• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України

Верховна Рада України  | Закон від 30.06.2023 № 3220-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 30.06.2023
 • Номер: 3220-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 30.06.2023
 • Номер: 3220-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо відновлення та "зеленої" трансформації енергетичної системи України
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про альтернативні джерела енергії" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., № 24, ст. 155 із наступними змінами):
1) текст статті 1 викласти в такій редакції:
"У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
адміністратор електронної торгової системи - юридична особа, відповідальна за забезпечення функціонування електронної торгової системи, визначена Кабінетом Міністрів України;
аеротермальна енергія - енергія, накопичена у формі теплової енергії у повітряному середовищі;
альтернативна енергетика - сфера енергетики, що забезпечує вироблення електричної, теплової та механічної енергії з альтернативних джерел енергії;
альтернативні джерела енергії - відновлювані джерела енергії, до яких належать енергія сонячна, вітрова, геотермальна, гідротермальна, аеротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів, та вторинні енергетичні ресурси, до яких належать доменний та коксівний гази, газ метан дегазації вугільних родовищ, перетворення скидного енергопотенціалу технологічних процесів;
аукціон з розподілу квоти підтримки (аукціон) - спосіб визначення суб’єктів господарювання, які набувають право на підтримку у виробництві електричної енергії з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
аукціонна ціна - ціна 1 кіловат-години електричної енергії, запропонована суб’єктом господарювання, який визначений переможцем аукціону з розподілу квоти підтримки;
виробництво елементів обладнання об’єкта електроенергетики - діяльність, пов’язана з випуском продукції, яка включає виконання достатнього рівня виробничих та технологічних операцій, за результатами яких змінюється класифікаційний код товару згідно з УКТ ЗЕД на рівні будь-якого з перших чотирьох знаків, при цьому операції, що здійснюються у процесі виробництва, не повинні бути простими складальними операціями згідно з митним законодавством;
відновлювані джерела енергії - відновлювані невикопні джерела енергії, а саме енергія сонячна, вітрова, аеротермальна, геотермальна, гідротермальна, енергія хвиль та припливів, гідроенергія, енергія біомаси, газу з органічних відходів, газу каналізаційно-очисних станцій, біогазів;
вітрова електростанція - група вітрових електричних установок або окрема вітрова електроустановка, устаткування і споруди, розташовані на певній території, які функціонально пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергії шляхом перетворення кінетичної енергії вітру в електричну енергію;
вітрова електроустановка - електрична установка, що перетворює кінетичну енергію вітру в електричну енергію;
гарантія походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, - електронний документ, сформований на основі відомостей з реєстру гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, який підтверджує, що визначена кількість електричної енергії вироблена з відновлюваних джерел енергії, підтверджує її екологічну цінність і засвідчує права, пов’язані з позитивним ефектом від виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії;
геотермальна енергія - енергія, накопичена у формі теплової енергії під твердим шаром земної поверхні;
гідротермальна енергія - енергія, накопичена у формі теплової енергії у поверхневих водах;
екологічна цінність електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії (екологічна цінність), - обсяг викидів парникових газів, який було уникнено за рахунок виробництва 1 МВт*год електричної енергії з відновлюваних джерел енергії;
електронна торгова система - дворівнева інформаційно-телекомунікаційна система, що складається з центральної бази даних та електронних майданчиків, які взаємодіють через інтерфейс програмування додатків, що надається у вигляді коду з відкритим доступом та визначає функціональність електронної торгової системи. Електронна торгова система забезпечує можливість створення, розміщення, оприлюднення та обміну інформацією і документами в електронному вигляді, необхідними для проведення аукціону в електронній формі;
електронний майданчик - апаратно-програмний комплекс, що функціонує в мережі Інтернет, підключений до центральної бази даних та забезпечує замовнику аукціону, особам, які мають намір взяти участь в аукціоні, учасникам можливість користуватися сервісами електронної торгової системи з автоматичним обміном інформацією щодо процесу проведення аукціонів в електронній формі;
