Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор

Кабінет Міністрів України Постанова, Повідомлення, Опис, Заява, Форма типового документа, Умови від 31.03.2021 №300
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Повідомлення, Опис, Заява, Форма типового документа, Умови

Дата 31.03.2021

Номер 300

Статус Не діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 березня 2021 р. № 300
Київ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор
Відповідно до частини третьої статті 45 та частини першої статті 47 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, що додаються.
2. Установити, що до впровадження електронної взаємодії відповідних реєстрів із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), під час ліцензування господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор прийняття рішень Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, видача ліцензій, залишення документів, поданих для отримання ліцензій, без розгляду, відмова у видачі ліцензії, анулювання ліцензії здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань шляхом розміщення на веб-сайті зазначеної Комісії інформації про прийняті рішення, зокрема щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2021 р. № 300
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор
1. Ці Ліцензійні умови розроблені відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та встановлюють вичерпний перелік документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.
2. Дія цих Ліцензійних умов поширюється на всіх суб’єктів господарювання — резидентів України, що провадять діяльність з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на провадження діяльності у сфері азартних ігор, та на здобувачів ліцензії.
3. Терміни у цих Ліцензійних умовах вживаються у такому значенні:
здобувач ліцензії (заявник) — суб’єкт господарювання, який звернувся в установленому законодавством порядку до органу ліцензування із заявою про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор;
ліцензіат — суб’єкт господарювання, який має ліцензію;
ліцензійна справа — єдиний набір документів в електронній формі на електронних носіях інформації (або в електронній формі на електронних носіях інформації та на паперових носіях у разі, коли заявник подав заяву та документи на паперових носіях) стосовно відповідного здобувача ліцензії (заявника) чи ліцензіата, які подані ним та/або надходять до органу ліцензування від органів державної влади, юридичних осіб, фізичних осіб чи прийняті органом ліцензування в результаті реалізації своїх повноважень відповідно до Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення".
4. Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей є органом ліцензування провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор (далі — орган ліцензування).
5. Ліцензіат зобов’язаний виконувати вимоги цих Ліцензійних умов, а здобувач ліцензії для її одержання — їм відповідати.
Діяльність з надання послуг з постачання та/або надання програмного забезпечення, що безпосередньо використовується у сфері організації та проведення азартних ігор, у тому числі, але не виключно, організаторам азартних ігор та нерезидентам України, які мають іноземну ліцензію на провадження діяльності у сфері азартних ігор, може провадитися виключно за наявності у суб’єктів господарювання — резидентів України ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.
6. Здобувач ліцензії, ліцензіат не можуть перебувати прямо чи опосередковано під контролем (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та/або не можуть діяти в інтересах таких осіб.
Здобувач ліцензії, ліцензіат та/або пов’язані з ним особи не можуть належати до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції".
Ділова репутація керівника, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії повинна бути бездоганною. Ознаками відсутності бездоганної ділової репутації є:
особа в установленому законодавством порядку позбавлена права займати певні посади або займатися певною діяльністю;
особа має не погашену або не зняту в установленому законом порядку судимість, у тому числі за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг;
особу було звільнено на підставі пунктів 3, 4, 7, 8 частини першої статті 40 та статті 41 Кодексу законів про працю України;
особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців протягом одного року, що передує прийняттю рішення відповідним державним органом про застосування заходу впливу у вигляді:
- відкликання/анулювання всіх ліцензій у фінансової установи (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відкликання/анулювання ліцензії);
- відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації у фінансовій установі у разі встановлення порушень фінансовою установою законів та інших нормативно-правових актів, що регулюють діяльність з надання фінансових послуг (застосовується протягом п’яти років з дня прийняття рішення відповідним державним органом про відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації);
особа була керівником, головним бухгалтером або власником істотної участі у фінансовій установі не менше шести місяців, якщо таку фінансову установу в цей період або протягом одного року після цього було визнано банкрутом та/або піддано процедурі примусової ліквідації (застосовується протягом 10 років з дня визнання фінансової установи банкрутом або початку процедури примусової ліквідації);
наявність інформації, що особа включена до переліку осіб, пов’язаних із терористичною діяльністю або стосовно яких застосовано міжнародні санкції, в установленому законодавством порядку;
особа була керівником, головним бухгалтером або особою, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власником істотної участі та кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, щодо якого встановлено протягом останніх трьох років компетентними органами або судом порушення вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про запобігання корупції.
