• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 17.04.2019 № 328
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 17.04.2019
 • Номер: 328
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 17.04.2019
 • Номер: 328
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 17 квітня 2019 р. № 328
Київ
Деякі питання організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 348 від 15.04.2020 № 323 від 31.03.2021 № 1392 від 28.12.2021 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Порядок організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього, що додається.
2. Пенсійному фонду України, Міністерству охорони здоров’я, Національній службі здоров’я за участю Фонду соціального страхування забезпечити інформаційну взаємодію власних інформаційно-телекомунікаційних систем в обсязі, необхідному для виконання завдань, визначених цією постановою, з Електронним реєстром листків непрацездатності до 1 липня 2020 року.
( Пункт 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 348 від 15.04.2020 - застосовується з 1 квітня 2020 року )
3. Міністерству охорони здоров’я, Національній службі здоров’я у тримісячний строк після забезпечення інформаційної взаємодії інформаційно-телекомунікаційних систем органів, зазначених у пункті 2 цієї постанови, з Електронним реєстром листків непрацездатності провести організаційні заходи щодо забезпечення видачі листків непрацездатності з обов’язковим введенням даних в Електронний реєстр листків непрацездатності.
4. Міністерству охорони здоров’я привести свої нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою до 1 липня 2020 року.
( Пункт 4 в редакції Постанови КМ № 348 від 15.04.2020 - застосовується з 1 квітня 2020 року )
5. Рекомендувати Фонду соціального страхування розробити і затвердити свої нормативно-правові акти щодо запровадження ризик-орієнтованих підходів до проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності з використанням інформації Електронного реєстру листків непрацездатності.

Прем'єр-міністр України

В.ГРОЙСМАН

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 17 квітня 2019 р. № 328
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
)
ПОРЯДОК
організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності та надання інформації з нього
1. Цей Порядок визначає механізм організації ведення Електронного реєстру листків непрацездатності (далі - Реєстр) та надання інформації з нього.
Реєстр ведеться з метою забезпечення накопичення, зберігання, обліку та використання інформації про сформовані (видані), продовжені листки непрацездатності для реалізації прав застрахованих осіб на отримання допомоги по тимчасовій непрацездатності, по вагітності та пологах, оплату перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, що здійснюється за рахунок коштів роботодавця, а також для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності.
2. Терміни, що вживаються в цьому Порядку, мають таке значення:
1) єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності - унікальний номер, який формується та присвоюється автоматично за допомогою програмних засобів ведення Реєстру, складається з цифр, що утворюють числа натурального ряду, шляхом додавання одиниці до останнього наявного номера, та за яким може бути ідентифіковано випадок тимчасової непрацездатності та всі пов’язані з ним документи в реєстрі;
2) листок непрацездатності - сформований (виданий) програмними засобами Реєстру на підставі медичного висновку про тимчасову непрацездатність або документа, що засвідчує факт усиновлення дитини, і зареєстрований за єдиним реєстраційним номером листка непрацездатності у Реєстрі електронний документ, що є підставою для звільнення від роботи, оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, призначення матеріального забезпечення та надання соціальних послуг відповідно до законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
3) медичний висновок про тимчасову непрацездатність (далі - медичний висновок) - електронний документ, що формується на підставі медичних записів в електронній системі охорони здоров’я та містить висновок лікаря за результатами медичної експертизи з тимчасової втрати працездатності, що засвідчує тимчасову непрацездатність та є підставою для створення листка непрацездатності;
4) особа, яка засвідчує тимчасову непрацездатність - лікар, який перебуває у трудових відносинах із закладом охорони здоров’я або фізичною особою - підприємцем, що має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а також лікар, який є фізичною особою - підприємцем та має ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, а в разі усиновлення дитини - посадова особа органів опіки і піклування, яка внесла відомості про усиновлення;
5) портал послуг - веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України;
6) причина непрацездатності - відомості щодо страхового випадку, настання якого зумовило тимчасову непрацездатність, які містяться в записі про тимчасову непрацездатність;
7) реєстраційний номер облікової картки платника податків - реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи згідно з Державним реєстром фізичних осіб - платників податків; для застрахованих осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків і мають про це відмітку в паспорті громадянина України, зазначаються:
для осіб з паспортом громадянина України у формі книжечки - БКNNXXXXXX, де БК - константа, що вказує на відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків; NN - дві українські літери серії паспорта громадянина України (верхній регістр); XXXXXX - шість цифр номера паспорта громадянина України (з ведучими нулями);
для осіб з паспортом громадянина України у формі картки, що містить безконтактний електронний носій, які мають відмітку "відмова", - ПXXXXXXXXX, де П - константа, що вказує на відмову від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків; XXXXXXXXX - дев’ять цифр номера паспорта громадянина України;
для іноземців та осіб без громадянства - реквізити паспортного документа іноземця, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту;
8) ризик-орієнтована інформаційно-аналітична система Фонду соціального страхування - автоматизована система, яка обробляє інформацію Реєстру з метою встановлення ознак для проведення перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності та медичних висновків, на підставі яких вони сформовані, з використанням інформації, що надходить з електронної системи охорони здоров’я та інших інформаційно-телекомунікаційних систем.
