• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про Державний бюджет України на 2002 рік

Верховна Рада України  | Закон, Бюджет від 20.12.2001 № 2905-III
Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про Державний бюджет України на 2002 рік
( Відомості Верховної Ради (ВВР), 2002, N 12-13, ст.92 )
I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Установити доходи Державного бюджету України на 2002 рік у сумі - 45.390.509,5 тис. гривень, у тому числі доходи загального фонду Державного бюджету України - у сумі 36.880.511,5 тис. гривень та доходи спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 8.509.998,0 тис. гривень, згідно з додатком N 1 до цього Закону.
Затвердити видатки Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 49.573.467,3 тис. гривень, у тому числі видатки загального фонду Державного бюджету України - у сумі 39.788.314,9 тис. гривень та видатки спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 9.785.152,4 тис. гривень.
Установити граничний розмір дефіциту Державного бюджету України на 2002 рік у сумі 4.182.957,8 тис. гривень, у тому числі граничний розмір дефіциту загального фонду Державного бюджету України - у сумі 2.907.803,4 тис. гривень та граничний розмір дефіциту спеціального фонду Державного бюджету України - у сумі 1.275.154,4 тис. гривень, згідно з додатком N 2 до цього Закону.
II. ДОХОДИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 2. Установити, що до доходів загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:
1) 98,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності, 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням у місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону);
2) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за користування водами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення;
4) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
5) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні товарів, що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим, та 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
6) акцизний збір з ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів);
7) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності, крім плати за ліцензії, що видаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, виконавчими органами місцевих рад та місцевими органами виконавчої влади, та плати за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
8) кошти, отримані за вчинення консульських дій на території України, та 90 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
9) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них);
10) рентна плата за нафту та природний газ, що видобуваються в Україні;
11) надходження від розміщення в установах банків тимчасово вільних бюджетних коштів, які обліковуються на рахунках Державного казначейства України;
12) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
13) адміністративні штрафи (крім адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими органами відповідних рад та створеними відповідно до закону адміністративними комісіями);
14) кошти від реалізації майна, конфіскованого за рішенням суду, скарбів, майна, одержаного державою в порядку спадкоємства чи дарування, безхазяйного майна, валютних цінностей, що пересилаються в міжнародних поштових відправленнях із порушенням норм актів Всесвітнього поштового союзу, невручених міжнародних та внутрішніх поштових відправлень, майна з обмеженим терміном зберігання, майна, вилученого для забезпечення сплати штрафів або з метою відшкодування належних державному бюджету платежів, із наступним відшкодуванням із державного бюджету витрат, пов'язаних із зберіганням, транспортуванням, експертною оцінкою, сертифікацією, розпорядженням зазначеним майном за рахунок надходження зазначених коштів;
15) кошти, що надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160, ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання;
16) 80 відсотків коштів, отриманих бюджетними установами та організаціями за здані у вигляді брухту і відходів золото, платину, метали платинової групи, дорогоцінне каміння, та 50 відсотків коштів - за здане у вигляді брухту і відходів срібло;
17) 20 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
18) 10 відсотків портового (адміністративного) збору;
19) відрахування від сум перевищення розрахункової величини фонду оплати праці на підприємствах-монополістах;
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в обсягах, визначених у додатку N 1 до цього Закону;
21) до розмежування земель державної та комунальної власності 10 відсотків надходжень від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності;
22) відрахування від плати за транзит природного газу через територію України;
23) відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами;
24) відрахування від плати за транспортування аміаку через територію України аміакопроводом;
25) надходження коштів з рахунків виборчих фондів;
26) інші доходи, що підлягають зарахуванню до Державного бюджету України згідно із статтею 29 Бюджетного кодексу України.
Стаття 3. Установити, що нафтогазодобувні підприємства (крім державного акціонерного товариства "Чорноморнафтогаз") вносять до Державного бюджету України у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, рентну плату за природний газ у розмірі 28,9 гривні за 1000 куб. метрів та за нафту - у розмірі 52,02 гривні за 1 тонну.
Стаття 4. Установити, що суб'єкти підприємницької діяльності, які здійснюють транспортування трубопровідним транспортом територією України природного газу, нафти та аміаку, вносять до Державного бюджету України:
відрахування від плати за транзит природного газу в розмірі 1,67 гривні за 1000 куб. метрів газу на кожні 100 кілометрів відстані;
відрахування від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами в розмірі, еквівалентному 0,685 долара США за 1 тонну нафти, що транспортується;
відрахування від плати за транзит аміаку в розмірі, еквівалентному 0,3 долара США за 1 тонну на кожні 100 кілометрів відстані.
Сплата зазначених платежів здійснюється щодекадно (15, 25 числа поточного місяця, 5 числа наступного місяця), виходячи з обсягів природного газу, нафти, аміаку, що транспортуються територією України, у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у національній валюті України за офіційним курсом гривні до долара США, встановленим Національним банком України на день, що передує дню сплати платежу.