7. Документи подаються до органу ліцензування та отримуються від нього за вибором здобувача ліцензії у спосіб, визначений цими Ліцензійними умовами.
Документи для отримання ліцензії можуть бути подані до органу ліцензування за вибором здобувача ліцензії:
нарочно;
поштовим відправленням з описом вкладення;
в електронній формі.
8. Для отримання ліцензії здобувач ліцензії подає до органу ліцензування заяву за формою згідно з додатком 1.
У заяві про отримання ліцензії повинні міститися такі дані:
найменування, місцезнаходження, банківські реквізити, ідентифікаційний код заявника;
вид господарської діяльності, зазначений у частині другій статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", на провадження якого здобувач ліцензії має намір одержати ліцензію;
вид ліцензії, що має намір отримати заявник.
9. До заяви про отримання ліцензії додаються:
1) засвідчені копії установчих документів заявника;
2) оригінал або належним чином засвідчена копія витягу з відповідного банківського, судового або торгового реєстру щодо засновника (учасника) заявника, дата видачі якого не перевищує 90 календарних днів до дня подачі заяви про отримання ліцензії, якщо засновником (учасником) заявника є іноземна юридична особа;
3) оригінал або належним чином засвідчена копія документа, що підтверджує повноваження особи, яка підписала заяву про отримання ліцензії;
4) оригінал або належним чином засвідчена копія довідки про відсутність судимості в Україні та державі громадянства керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників здобувача ліцензії за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, яка не знята або не погашена в установленому законом порядку;
5) інформація про відсутність над здобувачем ліцензії прямо чи опосередковано контролю (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції") резидентів іноземних держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України, та інформація про те, що здобувач ліцензії не діє в інтересах таких осіб. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
6) інформація про те, що здобувач ліцензії та/або пов’язані з ним особи не належать до осіб, діяльність яких обмежена чи заборонена відповідно до Закону України "Про санкції". Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
7) інформація про те, що керівники, головний бухгалтер або особа, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власники істотної участі та кінцеві бенефіціарні власники здобувача ліцензії мають бездоганну ділову репутацію, що дає можливість зробити висновок про відсутність встановлених протягом останніх трьох років (якщо інший строк не встановлено спеціальним законом, що регулює діяльність суб’єкта первинного фінансового моніторингу) компетентними органами або судом порушень вимог законодавства про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, законодавства про фінансові послуги та законодавства про запобігання корупції, та не є громадянами держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або визнаної державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
8) інформація про те, що учасники (акціонери) здобувача ліцензії не є кінцевими бенефіціарними власниками резидента іноземної держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
9) інформація про те, що здобувач ліцензії не володіє прямо або опосередковано (через іншу фізичну чи юридичну особу) будь-якою часткою резидента іноземної держави, держави, визнаної згідно із законом державою-окупантом та/або державою-агресором по відношенню до України. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
10) інформація про те, що здобувач ліцензії не має серед учасників (засновників, акціонерів) юридичних осіб, зареєстрованих у державах (юрисдикціях), внесених до переліку держав (юрисдикцій), що не виконують чи неналежним чином виконують рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, сформованого в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України на основі висновків міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення, та оприлюдненого на офіційному веб-сайті Держфінмоніторингу. Така інформація подається в довільній формі з дотриманням вимог пункту 11 цих Ліцензійних умов;
11) інформація про структуру власності здобувача ліцензії, який є юридичною особою, та інформація про кінцевого бенефіціарного власника здобувача ліцензії, який є юридичною особою, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа: прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, країна громадянства, серія та номер паспорта громадянина України або паспортного документа іноземця, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), а також повне найменування та ідентифікаційний код (для резидента) засновника юридичної особи, в якому ця особа є кінцевим бенефіціарним власником, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
У разі відсутності у здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника, зокрема кінцевого бенефіціарного власника її засновника, якщо засновник — юридична особа, зазначається обґрунтована причина його відсутності.
