Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України Постанова від 03.04.2019 №320
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 03.04.2019

Номер 320

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 квітня 2019 р. № 320
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що після набрання чинності цією постановою сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 р. закладам, акредитованим Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ, вважаються безстроковими. Інші строкові сертифікати про державну акредитацію підлягають заміні після проходження закладом акредитації в установленому порядку.
3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування, крім абзацу третього підпункту 10 пункту 1 змін, затверджених цією постановою, який набирає чинності з дня опублікування цієї постанови.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 29
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 320
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України
1. У Положенні про порядок видачі посвідчень водія та допуску громадян до керування транспортними засобами, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 8 травня 1993 р. № 340 (ЗП України, 1993 р., № 10, ст. 211; Офіційний вісник України, 2009 р., № 39, ст. 1311; 2011 р., № 67, ст. 2583; 2013 р., № 68, ст. 2491; 2015 р., № 90, ст. 3041; 2016 р., № 16, ст. 648; 2017 р., № 96, ст. 2925, ст. 2938; 2018 р., № 18, ст. 609):
1) у пункті 2:
абзац перший після слова "категорії" доповнити словами "(далі - посвідчення водія)";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Посвідчення водія є документом, що посвідчує особу та її спеціальний статус у частині підтвердження права його власника на керування транспортними засобами.".
У зв’язку з цим абзаци другий - п’ятий вважати відповідно абзацами третім - шостим;
абзац третій викласти в такій редакції:
"Посвідчення водія відповідної категорії дійсне протягом 30 років з дати його видачі, крім посвідчення водія, що видане особі вперше.";
в абзаці п’ятому слова "або яка була позбавлена права на керування транспортним засобом чи здійснила обмін посвідчення водія протягом двох років з дати його видачі" виключити, а слова "у територіальних органах з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "в уповноважених підрозділах територіальних органів з надання сервісних послуг МВС - територіальних сервісних центрах МВС (далі - територіальні сервісні центри МВС)";
2) у пункті 5-1 слова "територіальними органами з надання сервісних послуг МВС (далі - сервісний центр МВС)" замінити словами "територіальними сервісними центрами МВС";
3) у пункті 8:
слова "спеціальним засобом" замінити словами "спеціальними засобами";
слово "закладів" замінити словом "закладу";
слова "з підготовки водіїв" виключити;
4) у пункті 9:
абзац перший після слів "посвідчення водія категорії В, С1, С, D1 і D" та "транспортними засобами категорії В, С1, С, D1, D" доповнити словом "відповідно";
в абзацах другому і третьому літеру ", Т" виключити;
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"До періоду часу, зазначеного в абзацах першому - третьому цього пункту, не враховується час, протягом якого особа позбавлена права на керування транспортними засобами.".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - восьмий вважати відповідно абзацами п’ятим - дев’ятим;
абзац шостий викласти в такій редакції:
"для осіб, що працюють водіями, - належним чином завіреною копією наказу (розпорядження) про призначення особи на посаду або трудового договору (контракту) або витягом з трудової книжки та довідкою з місця роботи із зазначенням дати закріплення за особою транспортного засобу, його марки, моделі і номерного знаку. Витяг з трудової книжки або довідка з місця роботи засвідчується підписом посадової особи підприємства. У разі ліквідації підприємства витяг з трудової книжки засвідчується в установленому порядку;";
абзац восьмий після слів "засвідченими в установленому порядку" доповнити словами "(довіреність або договори, угоди)";
5) пункт 12 доповнити абзацом такого змісту:
"Факт проходження медичного огляду підтверджується дійсною на дату подання до територіального сервісного центру МВС медичною довідкою встановленого зразка. За наявності в довідці інформації про обмеження, за яких дозволяється керувати транспортними засобами, відомості про ці обмеження зазначаються в графі "12" посвідчення водія як кодові піктограми. Вказана в медичній довідці група крові особи зазначається в графі "Особливі відмітки" посвідчення водія.";
6) у пункті 13 слова "з підготовки водіїв" виключити, а після слів "після їх" доповнити словом "державної";
7) у пункті 14:
у першому реченні слова "з підготовки водіїв" виключити;
друге речення після слова "філією" доповнити словами "(іншим відокремленим підрозділом)", а після слова "філія" - словами "(інший відокремлений підрозділ)";
8) пункт 15 виключити;
9) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. Посвідчення водія видається особі, яка пройшла медичний огляд у порядку, установленому МОЗ, а також підготовку або перепідготовку відповідно до встановлених планів і програм та склала теоретичний і практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС.