Розрахунки з відрахувань від плати за транзит природного газу, аміаку через територію України та відрахувань від надходжень за транспортування нафти магістральними нафтопроводами подаються до органів стягнення щомісячно до 20 числа місяця, наступного за звітним.
Сума відрахувань, яка була нарахована за звітний період і не була внесена в установлений термін (до 25 числа місяця, наступного за звітним), сплачується до Державного бюджету України із нарахуванням пені з розрахунку 120 відсотків річних облікової ставки Національного банку України від сум недоплати, розрахованої за кожний день прострочення платежу, починаючи з наступного дня після настання терміну платежу і по день сплати включно.
Стаття 5. Установити, що Національний банк України у 2002 році вносить перевищення кошторисних доходів над кошторисними видатками Національного банку України до Державного бюджету України в сумі не менш як 200.000 тис. гривень. Зазначені кошти спрямовуються на технічне переоснащення вугледобувних шахт (160.000 тис. гривень), забезпечення інвалідів протезно-ортопедичними виробами (35.000 тис. гривень), санаторно-курортне оздоровлення інвалідів (5.000 тис. гривень).
Стаття 6. Надати право органам державної податкової служби України зараховувати належні до відшкодування суми податку на додану вартість платникам, яким відповідно до закону реструктуризовано заборгованість по цьому податку та інших реструктуризованих сумах податків, що належать державному бюджету, та/або надано відстрочку/розстрочку по сплаті цих податків у рахунок зменшення реструктуризованих та/або відстрочених (розстрочених) сум зазначених податків незалежно від визначеного законом терміну їх реструктуризації та/або відстрочки (розстрочки).
Стаття 7. Встановити, що до 1 січня 2003 року:
в разі вивезення (експорту) товарів (робіт, послуг) за межі митної території України шляхом бартерних (товарообмінних) операцій сума податку на додану вартість, сплачена (нарахована) у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг), не відноситься на збільшення податкового кредиту, а включається до складу валових витрат виробництва (обігу) платника податку;
зберігається існуючий порядок сплати податку на додану вартість (продовжується дія пункту 11.15 статті 11 Закону України "Про податок на додану вартість" до 1 січня 2003 року) за операціями з надання послуг, пов'язаних із перевезенням (переміщенням) пасажирів та вантажів транзитом через територію і порти України;
для цілей оподаткування амортизація на основні фонди II та III груп, які виведені з експлуатації, не нараховується.
Стаття 8. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині доходів є:
1) 1,5 відсотка податку на прибуток підприємств (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);
2) збір за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету;
3) 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
4) 50 відсотків акцизного збору з ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
5) 10 відсотків коштів, отриманих за вчинення консульських дій за межами України;
6) 50 відсотків ввізного мита з нафтопродуктів і транспортних засобів та шин до них;
7) надходження коштів від збору на розвиток виноградарства, садівництва і хмелярства;
8) платежі, пов'язані з перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України, відповідно до укладеної 28 травня 1997 року Угоди між Урядом України і Урядом Російської Федерації про взаємні розрахунки, пов'язані з поділом Чорноморського флоту та перебуванням Чорноморського флоту Російської Федерації на території України;
9) кошти, що надійдуть в рахунок відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва;
10) надходження коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань;
11) збори на обов'язкове пенсійне страхування, що відповідно до закону сплачуються при здійсненні операцій з купівлі-продажу валют, торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння та при відчуженні легкових автомобілів, з виробництва та імпорту тютюнових виробів, з операцій купівлі-продажу нерухомого майна, з надання послуг стільникового рухомого зв'язку (додаткові збори на виплату пенсій) у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України;
12) кошти, що надійдуть від рекламодавців алкогольних напоїв і тютюнових виробів;
13) 80 відсотків надходжень до Державного спеціалізованого фонду фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях;
14) 90 відсотків портового (адміністративного) збору;
15) надходження до страхового фонду безпеки авіації;
16) відсотки за користування державним пільговим кредитом, наданим індивідуальним сільським забудовникам;
17) відсотки за користування пільговим довгостроковим державним кредитом, наданим молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;
18) власні надходження бюджетних установ, які утримуються за рахунок коштів державного бюджету;
19) надходження від реалізації матеріальних цінностей державного резерву;
20) надходження від реалізації розброньованих матеріальних цінностей мобілізаційного резерву понад обсяги, визначені додатком N 1 до цього Закону;
21) надходження від секретаріату ООН за участь українського контингенту в миротворчих операціях;
22) надходження до Фонду України соціального захисту інвалідів;
23) 30 відсотків збору за забруднення навколишнього природного середовища;
24) надходження від зборів за дії, пов'язані з охороною інтелектуальної власності, та від продажу контрольних марок для маркування примірників аудіовізуальних творів і фонограм;
25) надходження від Російської Федерації по міжурядових угодах від 16 березня 2000 року про участь Російської Федерації у розвитку соціально-економічної сфери міста Севастополя та інших населених пунктів, в яких дислокуються військові формування Чорноморського флоту Російської Федерації, та про порядок розрахунків у зв'язку з реалізацією військовослужбовцями Чорноморського флоту Російської Федерації на території України і членами їх сімей - громадянами Російської Федерації рівних з громадянами України прав на навчання у навчальних закладах загальної освіти, початкової, середньої та вищої професійної освіти, на прийом у дитячі дошкільні установи, а також на охорону здоров'я та інші види соціального обслуговування.