Інформація про структуру власності здобувача ліцензії подається у формі схематичного зображення із довільним викладенням такої інформації про всіх осіб, які прямо або опосередковано володіють цією особою самостійно чи спільно з іншими особами або незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи.
У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії іноземних юридичних осіб та/або осіб, які не перебувають у громадянстві України і є громадянами (підданими) іншої держави або держав, трастів, інших подібних правових утворень, до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують належність цим особам, трасту та/або іншим подібним правовим утворенням корпоративних прав у цій юридичній особі.
У разі наявності у структурі власності здобувача ліцензії кінцевого бенефіціарного власника до схематичного зображення структури власності також мають додаватися офіційні документи, що підтверджують можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи (зокрема через ланцюг контролю/володіння).
На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються всі особи, які прямо або опосередковано володіють однією особою самостійно чи спільно з іншими особами (всі учасники юридичної особи та кожної особи у кожному ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи); всі особи, які незалежно від формального володіння мають можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи; розмір участі (відсоток корпоративних прав), який належить кожній фізичній та/або юридичній особі, кожному трасту та/або іншому подібному правовому утворенню в іншій юридичній особі, трасті або іншому подібному правовому утворенні.
На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії зазначаються щодо кожної:
фізичної особи — громадянина України — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), дата народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків або номер (та за наявності — серія) паспорта громадянина України або паспорта громадянина України для виїзду закордон (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті);
фізичної особи — іноземця та особи без громадянства — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності) англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна громадянства (підданства), а у разі, коли особа є громадянином (підданим) декількох країн, — всі країни її громадянства (підданства), дата народження. Якщо особа у звітному році була податковим резидентом країни, відмінної від країни свого громадянства (підданства), або якщо особа є громадянином (підданим) декількох країн, додатково зазначається країна, податковим резидентом якої була особа у звітному році;
юридичної особи України — повне найменування відповідно до установчих документів, ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром підприємств і організацій України;
іноземної юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення — повне найменування англійською мовою та його транслітерація українською мовою, країна заснування (утворення), країна реєстрації довірчого власника (за наявності), місцезнаходження, ідентифікаційний номер (у разі наявності), що нерезидент використовує під час подання податкових декларацій та інших податкових документів до податкових органів у країні, резидентом якої він є. Якщо за звичаями національної меншини, до якої належить особа, прізвище або по батькові не є складовими імені, зазначаються лише складові імені.
На схематичному зображенні структури власності здобувача ліцензії щодо кожного кінцевого бенефіціарного власника (за наявності) зазначається опис здійснення вирішального впливу кінцевого бенефіціарного власника на діяльність юридичної особи (прямий та/або непрямий).
У разі здійснення прямого вирішального впливу зазначається відсоток частки в статутному (складеному) капіталі юридичної особи або відсоток права голосу в юридичній особі (дані надаються у відсотках).
У разі здійснення непрямого вирішального впливу зазначається характер бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу).
Разом із відповідною заявою та підтвердними документами (у разі подання їх нарочно або надсилання поштовим відправленням) здобувач ліцензії подає до органу ліцензування два примірники опису документів (за формою, наведеною у додатку 2), на яких уповноваженою посадовою особою органу ліцензування робиться відмітка про дату прийняття документів і засвідчується своїм підписом із зазначенням прізвища, ініціалів, посади. Один примірник опису надсилається органом ліцензування здобувачу ліцензії (у разі подання здобувачем ліцензії документів до органу ліцензування нарочно — видається йому нарочно одразу після заповнення), а другий примірник опису залишається в органі ліцензування.
Забороняється вимагати копії документів та інформацію, що перебувають у володінні органу ліцензування або у володінні державних органів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління. За необхідності вони отримуються органом ліцензування в порядку інформаційної взаємодії, зокрема через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів.
10. Усі подані здобувачем ліцензії документи формуються в єдину ліцензійну справу.
