Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України “Про соціальні послуги”

Кабінет Міністрів України Постанова, Акт, Форма типового документа, Порядок від 01.06.2020 №427
Остання редакція від 01.06.2020. Прийняття
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Акт, Форма типового документа, Порядок

Дата 01.06.2020

Номер 427

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 01 червня 2020 р. № 427
Київ
Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги"
Відповідно до пункту 5 частини другої, пункту 6 частини третьої та пункту 13 частини четвертої статті 11 Закону України "Про соціальні послуги" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги", що додається.
2. Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 51, ст. 1655), доповнивши його підпунктом 63-1 такого змісту:
"63-1) здійснює контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги";".
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 427
ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги"
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями.
Контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад здійснюється у порядку, встановленому відповідною радою.
Контроль за додержанням надавачами соціальних послуг вимог Закону України "Про соціальні послуги" є частиною державного контролю за додержанням вимог законодавства під час надання соціальної підтримки та з питань захисту прав дітей, що здійснюється Держсоцслужбою та її територіальними органами.
2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:
органи, діяльність яких підлягає перевірці, — Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські, районні, районні у мм. Києві та Севастополі держадміністрації, щодо яких здійснюється контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги";
органи контролю — Мінсоцполітики, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації, які здійснюють контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги".
Інші терміни в цьому Порядку вживаються у значенні, наведеному в Законі України "Про соціальні послуги".
3. Мінсоцполітики здійснює контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні держадміністрації здійснюють контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" відповідними районними держадміністраціями.
Київська та Севастопольська міські держадміністрації здійснюють контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями відповідно.
4. Контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" здійснюється у формі планових та позапланових перевірок.
5. Планові перевірки проводяться згідно з річними або квартальними планами, які затверджуються наказом/розпорядженням органу контролю не пізніше ніж 1 грудня року, що передує плановому, або до 25 числа останнього місяця кварталу, що передує плановому.
Планова перевірка того самого органу, діяльність якого підлягає перевірці, проводиться не частіше ніж один раз на рік.
Плани проведення перевірок у строки, зазначені в абзаці першому цього пункту, розміщуються на офіційному веб-сайті органу контролю, що затвердив план.
6. Позапланові перевірки проводяться з таких підстав:
письмове звернення органів державної влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань, отримувачів соціальних послуг про порушення органом, діяльність якого підлягає перевірці, вимог Закону України "Про соціальні послуги";
перевірка виконання органом, діяльність якого підлягає перевірці, рекомендацій щодо усунення порушень вимог Закону України "Про соціальні послуги", наданих за результатами проведення перевірки;
за актами (дорученнями, актами реагування) Президента України, Прем’єр-міністра України, Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини, Міністра соціальної політики.
Позапланова перевірка може бути проведена Мінсоцполітики щодо будь-якого органу, діяльність якого підлягає перевірці.
Під час проведення позапланової перевірки з’ясовуються лише ті питання, необхідність перевірки яких стала підставою для її проведення, з обов’язковим зазначенням таких питань у наказі/розпорядженні про проведення перевірки.
7. Орган контролю видає наказ/розпорядження про проведення планової або позапланової перевірки (далі – наказ про перевірку), в якому зазначається:
найменування органу, діяльність якого підлягає перевірці;
тип перевірки (планова або позапланова), питання, які є предметом перевірки, підстава для її проведення, дата початку та закінчення перевірки;
період діяльності органу, діяльність якого підлягає перевірці (у разі проведення планової перевірки);
склад комісії з проведення перевірки (далі — комісія), її голова.
8. Строк проведення планової або позапланової перевірки не може перевищувати 10 робочих днів.
9. До участі у перевірці можуть залучатися представники центральних і місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, громадських об’єднань (за згодою).
10. Орган контролю не пізніше ніж за 10 календарних днів до початку проведення планової перевірки надсилає органу, діяльність якого підлягає перевірці, повідомлення про її проведення.
Повідомлення надсилається через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також може вручатися особисто керівнику органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженій ним особі під розписку.
11. Про проведення позапланової перевірки органу, діяльність якого підлягає перевірці, не повідомляється.
12. Перед початком проведення перевірки комісією керівнику органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженій ним особі надається копія наказу про перевірку.