III. ДЕРЖАВНИЙ БОРГ ТА ФІНАНСУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 9. Установити на 31 грудня 2002 року граничний розмір державного внутрішнього боргу України в сумі 12.790.158,1 тис. гривень та в сумі 1.317.121,1 тис. доларів США, граничний розмір державного зовнішнього боргу України - в сумі, еквівалентній 7.993.079,7 тис. доларів США.
Стаття 10. Установити, що державні внутрішні й зовнішні запозичення здійснюються в межах загального обсягу встановлених граничних розмірів державного внутрішнього боргу України та державного зовнішнього боргу України. У разі надходження коштів із внутрішніх або зовнішніх джерел державного запозичення у неповному обсязі допускається зменшення (збільшення) граничного розміру державного внутрішнього боргу України за рахунок відповідного збільшення (зменшення) граничного розміру державного зовнішнього боргу України.
Стаття 11. Заборонити надавати державні гарантії при одержанні кредитів суб'єктами підприємницької діяльності, крім кредитів, які надаються міжнародними фінансовими організаціями або на умовах співфінансування разом із міжнародними фінансовими організаціями, а також повернення яких передбачається здійснювати за рахунок коштів державного бюджету за погодженням з Верховною Радою України.
Суб'єкти підприємницької діяльності - позичальники іноземних кредитів, щодо яких прийняте рішення про надання державних гарантій, при отриманні таких гарантій зобов'язані подати зустрічні, безвідзивні та безумовні гарантії банків, фінансові показники яких відповідають вимогам, визначеним Національним банком України, або оформити заставу майна та сплачують до державного бюджету плату за їх отримання, розмір якої встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Стаття 12. З метою ефективного управління державним боргом надати Міністерству фінансів України право здійснювати достроковий викуп боргових зобов'язань держави в межах коштів, передбачених у державному бюджеті на погашення та обслуговування державного боргу.
Стаття 13. Кредитні угоди та інші документи, згідно з якими Україна здійснює запозичення відповідно до статті 9 цього Закону, набирають чинності з моменту їх підписання.
Кабінет Міністрів України має право брати зобов'язання, які випливають із вказаних у частині першій цієї статті документів, у тому числі щодо відмови від суверенного імунітету в можливих судових справах, пов'язаних із поверненням позик та звільненням платежів згідно з угодами від будь-яких комісій, податків та інших обов'язкових платежів, протягом дії кредитної угоди.
Стаття 14. Установити, що до надходжень фінансування загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік належать:
1) надходження в результаті здійснення державних внутрішніх та державних зовнішніх запозичень;
2) 97 відсотків коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;
3) 97 відсотків коштів, одержаних від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
4) 97 відсотків коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки до об'єктів групи Ж (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств.
Стаття 15. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині фінансування є:
1) позики, що залучаються державою від міжнародних та іноземних організацій з метою їх подальшого рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку;
2) надходження, які виникають в результаті прийняття боргових зобов'язань у разі вступу в силу державних гарантій;
3) 3 відсотки коштів, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, фінансування яких здійснювалося виключно за рахунок державних капітальних вкладень;
4) 3 відсотки коштів від приватизації державного майна (крім об'єктів, для яких передбачено окремий розподіл коштів відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки) та інших надходжень, безпосередньо пов'язаних з процесом приватизації та кредитуванням підприємств;
5) 3 відсотки коштів, одержаних від продажу об'єктів приватизації, в тому числі віднесених до об'єктів групи Ж відповідно до пункту 5 Державної програми приватизації на 2000-2002 роки (крім об'єктів незавершеного будівництва), що виділяються з балансів підприємств;
6) кошти, що надійдуть від приватизації об'єктів незавершеного будівництва, що споруджувались відповідно до Чорнобильської будівельної програми;
7) кошти, що надійдуть внаслідок продажу акцій відкритих акціонерних товариств за переліком, визначеним Кабінетом Міністрів України, для ліквідації наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова;
8) кошти, які надійдуть від приватизації підприємств, що належать до сфери управління Міністерства оборони України;
9) кошти, отримані від розміщення облігацій внутрішньої державної позики, випущених з метою створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів.
