• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про метрологію та метрологічну діяльність

Верховна Рада України  | Закон від 05.06.2014 № 1314-VII
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про метрологію та метрологічну діяльність
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 30, ст.1008)( Із змінами, внесеними згідно із Законами № 124-VIII від 15.01.2015 , ВВР, 2015, № 14, ст.96 № 2119-VIII від 22.06.2017 , ВВР, 2017, № 34, ст.370 № 2189-VIII від 09.11.2017 , ВВР, 2018, № 1, ст.1 № 2740-VIII від 06.06.2019, ВВР, 2019, N 28, ст.116 N 1060-IX від 03.12.2020 N 1089-IX від 16.12.2020 )
Цей Закон регулює відносини, що виникають в процесі провадження метрологічної діяльності.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення основних термінів
1. У цьому Законі наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:
1) вторинний еталон - еталон, установлений шляхом калібрування за первинним еталоном для величини того самого роду;
2) державний еталон - первинний або вторинний еталон, що перебуває в державній власності;
3) експертна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, яка проводиться у разі виникнення спірних питань щодо метрологічних характеристик, придатності до застосування і правильності експлуатації засобів вимірювальної техніки;
4) еталон - реалізація визначення даної величини із встановленим значенням величини та пов’язаною з ним невизначеністю вимірювання, що використовується як основа для порівняння. Еталони можуть бути первинними, вторинними та робочими;
( Пункт 4 частини першої статті 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
5) єдність вимірювань - стан вимірювань, за якого їх результати виражаються в одиницях вимірювання, визначених цим Законом, а характеристики похибок або невизначеності вимірювань відомі з певною ймовірністю і не виходять за встановлені границі;
6) засоби вимірювальної техніки - засоби вимірювань, вимірювальні системи, матеріальні міри, стандартні зразки та будь-які частини засобів вимірювань або вимірювальних систем, якщо ці частини можуть бути об’єктом спеціальних вимог та окремого оцінювання відповідності;
7) затвердження типу засобу вимірювальної техніки - рішення призначеного органу з оцінки відповідності, прийняте на основі звіту про оцінку типу, про те, що тип засобу вимірювальної техніки відповідає встановленим вимогам і може використовуватися у сфері законодавчо регульованої метрології у спосіб, за якого він, як очікується, забезпечить надійні результати вимірювань протягом визначеного періоду часу;
8) інспекційна повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, яка проводиться під час здійснення метрологічного нагляду;
9) калібрувальна лабораторія - підприємство, організація або їх відокремлений підрозділ, що здійснює калібрування засобів вимірювальної техніки;
10) калібрування - сукупність операцій, за допомогою яких за заданих умов на першому етапі встановлюється співвідношення між значеннями величини, що забезпечуються еталонами з притаманними їм невизначеностями вимірювань, та відповідними показами з пов’язаними з ними невизначеностями вимірювань, а на другому етапі ця інформація використовується для встановлення співвідношення для отримання результату вимірювання з показу;
11) категорія законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки - сукупність законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки того самого призначення;
12) метрологічна діяльність - діяльність, пов’язана із забезпеченням єдності вимірювань;
13) метрологічна простежуваність (простежуваність) - властивість результату вимірювань, яка полягає в тому, що цей результат може бути пов’язаний з еталоном через задокументований нерозривний ланцюг калібрувань, кожне з яких робить свій внесок у невизначеність вимірювання;
14) метрологія - наука про вимірювання та їх застосування;
( Пункт 15 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
16) первинний еталон - еталон, установлений з використанням первинної референтної методики вимірювань або створений як артефакт, обраний за угодою;
17) періодична повірка засобів вимірювальної техніки - повірка, що проводиться протягом періоду експлуатації засобів вимірювальної техніки через встановлений проміжок часу (міжповірочний інтервал);
18) повірка засобів вимірювальної техніки - сукупність операцій, що включає перевірку та маркування та/або видачу документа про повірку засобу вимірювальної техніки, які встановлюють і підтверджують, що зазначений засіб відповідає встановленим вимогам;
19) повірочна лабораторія - підприємство чи організація або їх відокремлений підрозділ, що проводить повірку засобів вимірювальної техніки;