енергетичний кооператив - юридична особа, створена відповідно до Закону України "Про кооперацію" або Закону України "Про споживчу кооперацію" для здійснення господарської діяльності з виробництва, заготівлі або транспортування паливно-енергетичних ресурсів та зберігання енергії, для надання інших послуг з метою задоволення потреб його членів або територіальної громади, а також з метою отримання прибутку відповідно до законодавства;
енергія, вироблена з альтернативних джерел, - електрична, теплова та механічна енергія, яка виробляється на об’єктах альтернативної енергетики і може виступати товарною продукцією, призначеною для купівлі-продажу;
"зелений" тариф - спеціальний тариф, за яким закуповується електрична енергія, вироблена на об’єктах електроенергетики, зокрема на введених в експлуатацію чергах будівництва електричних станцій (пускових комплексах), з альтернативних джерел енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями);
мала гідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 1 МВт, але не перевищує 10 МВт;
механізм ринкової премії - система стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, за якою гарантований покупець виплачує суб’єктам господарювання, яким встановлено "зелений" тариф, та суб’єктам господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, різницю між розміром "зеленого" тарифу або аукціонної ціни з урахуванням надбавки до нього (неї) та розрахунковою ціною, визначеною у порядку, встановленому Законом України "Про ринок електричної енергії";
механізм самовиробництва - схема підтримки активних споживачів, призначена для власного споживання електричної енергії, за якою відбувається взаєморозрахунок вартості обсягу відпуску електричної енергії в електричну мережу генеруючими установками таких споживачів та вартості обсягу відбору ними електричної енергії з електричної мережі, з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії;
мікрогідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої не перевищує 200 кВт;
мінігідроелектростанція - електрична станція, що виробляє електричну енергію за рахунок використання гідроенергії, встановлена потужність якої становить більше 200 кВт, але не перевищує 1 МВт;
національний визначений внесок - зобов’язання України щодо глобального реагування на зміну клімату, які полягають у здійсненні заходів для досягнення мети, визначеної Рамковою конвенцією Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату та Паризькою угодою;
об’єкти альтернативної енергетики - енергогенеруюче та інше обладнання, що виробляє енергію за рахунок використання альтернативних джерел енергії, частка яких становить не менш як 50 відсотків від встановленої потужності всіх задіяних на об’єкті джерел енергії;
обіг гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, - вчинення правочинів, пов’язаних з переходом прав на гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, та прав, що випливають за цивільно-правовими договорами, за зовнішньоекономічними договорами (контрактами), а також за операціями з передачі та/або розподілу гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, відповідно до законодавства;
оператор електронного майданчика - юридична особа, що має право використовувати електронний майданчик та діє відповідно до договору, укладеного з адміністратором електронної торгової системи;
позитивний ефект від виробництва електричної енергії з відновлюваних джерел енергії - формування частки національного визначеного внеску України щодо скорочення обсягів викидів парникових газів;
реєстр гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, - електронна система, що забезпечує формування гарантії походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, облік відомостей про видачу, обіг та погашення гарантій походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії, а також надання інформації про них;
річна квота підтримки суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, - обсяг потужності об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - вироблену лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), що пропонується у відповідному році до розподілу на аукціоні, за результатами якого суб’єкти господарювання набувають право на підтримку;
сфера альтернативних джерел енергії - галузь діяльності, пов’язана з використанням альтернативних джерел енергії для виробництва, постачання, транспортування, зберігання, передачі та споживання енергії, виробленої з альтернативних джерел;
центральна база даних - сукупність технічних та програмних засобів у складі баз даних та модуля аукціону, що забезпечують можливість проведення аукціону в електронній формі та гарантують рівний доступ до інформації учасникам аукціону в електронній формі;
черга будівництва електричної станції - група електричних установок або окрема установка, устаткування і споруди, розташовані на певній території, які функціонально пов’язані між собою і становлять єдиний комплекс, призначений для виробництва електричної енергії, що відповідно до проектної документації на будівництво є частиною об’єкта електроенергетики. Черга будівництва електричної станції може складатися з пускових комплексів.