Терміни " електронна система охорони здоров’я " та " медичні записи " використовуються у значенні, наведеному в Законі України "Про державні фінансові гарантії медичного обслуговування населення".
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування", "Про електронні довірчі послуги", "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", порядку надання органами Пенсійного фонду України послуг в електронному вигляді, затвердженому Правлінням Пенсійного фонду України.
3. Реєстр ведеться державною мовою. Допускається використання латинських літер під час кодування діагнозів і звернень громадян, іноземців та осіб без громадянства, написання електронної адреси.
4. Реєстр формує та веде Пенсійний фонд України, який є володільцем інформації, що міститься в ньому.
5. Суб’єктами інформаційного обміну є НСЗУ, Пенсійний фонд України, Фонд соціального страхування.
Взаємодія між суб’єктами інформаційного обміну здійснюється відповідно до Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), та Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), а також цього Порядку.
У разі відсутності технічної можливості передачі даних через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, електронна інформаційна взаємодія між інформаційними системами Пенсійного фонду України та Фонду соціального страхування здійснюється на підставі договорів інформаційної взаємодії та з використанням інших інформаційно-телекомунікаційних систем згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації.
Інформаційна взаємодія проводиться в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні довірчі послуги", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", "Про захист персональних даних".
6. Під час ведення Реєстру забезпечується проведення процедур і заходів контролю та верифікації даних, моніторингу змін індивідуальних відомостей, захисту інформації, технологічного і програмного забезпечення, в тому числі від несанкціонованого доступу, що застосовуються під час ведення реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до положення про його ведення.
7. Ведення Реєстру передбачає:
1) створення записів у Реєстрі;
2) оброблення в Реєстрі інформації про листки непрацездатності та інформації, що надходить із джерел, визначених підпунктами 1-5 пункту 8 цього Порядку;
3) формування єдиного реєстраційного номера листка непрацездатності;
4) пошук відомостей у Реєстрі;
5) внесення змін до Реєстру;
6) передачу інформації між суб’єктами інформаційного обміну, інформаційну взаємодію їх інформаційно-телекомунікаційних систем;
7) формування повідомлень суб’єктам інформаційного обміну, застрахованим особам, страхувальникам;
8) надання відомостей з Реєстру застрахованим особам, страхувальникам, Держпраці;
9) використання довідників і класифікаторів державних реєстрів, а також Національного класифікатора НК 025:2019 "Класифікатор хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я", україномовного варіанта Міжнародної класифікації первинної медичної допомоги ICPC-2-E;
10) функціонування порталу послуг для забезпечення доступу до інформації, що обробляється в Реєстрі, отримання відомостей з Реєстру, періодичне оприлюднення інформації з Реєстру.
8. Реєстр функціонує як система накопичення, зберігання та використання електронних даних з використанням інформаційної інфраструктури реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування відповідно до вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг", "Про електронні довірчі послуги", "Про захист персональних даних", "Про захист інформації в інформаційно-телекомунікаційних системах", що надходять:
1) з електронної системи охорони здоров’я, - про медичні висновки, що внесені до Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я, на підставі яких формуються листки непрацездатності;
2) із Фонду соціального страхування про:
результати перевірки обґрунтованості видачі та продовження листків непрацездатності застрахованим особам;
суми допомоги, які виплачено на підставі листків непрацездатності;
відмову в наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності у випадках, визначених законодавством;
зміни причини непрацездатності та їх підстави;
направлення на лікування та/або надання реабілітаційної допомоги у відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару закладу охорони здоров’я або реабілітаційного закладу, відділення, підрозділу із зазначенням дат початку та закінчення лікування/надання реабілітаційної допомоги, дати та номера договору, назви санаторно-курортного закладу;
3) від страхувальників, - про суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та суму допомоги по тимчасовій непрацездатності, які нараховано та виплачено на підставі листків непрацездатності; про відмову в оплаті перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та/або наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності у випадках, передбачених законодавством; про наявність у застрахованої особи статусу, зазначеного впункті 5 частини першої статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування"; про наявність у членів сім’ї застрахованої особи, які потребують догляду, статусу постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідності;
4) від органів опіки та піклування, - відомості про факт усиновлення дитини застрахованими особами протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження;
5) від централізованого банку даних з проблем інвалідності, - про встановлення медико-соціальною експертною комісією групи інвалідності (зміни групи інвалідності, підтвердження раніше встановленої групи інвалідності), невстановлення групи інвалідності при повторному огляді.