20) повторна перевірка - перевірка, що проводиться для встановлення факту усунення порушення метрологічних вимог, наведених у відповідному приписі;
21) позачергова повірка засобів вимірювальної техніки - повірка засобів вимірювальної техніки, що проводиться у таких випадках:
за потреби заявника пересвідчитися у придатності засобів вимірювальної техніки до застосування;
у разі пошкодження відбитка повірочного тавра, а якщо таке тавро не передбачено - у разі втрати свідоцтва про повірку;
( Абзац четвертий пункту 21 частини першої статті 1 виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
21-1) робочий еталон - еталон, який використовується для регулярних калібрувань або повірки засобів вимірювальної техніки;
( Частину першу статті 1 доповнено пунктом 21-1 згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
22) суб’єкт господарювання - зареєстрована в установленому законодавством порядку юридична особа (підприємство, установа, організація) незалежно від організаційно-правової форми і форми власності (далі - підприємства та організації) та фізична особа - підприємець, які провадять діяльність на території України;
23) тип засобу вимірювальної техніки - сукупність засобів вимірювальної техніки того самого призначення, які мають один і той самий принцип дії, подібну конструкцію та виготовлені за тією самою технічною документацією;
24) фасований товар - призначений для продажу товар, упакований за відсутності кінцевого споживача, при цьому кількість товару в упаковці має певне значення, зазначене на упаковці, що відповідає заздалегідь вибраному номінальному значенню і яке не може бути змінене без розкривання упаковки або її видимого пошкодження.
Стаття 2. Законодавство України про метрологію та метрологічну діяльність
1. Законодавство України про метрологію та метрологічну діяльність складається з цього Закону та інших нормативно-правових актів, що регулюють відносини в цій сфері.
2. У разі якщо міжнародним договором України, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, що передбачені законодавством України про метрологію та метрологічну діяльність, застосовуються правила міжнародного договору.
Стаття 3. Сфера законодавчо регульованої метрології
1. Сферою законодавчо регульованої метрології є визначені цим Законом види діяльності, щодо яких з метою забезпечення єдності вимірювань та простежуваності здійснюється державне регулювання стосовно вимірювань, одиниць вимірювання та засобів вимірювальної техніки.
До сфери законодавчо регульованої метрології належать такі види діяльності:
1) забезпечення захисту життя та охорони здоров’я громадян;
2) контроль якості та безпечності харчових продуктів і лікарських засобів;
3) контроль стану навколишнього природного середовища;
4) контроль безпеки умов праці;
5) контроль безпеки дорожнього руху та технічного стану транспортних засобів;
6) топографо-геодезичні, картографічні та гідрометеорологічні роботи, роботи із землеустрою;
7) торговельно-комерційні операції та розрахунки між покупцем (споживачем) і продавцем (постачальником, виробником, виконавцем), у тому числі під час надання транспортних, побутових, комунальних, електронних комунікаційних послуг, послуг поштового зв’язку, постачання та/або споживання енергетичних і матеріальних ресурсів (електричної і теплової енергії, газу, води, нафтопродуктів тощо);
( Пункт 7 частини першої статті 3 із змінами, внесеними згідно із Законом N 1089-IX від 16.12.2020 )
8) обчислення сум податків і зборів, податковий та митний контроль;
9) роботи, пов’язані з визначенням параметрів будівель, споруд і території забудови;
10) роботи із забезпечення технічного захисту інформації згідно із законодавством;
11) роботи з використання апаратури глобальних супутникових навігаційних систем;
12) роботи, що виконуються за дорученням органів досудового розслідування, органів прокуратури та судів;
13) реєстрація національних і міжнародних спортивних рекордів.
Стаття 4. Метрологічна система України
1. Метрологічна система України створює необхідні засади для забезпечення єдності вимірювань у державі.
Основними завданнями цієї системи є:
1) реалізація єдиної технічної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
2) захист громадян і національної економіки від наслідків недостовірних результатів вимірювань;
3) здійснення фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок у сфері метрології та метрологічної діяльності;
4) економія всіх видів енергетичних і матеріальних ресурсів;
5) забезпечення якості та конкурентоспроможності вітчизняної продукції;
6) створення нормативно-правових, нормативних, науково-технічних та організаційних основ забезпечення єдності вимірювань у державі.