Терміни "адміністратор комерційного обліку", "виробник електричної енергії", "споживач", "гарантований покупець електричної енергії (гарантований покупець)", "електропостачальник", "оператор системи передачі", "оператор ринку", "система передачі електричної енергії", "система розподілу електричної енергії", "активний споживач", "споживач", "пряма лінія", "постачальник універсальних послуг", "побутовий споживач", "малий непобутовий споживач", "активний споживач" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про ринок електричної енергії". Термін "кінцевий бенефіціарний власник (контролер)" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення". Термін "контроль" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про захист економічної конкуренції". Термін "електронний документ" вживається в цьому Законі у значенні, наведеному в Законі України "Про електронні документи та електронний документообіг". Терміни "викиди парникових газів", "парникові гази" вживаються в цьому Законі у значеннях, наведених у Законі України "Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів";
2) абзац третій частини третьої статті 4 доповнити словами "та підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії";
3) абзац третій частини другої статті 5 доповнити словами "а також підтвердження походження електричної енергії, виробленої з відновлюваних джерел енергії";
частину третю викласти в такій редакції:
"Кабінет Міністрів України має право передбачити у державному бюджеті видатки на фінансову підтримку учасників ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, відповідно до бюджетних запитів центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію державної політики в електроенергетичному комплексі, на підставі розрахунків, наданих Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";
доповнити частиною четвертою такого змісту:
"У разі отримання учасниками ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, з державного бюджету фінансової підтримки, передбаченої частиною третьою цієї статті, Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановлюється тариф на послуги з передачі електричної енергії на відповідний рік з урахуванням фінансової підтримки, отриманої учасниками ринку електричної енергії, на яких покладено спеціальні обов’язки із забезпечення збільшення частки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії";
частину другу викласти в такій редакції:
"Суб’єктам господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, активним споживачам рекомендується встановлювати установки зберігання енергії та генеруючі установки гібридного типу, спроможні виробляти електричну енергію, як в синхронізованому з енергосистемою, так і в автономному режимі";
частину третю виключити;
абзац четвертий частини другої викласти в такій редакції:
"суб’єктів господарювання, які мають намір виробляти електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) та відповідно до частини четвертої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом до 31 грудня 2019 року і ввели такі об’єкти в експлуатацію: для об’єктів, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, - протягом двох років з дати укладення зазначених договорів; для об’єктів, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії, - до 31 грудня 2023 року";
після частини четвертої доповнити новою частиною такого змісту:
"Зелений" тариф для приватних домогосподарств, генеруючі установки яких введені в експлуатацію з 1 січня 2024 року, встановлюється та діє за умови наявності у межах приватного домогосподарства будівель та інших капітальних споруд, споживання електричної енергії приватним домогосподарством".
У зв’язку з цим частини п’яту - тридцять третю вважати відповідно частинами шостою - тридцять четвертою;
частину двадцять четверту викласти в такій редакції:
"Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств з використанням альтернативних джерел енергії, встановлюється на рівні:
Категорії генеруючих установок приватних домогосподарств, для яких застосовується "зелений" тариф Коефіцієнт "зеленого" тарифу для електроенергії, виробленої генеруючими установками приватних домогосподарств, заява-повідомлення про встановлення яких зареєстрована енергопостачальником
по 31.03. 2013 включно з
01.04. 2013
по
31.12. 2014
з
01.01. 2015
по
30.06. 2015
з
01.07. 2015
по
31.12. 2015
з
01.01. 2016
по
31.12. 2016
з
01.01. 2017
по
31.12. 2018
з
01.01. 2019
по
31.12. 2019
з
01.01. 2020
по
31.12. 2023
з
01.01. 2024
по
31.12. 2024
з
01.01. 2025
по
31.12. 2025
з
01.01. 2026
по
31.12. 2029
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт - 6,66 5,99 3,72 3,53 3,36 3,36 3,02 2,72 2,45 2,21
для електроенергії, виробленої з енергії сонячного випромінювання генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт, за умови їх розташування на дахах та/або фасадах будівель та інших капітальних споруд - - - - - - 3,36 - -
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 30 кВт - - - 2,16 2,16 2,16 - -
для електроенергії, виробленої з енергії вітру генеруючими установками приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт - - - - - 2,16 1,94 1,73
для електроенергії, виробленої з енергії вітру та сонця на комбінованих вітро-сонячних генеруючих системах приватних домогосподарств, встановлена потужність яких не перевищує 50 кВт - - - - - 3,04 2,28 1,98";
у частині двадцять сьомій слова "технічного переоснащення" замінити словом "реставрації";
після частини двадцять сьомої доповнити двома новими частинами такого змісту:
"Для об’єктів електроенергетики, у тому числі черг їх будівництва (пускових комплексів), генеруючих установок приватних домогосподарств, споживачів, яким встановлено "зелений" тариф, після проведення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення без збільшення встановленої потужності відповідного об’єкта електроенергетики, генеруючої установки "зелений" тариф встановлюється із застосуванням коефіцієнта "зеленого" тарифу та понижуючого коефіцієнта, що застосовувалися при встановленні "зеленого" тарифу для такого об’єкта електроенергетики, у тому числі черг його будівництва (пускового комплексу), генеруючих установок приватних домогосподарств та споживачів до такої реконструкції, реставрації, капітального ремонту, технічного переоснащення.
