Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 і від 15 листопада 2019 р. № 1177

Кабінет Міністрів України Постанова від 03.06.2020 №508
Остання редакція від 03.06.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 03.06.2020

Номер 508

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03 червня 2020 р. № 508
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 і від 15 листопада 2019 р. № 1177
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 "Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 92, ст. 3048) і від 15 листопада 2019 р. № 1177 "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 472) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 508
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 і від 15 листопада 2019 р. № 1177
позицію
"0106 49 00Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних
цілей"
замінити такою позицією:
"0106 49 00Кліщі, нематоди та комахи";
позицію
"2530 90 00 00Ґрунт для науково-дослідних цілей"
замінити такою позицією:
"2530 90 00 00Ґрунт";
позицію
"3002 90 50 00, 3002 90 90 00Виключно живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси
рослин для науково-дослідних цілей"
замінити такою позицією:
"3002 90 50 00, 3002 90 90 00Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси
рослин".
2. У постанові Кабінету Міністрів України від 15 листопада 2019 р. № 1177:
1) у Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів), затвердженому зазначеною постановою:
третє речення пункту 26 викласти в такій редакції: "На вимогу державного фітосанітарного інспектора фахівцями фітосанітарної лабораторії приватної форми власності надається копія акта відбору зразків, арбітражних зразків (далі — акт відбору) (додаток 6) і матеріали фото- та відеофіксації, які стосуються такого відбору зразків.";
пункт 28 викласти в такій редакції:
"28. У разі неможливості формування рівноцінних за розміром і характеристиками зразка та арбітражного зразка арбітражний зразок не формується. Інформація про це зазначається в акті відбору/акті про проведення фітосанітарних процедур.";
абзац перший пункту 29 викласти в такій редакції:
"29. Зразок, арбітражний зразок, а також зразок-документ запаковуються в окремі сейф-пакети.";
пункт 88 виключити;
пункт 90 викласти в такій редакції:
"90. Проведення знезараження об’єктів регулювання та/або об’єктів хімічним методом обробки на території України здійснюється препаратами, які внесені до Державного реєстру пестицидів і агрохімікатів, та особами, які мають:
посвідчення і допуск, видані Держпродспоживслужбою, відповідно до Закону України "Про захист рослин";
наряд на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, виданий організатором робіт із знезараження;
у випадку використання небезпечних речовин 1 або 2 класу небезпеки, коли значення сумарної маси небезпечної або декількох небезпечних речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об’єкті, дорівнює або перевищує встановлений норматив порогової маси небезпечних речовин, визначений відповідно до Закону України "Про об’єкти підвищеної небезпеки", — дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, визначений відповідно до Закону України "Про охорону праці".
Копії зазначених документів подаються відповідному територіальному органу Держпродспоживслужби, державні фітосанітарні інспектори якого здійснюють організацію та контроль за знезараженням об’єктів регулювання та/або об’єктів, одноразово на строк їх дії.
Копія наряду на виконання робіт з пестицидами і агрохімікатами, виданого організатором робіт із знезараження, може подаватися безпосередньо державному фітосанітарному інспектору, що здійснює організацію та контроль за знезараженням об’єктів регулювання та/або об’єктів.";
у додатках до Порядку проведення інспектування, огляду, фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів), нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання, оформлення сертифікатів, передбачених Законом України "Про карантин рослин", контролю за проведенням огляду в частині відбору зразків та вибіркового контролю за проведенням фітосанітарної експертизи (аналізів):
додаток 2 після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"назви фітосанітарних процедур;".
У зв’язку з цим абзаци третій — дванадцятий вважати відповідно абзацами четвертим — тринадцятим;
додаток 6 викласти в такій редакції:
"Додаток 6
до Порядку проведення інспектування, огляду,
фітосанітарної експертизи (аналізів), повторної
фітосанітарної (арбітражної) експертизи (аналізів),
нагляду, обстеження, моніторингу, знезараження об’єктів регулювання,
оформлення сертифікатів, передбачених
контролю за проведенням огляду в частині відбору
зразків та вибіркового контролю за проведенням
фітосанітарної експертизи (аналізів)
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 508)
№ ___________________
_____________________________________________________________________(найменування уповноваженої фітосанітарної лабораторії)
_____________________________________________________________________
(адреса уповноваженої фітосанітарної лабораторії)
АКТ ВІДБОРУ ЗРАЗКІВ
від _____ ____________ 20 ___ р. № _____________________
Час та дата відбору зразків _________________________________________
Місце проведення відбору зразків ___________________________________