Стаття 16. Установити, що кошти, отримані згідно з пунктом 8 статті 8 цього Закону, спрямовуються на погашення державного боргу України перед Російською Федерацією відповідно до укладеної міжурядової угоди.
IV. ВИДАТКИ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ УКРАЇНИ
Стаття 17. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів Державного бюджету України на 2002 рік в розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком N 3 до цього Закону.
Перерозподіл видатків у межах загального обсягу головного розпорядника коштів, що призводить до зміни затверджених бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах, здійснюється лише за погодженням із Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. В процесі виконання державного бюджету у виняткових випадках за обгрунтованим поданням головного розпорядника коштів Міністерство фінансів України здійснює перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах загального обсягу його бюджетних призначень по загальному фонду державного бюджету.
Забороняється збільшення бюджетних призначень по загальному та спеціальному фондах Державного бюджету України на:
оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;
капітальні видатки за рахунок зменшення бюджетних призначень на поточні видатки.
Порядок передачі бюджетних повноважень від одного головного розпорядника іншому, крім призначень резервного фонду Державного бюджету України, здійснюється відповідно до частини п'ятої статті 23 Бюджетного кодексу України.
Бюджетні зобов'язання приймаються розпорядниками коштів в обсягах, що не перевищують суми бюджетних призначень, визначених цією статтею.
Органи Державного казначейства України здійснюють облік зобов'язань розпорядників коштів Державного бюджету України та відображають їх у звітності про виконання Державного бюджету України.
Стаття 18. Видатки, пов'язані з утриманням працівників дипломатичних представництв та консульських установ України за кордоном, незалежно від їх відомчої підпорядкованості, провадяться виключно через Міністерство закордонних справ України.
Стаття 19. Установити, що у 2002 році виплата щорічної разової допомоги відповідно до Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" здійснюється у таких розмірах: інвалідам війни I групи - 150 гривень, інвалідам війни II групи - 120 гривень, інвалідам війни III групи - 100 гривень, учасникам бойових дій - 80 гривень, особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 55 гривень, членам сімей загиблих та дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій і учасників війни, визнаних за життя інвалідами, - 40 гривень.
Стаття 20. Запровадити на 2002 рік мораторій на вступ до міжнародних організацій і приєднання до міжнародних угод, умови членства в яких передбачають сплату внесків або здійснення будь-яких інших виплат за рахунок коштів державного бюджету понад обсяги, визначені на цю мету у додатку N 3 до цього Закону.
Стаття 21. Затвердити такий перелік захищених статей видатків загального фонду Державного бюджету України на 2002 рік за економічною структурою видатків:
оплата праці працівників бюджетних установ (код 1110);
нарахування на заробітну плату (код 1120);
придбання медикаментів та перев'язувальних матеріалів (код 1132);
забезпечення продуктами харчування (код 1133);
виплата процентів за державним боргом (код 1200);
трансферти населенню (код 1340);
трансферти місцевим бюджетам (код 1320).
Стаття 22. Установити, що кошти у сумі 148.900 тис. гривень, які надійдуть до державного бюджету від відкритого акціонерного товариства "Укртелеком" в рахунок погашення заборгованості по перерахуванню дивідендів на акції цього товариства, які є у державній власності, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на погашення заборгованості з пільг населенню за послуги зв'язку та заборгованості з оплати послуг зв'язку Міністерства оборони України, Міністерства внутрішніх справ України, Служби безпеки України, Державного департаменту України з питань виконання покарань, Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи. Порядок погашення такої заборгованості визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету.
Стаття 23. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету до 15 березня 2002 року затвердити перелік об'єктів та обсяги їх фінансування за рахунок державних централізованих капітальних вкладень на суму 490.000 тис. гривень з урахуванням пропозицій комітетів Верховної Ради України.
Стаття 24. Установити, що кошти, які надійдуть від Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в рахунок погашення заборгованості перед Міністерством оборони України за Угодою між Кабінетом Міністрів України та Урядом Російської Федерації про передачу з України до Російської Федерації важких бомбардувальників ТУ-160 та ТУ-95МС, крилатих ракет повітряного базування великої дальності та обладнання, зараховуються до загального фонду Державного бюджету України і використовуються на розрахунки Міністерства оборони України за спожиті енергоносії та житлово-комунальні послуги.
Стаття 25. Встановити, що відшкодування відповідно до закону шкоди, завданої громадянинові незаконними діями органів дізнання, попереднього (досудового) слідства, прокуратури, а також судів, у 2002 році здійснюється із Державного бюджету України у такому порядку:
за приписом виконавчої служби України Національний банк України в терміни, визначені в приписі або відповідному рішенні суду, списує на користь зазначеної фізичної особи встановлену до відшкодування суму коштів із загального рахунку доходів Державного бюджету України;
відшкодовану суму Національний банк України обліковує на окремому субрахунку видатків Єдиного рахунку видатків Державного казначейства України по кожній відшкодованій сумі та наростаючим підсумком.