Орган ліцензування після надходження від здобувача ліцензії заяви про отримання ліцензії формує єдину ліцензійну справу щодо цього суб’єкта (якщо орган ліцензування ще не має ліцензійної справи щодо відповідного суб’єкта господарювання).
Під час ведення ліцензійних справ орган ліцензування повинен дотримуватися вимог законодавства щодо захисту інформації з обмеженим доступом.
Зберігання ліцензійних справ в електронній формі та подання їх до архівних установ здійснюється відповідно до Закону України "Про електронні документи та електронний документообіг" та законодавства з питань документування управлінської діяльності.
У ліцензійній справі зберігаються:
документи, подані здобувачем ліцензії чи ліцензіатом до органу ліцензування відповідно до вимог Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та цих Ліцензійних умов (разом із конвертами);
завірені органом ліцензування копії (фотокопії) рішень стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
оригінали, копії (фотокопії) судових рішень, звернень правоохоронних органів, що надійшли до органу ліцензування стосовно здобувача ліцензії чи ліцензіата;
матеріали (документи або їх копії (фотокопії), завірені органом ліцензування) перевірок органом ліцензування додержання ліцензіатами вимог цих Ліцензійних умов (зокрема скарг, що стали підставою для проведення позапланових перевірок, повідомлень органом ліцензування ліцензіатів про проведення планових перевірок, актів, складених за результатами проведення таких перевірок, та розпоряджень про усунення порушень цих Ліцензійних умов);
оригінали судового рішення про витребування документів з ліцензійної справи, супровідні листи або документи, якими суд уповноважив осіб на їх одержання, фотокопії описів витребуваних документів;
інші документи, встановлені законом.
Ліцензійна справа зберігається протягом строку, визначеного законодавством.
Вилучення документів з ліцензійних справ здійснюється в порядку, передбаченому законом.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що вилучаються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються документи, визначені законом, на підставі яких було вилучено документи з ліцензійної справи.
Витребування документів з ліцензійних справ здійснюється на підставі судового рішення.
Орган ліцензування зобов’язаний зробити копії (фотокопії) документів, що витребовуються з ліцензійної справи, пронумерувати, прошити та завірити їх печаткою.
До ліцензійної справи долучаються судове рішення про витребування документів, супровідний лист або документ, яким суд уповноважив особу на їх одержання, та копія (фотокопії) до опису витребовуваних документів.
Оригінали витребовуваних документів надсилаються поштовим відправленням з описом вкладення до суду або передаються безпосередньо особі, уповноваженій судом на їх одержання.
Вилучення документів з ліцензійної справи не є підставою для відмови органом ліцензування у здійсненні передбачених Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" дій, крім випадку одержання органом ліцензування судового рішення про заборону їх вчинення.
11. Документи, що складаються здобувачем ліцензії або ліцензіатом відповідно до цих Ліцензійних умов, викладаються державною мовою та підписуються здобувачем ліцензії, ліцензіатом або особою, уповноваженою представляти юридичну особу у правовідносинах з третіми особами.
У разі оформлення документів, що складаються здобувачем ліцензії, ліцензіатом на паперовому носії, вони складаються за допомогою друкувальних засобів або оформлюються рукописним способом (друкованими літерами, чітко та розбірливо, виправлення не допускаються).
Сторінки багатосторінкових документів нумеруються, прошиваються, засвідчуються підписом уповноваженої особи та скріплюються печаткою (за наявності) здобувача ліцензії, ліцензіата.
Документи, що подаються в електронній формі, оформлюються згідно з вимогами законодавства у сфері електронного документообігу та електронних довірчих послуг. Орган ліцензування має передбачати можливість подання відповідних документів в електронній формі особами з інвалідністю.
Документи, видані відповідно до законодавства іноземної держави, повинні бути легалізовані (консульська легалізація чи проставлення апостиля) в установленому законодавством порядку, якщо інше не встановлено міжнародними договорами.
Документ, викладений іноземною мовою, повинен бути перекладений на державну мову із засвідченням вірності перекладу з однієї мови на іншу або підпису перекладача в установленому законодавством порядку.
12. Органу ліцензування забороняється вимагати додаткові документи, які не зазначені у цих Ліцензійних умовах.