Власник об’єктів регулювання (замовник): ___________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________ (найменування — для юридичної особи або прізвище, ім’я, по батькові — для фізичної особи, яка є власником об’єкта регулювання чи уповноваженою ним особою, адреса місцезнаходження, код згідно з ЄДРПОУ (для юридичних осіб) або реєстраційний номер облікової картки платника податків (для фізичних осіб), або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)
Об’єкти регулювання (опис):
Поряд-ковий номер зразка/ арбітраж-ного
зразка
Найменування об’єкта регулювання (код згідно з
УКТЗЕД*)
Обсяг або вага зразка/
арбітражного зразка
Серія та номер сейф-пакета із зразкомСерія та номер сейф-пакета із арбітраж-ним
зразком
Метод відбору зразківВид аналізу, який буде проводити фітосанітарна
лабораторія**
кількістьодиниця виміруЕМБВНГ
Обсяг або вага партії об’єктів регулювання ___________________________
________________________________________________________________
(кілограми, тонни, куб. метри, кв. метри, одиниці, штуки, кількість місць)
Вид та номер транспортного засобу _________________________________
Країна походження об’єктів регулювання ____________________________
Країна призначення об’єктів регулювання ____________________________
Кількість зразків _________________________________________________
Додаткові відомості*______________________________________________
Фахівець уповноваженої фітосанітарної лабораторії_________
(підпис)
_________________________
(прізвище та ініціали)
Державний фітосанітарний інспектор***_________
(підпис)
_________________________
(прізвище та ініціали)
____________________
* Зазначається за наявності або в разі необхідності.
** Вид аналізу, який необхідно провести: Е — ентомологія, М — мікологія, Б — бактеріологія, В — вірусологія, Н — гельмінтологія, Г — гербологія.
*** У разі присутності державного фітосанітарного інспектора під час спільного огляду вантажу.
У разі відмови державного фітосанітарного інспектора від підписання акта відбору зразків інформація про це зазначається в додаткових відомостях.";
2) у переліку об’єктів регулювання для цілей контролю за переміщенням територією України, затвердженому зазначеною постановою:
позицію
"0106 49 00Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних
цілей"
замінити такою позицією:
"0106 49 00Кліщі, нематоди та комахи";
позицію
"3002 90 50 00,
3002 90 90 00
Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин
для науково-дослідних цілей"
замінити такою позицією:
"3002 90 50 00, 3002 90 90 00Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси
рослин";
3) у переліку об’єктів регулювання для цілей імпорту, експорту та реекспорту, затвердженому зазначеною постановою:
позицію
"0106 49 00Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних
цілей
усі країни світу"
замінити такою позицією:
"0106 49 00Кліщі, нематоди та комахи усі країни світу;
позицію
"3002 90 50 00, 3002 90 90 00Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин
для науково-дослідних цілей
усі країни світу"
замінити такою позицією:
3002 90 50 00, 3002 90 90 00Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси
рослин
усі країни світу";
4) у розділі 1 переліку об’єктів регулювання будь-якого походження, що підлягають державному контролю на основі ризик-орієнтованого підходу, та критерії вибірковості контролю, затвердженого зазначеною постановою:
позицію
"0106 49 00*Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних
цілей"
замінити такою позицією:
"0106 49 00*Кліщі, нематоди та комахи";
після позиції
"1210Шишки хмелю, сухі, подрібнені або неподрібнені,
розмелені або у вигляді гранул (крім лупуліну)"
доповнити такими позиціями:
"1211Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які
використовуються в основному у парфумерії, медицині або для
боротьби з комахами, паразитами тощо, свіжі, порізані або
непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені
1211Рослини, частини рослин, насіння та плоди, які
використовуються в основному у парфумерії, медицині або для
боротьби з комахами, паразитами тощо, сушені, порізані або
непорізані, подрібнені або неподрібнені, мелені або немелені";
позицію
"3002 90 50 00*, 3002 90 90 00*Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси рослин
для науково-дослідних цілей"
замінити такою позицією:
"3002 90 50 00*, 3002 90 90 00*Живі фітопатогенні бактерії, грибки та віруси
рослин".
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 03 червня 2020 р. № 508
Київ
Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 і від 15 листопада 2019 р. № 1177
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 "Деякі питання проведення заходів офіційного контролю товарів, що ввозяться на митну територію України (у тому числі з метою транзиту)" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 92, ст. 3048) і від 15 листопада 2019 р. № 1177 "Деякі питання реалізації Закону України "Про карантин рослин" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 472) зміни, що додаються.
2. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 червня 2020 р. № 508
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 24 жовтня 2018 р. № 960 і від 15 листопада 2019 р. № 1177
позицію
"0106 49 00Кліщі, нематоди та комахи для науково-дослідних
цілей"
замінити такою позицією:
"0106 49 00Кліщі, нематоди та комахи";
позицію

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!