Порядок подання даних до Реєстру затверджується в установленому законодавством порядку.
9. Реєстр складається із записів про тимчасову непрацездатність, що створюються автоматично програмними засобами на підставі інформації, що надходить із джерел, зазначених у пункті 8 цього Порядку.
10. Запис про тимчасову непрацездатність містить такі відомості про:
1) тимчасово непрацездатну особу:
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
дату народження;
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
стать;
найменування страхувальника та його ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України або індивідуальний податковий номер згідно з даними реєстру платників податку на додану вартість;
унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;
статус, зазначений в пункті 5 частини першої статті 24 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (за наявності);
2) пацієнта (у разі непрацездатності особи, зумовленої необхідністю догляду: за хворою дитиною; за хворим членом сім’ї; за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною):
дату народження;
унікальний ідентифікатор пацієнта в Реєстрі пацієнтів в електронній системі охорони здоров’я;
статус постраждалого внаслідок Чорнобильської катастрофи, інвалідності (за наявності);
3) випадок тимчасової непрацездатності:
унікальний номер випадку непрацездатності, сформований за даними Реєстру;
номер, дату (час) реєстрації медичного висновку в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров’я;
дату (час) надходження інформації до Реєстру, що фіксується автоматично і відповідає даті та часу збереження таких відомостей;
єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності;
причину непрацездатності (тимчасова непрацездатність внаслідок захворювання або травми, що не пов’язані з нещасним випадком на виробництві; вагітність та пологи; необхідність догляду за хворою дитиною; необхідність догляду за хворим членом сім’ї; необхідність догляду за дитиною віком до трьох років або дитиною з інвалідністю віком до 18 років у разі хвороби матері або іншої особи, яка доглядає за такою дитиною; карантин, встановлений відповідно до законодавства; тимчасове переведення застрахованої особи відповідно до медичного висновку на легшу, нижчеоплачувану роботу; протезування (в тому числі за наслідками нещасного випадку на виробництві) з поміщенням у стаціонар протезно-ортопедичного підприємства; перебування у відділенні санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм; тимчасова непрацездатність внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання; перебування в самоізоляції, обсервації під час дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-СoV-2);
період тимчасової непрацездатності: період звільнення від роботи (з/по); період переведення на легшу, нижчеоплачувану роботу (з/по). Період тимчасової непрацездатності визначається строками, зазначеними у медичних висновках, які видано в межах одного випадку непрацездатності;
порушення режиму лікування із зазначенням дати і виду порушення (за наявності);
дату огляду та висновок медико-соціальної експертної комісії (за наявності);
відомості про направлення в реабілітаційне відділення санаторно-курортного закладу після перенесених захворювань і травм безпосередньо із стаціонару закладу охорони здоров’я із зазначенням дат початку та закінчення лікування, дати та номеру договору, назви закладу (за наявності);
4) особу, яка сформувала медичний висновок в електронній системі охорони здоров’я:
посаду;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків;
5) заклад охорони здоров’я - найменування суб’єкта господарювання та ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України або прізвище, власне ім’я та по батькові (за наявності) фізичної особи - підприємця та реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які мають відмітку в паспорті про право здійснювати платежі за серією та номером паспорта), які мають ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики;
6) суму допомоги, що нарахована на підставі листка непрацездатності, в тому числі суму оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності, та відомості про їх виплату;
7) відмову в оплаті перших п’яти днів тимчасової непрацездатності та наданні застрахованій особі допомоги по тимчасовій непрацездатності з причин, визначених у Законі України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування";
8) порушення встановленого порядку видачі та продовження листка непрацездатності за результатами перевірки обґрунтованості його видачі та продовження;
9) особу, яка внесла відомості з документа про факт усиновлення дитини застрахованими особами протягом двох місяців з дня її народження, зазначеного у свідоцтві про народження:
посаду;
прізвище, власне ім’я, по батькові (за наявності);
реєстраційний номер облікової картки платника податків.
11. Відомості з електронної системи охорони здоров’я надходять в режимі реального часу (он-лайн).
12. У разі надходження до Реєстру повідомлення про реєстрацію тимчасової непрацездатності особи, яка не бере участі у загальнообов’язковому державному соціальному страхуванні або щодо якої відсутні відомості в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, автоматично формуються та надсилаються в режимі реального часу (он-лайн) відповідні повідомлення до електронної системи охорони здоров’я, а отримані відомості не підлягають подальшій обробці.