Документами, що засвідчують підготовку і перепідготовку водіїв транспортних засобів, є:
свідоцтво встановленої форми згідно з додатком, що вноситься закладом в електронному вигляді до Єдиного державного реєстру МВС;
документи про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професією водія автотранспортних засобів відповідної категорії (диплом кваліфікованого робітника, свідоцтво про присвоєння (підвищення) робітничої кваліфікації), видані закладом, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти.
Якщо особа з будь-яких причин не склала іспити у територіальному сервісному центрі МВС, видане свідоцтво про закінчення закладу вважається дійсним протягом двох років з дня його закінчення.
Учням, які закінчили навчання з підготовки водіїв у технікумі (училищі), коледжі, закладі професійної (професійно-технічної) освіти або закладі загальної середньої освіти III ступеня, а також призовникам, що залучаються Міноборони для навчання керування транспортними засобами, але не досягли встановленого цим Положенням віку, за якого надається право на керування відповідними транспортними засобами, видається свідоцтво встановленої форми.";
10) пункт 17 доповнити абзацами такого змісту:
"Практичний іспит складається в територіальному сервісному центрі МВС, в якому успішно складено теоретичний іспит.
Під час складання іспитів можуть використовуватися технічні засоби контролю (у тому числі фото- та відеофіксації процесу складення іспиту). Інструкція про використання технічних засобів контролю під час складання іспитів (у тому числі за допомогою фото- та відеотехніки), збереження отриманої за допомогою них інформації та доступу до неї затверджується МВС.";
11) пункт 20 викласти в такій редакції:
"20. Позбавлення водіїв права на керування транспортними засобами здійснюється відповідно до законодавства.
Рішення суду про позбавлення права на керування транспортними засобами протягом трьох робочих днів з моменту його отримання/винесення надсилається посадовою особою Національної поліції до територіального сервісного центру МВС за місцем проживання особи, зазначеним у цьому рішенні.
Повернення посвідчень водія особам, позбавленим права на керування транспортними засобами (крім осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення ), здійснюється після складення теоретичного і практичного іспитів на право керування транспортними засобами всіх категорій, зазначених у посвідченні водія, що повертається.
Особам, позбавленим права на керування транспортними засобами за керування такими засобами у стані алкогольного, наркотичного чи іншого сп’яніння або під впливом лікарських препаратів, що знижують увагу та швидкість реакції, посвідчення водія повертається після обов’язкового проходження позачергового медичного огляду та складення теоретичного і практичного іспитів з урахуванням вимог абзацу третього цього пункту.
Повернення посвідчення водія (у тому числі отриманого вперше) особам, позбавленим права на керування транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення , здійснюється після закінчення строку позбавлення без складення іспитів.
Вилучені посвідчення водія зберігаються у територіальному сервісному центрі МВС за місцем проживання осіб, зазначеним у рішенні про позбавлення права на керування транспортними засобами.
Якщо посвідчення водія, яке вилучено в особи, позбавленої права на керування транспортними засобами, на момент її звернення знищено або втрачено, такій особі видається нове посвідчення водія після складення теоретичного і практичного іспитів з урахуванням вимог абзацу третього цього пункту.
