• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку

Верховна Рада України  | Закон від 17.11.2011 № 4057-VI
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.11.2011
 • Номер: 4057-VI
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 17.11.2011
 • Номер: 4057-VI
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо стимулювання інвестицій у вітчизняну економіку
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2012, N 27, ст.278 )
Верховна Рада України
постановляє:
1. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., NN 13-17, ст. 112) такі зміни:
1) у статті 98:
назву доповнити словами "або передачі цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства в оренду чи концесію";
у пункті 98.2:
в абзаці першому слово "його" замінити словами "або цілісний майновий комплекс державного чи комунального підприємства передається в оренду чи концесію";
доповнити підпунктом 98.2.4 такого змісту:
"98.2.4. у разі передачі в оренду чи концесію цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства платник податків - орендар чи концесіонер після прийняття цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію набуває усіх прав і обов'язків щодо погашення грошових зобов'язань чи податкового боргу, які виникли у державного або комунального підприємства до передачі цілісного майнового комплексу в оренду чи концесію";
останнє речення пункту 98.3 виключити;
пункт 98.9 доповнити словами "а у разі отримання цілісного майнового комплексу державного або комунального підприємства в оренду чи концесію сума перевищення перераховується в розпорядження платника податків - орендаря чи концесіонера згідно з передаточним балансом або актом";
2) у статті 153:
підпункт 153.3.5 пункту 153.3 доповнити підпунктом "д" такого змісту:
"д) платником податку, прибуток якого звільнений від оподаткування відповідно до положень цього Кодексу, у розмірі прибутку, звільненого від оподаткування у періоді, за який виплачуються дивіденди";
у пункті 153.7:
абзац перший викласти в такій редакції:
"153.7. Оподаткування операцій лізингу (оренди), концесії здійснюється в такому порядку";
доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"Отримання майна в концесію не змінює податкових зобов'язань концесіонера. При цьому концесіонер збільшує суму витрат на суму нарахованого концесійного платежу за наслідками податкового періоду, в якому здійснюється таке нарахування";
3) пункт 196.1 статті 196 доповнити підпунктом 196.1.15 такого змісту:
"196.1.15. оплати орендної плати чи концесійного платежу за договорами відповідно оренди чи концесії цілісного майнового комплексу державного чи комунального підприємства (його структурного підрозділу), якщо орендодавцями чи концесієдавцями за договорами виступають органи державної влади чи органи місцевого самоврядування, а платежі відповідно до закону зараховуються до Державного бюджету України або місцевого бюджету";
4) у пункті 8 підрозділу 4 розділу XX "Перехідні положення":
в абзаці першому слова "протягом одного року з дня набрання чинності розділом III цього Кодексу" замінити словами "до 31 грудня 2012 року";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"На період дії порядку оподаткування доходів від страхової діяльності, передбаченого цим пунктом, доходи страховика від іншої діяльності, не пов'язаної із страховою діяльністю, а також доходи, одержані страховиком-цедентом у звітному періоді від перестраховиків за договорами перестрахування, зменшені на суму здійснених страховиком-цедентом страхових виплат (страхового відшкодування) у частині (у межах часток), в якій перестраховик несе відповідальність згідно з укладеними із страховиком-цедентом договорами перестрахування, оподатковуються в порядку, строки і за правилами, передбаченими цим Кодексом, за ставкою, визначеною відповідно до пункту 151.1 статті 151 цього Кодексу".
2. Цей Закон набирає чинності з 1 січня 2012 року.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 17 листопада 2011 року
N 4057-VI