"Зелений" тариф для об’єктів електроенергетики, у тому числі черг їх будівництва (пускових комплексів), які виключені з балансуючої групи гарантованого покупця за заявою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на таких об’єктах електроенергетики, та щодо яких укладено договір про надання послуги із забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом ринкової премії (договір про надання послуги за механізмом ринкової премії), діє із застосуванням коефіцієнта "зеленого" тарифу, що був використаний при встановленні Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, "зеленого" тарифу відповідному об’єкту електроенергетики, у тому числі черзі його будівництва (пусковому комплексу), та застосовується під час розрахунку вартості послуги із забезпечення підтримки виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом ринкової премії (послуга за механізмом ринкової премії) відповідно до вимог частини четвертої статті 65 Закону України "Про ринок електричної енергії".
У зв’язку з цим частини двадцять восьму - тридцять четверту вважати відповідно частинами тридцятою - тридцять шостою;
у частині п’ятій слова "відповідно до частини п’ятої цієї статті" замінити словами "відповідно до цієї статті";
у пункті "б" частини восьмої слова "Системи акумуляції енергії" замінити словами "Установки зберігання енергії";
частину десяту викласти в такій редакції:
"Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу вимог щодо закупівлі у кожному розрахунковому періоді електричної енергії, виробленої на об’єктах електроенергетики, включених до балансуючої групи гарантованого покупця, у тому числі на введених в експлуатацію чергах їх будівництва (пускових комплексах), що використовують альтернативні джерела енергії (а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), за встановленим "зеленим" тарифом з урахуванням надбавки, встановленої відповідно до цієї статті, в обсягах та порядку, визначених статтями 68, 71 і 74 Закону України "Про ринок електричної енергії", а також щодо розрахунків за таку електричну енергію грошовими коштами у повному обсязі та у встановлені строки";
доповнити частиною одинадцятою такого змісту:
"Держава гарантує закріплення на законодавчому рівні на весь строк застосування "зеленого" тарифу для об’єктів електроенергетики, виключених з балансуючої групи гарантованого покупця за заявою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на таких об’єктах електроенергетики, та щодо яких укладено договір про надання послуги за механізмом ринкової премії, а також на строк дії підтримки суб’єктів господарювання, які за результатами аукціону набули право на підтримку, вимоги щодо оплати таким суб’єктам господарювання вартості послуги за механізмом ринкової премії в обсягах та порядку, визначених статтею 65 Закону України "Про ринок електричної енергії";
частини першу і п’яту викласти в такій редакції:
"Підтримка виробників електричної енергії з альтернативних джерел енергії, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється шляхом гарантування придбання послуги за механізмом ринкової премії в обсягах та порядку, визначених статтею 65 Закону України "Про ринок електричної енергії", із застосуванням аукціонної ціни з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону, на підставі укладеного з гарантованим покупцем договору про надання послуги за механізмом ринкової премії";
"Кабінет Міністрів України за поданням центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику в електроенергетичному комплексі, щороку, не пізніше 1 грудня, встановлює річну квоту підтримки та графік проведення аукціонів на наступний рік, а також індикативні прогнозні показники річних квот підтримки на чотири роки, що настають за роком, на який встановлюється річна квота підтримки. Пропозиції щодо розміру річних квот підтримки готуються оператором системи передачі з урахуванням міжнародних зобов’язань України щодо розвитку відновлюваної енергетики, Енергетичної стратегії України, національного плану дій з розвитку відновлюваної енергетики, звіту з оцінки відповідності (достатності) генеруючих потужностей та плану розвитку системи передачі, стану реалізації проектів будівництва об’єктів відновлюваної енергетики. Пропозиції щодо максимальної цінової пропозиції учасника аукціону на наступний рік за окремими альтернативними джерелами енергії готуються Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг";
частину шосту доповнити абзацами шостим - десятим такого змісту:
"визначені технічні параметри (характеристики) установок зберігання енергії, які встановлюються на об’єкті електроенергетики або черзі його будівництва (пусковому комплексі), щодо якого суб’єкт господарювання може набути право на підтримку на відповідному аукціоні;
визначені денні часові інтервали, протягом яких суб’єкт господарювання може набути право на підтримку щодо об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу) за результатами відповідного аукціону;
визначені профілі навантаження об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), щодо якого суб’єкт господарювання може набути право на підтримку на відповідному аукціоні;
встановлена максимальна цінова пропозиція учасника аукціону на відповідному аукціоні, але не вище, ніж визначено абзацом третім частини вісімнадцятої та частиною дев’ятнадцятою цієї статті;
встановлена частка аукціонної ціни на відповідному аукціоні, яка фіксується для переможця аукціону у євро, але не менше 50 відсотків аукціонної ціни";