2. Метрологічна система України включає:
національну метрологічну службу;
нормативно-правову базу, у тому числі законодавчі акти, технічні регламенти та інші нормативно-правові акти, що регулюють відносини у сфері метрології та метрологічної діяльності;
національну еталонну базу та систему передачі розмірів одиниць вимірювання;
систему добровільної акредитації калібрувальних лабораторій, а також систему акредитації випробувальних лабораторій, органів з оцінки відповідності у випадках, визначених цим та іншими законами України;
навчальні заклади, науково-дослідні установи, організації, що поширюють знання та досвід у сфері метрології та метрологічної діяльності.
3. Діяльність, пов’язану із забезпеченням функціонування та розвитку метрологічної системи України, координує центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Розділ II
ОДИНИЦІ ВИМІРЮВАННЯ. НАЦІОНАЛЬНІ ЕТАЛОНИ. ВИМІРЮВАННЯ. ЗАСОБИ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Стаття 5. Одиниці вимірювання
1. Одиницею вимірювання вважається визначена і прийнята за угодою величина, з якою може бути порівняна будь-яка інша величина того самого роду для вираження співвідношення двох величин у вигляді числа.
2. В Україні застосовуються одиниці вимірювання Міжнародної системи одиниць (SI), прийнятої Генеральною конференцією з мір та ваг і рекомендованої Міжнародною організацією законодавчої метрології, а саме:
1) основні одиниці SI:
метр як одиниця довжини (позначення одиниці: українське - м, міжнародне - m);
кілограм як одиниця маси (позначення одиниці: українське - кг, міжнародне - kg);
секунда як одиниця часу (позначення одиниці: українське - с, міжнародне - s);
ампер як одиниця сили електричного струму (позначення одиниці: українське - А, міжнародне - А);
кельвін як одиниця термодинамічної температури (позначення одиниці: українське - К, міжнародне - К);
моль як одиниця кількості речовини (позначення одиниці: українське - моль, міжнародне - mol);
кандела як одиниця сили світла (позначення одиниці: українське - кд, міжнародне - cd);
2) похідні одиниці SI;
3) десяткові кратні і частинні від одиниць SI.
В Україні застосовуються також:
одиниці, що не входять до SI, але дозволені центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності (далі - дозволені позасистемні одиниці);
комбінації одиниць SI та дозволених позасистемних одиниць.
3. Визначення основних одиниць SI, назви та визначення похідних одиниць SI, десяткових кратних і частинних від одиниць SI, дозволених позасистемних одиниць, а також їх позначення та правила застосування одиниць вимірювання і правила написання назв та позначень одиниць вимірювання і символів величин встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
( Частина третя статті 5 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-VIII від 15.01.2015 )
4. Характеристики і параметри експортних товарів (у тому числі засобів вимірювальної техніки) та послуг (у тому числі з вимірювань, повірки, калібрування), що виробляються та надаються для іноземних замовників, можуть бути подані в одиницях вимірювання, встановлених такими замовниками.
Стаття 6. Національні еталони
1. Національним еталоном вважається еталон, визнаний центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, як основа для передачі значень величини іншим еталонам відповідної одиниці величини, що є в державі.
2. Статус національних еталонів надається:
первинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій);
вторинним еталонам (у тому числі державним еталонам і еталонам, що є власністю підприємств та організацій), які мають найвищі метрологічні властивості серед еталонів даної одиниці, що є в державі.
Надання еталонам статусу національних еталонів та позбавлення цього статусу здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, відповідно до критеріїв та в порядку, встановлених Кабінетом Міністрів України.
( Абзац четвертий частини другої статті 6 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
3. Створення та вдосконалення державних еталонів здійснюється відповідно до державних науково-технічних програм, які розробляються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, з метою задоволення потреб життєдіяльності людини, економіки і оборони України та інших сфер.
Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, є відповідальним за виконання завдань зазначених програм і технічний рівень створених еталонів.
4. Реєстрація національних еталонів та контроль за додержанням правил і умов їх зберігання та застосування здійснюються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
5. З метою забезпечення визнання на міжнародному рівні національних еталонів, а також результатів вимірювань, повірки та калібрування такі еталони повинні звірятися з відповідними еталонами інших держав або міжнародними еталонами.