13. Ліцензіат зобов’язаний повідомляти органу ліцензування про будь-які зміни даних, зазначені у документах ліцензіата, що зберігаються в ліцензійній справі, протягом одного місяця з дня, наступного за днем їх настання. Інформація про зміни даних надсилається у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронному вигляді) у довільній формі разом з документами або засвідченими в установленому порядку копіями, які підтверджують такі зміни.
14. Відповідальність за достовірність поданої інформації несе здобувач ліцензії, ліцензіат.
15. Повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії за формою згідно з додатком 3 надсилається ліцензіату у будь-який зручний для ліцензіата спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронній формі) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення.
16. Повідомлення про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії за формою згідно з додатком 4 надсилається здобувачу ліцензії у будь-який зручний для здобувача ліцензії спосіб (нарочно, поштовим відправленням або в електронній формі) протягом п’яти робочих днів з дня прийняття відповідного рішення. У рішенні про відмову у видачі ліцензії зазначаються перелік та опис підстав (обґрунтування) для прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії.
17. Ліцензіат зобов’язаний забезпечити отримання кореспонденції, зокрема тієї, що надсилається органом ліцензування та його територіальними органами, за своїм місцезнаходженням та повідомлень в електронній формі за адресою електронної пошти, зазначеною у заяві про отримання ліцензії.
18. Документи, подання яких для отримання ліцензії передбачено цими Ліцензійними умовами та які прийняті органом ліцензування до розгляду для видачі ліцензії, поверненню здобувачеві ліцензії не підлягають.
Додаток 1
до Ліцензійних умов
________________________________
(найменування органу ліцензування)
ЗАЯВА
про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор
Здобувач ліцензії _____________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)
________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,
________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)
Адреса електронної пошти ___________________________________
Прошу видати ліцензію з метою провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор відповідно до частини другої статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор", а саме ліцензію на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор.
Спосіб отримання повідомлення про прийняте рішення:
нарочно;
поштовим відправленням;
в електронній формі на адресу електронної пошти.
Достовірність наданої інформації підтверджую та ознайомлений, що подання недостовірних даних у документах, які додаються до цієї заяви, є підставою для відмови у видачі ліцензії та анулювання ліцензії.
______________________
(найменування посади здобувача ліцензії)
________________
(підпис)
_________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)
МП (за наявності)
____ ___________ 20__ р.
Дата і номер реєстрації заяви
___ __________ 20__ р. № _____
Додаток 2
до Ліцензійних умов
ОПИС
документів, що додаються до заяви про отримання ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор
Здобувач ліцензії _____________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)
________________________________________________________________
(місцезнаходження здобувача ліцензії,
________________________________________________________________
ідентифікаційний код здобувача ліцензії, банківські реквізити)
Дата і номер реєстрації заяви ___ ____________ 20__ р. № _________
Поряд-ковий номерНайменування документаКількість аркушів у документі
Прийняв ________________
(кількість документів цифрами і словами)
__________________
(підпис відповідальної особи)
__________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)
___ __________ 20__ р.
_______________________
(найменування посади здобувача ліцензії)
________________
(підпис)
________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)
МП (за наявності)
___ __________ 20__ р.
Додаток 3
до Ліцензійних умов
ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття рішення про видачу ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор
______________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)
Відповідно до статті 48 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 300, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
_______________ року прийнято рішення №_________ про видачу ліцензії
________________________________________________________________ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор")
________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України "Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор")
Ліцензія видається Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей після отримання документа, що підтверджує внесення плати за перший рік дії ліцензії згідно із Законом України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор".
Плата за ліцензію ____________________________________________
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України "Про державне
регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор")
становить ____________________________________________ гривень та вноситься заявником на рахунок Казначейства за кодом класифікації доходів бюджету ____________________________ не пізніше десяти робочих днів з дня отримання заявником від Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей даного повідомлення про прийняття рішення про видачу ліцензії.
Документом, що підтверджує внесення плати за ліцензію, є будь-який документ, що відповідно до законодавства підтверджує оплату.