абзац сьомий частини дванадцятої викласти в такій редакції:
"порядок укладення та публікації договору про надання послуги за механізмом ринкової премії в електронній торговій системі";
абзаци третій, четвертий і шостий частини шістнадцятої виключити;
частини двадцять четверту, двадцять сьому, тридцять другу, тридцять шосту, тридцять сьому, тридцять дев’яту - сорок другу, сорок четверту і сорок п’яту викласти в такій редакції:
"Аукціонна ціна визначається для кожного учасника - переможця аукціону на рівні цінової пропозиції такого учасника аукціону. У договорі про надання послуги за механізмом ринкової премії зазначаються аукціонна ціна в євро та її гривневий еквівалент, визначений за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення договору, а також фіксуються частки аукціонної ціни, які визначені у євро та в національній валюті за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення договору";
"Переможець аукціону та гарантований покупець не пізніше 15 робочих днів з дати оприлюднення протоколу про результати аукціону зобов’язані підписати протокол та укласти договір про надання послуги за механізмом ринкової премії, після чого гарантований покупець публікує такий договір в електронній торговій системі";
"У разі відмови переможця аукціону або гарантованого покупця від підписання протоколу про результати аукціону, укладення договору про надання послуги за механізмом ринкової премії безумовна та безвідклична банківська гарантія, надана переможцем для участі в аукціоні, виконується на користь гарантованого покупця";
"Договір про надання послуги за механізмом ринкової премії укладається відповідно до частини п’ятої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії" на строк надання підтримки, визначений цією статтею.
Відповідно до договору про надання послуги за механізмом ринкової премії гарантований покупець гарантує придбання послуги за механізмом ринкової премії із застосуванням аукціонної ціни з урахуванням надбавки до неї, встановленої відповідно до статті 9-2 цього Закону";
"Договір повинен передбачати зобов’язання переможця аукціону щодо будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію протягом 18 місяців з дня укладення договору - для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, та протягом 36 місяців з дня укладення договору - для об’єктів електроенергетики, що виробляють електричну енергію з інших видів альтернативних джерел енергії. Не пізніше шести місяців із дати укладення відповідного договору суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю копію документів, що посвідчують право власності чи користування земельною ділянкою, або копію договору суперфіцію для будівництва об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії, у тому числі відповідної черги його будівництва (пускового комплексу), або копію документів, що посвідчують право власності чи користування об’єктом нерухомості або його частиною, у разі встановлення (монтажу) об’єкта електроенергетики, що виробляє електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, на даху та/або фасаді такого об’єкта нерухомості, та копію договору про приєднання об’єкта електроенергетики для виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії до електричних мереж. У разі якщо суб’єкт господарювання не надав відповідні документи у встановлений цією статтею строк, договір про надання послуги за механізмом ринкової премії є недійсним, зобов’язання за безумовною та безвідкличною банківською гарантією виконуються на користь гарантованого покупця за його вимогою.
Суб’єкт господарювання надає гарантованому покупцю документ, що підтверджує факт надання послуги з приєднання об’єкта електроенергетики чи черги його будівництва (пускового комплексу) до системи передачі або розподілу, виданий відповідно до вимог кодексу системи передачі або кодексу систем розподілу, та виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта електроенергетики, у тому числі черги його будівництва (пускового комплексу), що виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малими гідроелектростанціями), проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстровану відповідно до законодавства декларацію про готовність об’єкта до експлуатації. Безумовна та безвідклична банківська гарантія, надана суб’єктом господарювання як забезпечення виконання зобов’язань за договором, повертається гарантованим покупцем протягом 10 робочих днів, за умови надання зазначених у першому реченні цієї частини документів. Зобов’язання гарантованого покупця, пов’язані з підтримкою суб’єкта господарювання, який виробляє електричну енергію з альтернативних джерел енергії, виникають з дня, наступного за днем надання суб’єктом господарювання зазначених у першому реченні цієї частини документів.
У разі якщо суб’єкт господарювання не надав документ, що підтверджує факт надання послуги з приєднання об’єкта електроенергетики чи черги його будівництва (пускового комплексу) до системи передачі або розподілу, виданий відповідно до вимог кодексу системи передачі або кодексу систем розподілу, а також сертифікат, що підтверджує готовність об’єкта до експлуатації, або декларацію про готовність об’єкта до експлуатації у встановлений цією статтею строк, договір про надання послуги за механізмом ринкової премії є недійсним, зобов’язання за безумовною та безвідкличною банківською гарантією виконуються на користь гарантованого покупця за його вимогою.