Повернення посвідчення водія, отриманого вперше, особі, позбавленій права на керування транспортними засобами (крім осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами за вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого частиною третьою статті 126 Кодексу України про адміністративні правопорушення ), не здійснюється. У такому випадку після набрання чинності рішенням суду про позбавлення особи права на керування транспортними засобами посвідчення водія вважається недійсним, підлягає вилученню та передається для знищення до територіального сервісного центру МВС за місцем проживання особи, зазначеним у цьому рішенні. Для отримання права на керування транспортними засобами така особа після закінчення строку, на який її позбавлено такого права, проходить позачерговий медичний огляд, повторну підготовку в закладі та складає теоретичний і практичний іспити у територіальному сервісному центрі МВС, після чого отримує посвідчення водія, яке вважається отриманим вперше.";
12) пункти 21-25 викласти в такій редакції:
"21. Посвідчення водія видається після складення особою у територіальному сервісному центрі МВС іспитів, передбачених пунктом 18 цього Положення.
Для складення цих іспитів та отримання посвідчення водія особа подає до територіального сервісного центру МВС незалежно від її зареєстрованого місця проживання чи перебування:
паспорт громадянина України або тимчасове посвідчення громадянина України, посвідку на постійне проживання, посвідку на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;
копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі його відсутності у відповідних базах даних МВС) (крім фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;
наявне посвідчення водія (у разі отримання права на керування транспортними засобами іншої категорії);
документ про професійну (професійно-технічну) освіту державного зразка за професією водія автотранспортних засобів відповідної категорії (у разі проходження навчання в закладі, що має ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за програмою, затвердженою МОН).
Перед складенням іспитів працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про особу, яка подала зазначені документи, за Єдиним державним реєстром МВС (у тому числі щодо наявності в ньому відповідного свідоцтва про закінчення особою закладу), Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають в розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.
22. До складення теоретичного і практичного іспитів у територіальному сервісному центрі МВС не допускаються особи:
які не досягли встановленого цим Положенням віку;
які не подали (або подали не в повному обсязі) документи, зазначені в пункті 21 цього Положення;
які подали документи, що містять недостовірні відомості;
які не зареєстровані закладом з підготовки водіїв у Єдиному державному реєстрі МВС до початку занять;
стосовно яких у Єдиному державному реєстрі МВС відсутні відомості щодо видачі їм свідоцтва про закінчення закладу з підготовки водіїв;
стосовно яких у поданих ними документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця їх проживання;
які перебувають у розшуку (про виявлення таких осіб працівники територіального сервісного центру МВС негайно інформують Національну поліцію);
щодо яких встановлено тимчасове обмеження у праві керування транспортними засобами.
23. Посвідчення водія видається особисто під підпис після пред’явлення паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист.
Інформація про видане посвідчення водія вноситься працівником територіального сервісного центру МВС до Єдиного державного реєстру МВС.
У разі коли за отриманням або обміном посвідчення водія звертається особа, позбавлена в установленому порядку права на керування транспортними засобами, після оформлення посвідчення водія працівник територіального сервісного центру МВС викликає поліцейських для його вилучення, про що ними складається відповідний акт. У такому разі оформлене посвідчення водія вважається виданим, але особа його не отримує.
24. У разі видачі посвідчення водія з отриманням права на керування транспортними засобами іншої категорії раніше видане посвідчення водія підлягає обміну, а в новому посвідченні для підтвердження стажу керування в графі "Особливі відмітки" зазначаються відомості про посвідчення водія, що обмінюється.
У такому разі під час обміну посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії особі видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії посвідчення, що підлягає обміну.
Під час видачі такого посвідчення водія працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про особу, яка подала вказані документи, за Єдиним державним реєстром МВС (у тому числі щодо наявності в ньому відповідного свідоцтва про закінчення особою закладу), Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають в розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.
25. Обмін посвідчення водія проводиться:
у разі непридатності його для подальшого користування (зіпсоване, записи не читаються тощо);
у разі зміни персональних даних власника (прізвище, ім’я, по батькові, стать);
за бажанням власника (з метою уточнення персональних даних латинськими літерами, зміни відцифрованого образу обличчя особи тощо).