13. Інформація з Реєстру подається до ризик-орієнтованої інформаційно-аналітичної системи Фонду соціального страхування.
14. Інформація з Реєстру, що надається Держпраці, містить відомості про посилання на нещасний випадок на виробництві, професійне захворювання в обсязі, необхідному для проведення розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві.
15. Інформація з Реєстру, що містить відомості про реєстраційний номер облікової картки платника податків, період і причину непрацездатності, надається тільки особі, якої зазначені відомості стосуються, її страхувальнику - за період перебування особи у трудових відносинах із ним відповідно через електронні кабінети застрахованої особи та страхувальника на порталі послуг, а також особі, яка засвідчила тимчасову непрацездатність, - через електронну систему охорони здоров’я.
16. Інформація з Реєстру надається територіальними органами Пенсійного фонду України в паперовій формі як витяг з Реєстру за усним зверненням:
застрахованій особі - особисто з пред’явленням документа, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України, або документа, що посвідчує особу та підтверджує її спеціальний статус, та документа, що підтверджує реєстраційний номер облікової картки платника податків або свідоцтва про загальнообов’язкове державне соціальне страхування чи пенсійного посвідчення;
батькам, опікуну, піклувальнику, іншому законному представнику, якщо застрахованою особою є неповнолітня або недієздатна особа чи особа, цивільна дієздатність якої обмежена, - з пред’явленням документів, що посвідчують особу, а також документів, що посвідчують родинні зв’язки з адресатом (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб тощо), чи рішення органу опіки і піклування про призначення їх опікунами чи піклувальниками;
представнику застрахованої особи чи страхувальника - з пред’явленням документів, що посвідчують особу та повноваження представника діяти від імені особи, яку він представляє.
Інформація з Реєстру може надаватися застрахованим особам в електронній формі через термінали доступу, в тому числі автоматизовані, суб’єктів, підключених до інформаційних сервісів на порталі послуг відповідно до укладених з Пенсійним фондом України договорів у порядку, встановленому законодавством.
Передавання інформації через зовнішніх користувачів масових прикладних сервісів порталу послуг, до яких можуть належати банки, національний оператор поштового зв’язку, страхувальники, інші підприємства, установи та організації (за згодою застрахованих осіб або у випадках та у порядку, встановлених законодавством у сфері захисту персональних даних), здійснюється згідно з вимогами законодавства у сфері захисту інформації.
Форма витягу, зазначеного у цьому пункті, затверджується правлінням Пенсійного фонду України за погодженням із Мінсоцполітики.
( Пункт 16 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 1392 від 28.12.2021 )
17. Пошук відомостей у Реєстрі здійснюється за прізвищем, власним іменем, по батькові (за наявності) та датою народження застрахованої особи, її реєстраційним номером облікової картки платника податків за принципом повного збігу всіх зазначених ідентифікаторів пошуку та/або кожного окремого із зазначених ідентифікаторів пошуку.
18. Відомості з Реєстру формуються тільки за допомогою програмних засобів його ведення з обов’язковим присвоєнням індексного номера, фіксацією дати і часу їх формування у вигляді витягу.
Інформація з Реєстру містить актуальні на дату і час її формування відомості, що обробляються, або відомості про відсутність інформації за визначеними ідентифікаторами пошуку.
19. Інформацією з Реєстру, що підлягає оприлюдненню, є:
1) єдиний реєстраційний номер листка непрацездатності, дата його відкриття, продовження, закриття, відомості щодо перевірки обґрунтованості його видачі (у разі проведення);
2) кількість, причини, середня тривалість зареєстрованих листків непрацездатності за місяць, квартал, рік, за адміністративно-територіальними одиницями, закладами охорони здоров’я, особами, що засвідчили тимчасову непрацездатність;
3) кількість необґрунтовано виданих і продовжених листків непрацездатності за місяць, квартал, рік, за адміністративно-територіальними одиницями, закладами охорони здоров’я, особами, що засвідчили тимчасову непрацездатність;
4) кількість днів тимчасової непрацездатності за місяць, квартал, рік, за адміністративно-територіальними одиницями, страхувальниками;
5) суми допомоги, що виплачені на підставі листків непрацездатності, за місяць, квартал, рік, за страхувальниками.
Оприлюднення інформації, що обробляється в Реєстрі, допускається тільки у знеособленому вигляді.
Доступ до інформації з Реєстру, зазначеної в цьому пункті, є вільним, не потребує електронної ідентифікації користувача на порталі послуг.
Форма оприлюднення інформації, зазначеної у цьому пункті, визначається Пенсійним фондом України.
( Порядок в редакції Постанови КМ № 323 від 31.03.2021 - застосовується з 1 травня 2021 року )