Про затвердження Порядку попереднього узгодження цін у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення. Порядок від 17.07.2015 №504

Кабінет Міністрів України Постанова, Порядок від 17.07.2015 №504
Остання редакція від 10.07.2018. Внесення змін (постанова від 04.07.2018 N 518 /518-2018-п/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Порядок

Дата 17.07.2015

Номер 504

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2015 р. № 504
Київ
Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення
( Назва Постанови із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 194 від 29.03.2017 )( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 194 від 29.03.2017 № 518 від 04.07.2018 )
Відповідно до абзацу першого підпункту 39.6.2.4 підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, що додається.
( Пункт 1 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 194 від 29.03.2017 )
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 764 "Про затвердження Порядку узгодження цін у контрольованих зовнішньоекономічних операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3051).
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 504
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 518
)
ПОРЯДОК
попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення
1. Цей Порядок визначає процедуру попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якої укладаються договори про попереднє узгодження ціноутворення, що мають односторонній, двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення (далі - процедура узгодження ціноутворення).
2. Договір про попереднє узгодження ціноутворення (далі - договір), що має односторонній, двосторонній чи багатосторонній характер - письмова угода, що укладається між великим платником податків (далі - платник податків) та ДФС за результатами проведення процедури узгодження ціноутворення, під час якої узгоджуються критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій, що здійснюються або будуть здійснені платником податків, принципу "витягнутої руки".
За згодою ДФС та платника податків дія договору може бути поширена на весь звітний період, в якому його укладено, та/або на звітні періоди, які передують набранню ним чинності, якщо стосовно таких звітних періодів не проведена та не проводиться перевірка з питань дотримання платником податків принципу "витягнутої руки".
3. Укладення договору є вільним волевиявленням сторін процедури узгодження ціноутворення у разі досягнення ними згоди щодо предмета та положень такого договору.
Одно-, дво- чи багатосторонній характер договору визначається платником податків самостійно на дату звернення до ДФС за умови, що укладення договору дво- чи багатостороннього характеру потребує надання підтверджень того, що контрагент платника податків звернувся до іноземного державного органу, уповноваженого адмініструвати податки і збори в державі, резидентом якої є сторона контрольованої операції (далі - іноземний податковий орган), в цілях укладення договору.
4. Залучення до процедури узгодження ціноутворення іноземного податкового органу здійснюється відповідно до міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою.
5. Платник податків з метою визначення доцільності звернення із заявою про проведення процедури узгодження ціноутворення та забезпечення належної підготовки документів та матеріалів, необхідних для її проведення, має право звернутися до ДФС з пропозицією стосовно попереднього розгляду питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення (далі - попередній розгляд).
При цьому платник податків надсилає до ДФС лист у довільній формі, в якому обов’язково зазначаються:
мета звернення (попередній розгляд ДФС питання щодо проведення процедури узгодження ціноутворення);
найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ, адреса для листування (поштова, електронна);
інформація про господарську діяльність сторін контрольованих операцій із зазначенням найменування держав, резидентами яких вони є;
дані пов’язаних осіб для їх ідентифікації (структура групи пов’язаних осіб та критерії пов’язаності, передбачені підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України );
факти та обставини контрольованих операцій, які можуть бути предметом попереднього узгодження ціноутворення;
методи або комбінація методів визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", які пропонуються для проведення процедури узгодження ціноутворення;
характер договору, який пропонується укласти за результатами проведення процедури узгодження ціноутворення;
дані уповноважених осіб платника податків, які братимуть участь у попередньому розгляді;
інші відомості, які платник податків вважає за необхідне подати для обговорення під час попереднього розгляду.
6. Про дату, час і місце проведення попереднього розгляду ДФС повідомляє платника податків протягом десяти робочих днів з дати надходження листа з пропозицією про попередній розгляд, але не пізніше ніж за три робочих дні до його проведення.
7. Під час проведення попереднього розгляду ДФС та платником податків можуть розглядатися, зокрема:
сторони та учасники, які можуть бути залучені до процедури узгодження ціноутворення;
сторони контрольованих операцій та держави, резидентами яких вони є, у разі розгляду можливості укладення договору дво- чи багатосторонній характеру;
ринкові умови, в яких здійснюються контрольовані операції (тенденції, бізнес-стратегії, конкурентне середовище);
факти та обставини контрольованих операцій, які можуть бути предметом процедури узгодження ціноутворення;
запропоновані методи або комбінація методів визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки";
ймовірні зміни економічних умов, які впливатимуть на відносини, що можуть регулюватися договором;
характер договору, який пропонується укласти за результатами проведення процедури узгодження ціноутворення;
звітні періоди (роки), на які може бути поширена дія договору (звітний період, в якому укладено такий договір та/або звітні періоди, що передують набранню ним чинності);
строк дії договору та можливість його продовження;
інформація, документи та матеріали, необхідні для проведення процедури узгодження ціноутворення;
використання, розкриття і захист інформації, отриманої під час проведення процедури узгодження ціноутворення;
очікувана тривалість процедури узгодження ціноутворення;
графік проведення додаткових зустрічей за необхідності.