За ініціативою суб’єкта господарювання строк будівництва та введення об’єкта електроенергетики в експлуатацію може бути одноразово подовжений на 12 місяців після внесення змін до договору про надання послуги за механізмом ринкової премії та надання суб’єктом господарювання додаткової безумовної та безвідкличної банківської гарантії у розмірі, що становить 30 євро за кожний кіловат потужності";
"Оплата вартості послуги за механізмом ринкової премії, що надається суб’єктами господарювання, які набули право на підтримку за результатами аукціону, здійснюється щомісяця, не пізніше 25 числа місяця, що настає за розрахунковим періодом (місяцем). При визначенні вартості послуги за механізмом ринкової премії, придбаної гарантованим покупцем за договором про надання послуги за механізмом ринкової премії, аукціонна ціна або її частка, що зафіксована у євро, перераховується гарантованим покупцем у національну валюту за середнім офіційним валютним курсом Національного банку України за розрахунковий період (місяць). У разі наявності частки аукціонної ціни, зафіксованої у національній валюті, вона визначається за офіційним валютним курсом Національного банку України на дату укладення договору.
Строк надання підтримки становить 12 років з першого дня календарного місяця, що настає за місяцем, у якому суб’єкт господарювання надав зазначені у першому реченні частини сорокової цієї статті документи. У разі якщо об’єкт електроенергетики вводиться в експлуатацію чергами його будівництва (пусковими комплексами), на такому об’єкті має бути організований окремий комерційний облік за кожною чергою його будівництва (пусковим комплексом), для яких строк надання підтримки застосовується окремо";
9) упункті "а" частини третьої статті 9-4:
абзац восьмий доповнити словами і цифрами "до 31 грудня 2023 року";
після абзацу восьмого доповнити новим абзацом такого змісту:
"на рівні 0,4 - для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) встановленою потужністю до 1 МВт, що введені в експлуатацію з 1 січня 2024 року".
У зв’язку з цим абзаци дев’ятий і десятий вважати відповідно абзацами десятим і одинадцятим;
10) текст статті 9-5 викласти в такій редакції:
"З метою мінімізації ризиків, пов’язаних із коливанням цін на ринку електричної енергії, для виробника електричної енергії з альтернативних джерел енергії, який здійснює діяльність на ринку без застосування стимулювання, передбаченого статтями 9-1, 9-2, 9-3 цього Закону (крім виробників, об’єкти електроенергетики або черги будівництва (пускові комплекси) яких виключені з балансуючої групи гарантованого покупця відповідно до частини 4-1 статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії"), та споживача, електропостачальника або трейдера такі виробник та споживач, електропостачальник або трейдер можуть укласти договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії.
Договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, укладається між суб’єктом господарювання, який має намір продавати електричну енергію, вироблену на об’єкті електроенергетики або черзі його будівництва (пусковому комплексі), що використовує альтернативні джерела енергії, у будь-який час до початку будівництва та/або введення в експлуатацію відповідного об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), або виробником електричної енергії у період експлуатації об’єкта електроенергетики або черги його будівництва (пускового комплексу), що використовує альтернативні джерела енергії, та споживачем, електропостачальником або трейдером.
За договором про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, виробник зобов’язується придбавати у споживача, електропостачальника або трейдера та оплачувати послугу із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, якщо у періоді, визначеному сторонами договору, значення індикативного показника ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії України перевищує допустимий верхній граничний рівень можливого коливання значень такого показника, а споживач, електропостачальник або трейдер зобов’язується придбавати у виробника та оплачувати послугу із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, якщо в такому періоді значення індикативного показника ціни на електричну енергію на ринку електричної енергії України є нижчим за допустимий нижній граничний рівень можливого коливання значень такого показника.
Індикативний показник ціни на електричну енергію, допустимі верхній та нижній граничні рівні можливого коливання значень такого показника, періодичність надання послуги, порядок визначення вартості послуги та її оплати встановлюються сторонами у договорі про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії. Договір про надання послуги із забезпечення стабільності ціни на електричну енергію, вироблену з альтернативних джерел енергії, укладається відповідно до частини сьомої статті 71 Закону України "Про ринок електричної енергії".