Порядок обліку коштів у Державному казначействі України встановлюється Кабінетом Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету. По коштах, відшкодованих державою, ведеться звітність по місяцях та наростаючим підсумком за рік у розрізі головних розпорядників та розпорядників бюджетних коштів.
У разі невідшкодування або невчасного відшкодування Національним банком України коштів з Державного бюджету України за приписом виконавчої служби Національним банком України сплачується штраф у розмірі 1 відсотка суми, що підлягає відшкодуванню, за кожний день прострочення.
Штраф сплачується за рахунок доходів Національного банку України і зараховується до Державного бюджету України.
Кошти, відшкодовані державою з Державного бюджету України внаслідок неправомірних дій органів влади або їх посадових осіб, кваліфікуються як збитки, завдані Державному бюджету України.
Стаття 26. Кабінету Міністрів України здійснити розподіл в розрізі Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя обсягів поставок інсулінів для хворих на цукровий діабет, лікарських засобів для лікування онкологічних хворих та хворих на туберкульоз, імунобіологічних препаратів для захисту населення від інфекційних хвороб за рахунок централізованих закупівель і забезпечити у повному обсязі проведення видатків, затверджених на цю мету у Державному бюджеті України на 2002 рік.
Стаття 27. Встановити, що бюджетні призначення, передбачені на 2002 рік Державному комітету інформаційної політики і радіомовлення України на підтримку періодичних видань, спрямовуються виключно на підтримку дитячих періодичних видань та газети "Кримська світлиця".
Стаття 28. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків Державного фонду охорони навколишнього природного середовища врахувати виділення коштів у сумі 8.800 тис. гривень на виконання заходів, визначених на 2002 рік Законом України "Про затвердження Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського та Чорного морів".
Стаття 29. Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету затвердити розподіл бюджетних призначень на погашення заборгованості із соціальних виплат громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, в розрізі бюджетних програм.
Стаття 30. Кабінету Міністрів України при розподілі видатків на розвиток мінерально-сировинної бази, що формуються за рахунок збору за геологорозвідувальні роботи, виконані за рахунок державного бюджету, врахувати виділення 35.000 тис. гривень на буріння артезіанських свердловин.
Стаття 31. Установити, що джерелами формування спеціального фонду Державного бюджету України на 2002 рік у частині кредитування є:
1) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України індивідуальним сільським забудовникам;
2) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла;
3) повернення бюджетних позичок, наданих на закупівлю сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років;
4) повернення коштів в частині відшкодування вартості сільськогосподарської техніки, переданої суб'єктам господарювання на умовах фінансового лізингу;
5) кошти, що надійдуть в рахунок погашення заборгованості за кредитами, залученими державою або під державні гарантії і наданими для закупівлі сільськогосподарської техніки іноземного виробництва, переданої сільгосптоваровиробникам та іншим суб'єктам господарювання. Порядок зарахування цих коштів до державного бюджету встановлюється Кабінетом Міністрів України;
6) повернення кредитів, наданих з Державного бюджету України селянським (фермерським) господарствам;
7) повернення позичок, наданих Державним інноваційним фондом за рахунок коштів державного бюджету з моменту його включення до державного бюджету підприємствам і організаціям для виконання ними інноваційних проектів.
Стаття 32. Установити, що у 2002 році кошти, отримані до спеціального фонду Державного бюджету України згідно з окремими пунктами статей 8, 15 та 31 цього Закону, спрямовуються відповідно на:
1) субвенцію на будівництво та придбання житла для військовослужбовців, учасників бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членів сімей військовослужбовців, які загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовців, звільнених у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 8 цього Закону);
2) проведення геологорозвідувальних робіт, що фінансуються за рахунок відрахувань видобувних підприємств (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 8 цього Закону);
3) розвиток мережі і утримання відповідно до закону автомобільних доріг загального користування (за рахунок коштів, визначених пунктами 3, 4, 6 статті 8 цього Закону);
4) виплати, пов'язані з функціонуванням консульських установ (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 8 цього Закону);
5) закладення і догляд за молодими садами, виноградниками і ягідниками та хмелем (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 8 цього Закону);
6) освоєння нових земель, підвищення родючості грунтів і продуктивності земель лісового фонду, поліпшення угідь та охорони земель (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 8 цього Закону);
7) потреби Збройних Сил України та інших утворених відповідно до законів України військових формувань відповідно до кошторисів, затверджених у встановленому порядку (відповідно за рахунок джерел, визначених пунктом 10 статті 8 цього Закону, та 98 відсотків надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);
