури та мистецтв";
3) частину другу статті 10 викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація всеукраїнських творчих спілок, їх територіальних осередків та регіональних (місцевих) творчих спілок здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань".
16. Частину першу статті 9 Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 13, ст. 52) викласти в такій редакції:
"1. Державна реєстрація Торгово-промислової палати України, інших торгово-промислових палат провадиться центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань".
17. У Законі України "Про кінематографію" (Відомості Верховної Ради України, 1998 р., № 22, ст. 114; 2003 р., № 30, ст. 248; 2006 р., № 18, ст. 155; 2010 р., № 20, ст. 199; 2011 р., № 29, ст. 272; 2012 р., № 12-13, ст. 78; із змінами, внесеними Законом України від 3 липня 2012 року № 5029-VI):
1) у статті 1 слова "Основах законодавства України про культуру, Законі України "Про авторське право і суміжні права", цьому Законі" замінити словами "і складається з цього Закону та", а слово "актах" замінити словом "актів";
2) статтю 9 викласти в такій редакції:
"Стаття 9. Органи управління кінематографією
Державну політику у сфері кінематографії здійснюють центральні органи виконавчої влади, що забезпечують формування та реалізують державну політику у сфері кінематографії.
Місцевими органами управління кінематографією є органи виконавчої влади Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації";
3) доповнити статтею 9-1 такого змісту:
"Стаття 9-1. Повноваження центральних органів виконавчої влади у сфері кінематографії
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії, належить:
1) структурне вдосконалення та реформування національної кіноіндустрії, розвиток продюсерської системи, сприяння залученню матеріальних і нематеріальних активів для розвитку кінематографії;
2) розроблення:
програми створення та розповсюдження національних фільмів;
умов прокату, тиражування, розповсюдження і публічного показу або демонстрування фільмів з індексами, що мають обмеження глядацької аудиторії;
3) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України.
До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії, належить:
1) здійснення відповідно до законодавства функції державного нагляду (контролю) у сфері кінематографії;
2) ведення:
Державного реєстру виробників, розповсюджувачів і демонстраторів фільмів;
Державного реєстру фільмів;
3) підготовка, розповсюдження та тиражування аудіовізуальних творів відповідно до законодавства;
4) виконання програми виробництва фільмів за державним замовленням, розроблення економічних обґрунтувань та розрахунків щодо граничних обсягів видатків з Державного бюджету України;
5) надання в установленому порядку аудіовізуальним творам статусу національного та порушення клопотання про надання статусу національного суб’єктам кінематографії;
6) здійснення інших повноважень, передбачених законом та покладених на нього актами Президента України";
4) у статті 12, частинах першій та четвертій статті 14, частині першій статті 17 слова "центральним органом виконавчої влади у галузі кінематографії" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері кінематографії";
5) у частині другій статті 8, частинах першій та п’ятій статті 15, підпункті "в" пункту 2, абзаці першому пункту 3 частини четвертої та абзаці першому частини п’ятої статті 20, статті 21 слова "центральний орган виконавчої влади у галузі кінематографії" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії" у відповідному відмінку;
6) статтю 17 доповнити частиною третьою такого змісту:
"Співробітництво з вітчизняними і зарубіжними кіноархівами здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії";
7) статтю 23 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Статус продукту спільного виробництва аудіовізуальним творам в Україні відповідно до міжнародних договорів надає центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою;
8) статтю 24 після частини першої доповнити новою частиною такого змісту:
"Участь в організації конкурсу з відбору інвестиційних і інноваційних проектів у сфері кінематографії бере центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії".
У зв’язку з цим частину другу вважати частиною третьою.
18. У статті 8 Закону України "Про обов’язковий примірник документів" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 22-23, ст. 199):
у пункті 1 частини першої слова "органам виконавчої влади у галузі інформації, на які покладена функція державної реєстрації засобів масової інформації та ведення Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації друкованих засобів масової інформації, та центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у видавничій сфері";
в абзаці другому пункту 4 частини першої та частині третій слова "центральному органі виконавчої влади в галузі кінематографії" замінити словами "центральному органі виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері кінематографії".