Під час обміну посвідчення водія, отриманого вперше, до закінчення строку його дії особі видається нове посвідчення, яке вважається таким, що видане вперше, із зазначенням строку дії посвідчення, що підлягає обміну.";
13) у пункті 25-1:
абзац перший після слів "у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" доповнити словами і цифрами "та невчинення нею кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України";
абзац другий після слів "у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху" доповнити словами і цифрами "або визнання особи винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого статтею 286 Кримінального кодексу України, без застосування до неї позбавлення права на керування транспортними засобами";
14) у пункті 27:
абзаци перший і другий виключити;
у першому реченні абзацу третього слова і цифри "згідно з пунктом 25 цього Положення" замінити словами "на умовах проведення обміну, визначених цим Положенням";
15) пункт 28 викласти в такій редакції:
"28. Обмін посвідчення водія, у тому числі виданого вперше, проводиться без складення іспитів, крім випадків, передбачених пунктом 25-1 цього Положення. Під час обміну посвідчення водія працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про особу, яка подає документи, за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають в розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.
Обмін посвідчення водія проводиться незалежно від зареєстрованого місця проживання чи перебування особи за умови здачі посвідчення водія, що обмінюється, та подання:
паспорта громадянина України або тимчасового посвідчення громадянина України, посвідки на постійне проживання, посвідки на тимчасове проживання, посвідчення біженця, посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, посвідчення особи, якій надано тимчасовий захист;
копії довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності у відповідних базах даних МВС) або інформації про серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);
документів, що підтверджують зміну персональних даних особи (у разі потреби);
дійсної на дату подання документів медичної довідки встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій.
Після внесення працівником територіального сервісного центру МВС до Єдиного державного реєстру МВС інформації про обмін посвідчення водія обміняне посвідчення водія вважається недійсним.
В обміні посвідчення водія відмовляється в разі, коли в поданих особою документах або Єдиному державному демографічному реєстрі відсутні відомості щодо реєстрації місця її проживання.";
16) доповнити пункт 29 абзацом такого змісту:
"Інформація про втрачене або викрадене посвідчення водія вноситься до Єдиного державного реєстру МВС, після чого таке посвідчення вважається недійсним.";
17) в абзаці першому пункту 30 слово "або" замінити словами і цифрами "та посвідчення водія іноземної держави, що не відповідає вимогам Міжнародної конвенції про дорожній рух 1968 року, записи в якому виконані або продубльовані літерами латинського алфавіту, або у разі наявності";
18) пункт 33 викласти в такій редакції:
"33. Міжнародне посвідчення водія видається територіальними сервісними центрами МВС на три роки, але не більше строку дії національного посвідчення водія.
Для отримання (обміну) міжнародного посвідчення водія особи подають до територіального сервісного центру МВС:
копію національного посвідчення водія та пред’являють оригінал цього посвідчення, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон;
фотокартку розміром 3,5 х 4,5 сантиметра на матовому папері.
Після перевірки поданих документів працівник територіального сервісного центру МВС відразу повертає заявнику оригінал національного посвідчення водія, паспорт громадянина України та паспорт громадянина України для виїзду за кордон.
У разі відмови у видачі або обміні міжнародного посвідчення водія до заяви вноситься запис із зазначенням причин відмови, а саме:
позбавлення права на керування транспортним засобом або тимчасове обмеження в такому праві;
перебування в розшуку;
установлення факту підробки національного посвідчення водія;
закінчення строку дії національного посвідчення водія на дату отримання міжнародного посвідчення водія;
невідповідність персональних даних заявника, в тому числі зазначених у поданих ним документах, наявній інформації про заявника.