8) виробництво і розповсюдження соціальної рекламної інформації про шкоду тютюнопаління та вживання алкогольних напоїв (за рахунок джерел, визначених пунктом 12 статті 8 цього Закону);
9) забезпечення діяльності цивільної авіації в Україні і участь України у міжнародних авіаційних організаціях та утримання Департаменту авіаційного транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 13 статті 8 цього Закону);
10) морську і річкову транспортну діяльність та участь України у міжнародних організаціях морського і річкового транспорту та утримання Департаменту морського і річкового транспорту Міністерства транспорту України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, крім частини цих надходжень, що надходять від риболовних портів);
11) участь у міжнародних морських риболовних організаціях, що забезпечується Департаментом рибного господарства Міністерства агропромислової політики України (за рахунок джерел, визначених пунктом 14 статті 8 цього Закону, в частині, що надходять від риболовних портів);
12) заходи з підтримання належного рівня безпеки польотів, авіаційної безпеки і забезпечення пошукових та авіаційно-рятувальних робіт (за рахунок джерел, визначених пунктом 15 статті 8 цього Закону);
13) надання державного пільгового кредиту індивідуальним сільським забудовникам (за рахунок джерел, визначених пунктом 16 статті 8 та пунктом 1 статті 31 цього Закону);
14) надання пільгового довгострокового державного кредиту молодим сім'ям та одиноким молодим громадянам на будівництво (реконструкцію) житла (за рахунок джерел, визначених пунктом 17 статті 8 та пунктом 2 статті 31 цього Закону);
15) заходи, пов'язані з організацією надання послуг, реалізації продукції та виконання робіт бюджетними установами та організаціями, та інші заходи з утримання цих установ та організацій згідно із законодавством (за рахунок джерел, визначених пунктом 18 статті 8 цього Закону);
16) виплату пенсій, призначених за різними пенсійними програмами (за рахунок джерел, визначених пунктом 11 статті 8 цього Закону);
17) накопичення (приріст) матеріальних цінностей державного матеріального резерву (за рахунок джерел, визначених пунктами 19, 20 статті 8 цього Закону);
18) участь у міжнародних миротворчих операціях (за рахунок джерел, визначених пунктом 21 статті 8 цього Закону);
19) програми і заходи щодо соціального захисту інвалідів (за рахунок джерел, визначених пунктом 22 статті 8 цього Закону);
20) заходи, пов'язані з охороною навколишнього природного середовища (за рахунок джерел, визначених пунктом 23 статті 8 цього Закону);
21) рекредитування або надання трансфертів для впровадження проектів розвитку (за рахунок джерел, визначених пунктом 1 статті 15 цього Закону);
22) надання бюджетних позичок внаслідок погашення державою гарантійних зобов'язань у разі невиконання юридичними особами своїх зобов'язань щодо погашення та обслуговування кредитів, залучених під державні гарантії (за рахунок джерел, визначених пунктом 2 статті 15 цього Закону);
23) заходи, пов'язані з проведенням приватизації державного майна відповідно до Державної програми приватизації на 2000-2002 роки (за рахунок джерел, визначених пунктами 3, 4 та 5 статті 15 цього Закону; 10 відсотків надходжень, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону; 25 відсотків надходжень, визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону; 2 відсотки надходжень, визначених пунктом 8 статті 15 цього Закону);
24) державні капітальні вкладення на пускових об'єктах Чорнобильської будівельної програми (за рахунок 90 відсотків джерел, визначених пунктом 6 статті 15 цього Закону);
25) ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах міста Харкова (за рахунок 75 відсотків джерел, визначених пунктом 7 статті 15 цього Закону);
26) заходи, пов'язані з погашенням заборгованостей по закупівлі сільськогосподарської продукції за державним замовленням (контрактом) 1994-1997 років та формуванням державного насіннєвого страхового фонду (за рахунок джерел, визначених пунктом 3 статті 31 цього Закону);
27) придбання сільськогосподарської техніки на умовах фінансового лізингу та заходи по операціях фінансового лізингу (за рахунок джерел, визначених пунктами 4 та 5 статті 31 цього Закону);
28) надання кредитів селянським (фермерським) господарствам (за рахунок джерел, визначених пунктом 6 статті 31 цього Закону);
29) фінансову підтримку інноваційної діяльності суб'єктів підприємництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 7 статті 31 цього Закону);
30) заходи, пов'язані з правовою охороною інтелектуальної власності, виробництвом контрольних марок та організацією процесу їх реалізації (за рахунок джерел, визначених пунктом 24 статті 8 цього Закону);
31) часткову компенсацію вартості сільськогосподарської техніки вітчизняного виробництва (за рахунок джерел, визначених пунктом 5 статті 31 цього Закону);
32) створення потужностей з переробки брухту та відходів дорогоцінних металів (за рахунок джерел, визначених пунктом 9 статті 15 цього Закону);
33) соціально-економічний розвиток м. Севастополя (за рахунок джерел, визначених пунктом 25 статті 8 цього Закону).
V. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ УКРАЇНИ ТА МІСЦЕВИМИ БЮДЖЕТАМИ
Стаття 33. Установити, що до доходів загального фонду місцевих бюджетів у 2002 році належать:
1) єдиний податок для суб'єктів малого підприємництва (крім частини єдиного податку для суб'єктів малого підприємництва, що зараховується до Пенсійного фонду України, та відрахувань на обов'язкове соціальне страхування);
2) до бюджету міста Києва 50 відсотків податку на прибуток підприємств, що сплачується платниками за місцезнаходженням в місті Києві, після проведення відрахувань відповідно до пункту 1 статті 8 цього Закону (крім податку на прибуток підприємств комунальної власності);
3) до бюджету Автономної Республіки Крим акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів), що сплачується платниками за місцезнаходженням в Автономній Республіці Крим;
4) плата за ліцензії на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами;
5) дотації та субвенції з Державного бюджету України, крім визначених статтею 43 цього Закону;
6) доходи, що підлягають зарахуванню до загального фонду місцевих бюджетів згідно із статтями 64, 66, 69 Бюджетного кодексу України.
Податок на прибуток підприємств комунальної власності, засновником яких є обласні, районні, міські, селищні та сільські ради, зараховується до відповідних обласних, районних, міських, селищних та сільських бюджетів.
Фіксований податок на доходи від підприємницької діяльності зараховується до відповідних місцевих бюджетів у порядку, визначеному Бюджетним кодексом України для прибуткового податку з громадян.
Стаття 34. Затвердити на 2002 рік обсяги міжбюджетних трансфертів згідно з додатками N 4, N 5 та N 6 до цього Закону:
1) дотацію вирівнювання з державного бюджету обласним бюджетам, бюджету міста Севастополя, бюджетам районів та бюджетам міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення - у сумі 4.252.782,8 тис. гривень;
2) кошти, що передаються до Державного бюджету України з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районних бюджетів та Київського міського бюджету, - у сумі 3.091.047,8 тис. гривень;
3) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на виплату допомоги сім'ям з дітьми, інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам - у сумі 1.076.743,4 тис. гривень;
4) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату електроенергії, природного газу, послуг тепло-, водопостачання і водовідведення та послуг зв'язку - у сумі 2.295.000 тис. гривень;
5) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг та субсидій населенню на оплату твердого та рідкого пічного побутового палива, скрапленого газу, квартирної плати, вивозу сміття та побутових відходів - у сумі 634.510 тис. гривень;
6) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг ветеранам війни і праці (крім пільг на оплату електроенергії, природного і скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, житлово-комунальних послуг та послуг зв'язку) та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян - у сумі 285.382,4 тис. гривень;
7) субвенцію з державного бюджету місцевим бюджетам на будівництво та придбання житла військовослужбовцям, учасникам бойових дій в Афганістані та воєнних конфліктів у зарубіжних країнах, членам сімей військовослужбовців, що загинули під час виконання ними службових обов'язків, а також військовослужбовцям, звільненим у запас або відставку за станом здоров'я, віком, вислугою років та у зв'язку із скороченням штатів, які перебувають на квартирному обліку за місцем проживання, - у сумі 170.445 тис. гривень;
8) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Закарпатській області - у сумі 20.000 тис. гривень;
9) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Закарпатської області на погашення основної суми боргу за кредитами, наданими у 1999 році відкритим акціонерним товариством "Державний ощадний банк України" Закарпатській обласній державній адміністрації на ліквідацію наслідків стихійного лиха, - у сумі 32.000 тис. гривень;
10) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Харкова на ліквідацію наслідків аварії на очисних спорудах - у сумі 27.750 тис. гривень;
11) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Івано-Франківської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха у Івано-Франківській області - у сумі 7.000 тис. гривень;
12) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Одеської області на комплексну реконструкцію та реставрацію Одеського державного академічного театру опери та балету - у сумі 5.000 тис. гривень;
13) субвенцію з державного бюджету міському бюджету міста Севастополь на соціально-економічний розвиток м. Севастополя - у сумі 25.300 тис. гривень;
14) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Запорізької області на фінансову підтримку державного комунального підприємства "Водоканал" м. Запоріжжя відповідно до Гарантійної Угоди між Україною та Європейським банком реконструкції та розвитку - у сумі 8.000 тис. гривень;
15) субвенцію з державного бюджету обласному бюджету Кіровоградської області на ліквідацію наслідків стихійного лиха в Кіровоградській області - у сумі 4.000 тис. гривень;
16) субвенцію державного бюджету місцевим бюджетам на часткове виконання статті 57 Закону України "Про освіту" - у сумі 155.000 тис. гривень.
Надати право Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету здійснювати протягом 2002 року перерозподіл обсягів субвенцій з Державного бюджету України між місцевими бюджетами виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій та допомоги населенню.
Стаття 35. Установити, що у 2002 році суми дотації вирівнювання місцевим бюджетам перераховуються управліннями Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі шляхом застосування нормативів щоденних відрахувань від доходів загального фонду Державного бюджету України, що надійшли на аналітичні рахунки обліку доходів Державного бюджету України на відповідній території згідно з додатком N 4 до цього Закону.