______________________
(підпис відповідальної особи)
__________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)
___ __________ 20__ р.
Додаток 4
до Ліцензійних умов
ПОВІДОМЛЕННЯ
про прийняття рішення про відмову у видачі ліцензії на провадження діяльності з надання послуг у сфері азартних ігор
__________________________________________________
(найменування здобувача ліцензії)
Відповідно до статті 48 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" та
Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 31 березня 2021 р. № 300, Комісія з регулювання азартних ігор та лотерей повідомляє:
__________ року прийнято рішення № ______ про відмову у видачі ліцензії
________________________________________________________________ (найменування виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню відповідно до статті 2 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор")
________________________________________________________________.
(вид ліцензії відповідно до статті 44 Закону України "Про державне регулювання
діяльності щодо організації та проведення азартних ігор")
Підставами для відмови у видачі ліцензії є:
недостовірність даних у документах, поданих заявником для отримання ліцензії, _______________________________________________
________________________________________________________________;
встановлення невідповідності заявника вимогам зазначеного Закону та/або ліцензійним умовам для виду ліцензії, зазначеного в заяві про видачу ліцензії, __________________________________________________
________________________________________________________________;
наявність у керівників, головного бухгалтера або особи, на яку покладено обов’язок ведення бухгалтерського обліку, власників істотної участі та кінцевих бенефіціарних власників заявника судимості за злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини у сфері службової діяльності та професійної діяльності, пов’язаної з наданням публічних послуг, що не знята і не погашена в установленому законом порядку, _________________
________________________________________________________________;
неможливість встановлення за результатами перевірки документів, поданих заявником із заявою про отримання ліцензії, джерел і походження коштів, використаних для фінансування або формування статутного (складеного) капіталу заявника або осіб, які є засновниками (учасниками) заявника, _______________________________________________________
________________________________________________________________;
________________________________________________________________;
встановлення факту контролю за діяльністю ліцензіата у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про захист економічної конкуренції", резидентами держав, що здійснюють збройну агресію проти України (у значенні, наведеному в статті 1 Закону України "Про оборону України") та/або дії яких створюють умови для виникнення воєнного конфлікту та застосування воєнної сили проти України _________________
________________________________________________________________.
Повідомляємо, що відповідно до частини другої статті 50 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" рішення Комісії з регулювання азартних ігор та лотерей про відмову у видачі ліцензії може бути оскаржено до суду.
_____________________
(найменування посади)
_____________________
(підпис відповідальної особи)
_________________
(ініціали/ініціал власного імені, прізвище)
___ ___________ 20__ р.
Джерело інформації: http://www.kmu.gov.ua
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 31 березня 2021 р. № 300
Київ
Про затвердження Ліцензійних умов провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор
Відповідно до частини третьої статті 45 та частини першої статті 47 Закону України "Про державне регулювання діяльності щодо організації та проведення азартних ігор" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Ліцензійні умови провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор, що додаються.
2. Установити, що до впровадження електронної взаємодії відповідних реєстрів із Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань відповідно до Положення про електронну взаємодію державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 8 вересня 2016 р. № 606 "Деякі питання електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 73, ст. 2455), та Порядку організації електронної інформаційної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 р. № 357 "Деякі питання організації електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів" (Офіційний вісник України, 2018 р., № 41, ст. 1450), під час ліцензування господарської діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор прийняття рішень Комісією з регулювання азартних ігор та лотерей, видача ліцензій, залишення документів, поданих для отримання ліцензій, без розгляду, відмова у видачі ліцензії, анулювання ліцензії здійснюються без використання програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб — підприємців та громадських формувань шляхом розміщення на веб-сайті зазначеної Комісії інформації про прийняті рішення, зокрема щодо наявності у суб’єкта господарювання права на провадження визначеного ним виду діяльності, що підлягає ліцензуванню.
Прем’єр-міністр України Д. ШМИГАЛЬ
Інд. 67
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 березня 2021 р. № 300
ЛІЦЕНЗІЙНІ УМОВИ
провадження діяльності з надання послуг у сфері організації та проведення азартних ігор

30 днiв передплати безкоштовно!