Під час видачі такого посвідчення водія працівник територіального сервісного центру МВС перевіряє відомості про особу, яка подала вказані документи, за Єдиним державним реєстром МВС, Єдиним державним демографічним реєстром, відповідними базами даних та державними реєстрами щодо осіб, які перебувають в розшуку, а також осіб, позбавлених права на керування транспортними засобами або тимчасово обмежених у цьому праві.
Якщо особи, які бажають отримати (обміняти) міжнародне посвідчення водія, перебувають у розшуку або подане ними національне посвідчення має ознаки підробки, про виявлення таких фактів працівники територіального сервісного центру МВС негайно інформують Національну поліцію.
Видача (обмін) міжнародного посвідчення водія здійснюється без складення іспитів.
Міжнародне посвідчення водія видається власнику під особистий підпис. Національне посвідчення водія, на підставі якого видано міжнародне, не вилучається.
Міжнародне посвідчення водія в разі пошкодження підлягає обміну, а в разі його втрати видається нове.
У разі пошкодження міжнародного посвідчення водія разом з документами, зазначеними в цьому пункті, до територіального сервісного центру МВС подається пошкоджене міжнародне посвідчення водія.";
19) доповнити Положення пунктами 34-36 такого змісту:
"34. У разі надходження до територіальних сервісних центрів МВС посвідчень водія, що отримані в Україні та обміняні в іноземних державах, інформація про їх обмін за кордоном вноситься до Єдиного державного реєстру МВС, після чого такі посвідчення водія вважаються недійсними.
35. У разі встановлення факту оформлення та видачі посвідчення водія з порушенням вимог цього Положення чи інших нормативно-правових актів або на підставі підроблених чи фіктивних документів регіональний сервісний центр МВС, структурним підрозділом якого є територіальний сервісний центр МВС, що видав таке посвідчення водія, проводить службове розслідування, за результатами якого складається висновок про анулювання посвідчення водія в чотирьох примірниках.
36. У разі виявлення посвідчень водія, які згідно з даними Єдиного державного реєстру МВС, є недійсними, поліцейські вилучають їх та надсилають для знищення до територіального сервісного центру МВС за місцем вилучення.";
20) у тексті Положення слова "сервісний центр МВС" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "територіальний сервісний центр МВС" у відповідному відмінку і числі;
21) додаток до Положення викласти в такій редакції:
"Додаток
до Положення
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 3 квітня 2019 р. № 320)
СВІДОЦТВО
про закінчення закладу з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв".
2. У Порядку підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 487 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1258; 2013 р., № 68, ст. 2491; 2016 р., № 3, ст. 171, № 16, ст. 648):
1) в абзаці першому пункту 3:
у першому реченні слова "територіальних органах з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "територіальному сервісному центрі МВС";
друге речення викласти в такій редакції: "У разі коли зазначена діяльність провадиться філією (іншим відокремленим підрозділом), така філія (інший відокремлений підрозділ) обліковується в територіальному сервісному центрі МВС за її (його) місцезнаходженням.";
2) у пункті 4:
слова "затверджуються територіальним органом з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "погоджуються з регіональними сервісними центрами МВС";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Заклади, що мають ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, розробляють та затверджують свої робочі плани і освітні програми на підставі державних стандартів професійної (професійно-технічної) освіти в порядку, затвердженому МОН.";
3) абзац перший пункту 5 після слів "повинні мати" доповнити словами "спеціалістів, атестованих в установленому порядку,";
4) у пункті 6:
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності у відповідних базах даних МВС) або інформацію про серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);".
У зв’язку з цим абзаци четвертий - шостий вважати відповідно абзацами п’ятим - сьомим;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій;";
в абзаці сьомому слова "право користування транспортним засобом" замінити словами "навички керування транспортним засобом відповідної категорії";
5) у пункті 12:
доповнити пункт після абзацу п’ятого новим абзацом такого змісту:
"До періоду часу, зазначеного в абзацах третьому - п’ятому цього пункту, не зараховується час, протягом якого особа позбавлена права на керування транспортними засобами.".