6. Зберігання та застосування національних еталонів здійснюється в порядку, встановленому нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
7. Відповідальність за додержання порядку зберігання та застосування національних еталонів покладається на керівників наукових метрологічних центрів, підприємств та організацій, де зберігаються еталони, та вчених зберігачів таких еталонів, які визначаються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Стаття 7. Вимірювання
1. Вимірюванням вважається процес експериментального визначення одного або декількох значень величини, які можуть бути обґрунтовано приписані величині.
2. Результати вимірювань можуть бути використані у сфері законодавчо регульованої метрології за умови, що для таких результатів відомі відповідні характеристики похибок або невизначеність вимірювань.
3. Методики вимірювань у сфері законодавчо регульованої метрології, що є обов’язковими до застосування, визначаються в нормативно-правових актах або в нормативних документах, на які є відповідні посилання в нормативно-правових актах.
4. Повноваження центральних органів виконавчої влади, інших державних органів уповноважувати підприємства та організації, їх відокремлені підрозділи та фізичних осіб - підприємців на проведення певних вимірювань, не пов’язаних з оцінкою відповідності продукції, процесів та послуг, у сфері законодавчо регульованої метрології визначаються законом.
5. Результати вимірювань повинні бути доступні юридичним і фізичним особам, які мають щодо них обґрунтований інтерес.
Стаття 8. Засоби вимірювальної техніки
1. У сфері законодавчо регульованої метрології застосовуються засоби вимірювальної техніки, які відповідають вимогам щодо точності, регламентованим для таких засобів, у встановлених умовах їх експлуатації.
2. Експлуатація засобів вимірювальної техніки, які застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки), здійснюється з дотриманням правил застосування таких засобів, встановлених у нормативно-правових актах, і вимог щодо їх експлуатації, встановлених в експлуатаційних документах на такі засоби.
3. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, які мають елементи або функції настроювання, повинні мати захист від вільного доступу до зазначених елементів і функцій (включаючи програмне забезпечення) з метою запобігання несанкціонованому втручанню.
4. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки дозволяється застосовувати, випускати з виробництва, ремонту та в продаж і видавати напрокат лише за умови їх відповідності цьому Закону та іншим нормативно-правовим актам, що містять вимоги до таких засобів вимірювальної техніки.
Розділ III
НАЦІОНАЛЬНА МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА
Стаття 9. Структура національної метрологічної служби
1. До національної метрологічної служби належать:
1) центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності;
2) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності;
3) центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду;
4) наукові метрологічні центри;
5) державні підприємства, які належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, та провадять метрологічну діяльність в Автономній Республіці Крим, областях, містах Києві та Севастополі, містах обласного значення (далі - метрологічні центри);
6) Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів;
7) метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій;
8) органи з оцінки відповідності засобів вимірювальної техніки та повірочні лабораторії.
Стаття 10. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності
1. Центральний орган виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, здійснює державне управління забезпеченням єдності вимірювань в Україні.
2. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, належать:
забезпечення нормативно-правового регулювання у сфері метрології та метрологічної діяльності;
організація проведення фундаментальних досліджень у сфері метрології;
забезпечення функціонування та вдосконалення національної еталонної бази;
розроблення або участь у розробленні державних наукових і науково-технічних програм, що стосуються забезпечення єдності вимірювань;
представництво та участь від України в діяльності міжнародних, європейських та інших регіональних організацій з метрології;
здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабінету Міністрів України.
Стаття 11. Центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності
1. До повноважень центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, належать:
координація діяльності щодо забезпечення функціонування метрологічної системи України;
організація функціонування та підготовка пропозицій з удосконалення національної еталонної бази;
уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
здійснення інших повноважень, визначених законами та покладених на нього актами Кабінету Міністрів України.
Стаття 12. Наукові метрологічні центри
1. Наукові метрологічні центри визначаються Кабінетом Міністрів України з числа державних підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і створюють, удосконалюють, зберігають і застосовують національні еталони.