8. Під час попереднього розгляду за ініціативою ДФС та/або платника податків можуть додатково обговорюватися питання, пов’язані із процедурою узгодження ціноутворення.
9. ДФС письмово повідомляє платника податків про результати попереднього розгляду протягом 60 календарних днів з дати надходження листа з пропозицією попереднього розгляду.
Попередній розгляд не зобов’язує платника податків чи ДФС до укладення договору.
10. Попередній розгляд та/або процедура узгодження ціноутворення проводиться робочою групою ДФС (далі - робоча група), склад якої затверджується наказом ДФС.
11. Для проведення процедури узгодження ціноутворення платник податків незалежно від того, чи звертався він з пропозицією про попередній розгляд, та незалежно від його результатів подає ДФС заяву про попереднє узгодження ціноутворення (далі - заява), в якій зазначає:
найменування платника податків, код згідно з ЄДРПОУ, адресу для листування (поштова, електронна), номер телефону;
короткий опис контрольованої операції;
характер договору, який пропонується укласти за результатами попереднього узгодження ціноутворення;
дані про керівника та/або уповноважену особу платника податків, який братиме участь у процедурі узгодження ціноутворення (посада, прізвище, ім’я, по батькові, номер телефону, адреса електронної пошти).
Разом із заявою платник податків подає:
копії установчих документів платника податків;
фінансову звітність платника податків за останній звітний (податковий) рік;
копії договорів (контрактів), за якими здійснюються контрольовані операції із зазначенням ланцюга постачання (створення вартості) товарів (робіт, послуг) у контрольованих операціях;
документацію з трансфертного ціноутворення щодо контрольованих операцій, які є предметом попереднього узгодження ціноутворення, за звітний (податковий) рік, що передує року подання заяви - у разі проведення контрольованих операцій у такому звітному (податковому) році;
опис поточних податкових спорів, які стосуються предмета узгодження (за наявності);
опис впливу міжнародного договору (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною та іноземною державою, резидентом якої є сторона контрольованої операції, на предмет узгодження (за наявності такого договору (конвенції);
результати аналізу можливого впливу умов договору на розмір податкових зобов’язань сторін контрольованої операції;
проект договору;
копію документа, що підтверджує повноваження уповноваженої особи платника податків, яка братиме участь у процедурі узгодження ціноутворення.
12. У разі подання заяви з метою укладення договору дво- чи багатостороннього характеру платник податків додатково подає:
довідку або її нотаріально засвідчену копію, яка підтверджує, що сторона контрольованої операції - нерезидент є резидентом держави, у відносинах з якою діє міжнародний договір України про уникнення подвійного оподаткування;
копії документів, що підтверджують факт звернення із заявою про проведення процедури узгодження ціноутворення контрагента платника податків у контрольованих операціях до іноземного податкового органу держави, з якою діє договір України про уникнення подвійного оподаткування (у разі такого звернення).
13. Платник податків разом із заявою може також подати інші, ніж передбачені пунктом 11 цього Порядку, документи чи матеріали.
14. Заява, документи та матеріали, необхідні для проведення процедури узгодження ціноутворення, готуються державною мовою. У разі подання разом із заявою документів, підготовлених іноземною мовою, платник податків одночасно подає їх переклад державною мовою.
У разі звернення із заявою з метою укладення договору дво- чи багатостороннього характеру платник податків на вимогу ДФС подає переклад іноземною мовою документів та матеріалів, визначених у пунктах 11-13 цього Порядку.
15. Під час процедури узгодження ціноутворення ДФС та платник податків проводять спільні обговорення питань, що стосуються предмета та умов процедури узгодження ціноутворення та договору.
Перше спільне обговорення відбувається не пізніше ніж за 30 календарних днів з дати отримання ДФС заяви. Про дату, час і місце проведення спільного обговорення ДФС письмово повідомляє платника податків не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати його проведення.
У подальшому спільні обговорення проводяться ДФС та платником податків відповідно до узгодженого графіка або у разі потреби.
Листування з платником податків під час процедури узгодження ціноутворення та з питань укладення договору здійснюється в порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України.
16. У разі проведення процедури узгодження ціноутворення з метою укладення договору дво- чи багатостороннього характеру ДФС не пізніше ніж за 60 календарних днів з дати отримання заяви звертається до іноземного податкового органу щодо проведення консультацій з питань процедури узгодження ціноутворення, які здійснюються відповідно до процедури взаємного погодження згідно з міжнародним договором (конвенції) про уникнення подвійного оподаткування між Україною і такою державою.