У зв’язку з цим абзаци шостий і сьомий вважати відповідно абзацами сьомим і восьмим;
6) пункт 15 викласти в такій редакції:
"15. Для підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв комплектуються окремі групи слухачів чисельністю не більше 30 осіб. Допускається проходження підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв у закладі в індивідуальному порядку за умови виконання відповідних робочих програм і планів.
Заклад (його філія чи інший відокремлений підрозділ) зобов’язаний зареєструвати до початку занять списки груп або особу, яка проходить в індивідуальному порядку підготовку або перепідготовку, в територіальному сервісному центрі МВС за місцезнаходженням закладу (його філії чи іншого відокремленого підрозділу). Реєстрація проводиться шляхом внесення закладом в електронній формі відповідних відомостей про осіб, які проходитимуть підготовку, перепідготовку або підвищення кваліфікації водіїв, до Єдиного державного реєстру МВС.";
7) доповнити Порядок пунктом 15-1 такого змісту:
"15-1. Відомості, що вносяться закладом до Єдиного державного реєстру МВС, вважаються внесеними з моменту їх підписання за допомогою кваліфікованого електронного підпису.
Порядок внесення закладом відомостей до Єдиного державного реєстру МВС установлюється МВС.";
8) у пункті 16:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Інформація щодо занять з теоретичної підготовки та практичного керування транспортним засобом вноситься закладом в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.";
абзац четвертий виключити;
9) у пункті 21:
в абзаці першому слова "відповідному підрозділі територіального органу з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "територіальному сервісному центрі МВС";
в абзаці другому слово "затвердженими" замінити словами "що формуються з тестових питань, затверджених";
10) у пункті 22:
абзац перший після слова "свідоцтво" доповнити словом "/диплом";
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Свідоцтво невідкладно вноситься закладом (його філією чи іншим відокремленим підрозділом) в електронній формі до Єдиного державного реєстру МВС.".
У зв’язку з цим абзаци другий - четвертий вважати відповідно абзацами третім - п’ятим;
абзац третій після слова "Свідоцтво" доповнити словом "/диплом";
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"На підставі заяви особи заклад (його філія чи інший відокремлений підрозділ) повторно видає свідоцтво.";
абзац п’ятий виключити;
11) у тексті Порядку після слова "філія" в усіх відмінках доповнити словами "чи інший відокремлений підрозділ" у відповідному відмінку, а слово "інвалідів" замінити словами "осіб з інвалідністю".
3. У Порядку державної акредитації закладів, що проводять підготовку, перепідготовку і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів, та атестації їх спеціалістів, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 травня 2009 р. № 490 (Офіційний вісник України, 2009 р., № 37, ст. 1261; 2013 р., № 68, ст. 2491; 2016 р., № 3, ст. 171):
1) пункт 1 після слів "їх філій" доповнити словами "(інших відокремлених підрозділів)";
2) у пункті 2:
слова "територіальним органом з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "регіональним сервісним центром МВС за його місцезнаходженням", а слова "не рідше ніж один раз на п’ять років" виключити;
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Атестація спеціалістів закладу проводиться не рідше ніж один раз на п’ять років.";
3) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:
"додержання закладом вимог законодавства у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів.";
4) у другому реченні пункту 7 слова "Мінінфраструктури, МОН та Мінсоцполітики" замінити словами "місцевих органів управління освітою та територіальних органів Держпраці";
5) у пункті 8:
абзац перший після слів "сервісного центру МВС" доповнити словами "за своїм місцезнаходженням";
підпункт 3 виключити;
у підпункті 4 слово "та" замінити словами ", спорудами та/або";
підпункт 7 виключити;
у підпункті 8 слова "територіального органу з надання сервісних послуг" замінити словами "територіального сервісного центру";
доповнити пункт підпунктом 9 такого змісту:
"9) копії його установчих документів, завірені в установленому порядку.";
6) доповнити Порядок пунктом 8-1 такого змісту:
"8-1. Заклади, що мають відповідну ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти, для державної акредитації подають до регіонального сервісного центру МВС за своїм місцезнаходженням:
1) заяву із зазначенням відомостей про матеріально-технічну базу;
2) відомості про склад спеціалістів закладу, копії документів про їх атестацію;
3) копії їх установчих документів, завірені в установленому порядку.
