• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843

Верховна Рада України  | Закон від 04.11.2022 № 2736-IX
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.11.2022
 • Номер: 2736-IX
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 04.11.2022
 • Номер: 2736-IX
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843
Верховна Рада України постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (Відомості Верховної Ради України, 2020 р., № 25, ст. 171 із наступними змінами):
у частині першій:
у пункті 5 слова "злочини проти громадської безпеки, злочини проти власності, злочини у сфері господарської діяльності, злочини у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та злочини" замінити словами "злочини проти основ національної безпеки України, миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, громадської безпеки, власності, у сфері господарської діяльності, у сфері використання електронно-обчислювальних машин (комп’ютерів), систем та комп’ютерних мереж і мереж електрозв’язку та";
пункт 20 після слова "обіймали" доповнити словами "протягом останніх трьох років", а після слова "виконували" - словами "протягом останніх трьох років";
абзац перший пункту 28 та абзац перший пункту 37 після слова "виконували" доповнити словами "протягом останніх трьох років";
частину другу доповнити абзацом третім такого змісту:
"Термін "збройна агресія" в цьому Законі вживається у значенні, наведеному в Законі України "Про оборону України", термін "культурні цінності" - у значенні, наведеному в Законі України "Про вивезення, ввезення та повернення культурних цінностей";
2) у пункті 7 частини другої статті 6:
підпункт "є" викласти в такій редакції:
"є) суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном";
у підпункті "ж" слово "що" замінити словом "які";
доповнити підпунктом "и" такого змісту:
"и) суб’єкти господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності";
частину п’яту доповнити абзацами десятим - п’ятнадцятим такого змісту:
"клієнтів, які є громадянами держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особами, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
клієнтів, які є юридичними особами - резидентами держави, що здійснює збройну агресію проти України;
клієнтів, кінцевими бенефіціарними власниками яких є громадяни держави, що здійснює збройну агресію проти України (крім громадян такої держави, яким надано статус учасника бойових дій після 14 квітня 2014 року), та/або особи, місцем постійного проживання (перебування, реєстрації) яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
клієнтів, засновником (учасником, акціонером) або власником яких прямо чи опосередковано через інші юридичні особи (трасти, інші подібні правові утворення) є держава, що здійснює збройну агресію проти України;
клієнтів, щодо яких суб’єктом первинного фінансового моніторингу під час здійснення моніторингу фінансових операцій із застосуванням ризик-орієнтованого підходу за результатами перевірки джерела коштів встановлено, що джерело коштів, пов’язаних з фінансовою операцією такого клієнта, походить з держави, що здійснює збройну агресію проти України;
клієнтів, які здійснюють передачу (отримання) активів до (з) України, використовуючи депозитарні установи, банки, інші фінансові установи та небанківських надавачів платіжних послуг, місцем перебування та/або реєстрації яких є держава, що здійснює збройну агресію проти України";
абзац четвертий частини шостої виключити;
підпункт "а" пункту 11 частини другої після слів "фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення" доповнити словами "з колабораційною діяльністю, пособництвом державі-агресору, найманством або державною зрадою";
абзац другий частини четвертої доповнити словами "та не мати громадянства (підданства) держави, що здійснює збройну агресію проти України";
5) у частині першій статті 10:
пункти 2 і 3 викласти в такій редакції:
"2) суб’єктами господарювання, які надають посередницькі та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном, при наданні посередницьких та/або консультаційних послуг, підготовці та/або вчиненні правочинів щодо купівлі-продажу або надання в оренду нерухомого майна, якщо щомісячна сума орендної плати дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону;
3) суб’єктами господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них, якщо сума фінансової операції (або пов’язаних фінансових операцій) дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону, під час проведення фінансових операцій з дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них та/або під час організації торгівлі такими предметами, у тому числі аукціонної";
доповнити пунктом 6 такого змісту:
"6) суб’єктами господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності, якщо сума фінансової операції (або пов’язаних фінансових операцій) дорівнює або перевищує суму, визначену частиною першою статті 20 цього Закону, під час проведення фінансових операцій з культурними цінностями та/або під час організації торгівлі такими культурними цінностями, у тому числі аукціонної";