17. Під час проведення процедури узгодження ціноутворення робоча група має право:
звертатися до платника податків із запитом про надання додаткових документів та матеріалів, які містять інформацію, необхідну для проведення процедури узгодження ціноутворення, визначати порядок та строки їх подання;
призначати зустрічі або затверджувати графік подальших зустрічей з посадовими особами платника податків та/або його уповноваженою особою для спільного обговорення питань, пов’язаних з процедурою узгодження ціноутворення;
відвідувати та проводити огляд приміщень, об’єктів та споруд, де провадиться діяльність платника податків, пов’язана із здійсненням контрольованих операцій, які є предметом процедури узгодження ціноутворення (за погодженням з платником податків);
проводити за погодженням з платником податків опитування посадових осіб та/або працівників платника податків з питань, пов’язаних із процедурою узгодження ціноутворення, з дотриманням вимог Порядку опитування уповноважених, посадових осіб та/або працівників платника податків з питань трансфертного ціноутворення, затвердженого наказом Мінфіну від 14 серпня 2015 р. № 706;
обговорювати інші питання, вирішення яких спрямоване на забезпечення проведення процедури узгодження ціноутворення.
18. У разі потреби робоча група за погодженням з платником податків має право залучати до процедури узгодження ціноутворення незалежних експертів. Таким експертом може бути будь-яка особа з достатнім рівнем досвіду та/або знань у відповідній сфері діяльності. Особа незалежного експерта та питання для експертного дослідження визначаються робочою групою за погодженням з платником податків. Фінансування залучення незалежних експертів здійснюється платником податків. Висновки незалежних експертів мають рекомендаційних характер.
19. Будь-яка інформація, документи чи матеріали, отримані ДФС від платника податків під час процедури узгодження ціноутворення, в тому числі під час попереднього розгляду, не можуть бути розголошені чи оприлюднені без згоди платника податків та/або використані як підстава для здійснення заходів податкового контролю щодо визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" чи будь-яких інших заходів податкового контролю.
Будь-яка інформація, надана платником податків ДФС у рамках процедури узгодження ціноутворення, в тому числі під час попереднього розгляду, є конфіденційною.
20. Під час проведення процедури узгодження ціноутворення її сторони повинні досягти згоди щодо предмета такої процедури, критеріїв визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки" та узгодити умови проекту договору, підготовленого платником податків.
ДФС та платник податків мають право ініціювати внесення змін до проекту договору на будь-якому етапі до дати його укладення.
21. Платник податків та/або ДФС у будь-який час до дати укладення договору можуть припинити процедуру узгодження ціноутворення, про що письмово повідомляють іншу сторону із зазначенням причин такого припинення.
Підставами припинення ДФС процедури узгодження ціноутворення можуть бути, зокрема:
неповнота та/або недостовірність інформації, викладеної в документах та матеріалах, що подані разом із заявою;
неподання платником податків на вимогу робочої групи документів та матеріалів або їх надання не в повному обсязі без належного обґрунтування причин;
недосягнення згоди з платником податків щодо предмета процедури узгодження ціноутворення, критеріїв для визначення відповідності умов контрольованих операцій, принципу "витягнутої руки" та/або суттєвих умов договору;
недосягнення за результатами консультацій взаємної згоди з іноземним (іноземними) податковим (податковими) органом (органами) та, як наслідок, неможливість укладення договору.
22. У разі коли припинення процедури узгодження цін ініціюється ДФС, платник податків має право протягом 15 календарних днів з дати надходження повідомлення від ДФС подати письмове заперечення.
За результатами розгляду заперечення ДФС приймає рішення щодо продовження процедури узгодження цін або її припинення, про що письмово повідомляє платника податків протягом 30 календарних днів з дня надходження такого заперечення.
23. У разі прийняття рішення щодо припинення процедури узгодження ціноутворення ДФС повертає платникові податків заяву, документи та матеріали, необхідні для проведення процедури, з обґрунтуванням причин такого повернення.
24. ДФС під час процедури узгодження ціноутворення з метою укладення договору дво- чи багатостороннього характеру інформує платника податків щодо проведення з іноземним податковим органом консультацій з питань процедури узгодження ціноутворення під час спільних обговорень.
Якщо за результатами проведених консультацій ДФС та іноземним податковим органом погоджено критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", що відмінні від критеріїв, запропонованих платником податків під час подання заяви, платник податків може:
продовжити проведення процедури узгодження ціноутворення відповідно до погоджених ДФС та іноземним податковим органом критеріїв;
припинити процедуру узгодження ціноутворення.
25. У разі коли за результатами проведених консультацій ДФС та іноземним податковим органом не досягнуто взаємної згоди щодо предмета процедури узгодження ціноутворення та/або критеріїв визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки", платник податків має право звернутися до ДФС із заявою про укладення договору одностороннього характеру.