13. У разі недопущення до проведення перевірки комісія складає відповідний акт у довільній формі, який підписується головою та членами комісії.
Керівник органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноважена ним особа має право не допускати комісію до проведення перевірки в разі, коли:
перевірка проводиться з порушенням вимог щодо періодичності її проведення, передбачених цим Порядком;
комісією не надано копії наказу про перевірку або наказ про перевірку не відповідає вимогам цього Порядку.
14. Під час проведення планової перевірки з’ясовуються такі питання:
1) визначення потреб (узагальнення визначених потреб) населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці в соціальних послугах та оприлюднення відповідних результатів;
2) інформування населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці про перелік соціальних послуг, їх зміст і порядок надання у формі, доступній для сприйняття особами з будь-яким порушенням здоров’я;
3) затвердження, фінансування та виконання регіональних програм у частині задоволення потреб осіб / сімей у соціальних послугах, розроблених за результатами визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах;
4) здійснення на відповідному (регіональному або місцевому) рівні моніторингу надання соціальних послуг, оцінки їх якості та оприлюднення відповідних результатів;
5) здійснення координації діяльності суб’єктів системи надання соціальних послуг на відповідному (регіональному або місцевому) рівні;
6) забезпечення взаємодії надавачів соціальних послуг та органів, установ, закладів, фізичних осіб — підприємців, які в межах своєї компетенції надають на відповідному (регіональному або місцевому) рівні допомогу вразливим групам населення та особам / сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах, та / або здійснюють їх захист;
7) забезпечення ведення Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на відповідному (регіональному або місцевому) рівні;
8) поширення інформації щодо надання соціальних послуг, сприяння впровадженню найкращого досвіду надання соціальних послуг;
9) забезпечення підвищення професійної компетентності / кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;
10) забезпечення дотримання прав отримувачів соціальних послуг;
11) дотримання порядку розгляду заяв, звернень і повідомлень про надання соціальних послуг і прийняття рішень про надання чи відмову в наданні соціальних послуг.
15. Під час проведення планової перевірки діяльності Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської або Севастопольської міських держадміністрацій, крім питань, передбачених пунктом 14 цього Порядку, з’ясовуються також питання:
1) забезпечення реалізації державної політики у сфері надання соціальних послуг на відповідному регіональному рівні;
2) забезпечення надання на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці соціальних послуг особам / сім’ям відповідно до їх потреб.
16. Під час проведення планової перевірки діяльності Київської або Севастопольської міських держадміністрацій, крім питань, передбачених пунктами 14 і 15 цього Порядку, з’ясовуються також питання забезпечення за результатами оцінювання потреб особи / сім’ї надання базових соціальних послуг особам / сім’ям відповідно до їх потреб, вжиття заходів для забезпечення надання інших соціальних послуг таким особам / сім’ям шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг державного / комунального сектору та / або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (соціальне замовлення, державно-приватне партнерство, конкурс соціальних проектів, соціальних програм тощо), та / або на умовах договору з уповноваженими органами системи надання соціальних послуг, визначеними пунктами 2 і 3 частини першої статті 11 Закону України "Про соціальні послуги".
17. Під час проведення планової перевірки районних, районних у
мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, крім питань, передбачених пунктом 14 цього Порядку, з’ясовуються також питання:
1) виявлення вразливих груп населення та осіб / сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах;
2) забезпечення за результатами оцінювання потреб особи / сім’ї надання базових соціальних послуг особам / сім’ям відповідно до їх потреб, вжиття заходів для забезпечення надання інших соціальних послуг таким особам / сім’ям шляхом створення мережі надавачів соціальних послуг державного / комунального сектору та / або залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору (соціальне замовлення, державно-приватне партнерство, конкурс соціальних проектів, соціальних програм тощо), та / або на умовах договору з уповноваженими органами системи надання соціальних послуг, визначеними пунктами 2 і 3 частини першої статті 11 Закону України "Про соціальні послуги".
18. Результати перевірки органу, діяльність якого підлягає перевірці, оформляються актом перевірки додержання вимог Закону України "Про соціальні послуги" (далі — акт перевірки), який складається у двох примірниках за формою згідно з додатком, підписується головою та членами комісії в останній день перевірки.