6) абзац п’ятий частини сімнадцятої статті 11 після слів "діє відповідно до законодавства" доповнити словами "держави, що здійснює збройну агресію проти України, та/або";
7) у пункті 3 частини першої статті 18 слова "послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, суб’єктів господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єктів господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри" замінити словами "та/або консультаційні послуги під час здійснення операцій з нерухомим майном; суб’єктів господарювання, які здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб’єктів господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри; суб’єктів господарювання, які здійснюють торговельну діяльність культурними цінностями та/або надають посередницькі послуги в такій діяльності";
8) абзац другий частини першої статті 20 викласти в такій редакції:
"фінансові операції, якщо хоча б одна із сторін - учасників фінансової операції має реєстрацію, місце проживання чи місцезнаходження в державі, що здійснює збройну агресію проти України, та/або в державі (юрисдикції), що не виконує чи неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванням тероризму чи фінансуванням розповсюдження зброї масового знищення (у тому числі дипломатичне представництво, посольство, консульство такої держави), або якщо однією із сторін - учасників фінансової операції є особа, яка має рахунок у банку, зареєстрованому в зазначеній державі (юрисдикції)";
9) в абзаці сьомому частини третьої статті 32 слова "заходу впливу" замінити словом "штрафу";
10) розділ X "Прикінцеві та перехідні положення" доповнити пунктом 4-1 такого змісту:
"4-1. У разі відсутності у суб’єктів первинного фінансового моніторингу, місцезнаходженням яких є населені пункти територіальних громад, включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, можливості виконання у встановлені строки обов’язків, передбачених підпунктами "б"-"г" пункту 8, пунктами 9, 11, 12, 14, 23 частини другої статті 8 та частиною п’ятою статті 9 цього Закону, такі суб’єкти первинного фінансового моніторингу звільняються від відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері запобігання та протидії на період включення територіальної громади до зазначеного переліку, за умови обов’язкового виконання таких обов’язків протягом одного місяця після її виключення з такого переліку.
Положення цього пункту не поширюються на суб’єктів первинного фінансового моніторингу, які після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843" змінили своє місцезнаходження і їх новим місцезнаходженням стали населені пункти територіальних громад, включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім випадків зміни місцезнаходження до дати включення відповідного населеного пункту до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України)".
2. У підпункті 6 пункту 1 Закону України "Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни" від 3 березня 2022 року № 2115-IX ; із змінами, внесеними Законом України від 27 липня 2022 року № 2463-IX:
абзац шостий доповнити реченням такого змісту: "Положення цього абзацу не поширюються на піднаглядних Національному банку України осіб, які після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні" від 27 липня 2022 року № 2463-IX змінили своє місцезнаходження і їх новим місцезнаходженням стали населені пункти територіальних громад, включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України (крім випадків зміни місцезнаходження до дати включення відповідного населеного пункту до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України)";
доповнити абзацом сьомим такого змісту:
"Піднаглядні Національному банку України особи, які після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні" від 27 липня 2022 року № 2463-IX змінили своє місцезнаходження і їх новим місцезнаходженням стали населені пункти територіальних громад, включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та не здійснювали подання до Національного банку України звітності (іншої, ніж фінансова звітність та аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності, подають до Національного банку України таку звітність, іншу інформацію і документи та оприлюднюють таку звітність відповідно до вимог, встановлених Національним банком України, протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843" за весь період неподання звітності, іншої інформації і документів та неоприлюднення такої звітності".
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України у двомісячний строк з дня набрання чинності цим Законом:
забезпечити прийняття актів, необхідних для реалізації цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити приведення міністерствами та іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів у відповідність із цим Законом.
3. Рекомендувати Національному банку України, Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
4 листопада 2022 року
№ 2736-IX