26. ДФС за результатами процедури узгодження ціноутворення з урахуванням результатів консультацій з іноземним податковим органом письмово інформує платника податків щодо:
готовності укласти договір одностороннього характеру;
готовності укласти договір дво- або багатостороннього характеру;
вмотивованого рішення про відмову в укладенні договору.
27. Строк дії договору визначається сторонами і не може перевищувати п’яти календарних років.
На підставі заяви платника податків ДФС може продовжити строк дії договору не більш як на п’ять календарних років. Така заява про продовження строку дії договору надсилається ДФС у довільній письмовій формі не пізніше ніж за п’ять місяців до завершення строку дії договору.
Заява про продовження строку дії договору розглядається робочою групою з урахуванням, зокрема, вимог щодо:
незмінності узгоджених критеріїв визначення відповідності умов контрольованих операцій, що є предметом договору, принципу "витягнутої руки";
відсутності з дати укладення договору суттєвих змін у фактах та обставинах контрольованих операцій, які є його предметом;
відсутності внесених до податкового законодавства змін, що істотно впливають на визначення відповідності умов контрольованих операцій, які є предметом договору, принципу "витягнутої руки";
виконання платником податків обов’язків, передбачених договором, з дати його укладення.
Під час розгляду заяви платника податків про продовження строку дії договору робоча група має права, передбачені пунктом 17 цього Порядку.
28. Договір, а також зміни та доповнення до нього підписуються керівником платника податків (його уповноваженою особою) та Головою ДФС (його заступником).
Договір набирає чинності з дати, узгодженої ДФС та платником податків, з урахуванням обставин та особливостей контрольованих операцій, які є предметом такого договору.
29. ДФС інформує іноземний податковий орган про укладення договору.
30. Платник податків, який уклав договір, зобов’язаний щороку подавати звіт про його виконання, форма, зміст та строки подання якого визначаються договором.
Укладення договору не звільняє платника податків від складення та подання звіту про контрольовані операції відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 Податкового кодексу України .
31. Підставами для внесення змін до чинного договору є:
внесення до податкового законодавства змін, що впливають на діяльність платника податків та/або на критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки";
результати проведених консультацій між ДФС та іноземним податковим органом, які впливають на узгоджені критерії визначення відповідності умов контрольованих операцій принципу "витягнутої руки".
Зміни можуть бути внесені до чинного договору на основі зазначених підстав за зверненням платника податків або за ініціативою ДФС.
У разі незгоди однієї із сторін із запропонованими змінами дія договору припиняється.
32. ДФС може достроково припинити дію договору з дати набрання ним чинності за наявності будь-якої з таких підстав:
контролюючим органом виявлено недостовірні відомості, зазначені платником податків у документах та матеріалах, поданих разом із заявою, та у щорічному звіті про виконання договору;
невідповідність дій платника податків умовам договору або невиконання його умов чи положень.
33. ДФС письмово повідомляє платника податків про наявність підстав для припинення дії договору.
Платник податків протягом десяти календарних днів з дати отримання такого повідомлення має право подати письмове заперечення, яке розглядається робочою групою протягом 30 календарних днів з дня надходження такого заперечення. Платник податків (його уповноважена особа та/або представник) має право брати участь у розгляді заперечень.
У разі надходження від платника податків заперечення в строк, визначений абзацом другим цього пункту, рішення про припинення дії договору приймається ДФС виключно за результатами розгляду такого заперечення.
34. У разі припинення договору контролюючі органи мають право приймати рішення про донарахування податкових зобов’язань, штрафів, пені стосовно контрольованих операцій, які є предметом такого договору та умови яких не відповідають принципу "витягнутої руки", виключно за період, який починається з дати припинення дії договору, крім випадків, передбачених пунктом 32 цього Порядку.
( Порядок в редакції Постанови КМ № 518 від 04.07.2018 )
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 липня 2015 р. № 504
Київ
Про затвердження Порядку попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення
Відповідно до абзацу першого підпункту 39.6.2.4 підпункту 39.6.2 пункту 39.6 статті 39 Податкового кодексу України Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення, що додається.
2. Визнати такою, що втратила чинність, постанову Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2013 р. № 764 "Про затвердження Порядку узгодження цін у контрольованих зовнішньоекономічних операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають двосторонній або багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 82, ст. 3051).
Прем'єр-міністр УкраїниА.ЯЦЕНЮК
Інд. 34
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 липня 2015 р. № 504
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 4 липня 2018 р. № 518
)
ПОРЯДОК
попереднього узгодження ціноутворення у контрольованих операціях, за результатами якого укладаються договори, що мають односторонній, двосторонній та багатосторонній характер, для цілей трансфертного ціноутворення