До доходів загального фонду Державного бюджету України, за рахунок яких здійснюється перерахування дотацій вирівнювання, включаються:
1) податок на прибуток підприємств;
2) податок на додану вартість з ввезених на територію України товарів (робіт, послуг);
3) платежі за спеціальне використання лісових ресурсів державного значення та користування земельними ділянками лісового фонду;
4) збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення та збір за спеціальне водокористування водними об'єктами для потреб гідроенергетики і водного транспорту;
5) платежі за користування надрами загальнодержавного значення;
6) плата за використання інших природних ресурсів загальнодержавного значення;
7) акцизний збір з вироблених в Україні товарів (крім 50 відсотків акцизного збору з вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів);
8) акцизний збір із ввезених на територію України товарів (крім 50 відсотків акцизного збору із ввезених в Україну нафтопродуктів і транспортних засобів);
9) плата за ліцензії на певні види господарської діяльності;
10) ввізне мито (крім 50 відсотків ввізного мита на нафтопродукти, транспортні засоби та шини до них);
11) вивізне мито;
12) плата за надання послуг з оформлення документів на право виїзду за кордон;
13) штрафи та фінансові санкції, сплачені за порушення податкового законодавства;
14) плата за надання послуг службою дозвільної системи органів внутрішніх справ;
15) плата за оренду цілісних майнових комплексів державних підприємств;
16) державне мито в частині, що відповідно до закону зараховується до державного бюджету;
17) митні збори;
18) єдиний збір, який справляється у пунктах пропуску через державний кордон України;
19) кошти від реалізації конфіскованого майна, відповідно до закону, за матеріалами митних органів (крім конфіскованої валюти);
20) кошти від реалізації товарів та інших предметів, конфіскованих відповідно до закону за матеріалами правоохоронних та інших уповноважених органів (крім конфіскованої валюти);
21) кошти, що передаються до державного бюджету з обласних бюджетів, міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів.
У разі, якщо суми, перераховані відповідним управлінням Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі, не забезпечать отримання квартальної суми дотації вирівнювання згідно із нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону, Державне казначейство України зобов'язане перерахувати на рахунок відповідного місцевого бюджету недоотриману квартальну суму дотації вирівнювання не пізніше 20 числа останнього місяця кварталу.
Стаття 36. Установити, що перерахування коштів до державного бюджету з міських бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і районних бюджетів здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених у додатку N 4 до цього Закону. Перерахування коштів до районних і міських міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення бюджетів з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення здійснюється органами Державного казначейства України за рахунок надходжень доходів, що враховуються при визначенні обсягів міжбюджетних трансфертів відповідних бюджетів, згідно з нормативами щоденних відрахувань, визначених відповідними районними та міськими радами. Місячний обсяг перерахування зазначених коштів не повинен становити більше однієї дванадцятої річної їх суми.
Установити, що перерахування коштів до Державного бюджету України з обласних та міського міста Києва бюджетів, визначених у додатку N 4 до цього Закону, здійснюється згідно з помісячними сумами таких платежів, встановленими розписом Державного бюджету України на 2002 рік.
Стаття 37. Установити, що надходження доходів загального фонду державного бюджету у грошовій формі на відповідні аналітичні рахунки, відкриті на ім'я управлінь Державного казначейства України в Автономній Республіці Крим, областях та місті Севастополі понад річні розрахункові обсяги, визначені у додатку N 5 до цього Закону, розподіляються між Державним бюджетом України та відповідними місцевими бюджетами у таких пропорціях:
до Державного бюджету України - 50 відсотків (крім надходжень на території Автономної Республіки Крим);
до обласного бюджету - 12,5 відсотка;
до бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим і обласного значення та бюджетів районів - 37,5 відсотка;
до бюджету міста Севастополя - 50 відсотків;
до бюджету Автономної Республіки Крим - 62,5 відсотка.
Зазначені надходження до відповідних місцевих бюджетів відображаються у звітності як додаткова дотація, отримана з Державного бюджету України понад обсяг дотації вирівнювання, визначений у додатку N 4 до цього Закону.
Кабінету Міністрів України за погодженням з Комітетом Верховної Ради України з питань бюджету розробити порядок визначення та перерахування до місцевих бюджетів додаткових дотацій.
Стаття 38. Верховній Раді Автономної Республіки Крим, обласним, міським, районним, селищним, сільським радам при затвердженні відповідних бюджетів забезпечити в повному обсязі потребу в асигнуваннях на проведення розрахунків за електричну енергію, теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, не допускаючи будь-якої простроченої заборгованості із зазначених послуг. Встановити ліміти споживання енергоносіїв у фізичних обсягах по кожній бюджетній установі виходячи з обсягів призначень, затверджених розпорядникам бюджетних коштів у рішеннях про затвердження бюджетів на 2002 рік.