Під час перевірки документів, що подані для державної акредитації, працівник регіонального сервісного центру МВС перевіряє інформацію щодо наявності в закладу ліцензії на провадження освітньої діяльності у сфері професійної (професійно-технічної) освіти за Єдиною державною електронною базою з питань освіти, функціонування якої забезпечує МОН.";
7) у пункті 9:
в абзаці першому:
у першому реченні слово і цифру "пункту 8" замінити словом і цифрами "пунктів 8, 8-1";
у другому реченні цифри "10" замінити словами "п’яти робочих";
абзац другий викласти в такій редакції:
"Сертифікат про державну акредитацію видається безстроково.";
8) у пункті 11:
після слів "Єдиного державного реєстру МВС" доповнити словами "та оприлюднюється на офіційному веб-сайті Головного сервісного центру МВС";
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі втрати або пошкодження сертифіката за заявою закладу видається його дублікат, відомості про видачу якого вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.
Дублікат оформлюється шляхом заповнення бланка сертифіката даними, аналогічними даним виданого вперше сертифіката, та проставлення на ньому відмітки "Дублікат". Під час видачі дубліката сертифіката плата стягується лише в розмірі вартості бланка сертифіката.";
9) пункт 12 викласти в такій редакції:
"12. Бланки сертифіката виготовляються на замовлення Головного сервісного центру МВС, який у встановленому порядку забезпечує ними регіональні сервісні центри МВС.";
10) у пункті 13:
абзац третій замінити абзацами такого змісту:
"для державної акредитації подано неповний перелік документів, передбачених пунктами 8, 8-1 цього Порядку, або в них виявлено недостовірні відомості;
у ході розгляду поданих для державної акредитації документів установлено факт одночасного використання матеріально-технічної бази (її частини) або одночасної роботи спеціаліста в кількох закладах в обсягах, що унеможливлюють виконання робочих програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
абзац п’ятий викласти в такій редакції:
"Рішення про відмову в державній акредитації закладу, тимчасове припинення дії сертифіката про державну акредитацію закладу, анулювання такого сертифіката може бути оскаржено до Головного сервісного центру МВС протягом місяця з дня його прийняття.";
11) пункти 14 і 15 викласти в такій редакції:
"14. Регіональний сервісний центр МВС реєструє акредитований заклад у територіальному сервісному центрі МВС за місцезнаходженням закладу протягом п’яти робочих днів після видачі сертифіката.
15. Дія сертифіката про державну акредитацію тимчасово припиняється згідно з рішенням акредитаційної комісії в разі:
установлення документально підтвердженого факту порушення закладом вимог законодавства у сфері підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв транспортних засобів;
виявлення факту акредитації закладу з порушенням вимог цього Порядку;
зміни матеріально-технічної бази або чисельності спеціалістів, що унеможливлює виконання робочих програм і планів з підготовки, перепідготовки і підвищення кваліфікації водіїв.