Строк дії зазначеного договору визначається за домовленістю сторін";
11) розділ II доповнити статтями 9-6 і 9-7 такого змісту:
"Стаття 9-6. Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом самовиробництва
Підтримка активних споживачів за механізмом самовиробництва здійснюється шляхом гарантування викупу обсягу електричної енергії, виробленої з альтернативних джерел енергії та відпущеної такими активними споживачами на підставі укладеного договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, що є додатком до договору про постачання електричної енергії споживачу.
У разі якщо активний споживач укладає договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, вартість послуг з розподілу та/або передачі електричної енергії, спожитої активним споживачем, сплачується електропостачальнику або постачальнику універсальних послуг.
Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом самовиробництва встановлюється для:
генеруючих установок приватних домогосподарств, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача, за умови, що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії, але не більше 30 кВт;
генеруючих установок малих непобутових споживачів, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача, за умови, що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії, але не більше 50 кВт;
генеруючих установок інших непобутових споживачів, призначених для виробництва електричної енергії з енергії сонячного випромінювання та/або вітру, біомаси, біогазу, гідроенергії, геотермальної енергії, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача, за умови, що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії;
генеруючих установок інших непобутових споживачів, призначених для виробництва електричної енергії та введених в експлуатацію до 31 грудня 2029 року, що приєднані до електроустановок, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача, за умови, що встановлена потужність таких електроустановок не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії.
Стимулювання виробництва електричної енергії з альтернативних джерел енергії за механізмом самовиробництва за критеріями споживачів та їх генеруючих установок застосовується також для:
генеруючих установок, що належать третім особам та приєднані до електричних мереж активного споживача із встановленою потужністю, що не перевищує величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого активного споживача за мінусом величини встановленої потужності власних генеруючих установок такого активного споживача та, за умови, що весь обсяг електричної енергії, виробленої такими генеруючими установками, що належать третім особам, придбавається активним споживачем;
енергетичних кооперативів та замовників енергосервісу (як до, так і після переходу до замовника за енергосервісним договором права власності на майно, утворене (встановлене) за енергосервісним договором), за умови що весь обсяг виробленої такими генеруючими установками електричної енергії придбавається активним споживачем.
До третіх осіб, визначених цією статтею, також можуть належати суб’єкти господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії (крім доменного та коксівного газів, а з використанням гідроенергії - лише мікро-, міні- та малі гідроелектростанції) на об’єктах електроенергетики або чергах їх будівництва (пускових комплексах) та які уклали договори купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом, за умови, що такі об’єкти електроенергетики або черги їх будівництва (пускові комплекси) додатково приєднані до електроустановок споживача, призначених для споживання електричної енергії безпосередньо чи через мережі такого споживача. При цьому дозволена до відпуску таким об’єктом електроенергетики в мережу споживача електрична потужність не може перевищувати величину дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, призначених для споживання електричної енергії. Електрична енергія, відпущена в мережу споживача та/або спожита з мережі споживача таким об’єктом електроенергетики, у відносинах із гарантованим покупцем вважається спожитою на власні потреби, оплата цих обсягів за "зеленим" тарифом не допускається. Порядок обліку та продажу електричної енергії, виробленої такими об’єктами електроенергетики, затверджується Регулятором. Особливості приєднання генеруючих установок активних споживачів та вимоги, яким мають відповідати такі установки, визначені частиною другою статті 58-1 Закону України "Про ринок електричної енергії".
Активні споживачі укладають договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва з постачальником універсальних послуг або електропостачальником у випадках, встановлених цим Законом.
Активні споживачі, які отримали право купівлі-продажу електричної енергії за "зеленим" тарифом за правилами, визначеними статтею 9-1 цього Закону, мають право укласти договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва в межах приєднаної потужності таких генеруючих установок.
Договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва укладається за примірною формою, затвердженою Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.
Договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва передбачає проведення взаєморозрахунків між електропостачальником або постачальником універсальних послуг та активним споживачем у частині погодинного сальдування вартості обсягу відпуску електричної енергії в електричну мережу та вартості обсягу відбору електричної енергії з електричної мережі з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії протягом відповідного розрахункового періоду (місяця).
Дозволена до відпуску в мережу електрична потужність активного споживача за механізмом самовиробництва (крім побутового споживача та малого непобутового споживача), включно з генеруючими установками та установками зберігання енергії третіх осіб, не може одночасно перевищувати 50 відсотків від величини дозволеної (договірної) потужності електроустановок такого споживача, що призначені для споживання електричної енергії. У разі виконання таким активним споживачем окремих технічних вимог оператора системи розподілу або оператора системи передачі, до якого приєднані електроустановки активного споживача, визначених відповідно до кодексу системи розподілу або кодексу системи передачі, дозволена до відпуску в мережу електрична потужність може бути збільшена.