Положення про наукові метрологічні центри затверджуються центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
2. Наукові метрологічні центри у сферах діяльності, визначених положеннями про них та нормативно-правовими актами:
1) здійснюють фундаментальні наукові дослідження у сфері метрології, а також виконують роботи, пов’язані з розробленням та реалізацією державних програм з метрології та концепції розвитку метрологічної системи України;
2) здійснюють науково-прикладні дослідження та виконують науково-дослідні роботи, пов’язані із створенням, удосконаленням, зберіганням, звіренням, застосуванням національних еталонів, створенням систем передачі розмірів одиниць вимірювання;
3) беруть участь у розробленні проектів технічних регламентів, інших нормативно-правових актів, а також нормативних документів у сфері метрології та метрологічної діяльності;
4) здійснюють координацію та науково-методичне супроводження робіт із забезпечення єдності вимірювань за відповідними напрямами діяльності;
5) проводять оцінку відповідності засобів вимірювальної техніки;
6) проводять калібрування та повірку засобів вимірювальної техніки;
7) проводять вимірювання у сфері законодавчо регульованої метрології;
8) ведуть інформаційний фонд за напрямами своєї діяльності;
9) здійснюють міжнародне співробітництво з питань, що належать до їх компетенції.
3. Наукові метрологічні центри за договорами з юридичними та фізичними особами можуть виконувати інші роботи (надавати інші послуги), пов’язані із забезпеченням єдності вимірювань.
Стаття 13. Служба єдиного часу і еталонних частот, Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів, Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів
1. Служба єдиного часу і еталонних частот здійснює міжгалузеву координацію та виконання робіт, спрямованих на забезпечення єдності вимірювань часу і частоти та визначення параметрів обертання Землі та надання часо-частотної інформації споживачам в економіці, у сфері науки та оборони, а також фізичним та юридичним особам, у тому числі надання інформації для забезпечення застосування єдиного обліково-звітного часу.
2. Служба стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних із розробленням і впровадженням стандартних зразків складу та властивостей речовин і матеріалів.
3. Служба стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів здійснює міжгалузеву координацію та забезпечує виконання робіт, пов’язаних з розробленням і впровадженням стандартних довідкових даних про фізичні сталі та властивості речовин і матеріалів.
4. Завдання та основні засади діяльності служб, зазначених у цій статті, визначаються положеннями про них, затвердженими Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, підприємств та організацій
1. У центральних органах виконавчої влади, крім центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, і центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду, в інших державних органах, в органах управління об’єднань підприємств, на підприємствах та в організаціях можуть утворюватися метрологічні служби для проведення робіт (надання послуг), пов’язаних із забезпеченням єдності вимірювань у визначених сферах діяльності.
2. На підприємствах та в організаціях, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, обов’язково утворюються метрологічні служби або призначаються особи, відповідальні за забезпечення єдності вимірювань.
3. Структура, функції, права та обов’язки метрологічних служб центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, визначаються положеннями про такі служби, які затверджуються керівниками цих органів, підприємств та організацій.
4. Типове положення про метрологічні служби центральних органів виконавчої влади, інших державних органів, органів управління об’єднань підприємств, підприємств та організацій, які виконують роботи у сфері законодавчо регульованої метрології, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Стаття 15. Забезпечення єдності вимірювань у сфері оборони України
( Назва статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
1. Забезпечення єдності вимірювань у сфері оборони України здійснюється з урахуванням особливостей, визначених Кабінетом Міністрів України.
( Текст статті 15 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Розділ IV
ОЦІНКА ВІДПОВІДНОСТІ ТА ПОВІРКА ЗАСОБІВ ВИМІРЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ
Стаття 16. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки
1. Оцінка відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів проводиться у разі, коли це передбачено відповідними технічними регламентами.
( Абзац перший частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Оцінку відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки вимогам технічних регламентів проводять виробники цих засобів, призначені органи з оцінки відповідності та інші суб’єкти, визначені у відповідних технічних регламентах або передбачених ними процедурах оцінки відповідності.
( Абзац другий частини першої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 124-VIII від 15.01.2015 )
Порядок проведення оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки встановлюється технічними регламентами та іншими нормативно-правовими актами.
2. Призначені органи з оцінки відповідності повідомляють науковому метрологічному центру, уповноваженому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності, на ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки, про видані ними сертифікати перевірки типу засобів вимірювальної техніки.
( Абзац перший частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Сертифікат перевірки типу засобу вимірювальної техніки є документом, який засвідчує, що тип засобу вимірювальної техніки затверджено.
