• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни

Верховна Рада України  | Закон від 03.03.2022 № 2115-IX
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист інтересів суб’єктів подання звітності та інших документів у період дії воєнного стану або стану війни
У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України Верховна Рада України постановляє:
1. Установити, що:
1) фізичні особи, фізичні особи - підприємці, юридичні особи, крім тих, які наділені бюджетними повноваженнями згідно із законодавством, подають облікові, фінансові, бухгалтерські, розрахункові, аудиторські звіти та будь-які інші документи, подання яких вимагається відповідно до норм чинного законодавства в документальній та/або в електронній формі, протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неподання звітності чи обов’язку подати документи;
( Підпункт 1 пункту 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2823-IX від 01.12.2022 )
2) у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його завершення до фізичних осіб, фізичних осіб - підприємців, юридичних осіб не застосовується адміністративна та/або кримінальна відповідальність за неподання чи несвоєчасне подання звітності та/або документів, визначених підпунктом 1 цього пункту;
3) особи, які не мають фізичної можливості протягом строку, визначеного цим Законом, подати звітність чи документи, зазначені у підпункті 1 цього пункту, у зв’язку з безпосередніми наслідками їх участі у бойових діях, звільняються від адміністративної та/або кримінальної відповідальності та подають звітність чи документи протягом одного місяця з дня закінчення наслідків, які унеможливлювали їх подання;
4) у період дії воєнного стану або стану війни будь-які перевірки щодо своєчасності та повноти подання будь-яких звітів чи документів звітового характеру уповноваженими органами не здійснюються;
4-1) у період дії воєнного стану або стану війни, а також протягом трьох місяців після його припинення чи скасування особи, відповідальні за своєчасне і у повному обсязі подання та оприлюднення фінансової звітності, звільняються від відповідальності за порушення строків оприлюднення річної фінансової звітності та річної консолідованої фінансової звітності разом з відповідними аудиторськими звітами, звітом про управління, консолідованим звітом про управління, звітом про платежі на користь держави та консолідованим звітом про платежі на користь держави, складення та оприлюднення яких передбачено законодавством;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 4-1 згідно із Законом № 2436-IX від 19.07.2022 )
4-2) юридичні особи, які відповідно до законодавства зобов’язані оприлюднити річну фінансову звітність та річну консолідовану фінансову звітність разом з відповідними звітами, визначеними підпунктом 4-1 цього пункту, оприлюднюють таку звітність у повному обсязі згідно із законодавством протягом трьох місяців після припинення чи скасування воєнного стану або стану війни за весь період неоприлюднення;
( Пункт 1 доповнено підпунктом 4-2 згідно із Законом № 2436-IX від 19.07.2022 )
5) цей Закон не поширюється на податкові правовідносини та на правовідносини, на які поширюється дія Закону України "Про запобігання корупції";
( Підпункт 5 пункту 1 в редакції Закону № 3384-IX від 20.09.2023 )
6) дія підпунктів 1 і 4 цього пункту не поширюється на подання до Національного банку України банками, іншими фінансовими установами, особами, які здійснюють діяльність на ринках фінансових послуг, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національний банк України, та іншими особами, діяльність яких перевіряється Національним банком України відповідно до закону (далі - піднаглядні Національному банку України особи), звітності (іншої, ніж фінансова звітність та аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність) та іншої інформації і документів, на оприлюднення такої звітності, а також на перевірку своєчасності та повноти її подання.
Піднаглядні Національному банку України особи:
подають до Національного банку України звітність (іншу, ніж фінансова звітність та аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність) та оприлюднюють її відповідно до вимог щодо складання, подання та оприлюднення звітності, встановлених Національним банком України;
зобов’язані подавати до Національного банку України (у тому числі на його запит або вимогу) іншу інформацію та документи відповідно до встановлених законодавством України вимог.
Піднаглядним Національному банку України особам, які протягом 30 календарних днів після закінчення граничного строку, встановленого законодавством, не подали звітність, визначену абзацом третім цього підпункту, забороняється укладати нові договори про надання фінансових послуг та вносити зміни до чинних договорів щодо збільшення їхніх зобов’язань за такими договорами. Право зазначених у цьому абзаці осіб укладати нові договори про надання фінансових послуг та вносити зміни до чинних договорів щодо збільшення їхніх зобов’язань за такими договорами відновлюється з дня, наступного за днем подання до Національного банку України звітності відповідно до вимог, встановлених Національним банком України.
До піднаглядних Національному банку України осіб, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, не застосовуються передбачені законом заходи впливу за неподання чи несвоєчасне подання звітності, іншої інформації та/або документів, визначених абзацами третім і четвертим цього підпункту, у період бойових дій або тимчасової окупації та протягом трьох місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації. Положення цього абзацу не поширюються на піднаглядних Національному банку України осіб, які після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні" від 27 липня 2022 року № 2463-IX змінили своє місцезнаходження і їх новим місцезнаходженням стали території активних бойових дій або тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку (крім випадків зміни місцезнаходження до дати включення відповідної території до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку).