Акт перевірки повинен містити чіткі та стислі формулювання, які характеризують діяльність органу, а в разі виявлення порушень вимог Закону України "Про соціальні послуги" — факти з посиланням на відповідні норми Закону України "Про соціальні послуги", які порушено, та рекомендації щодо їх усунення із зазначенням строків усунення порушень, що не можуть бути меншими ніж 10 робочих днів.
19. У разі виявлення порушень вимог Закону України "Про соціальні послуги" до акта перевірки додаються матеріали перевірки: копії та витяги з документів, засвідчені уповноваженою особою органу, діяльність якого підлягає перевірці, пояснення посадових осіб органу, діяльність якого підлягає перевірці, та інші документи, що підтверджують порушення.
20. Один примірник акта перевірки вручається керівнику органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженій ним особі в останній день перевірки, другий — зберігається в органі контролю п’ять років.
Під час вручення акта перевірки на його обох примірниках робиться відмітка про отримання, в якій зазначається посада, підпис, прізвище, власне ім’я та по батькові керівника органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженої ним особи.
У разі відмови керівника органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженої ним особи від отримання примірника акта перевірки на обох примірниках робиться відмітка про відмову від отримання акта із зазначенням посади, прізвища, власного імені та по батькові керівника органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженої ним особи. У такому разі один примірник акта перевірки надсилається органу, діяльність якого підлягає перевірці, через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або рекомендованим листом з описом вкладення та повідомленням про вручення.
Електронне повідомлення про доставку акта перевірки через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або повідомлення про вручення рекомендованого листа є підтвердженням факту отримання примірника акта перевірки органу, діяльність якого підлягає перевірці, та зберігається разом з примірником акта перевірки в органі контролю.
21. У разі наявності зауважень органу, діяльність якого підлягає перевірці, до акта перевірки на всіх його примірниках перед підписом керівника органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженої ним особи робиться відмітка про зауваження.
Зауваження надсилаються органу, діяльність якого підлягає перевірці, до органу контролю через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або рекомендованим листом з повідомленням про вручення протягом двох робочих днів після отримання акта перевірки.
За результатами розгляду зауважень орган контролю може змінити рекомендації щодо їх усунення, скасувати їх або залишити без змін.
Рішення про результати розгляду органом контролю зауважень надсилається органу, діяльність якого підлягає перевірці, протягом 10 робочих днів після їх отримання через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також може вручатися особисто керівнику органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженій ним особі під розписку.
22. Про результати розгляду рекомендацій та вжиті заходи орган, діяльність якого підлягає перевірці, повідомляє органу контролю у визначені в рекомендаціях строки шляхом надсилання листа через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або рекомендованим листом з повідомленням про вручення, а також вручення особисто голові комісії під розписку.
23. У разі неотримання у визначені в рекомендаціях строки органом контролю від органу, діяльність якого підлягає перевірці, інформації про результати розгляду рекомендацій та вжиті заходи орган контролю може прийняти рішення про проведення позапланової перевірки відповідно до абзацу третього пункту 6 цього Порядку.
24. У разі невжиття органом, діяльність якого підлягає перевірці, заходів щодо усунення виявлених органом контролю порушень вимог Закону України "Про соціальні послуги" орган контролю має право звернутися до керівника органу, що призначив керівника органу, діяльність якого підлягає перевірці, з вмотивованим поданням про вжиття відповідних заходів у межах наданих повноважень.
25. За результатами перевірок органи контролю формують окрему справу щодо кожного органу, діяльність якого підлягає перевірці, до якої додаються такі документи:
копія наказу про перевірку;
копія повідомлення про проведення перевірки (у разі проведення планової перевірки);
акт перевірки;
електронне повідомлення про доставку акта перевірки через систему електронної взаємодії органів виконавчої влади або повідомлення про вручення поштового відправлення, яким органу, діяльність якого підлягає перевірці, надіслано примірник акта перевірки (у разі їх відмови від отримання акта перевірки);
зауваження органу, діяльність якого підлягає перевірці, до акта перевірки (за наявності);
копії документів, що підтверджують виявлені в ході перевірки порушення органом, діяльність якого підлягає перевірці, вимог Закону України "Про соціальні послуги" (у разі виявлення порушень);
інформація органу, діяльність якого підлягає перевірці, про усунення порушень вимог Закону України "Про соціальні послуги" (за наявності);
інші документи, що стосуються перевірки.