( Абзац другий частини другої статті 16 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Порядок ведення реєстру затверджених типів засобів вимірювальної техніки встановлюється нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Технічними регламентами можуть встановлюватися вимоги щодо надання призначеними органами з оцінки відповідності іншої інформації, пов’язаної з виконанням ними процедур оцінки відповідності законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
3. Оцінка відповідності засобів вимірювальної техніки, які не застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології, проводиться на добровільних засадах.
Стаття 17. Повірка засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації
1. Законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту.
Не підлягають періодичній повірці та повірці після ремонту законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що застосовуються:
органами з оцінки відповідності (у тому числі випробувальними та калібрувальними лабораторіями), акредитованими національним органом України з акредитації чи національними органами з акредитації інших держав, для провадження діяльності, стосовно якої їх було акредитовано;
науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та калібрувальними лабораторіями, які проводять калібрування засобів вимірювальної техніки відповідно до частини другої статті 27 цього Закону, стосовно засобів вимірювальної техніки, що використовуються ними при калібруванні.
Стосовно законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, може також проводитися позачергова, експертна та інспекційна повірка.
2. Перелік категорій законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що підлягають періодичній повірці, встановлюється Кабінетом Міністрів України.
Міжповірочні інтервали законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки за категоріями встановлюються центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
Порядок встановлення міжповірочних інтервалів визначається Кабінетом Міністрів України.
3. Суб’єкти господарювання зобов’язані своєчасно з дотриманням встановлених міжповірочних інтервалів подавати законодавчо регульовані засоби вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, на періодичну повірку.
4. Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, здійснюються за рахунок суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
( Абзац перший частини четвертої статті 17 в редакції Законів № 2119-VIII від 22.06.2017, № 2189-VIII від 09.11.2017 )
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті для побутових потреб електричну енергію і газ), що є власністю фізичних осіб, спільною власністю співвласників багатоквартирного будинку, покладається на суб’єктів господарювання, що надають послуги з електро- і газопостачання.
( Абзац другий частини четвертої статті 17 в редакції Законів № 2119-VIII від 22.06.2017, № 2189-VIII від 09.11.2017 )
Відповідальність за своєчасність проведення періодичної повірки, обслуговування та ремонту (у тому числі демонтажу, транспортування та монтажу) засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) покладається на суб’єктів господарювання, що здійснюють обслуговування відповідних засобів вимірювальної техніки.
( Абзац третій частини четвертої статті 17 в редакції Законів № 2119-VIII від 22.06.2017, № 2189-VIII від 09.11.2017 )
Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення розрахунків за спожиті електричну енергію і газ) проводиться за рахунок тарифів на електро- і газопостачання. Періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок плати за абонентське обслуговування - за умови укладення індивідуального договору або індивідуального договору з обслуговуванням внутрішньобудинкових систем про надання комунальних послуг відповідно до Закону України "Про житлово-комунальні послуги". У разі укладення колективного договору про надання комунальних послуг, договору про надання комунальних послуг з колективним споживачем або прийняття рішення співвласниками про порядок обслуговування та заміну вузла (вузлів) комерційного обліку відповідно до законодавства періодична повірка засобів вимірювальної техніки (результати вимірювань яких використовуються для здійснення комерційних розрахунків за спожиті теплову енергію і воду) проводиться за рахунок співвласників багатоквартирного будинку
( Абзац частини четвертої статті 17 в редакції Закону № 2189-VIII від 09.11.2017. із змінами, внесеними згідно із Законом N 1060-IX від 03.12.2020 )
Періодична повірка, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування і монтаж) вузлів обліку, що забезпечують індивідуальний облік споживання теплової енергії та води в квартирах (приміщеннях) будинку, здійснюються за рахунок власників таких вузлів обліку, якщо інше не встановлено договором.
( Абзац частини четвертої статті 17 в редакції Закону № 2189-VIII від 09.11.2017, із змінами, внесеними згідно із Законом N 1060-IX від 03.12.2020 )
Порядок подання таких засобів на періодичну повірку, обслуговування та ремонт, а також порядок оплати за періодичну повірку, обслуговування та ремонт (у тому числі демонтаж, транспортування та монтаж) встановлюються Кабінетом Міністрів України.
5. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться:
науковими метрологічними центрами, які мають міжнародно визнані калібрувальні та вимірювальні можливості за відповідними видами та підвидами вимірювань, та/або із застосуванням національних еталонів;
науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, уповноваженими на проведення повірки відповідних засобів.
Делегування науковими метрологічними центрами, метрологічними центрами та повірочними лабораторіями, визначеними цією частиною, своїх повноважень щодо проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, іншим особам або залучення ними в будь-який спосіб до цієї діяльності осіб, які не мають відповідних на те повноважень, забороняється.
( Частину п’яту статті 17 доповнено абзацом четвертим згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )
6. Порядок проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та оформлення її результатів, а також норми часу, необхідного для проведення повірки таких засобів, встановлюються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
7. Повірка законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, проводиться за методиками повірки, які визначаються нормативно-правовими актами центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності, або національними стандартами.
( Статтю 17 доповнено новою частиною згідно із Законом № 2740-VIII від 06.06.2019 )( Частину восьму статті 17 виключено на підставі Закону № 2740-VIII від 06.06.2019 )
Стаття 18. Уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та моніторинг уповноважених організацій
1. Органом з уповноваження на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації (далі - орган з уповноваження), є центральний орган виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрології та метрологічної діяльності.
2. Для проведення зазначеної в частині першій цієї статті повірки наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії зобов’язані одержати свідоцтво про уповноваження на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та застосовуються у сфері законодавчо регульованої метрології (далі - свідоцтво про уповноваження), яке видається органом з уповноваження.
3. Для одержання свідоцтва про уповноваження наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - заявники) подають до органу з уповноваження заяву про уповноваження.
Якщо уповноважується відокремлений підрозділ юридичної особи, заява подається підприємством чи організацією, до складу якої належить цей підрозділ.
До заяви про уповноваження додаються:
паспорт повірочної лабораторії заявника або його відокремленого підрозділу, який буде виконувати роботи з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, затверджений керівником заявника;
проект сфери уповноваження заявника на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, який повинен містити відомості про категорії законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, та їх метрологічні характеристики, підписаний керівником заявника. У разі якщо заявник входить до складу підприємства чи організації як відокремлений підрозділ, проект сфери уповноваження підписується керівником цього підприємства чи організації;
копія договору користування приміщенням (найму приміщення), укладеного не менше ніж на п’ять років, засвідчена заявником (у разі якщо заявник не має власного приміщення, необхідного для виконання повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження);
платіжний документ (платіжне доручення, квитанція) про сплату плати за видачу свідоцтва про уповноваження з відміткою банку, відділення поштового зв’язку або коду проведеної операції.
Зазначений у цій частині перелік документів, що додаються до заяви про уповноваження, є вичерпним.
4. Заявники можуть бути уповноважені на проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, за умови їх відповідності критеріям, яким повинні відповідати уповноважені наукові метрологічні центри, метрологічні центри та повірочні лабораторії (далі - уповноважені організації).
Критеріями, яким повинні відповідати уповноважені організації (далі - встановлені критерії), є:
незалежність та неупередженість;
кваліфікація персоналу;
наявність матеріально-технічної бази;
наявність фонду нормативних документів та технічної документації, необхідних для проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації;
наявність впровадженої системи якості;
забезпечення правильності оформлення та зберігання результатів повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації.
Заявники з метою досягнення їх відповідності встановленим критеріям повинні відповідати вимогам, визначеним центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності.
5. Орган з уповноваження протягом 80 робочих днів після надходження заяви про уповноваження:
проводить експертизу поданих заявником документів та перевіряє повноту відомостей;
проводить перевірку заявника за його місцезнаходженням на відповідність встановленим критеріям;
видає заявнику свідоцтво про уповноваження;
у разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження надсилає заявнику письмове повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження із зазначенням підстав для такої відмови.
До проведення перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям орган з уповноваження залучає фахівців наукових метрологічних центрів, які мають досвід проведення повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки відповідно до заявленої сфери уповноваження не менше п’яти років.
Посадові особи органу з уповноваження та фахівці наукових метрологічних центрів не можуть брати участі у проведенні експертизи поданих заявником документів та перевірки його на відповідність встановленим критеріям у разі, якщо вони перебували протягом останніх трьох років або перебувають у службовій залежності від заявника чи є близькими особами в розумінні Закону України "Про запобігання корупції" для будь-якої особи, яка належить до персоналу заявника.