Порядок, підстави та строки припинення дії сертифіката про державну акредитацію встановлюються МВС.";
12) в абзаці першому пункту 18 слова "територіального органу з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "регіонального сервісного центру МВС", а слова "Мінінфраструктури, МОН та МОЗ" - словами "регіональних органів охорони здоров’я та місцевих органів управління освітою";
13) у пункті 19:
в абзаці першому слова "територіальному органу з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "до регіонального сервісного центру МВС";
підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) засвідчені в установленому порядку копії документів про освіту;";
підпункт 3 після слова "водія" доповнити словами "(крім спеціалістів з проведення занять з надання домедичної допомоги)";
у підпункті 4:
в абзаці першому слово "документ" замінити словами "для проведення занять з навчання керування транспортними засобами - документ";
абзац другий викласти в такій редакції:
"для осіб, що працюють водіями, - належним чином завірена копія наказу (розпорядження) про призначення особи на посаду або трудового договору (контракту) або витяг з трудової книжки та довідка з місця роботи із зазначенням дати закріплення за особою транспортного засобу, його марки, моделі і номерного знаку.";
абзац третій викласти в такій редакції:
"Витяг з трудової книжки та довідка з місця роботи засвідчуються підписом посадової особи підприємства;";
підпункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
"6) дійсну на дату подання документів медичну довідку встановленого зразка, що підтверджує допущення водія до керування транспортними засобами відповідних категорій (для спеціалістів з проведення занять з навчання керуванню транспортними засобами);
7) копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків (у разі відсутності у відповідних базах даних МВС) або інформацію про серію та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті);";
14) у пункті 21:
слова "усного або письмового іспиту або" виключити, а цифри і слово "10 днів" замінити словами "одного дня";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"У спеціалістів з навчання водінню транспортними засобами приймається практичний іспит з навичок керування транспортними засобами тієї категорії/категорій, за якою/якими вони проводитимуть навчання.";
15) у пункті 22:
доповнити пункт після абзацу першого новим абзацом такого змісту:
"Інформація про видачу атестата вноситься до Єдиного державного реєстру МВС.".
У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;
доповнити пункт абзацами такого змісту:
"У разі втрати або пошкодження атестата за заявою особи видається його дублікат, відомості про видачу якого вносяться до Єдиного державного реєстру МВС.
Дублікат оформлюється шляхом заповнення бланка атестата даними, аналогічними даним виданого вперше атестата, та проставлення на ньому відмітки "Дублікат". Під час видачі дубліката атестата плата стягується лише в розмірі вартості бланка атестата.";
16) у пункті 23:
абзац другий викласти в такій редакції:
"для атестації подано неповний перелік документів, передбачених пунктом 19 цього Порядку, або в них виявлено недостовірні відомості;";
доповнити пункт після абзацу третього новим абзацом такого змісту:
"особа, яка подає документи для атестації як спеціаліста з навчання керуванню транспортними засобами, позбавлена права на керування транспортними засобами.".
У зв’язку з цим абзац четвертий вважати абзацом п’ятим;
в абзаці п’ятому слова "шість місяців" замінити словом "місяць";
17) у пункті 24 слова "територіальними органами з надання сервісних послуг МВС" замінити словами "регіональними сервісними центрами МВС";
18) пункт 25 викласти в такій редакції:
"25. У разі низького рівня підготовки спеціалістом слухачів закладу за поданням керівника закладу або керівника територіального сервісного центру МВС за місцезнаходженням закладу проводиться переатестація спеціаліста.";
19) доповнити Порядок пунктом 26 такого змісту:
"26. У разі наявності інформації про позбавлення спеціаліста з навчання керування транспортними засобами права на керування транспортними засобами виданий атестат визнається недійсним, про що керівник регіонального сервісного центру МВС, яким видавався атестат, письмово повідомляє спеціалісту та закладу, в якому працює спеціаліст.
Інформація про визнання атестата недійсним вноситься до Єдиного державного реєстру МВС з одночасним внесенням змін до відомостей про такого спеціаліста.
Порядок визнання атестата недійсним та підстави для переатестації спеціалістів установлюються МВС.";
20) у тексті Порядку слова "Головний сервісний центр МВС" у всіх відмінках замінити словами "регіональний сервісний центр МВС" у відповідному відмінку.
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 3 квітня 2019 р. № 320
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.
2. Установити, що після набрання чинності цією постановою сертифікати про державну акредитацію, видані після 5 липня 2016 р. закладам, акредитованим Головним сервісним центром Міністерства внутрішніх справ, вважаються безстроковими. Інші строкові сертифікати про державну акредитацію підлягають заміні після проходження закладом акредитації в установленому порядку.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!