26. Органом контролю ведеться облік перевірок за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги".
Додаток
до Порядку
Примірник № ____
АКТ № ______
перевірки додержання вимог
_____________________
(місце складення акта)
___ _____________ 20__ р.
(дата підписання)
1. Орган контролю: ___________________________________________
(повне найменування органу контролю)
2. Орган, діяльність якого підлягає перевірці: _____________________
(повне найменування органу,
________________________________________________________________
діяльність якого підлягає перевірці)
3. Тип перевірки: ____________________________________________
(планова, позапланова)
4. Строк проведення перевірки: з ___ ___________ 20__ р. до
___ ____________ 20__ р.
5. Місце проведення перевірки: _________________________________
________________________________________________________________
(поштовий індекс, область, район, місто, вулиця, номер будинку,
_______________________________________________________________
номер телефону / телефаксу, адреса електронної пошти)
6. Підстава для проведення перевірки: ___________________________
(зазначаються реквізити наказу/розпорядження
________________________________________________________________
про проведення перевірки (дата, номер, орган контролю, що його видав)
________________________________________________________________
та у разі проведення позапланової перевірки підстави для її проведення)
7. Період діяльності органу, діяльність якого підлягає перевірці (у разі проведення планової перевірки): з ___ _____ 20__ р. до ___ ______ 20__ р.
8. Перевірка проводилася комісією у складі: ______________________
________________________________________________________________
(прізвища, власні імена, по батькові та посади членів комісії
________________________________________________________________
згідно з наказом/розпорядженням про проведення перевірки)
9. Перевірка проводилася у присутності уповноваженої особи органу, діяльність якого підлягає перевірці: ________________________________
________________________________________________________________
(прізвище, власне ім’я, по батькові та посада
________________________________________________________________
уповноваженої особи органу, діяльність якого підлягає перевірці)
10. Питання, які перевірено:
Порядковий номерСуть питанняРезультат перевірки
11. Виявлені порушення вимог Закону України "Про соціальні послуги":
Порядковий номерВиявлені порушенняПідпункт, пункт, частина, стаття Закону України "Про соціальні послуги"
,
норми яких порушено
12. Рекомендації щодо усунення порушень вимог Закону України "Про соціальні послуги" (у разі виявлення порушень):
Порядковий номерОпис виявлених порушень з посиланням на підпункт,
пункт, частину, статтю Закону України "Про соціальні послуги"
Рекомендовані заходи щодо усунення порушеньСтрок усунення порушеньСтрок повідомлення про усунення порушень
13. Додатки до акта перевірки:
Порядковий номерНазва та реквізити (дата, номер) документаКількість сторінок
14. Акт перевірки складено у 2 примірниках.
Підписи голови та членів комісії:
_____________
(підпис)
_______________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові)
___ _____________ 20__ р.
(дата підписання акта)
_____________
(підпис)
_______________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові)
___ _____________ 20__ р.
(дата підписання акта)
_____________
(підпис)
_______________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові)
___ _____________ 20__ р.
(дата підписання акта)
Другий примірник акта перевірки отримано:
____________________________
(прізвище, власне ім’я та по батькові керівника
органу, діяльність якого підлягає перевірці, або уповноваженої ним
особи)
__________
(підпис)
___ ____________ 20__ р.
(дата підписання акта)
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 01 червня 2020 р. № 427
Київ
Деякі питання здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги"
Відповідно до пункту 5 частини другої, пункту 6 частини третьої та пункту 13 частини четвертої статті 11 Закону України "Про соціальні послуги" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги", що додається.
2. Внести зміну до пункту 4 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 р. № 423 (Офіційний вісник України, 2015 р., № 51, ст. 1655), доповнивши його підпунктом 63-1 такого змісту:
"63-1) здійснює контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги";".
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 73
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 1 червня 2020 р. № 427
ПОРЯДОК
здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги"
1. Цей Порядок визначає процедуру здійснення контролю за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими, районними, районними у мм. Києві та Севастополі держадміністраціями.
Контроль за додержанням вимог Закону України "Про соціальні послуги" виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад здійснюється у порядку, встановленому відповідною радою.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!