Посадові особи органу з уповноваження та фахівці наукових метрологічних центрів, які надали недостовірні відомості щодо своєї відповідності зазначеним вимогам до них (крім технічних помилок), не можуть бути залучені до проведення експертизи поданих заявниками документів та перевірки їх на відповідність встановленим критеріям протягом одного року з дня встановлення факту надання недостовірних відомостей, задокументованого у відповідному акті.
Залучені фахівці наукових метрологічних центрів беруть участь у проведенні перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям спільно з посадовими особами органу з уповноваження, а також мають такі самі права та виконують такі самі обов’язки під час проведення цієї перевірки, що й зазначені посадові особи.
Залучені фахівці наукових метрологічних центрів не можуть становити більше половини складу комісії, що проводить перевірку заявника на відповідність встановленим критеріям, або очолювати зазначену комісію.
6. Підставами для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження є:
подання заявником неповного пакета документів, необхідних для уповноваження;
виявлення в документах, поданих заявником, недостовірних відомостей (крім технічних помилок);
встановлення за результатами перевірки заявника на відповідність встановленим критеріям факту виконання ним без уповноваження робіт з повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, які згідно з цим Законом виконуються за умови уповноваження (крім робіт, за виконання яких без уповноваження заявнику раніше було відмовлено у видачі свідоцтва про уповноваження з підстави, передбаченої цим абзацом, або раніше видане йому свідоцтво про уповноваження було анульоване з підстави, передбаченої абзацом восьмим частини десятої цієї статті);
відмова заявника у допуску посадових осіб органу з уповноваження та/або залучених фахівців наукових метрологічних центрів до проведення його перевірки на відповідність встановленим критеріям з підстав, не передбачених законом, про що посадові особи, які проводять відповідну перевірку, складають акт;
невідповідність заявника встановленим критеріям.
У разі усунення заявником причин, що стали підставою для відмови у видачі свідоцтва про уповноваження, видача свідоцтва про уповноваження здійснюється у порядку та строки, встановлені частинами третьою - п’ятою цієї статті.
У разі відмови у видачі свідоцтва про уповноваження з підстав, передбачених абзацами третім і четвертим цієї частини, або анулювання раніше виданого заявнику свідоцтва про уповноваження з підстав, передбачених абзацами восьмим і дев’ятим частини десятої цієї статті, заява про уповноваження може бути повторно подана зазначеним заявником не раніше ніж через один рік з дня надсилання йому письмового повідомлення про відмову у видачі свідоцтва про уповноваження або набрання законної сили судовим рішенням про анулювання раніше виданого йому свідоцтва про уповноваження.
7. У свідоцтві про уповноваження зазначаються категорії засобів вимірювальної техніки, повірку яких мають право проводити уповноважені організації.
Строк дії свідоцтва про уповноваження становить п’ять років.
8. Відомості про уповноважені організації вносяться до бази даних про наукові метрологічні центри, метрологічні центри і повірочні лабораторії, уповноважені на проведення повірки засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації, яка формується та ведеться органом з уповноваження в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування державної політики у сфері метрології та метрологічної діяльності. Внесення відомостей про уповноважені організації до зазначеної бази даних, їх оновлення є безоплатними для уповноважених організацій.
Орган з уповноваження забезпечує на своєму офіційному веб-сайті вільний доступ до відомостей, що містяться у зазначеній базі даних, та їх постійне оновлення.
9. Орган з уповноваження здійснює моніторинг відповідності уповноважених організацій вимогам цього Закону та встановленим критеріям.
Моніторинг уповноважених організацій здійснюється шляхом:
проведення планових та позапланових перевірок уповноважених організацій відповідно до Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності";
розгляду звернень щодо анулювання свідоцтва про уповноваження, які надаються органу з уповноваження центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері метрологічного нагляду.
Планові перевірки уповноважених організацій проводяться відповідно до річних планів з періодичністю, визначеною згідно з вимогами Закону України "Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності".
10. Орган з уповноваження видає наказ про анулювання свідоцтва про уповноваження у разі, якщо:
уповноважена організація за власним бажанням звернулася із заявою про анулювання свідоцтва про уповноваження;