( Абзац шостий підпункту 6 пункту 1 із змінами, внесеними згідно із Законом № 2736-IX від 04.11.2022; в редакції Закону № 3050-IX від 11.04.2023 )
Піднаглядні Національному банку України особи, які після набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей діяльності фінансового сектору у зв’язку із введенням воєнного стану в Україні" від 27 липня 2022 року № 2463-IX змінили своє місцезнаходження і їх новим місцезнаходженням стали населені пункти територіальних громад, включені до переліку територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), що формується у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, та не здійснювали подання до Національного банку України звітності (іншої, ніж фінансова звітність та аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність), іншої інформації і документів та оприлюднення цієї звітності, подають до Національного банку України таку звітність, іншу інформацію і документи та оприлюднюють таку звітність відповідно до вимог, встановлених Національним банком України, протягом 60 календарних днів з дня набрання чинності Законом України "Про внесення змін до деяких законів України щодо захисту фінансової системи України від дій держави, що здійснює збройну агресію проти України, та адаптації законодавства України до окремих стандартів Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF) і вимог Директиви ЄС 2018/843" за весь період неподання звітності, іншої інформації і документів та неоприлюднення такої звітності;
( Підпункт 6 пункту 1 доповнено абзацом сьомим згідно із Законом № 2736-IX від 04.11.2022 )( Пункт 1 доповнено підпунктом 6 згідно із Законом № 2463-IX від 27.07.2022 )
7) дія підпунктів 1 і 4 цього пункту не поширюється на подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку учасниками ринків капіталу та професійними учасниками організованих товарних ринків, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, звітних даних та іншої звітності (іншої, ніж фінансова звітність та аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність), на розкриття таких даних, а також на перевірку своєчасності та повноти їх подання.
Учасники ринків капіталу та професійні учасники організованих товарних ринків, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку:
подають до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітні дані та іншу звітність (іншу, ніж фінансова звітність та аудиторські звіти за результатами обов’язкового аудиту річної фінансової звітності (консолідованої фінансової звітності, якщо відповідно до законодавства України необхідно складати консолідовану фінансову звітність), а також у інший спосіб розкривають їх відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку;
зобов’язані подавати Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку (у тому числі на її запит або вимогу) іншу інформацію та документи відповідно до встановлених законодавством України вимог.
Учасникам ринків капіталу та професійним учасникам організованих товарних ринків, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, які протягом 30 календарних днів після закінчення граничного строку, встановленого законодавством, не подали звітність, визначену абзацом третім цього підпункту, забороняється укладати будь-які нові договори у процесі провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та вносити зміни до чинних договорів щодо збільшення їхніх зобов’язань за такими договорами. Право зазначених у цьому абзаці осіб укладати будь-які нові договори у процесі провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках та вносити зміни до чинних договорів щодо збільшення їхніх зобов’язань за такими договорами відновлюється з дня, наступного за днем подання до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку звітності відповідно до вимог, встановлених Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.
До учасників ринків капіталу та професійних учасників організованих товарних ринків, державне регулювання та нагляд за діяльністю яких здійснює Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, місцезнаходженням яких є території активних бойових дій або тимчасово окуповані Російською Федерацією території України, які включені до Переліку територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, що визначається у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку, у період бойових дій або тимчасової окупації та протягом трьох місяців після дати завершення бойових дій або тимчасової окупації не застосовуються передбачені законом заходи впливу за неподання чи несвоєчасне подання звітності, іншої інформації та/або документів, визначених абзацами третім і четвертим цього підпункту;
( Абзац шостий підпункту 7 пункту 1 в редакції Закону № 3050-IX від 11.04.2023 )
( Пункт 1 доповнено підпунктом 7 згідно із Законом № 2463-IX від 27.07.2022 )
8) цей Закон не поширюється на відносини, пов’язані із здійсненням державного контролю за діяльністю політичних партій.
( Пункт 1 доповнено підпунктом 8 згідно із Законом № 3337-IX від 23.08.2023 )
2. Цей Закон невідкладно опубліковується у друкованих засобах масової інформації та набирає чинності з дня його опублікування.

Президент України

В. ЗЕЛЕНСЬКИЙ

м. Київ
3 березня 2022 року
№ 2115-IX