Приватні домогосподарства та малі непобутові споживачі здійснюють продаж відпущеної електричної енергії відповідно:
у разі укладення з постачальником універсальних послуг договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва - за ціною, що склалася на ринку "на добу наперед" у розрахунковому періоді (годині), такому постачальнику універсальних послуг;
у разі укладення з іншим електропостачальником, ніж постачальник універсальних послуг, договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва - за вільними цінами.
Інші споживачі, які уклали з електропостачальником договір купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва, здійснюють продаж електропостачальнику відпущеної електричної енергії за вільними цінами.
У разі якщо приватне домогосподарство, що працює за механізмом самовиробництва, використовує установку зберігання енергії, відпуск ним електричної енергії здійснюється за ціною ринку "на добу наперед", але не вище ціни, за якою постачальник універсальних послуг здійснює постачання електроенергії побутовим споживачам.
Вартість відпущеної електричної енергії активним споживачем зараховується на особовий рахунок такого активного споживача у строк, визначений правилами роздрібного ринку електричної енергії.
Відповідно до умов договору купівлі-продажу електричної енергії за механізмом самовиробництва електропостачальник або постачальник універсальних послуг в односторонньому порядку здійснює взаємозалік вартості відпуску та відбору електричної енергії з урахуванням вартості послуг з передачі та/або розподілу електричної енергії станом на перше число календарного дня після закінчення розрахункового періоду.
Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість спожитої з мережі електричної енергії перевищує вартість відпущеної електричної енергії, то різниця між вартістю спожитої та відпущеної електричної енергії підлягає сплаті активним споживачем на користь постачальника. Якщо за розрахунковий період (місяць) вартість відпущеної електричної енергії перевищує вартість спожитої електричної енергії, то різниця між вартістю відпущеної та спожитої електричної енергії підлягає сплаті постачальником на користь активного споживача у місяці, наступному за розрахунковим.
Активні споживачі за механізмом самовиробництва мають право змінювати електропостачальника на умовах, визначених Законом України "Про ринок електричної енергії" та правилами роздрібного ринку. Зміна електропостачальника здійснюється з першого дня календарного місяця.
Одночасне укладення договору купівлі-продажу за "зеленим" тарифом і договору купівлі-продажу електричної енергії для самовиробництва на одну і ту саму генеруючу установку активного споживача забороняється.
Підтвердженням факту та дати введення в експлуатацію генеруючої установки активного споживача (крім генеруючої установки приватного домогосподарства або дахових сонячних електростанцій, встановлення яких може здійснюватися без отримання дозвільної документації у сфері будівництва) є виданий уповноваженим органом сертифікат, що засвідчує відповідність закінченого будівництвом об’єкта проектній документації та підтверджує його готовність до експлуатації, або зареєстрована відповідно до законодавства декларація про готовність об’єкта до експлуатації, або декларація про готовність до експлуатації об’єкта, будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта.
Стимулювання встановлення генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з відновлюваних джерел енергії, та/або установок зберігання енергії за механізмом самовиробництва приватними домогосподарствами додатково здійснюється Кабінетом Міністрів України шляхом затвердження державної цільової економічної програми стимулювання розвитку малої розподіленої генерації з відновлюваних джерел енергії. Державна цільова програма може також включати механізми стимулювання встановлення генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії, та/або установок зберігання енергії на об’єктах критичної інфраструктури.
Державна цільова економічна програма стимулювання розвитку малої розподіленої генерації з відновлюваних джерел енергії має передбачати стимулювання встановлення приватними домогосподарствами генеруючих установок, що виробляють електричну енергію з енергії сонячного випромінювання, встановленою потужністю до 10 кВт разом з установками зберігання енергії у співвідношенні 1 кВт встановленої потужності генеруючої установки до щонайменше 0,5 кВт*год ємності установки зберігання енергії. У разі поширення стимулювання на інші категорії споживачів відповідною державною цільовою програмою можуть бути визначені співвідношення встановленої потужності генеруючої установки до ємності установки зберігання енергії та інші вимоги до таких генеруючих установок, установок зберігання енергії та додаткового обладнання, що має бути встановлено разом з такими генеруючими установками.