19. У Законі України "Про професійні спілки, їх права та гарантії діяльності" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 45, ст. 397; 2003 р., № 38, ст. 318):
1) частину другу статті 16 викласти в такій редакції:
"Легалізація всеукраїнських профспілок та їх об’єднань, інших профспілок та їх об’єднань здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної реєстрації (легалізації) об’єднань громадян, інших громадських формувань";
2) у частині другій статті 28 слова "Державного комітету статистики України" замінити словами "центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики";
3) у тексті Закону слова "органи державної влади" в усіх відмінках замінити словами "державні органи" у відповідному відмінку.
20. У Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" (Відомості Верховної Ради України, 1999 р., № 48, ст. 405; 2003 р., № 24, ст. 159; 2005 р., № 26, ст. 349; 2011 р., № 33, ст. 326; із змінами, внесеними Законом України від 13 березня 2012 року № 4496-VI):
1) у частині першій статті 2 слова "Основ законодавства України про культуру" виключити;
2) у статті 6 слова "Міністерством охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища";
3) статтю 8 викласти в такій редакції:
"Стаття 8. Державний орган контролю за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей
Контроль за вивезенням, ввезенням і поверненням культурних цінностей здійснює центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, виконує покладені на нього завдання у взаємодії з центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері державної митної справи, правоохоронними органами";
4) статтю 9 виключити;
5) статтю 10 викласти в такій редакції:
"Стаття 10. Компетенція центральних органів виконавчої влади у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей
Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей:
затверджує:
порядок оформлення права на вивезення, тимчасове вивезення культурних цінностей та контролю за їх переміщенням через державний кордон України;
перелік державних установ, закладів культури, інших організацій, яким надається право проведення державної експертизи культурних цінностей;
перелік товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які видається свідоцтво на право вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей з території України;
складає переліки культурних цінностей, що вивозяться (тимчасово вивозяться), і встановлює режим тимчасового вивезення;
здійснює інші завдання, визначені законами України та покладені на нього актами Президента України.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей:
веде бази даних на переміщені культурні цінності;
організовує в межах повноважень роботу, пов’язану з виявленням та обліком на території України культурних цінностей інших держав, сприяє вирішенню питань про їх повернення відповідно до законодавства України;
забезпечує проведення державної експертизи культурних цінностей, заявлених до вивезення (тимчасового вивезення), та при поверненні після тимчасового вивезення;
розглядає клопотання власників культурних цінностей або уповноважених ними осіб;
приймає рішення щодо можливого вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей;
здійснює реєстрацію ввезених (тимчасово ввезених) культурних цінностей;
здійснює інші повноваження, передбачені законом та покладені на нього актами Президента України";
6) частину третю статті 11 викласти в такій редакції:
"За результатами державної експертизи заявлених до вивезення (тимчасового вивезення) культурних цінностей центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення і повернення культурних цінностей, вносить їх до Державного реєстру національного культурного надбання незалежно від згоди особи, яка порушила клопотання про вивезення (тимчасове вивезення) культурних цінностей";
7) у статті 12, частині першій статті 13, частині першій статті 15, частині першій статті 24 слова "Державна служба контролю" в усіх відмінках замінити словами "центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" у відповідному відмінку;
8) у статті 20 слова "Міністерством культури і мистецтв України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства", а слова "Міжвідомчою радою з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей" виключити;
9) у першому реченні частини першої статті 21 слова "Міністерством культури і мистецтв України, спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, Міністерством юстиції України", а слова "Державною митною службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
10) у статті 27 слова "Державною службою контролю" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей", а слова "Державною митною службою України" замінити словами "центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної фінансової політики";
11) у статті 28:
у частині першій слова "Міністерству культури і мистецтв України, спеціально уповноваженому центральному органу виконавчої влади у сфері архівної справи і діловодства" замінити словами "центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей, центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері архівної справи, діловодства";
у частині четвертій слова "Міжвідомча рада з питань вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей вирішує" виключити, а після слова "організаціям" доповнити словами "вирішується відповідно до законодавства";
12) статтю 30 виключити.