• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб

Верховна Рада України  | Закон від 23.09.2010 № 2555-VI
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення єдиної системи державної реєстрації юридичних осіб
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2011, N 6, ст.41 ) ( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 4572-VI від 22.03.2012, ВВР, 2013, N 1, ст.1 N 5076-VI від 05.07.2012, ВВР, 2013, N 27, ст.282 Кодексом N 5403-VI від 02.10.2012, ВВР, 2013, N 34-35, ст.458 Законами N 2145-VIII від 05.09.2017, ВВР, 2017, N 38-39, ст.380 N 819-IX від 21.07.2020 N 2849-IX від 13.12.2022 )
З метою приведення законодавчих актів України у відповідність із вимогами Закону України "Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців" Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:
1. Перше речення частини п'ятої статті 89 Цивільного кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 40-44, ст. 356) викласти в такій редакції:
"5. Зміни до установчих документів юридичної особи, які стосуються відомостей, включених до єдиного державного реєстру, набирають чинності для третіх осіб з дня їх державної реєстрації".
2. У Законі України "Про господарські товариства" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., N 49, ст. 682; 2007 р., N 33, ст. 440):
1) частину першу статті 2 викласти в такій редакції:
"Найменування товариства повинно містити відомості про його організаційно-правову форму (вид товариства), назву, а також інші відомості, передбачені законом";
2) частину другу статті 6 викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація товариств проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";
3) у частині першій статті 7 слова "державного реєстру" замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
4) частину четверту статті 16 викласти в такій редакції:
"Рішення про зміну розміру статутного (складеного) капіталу товариства набирає чинності з дня внесення таких змін до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців";
5) частину другу статті 83 викласти в такій редакції:
"Командитне товариство ліквідовується у разі вибуття усіх вкладників. Повні учасники командитного товариства у разі вибуття всіх вкладників мають право перетворити командитне товариство у повне товариство. Командитне товариство ліквідовується також на підставах, установлених законом".
3. У Законі України "Про товарну біржу" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 10, ст. 139; 2003 р., N 30, ст. 247):
1) у статті 7 слова "для підприємств" замінити словами "законом для державної реєстрації юридичних осіб";
2) статтю 21 доповнити частиною другою такого змісту:
"Державна реєстрація припинення товарної біржі проводиться у порядку, встановленому законом".
4. У Законі України "Про колективне сільськогосподарське підприємство" (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 20, ст. 272; 1994 р., N 5, ст. 14):
1) абзац другий пункту 2 статті 3 викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація підприємства проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";
2) пункт 3 статті 31 викласти в такій редакції:
"3. Підприємство вважається таким, що припинилося, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію його припинення. Державна реєстрація припинення підприємства проводиться у порядку, встановленому законом".
( Пункт 5 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 4572-VI від 22.03.2012 )( Пункт 6 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 5076-VI від 05.07.2012 )( Пункт 7 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2849-IX від 13.12.2022 )( Пункт 8 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 2145-VIII від 05.09.2017 )( Пункт 9 розділу I втратив чинність на підставі Закону N 819-IX від 21.07.2020 )( Пункт 10 розділу I втратив чинність на підставі Кодексу N 5403-VI від 02.10.2012 )
11. Абзац перший частини першої статті 13 Закону України "Про позашкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2000 р., N 46, ст. 393) викласти в такій редакції:
"1. Позашкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту".
12. Абзац перший частини першої статті 13 Закону України "Про дошкільну освіту" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., N 49, ст. 259) викласти в такій редакції:
"1. Дошкільний навчальний заклад є юридичною особою і діє на підставі статуту".
13. У Законі України "Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 1, ст. 1):
1) частину першу статті 7 викласти в такій редакції:
"1. Юридична особа, яка має намір надавати фінансові послуги, зобов'язана звернутися до відповідного органу державного регулювання ринків фінансових послуг протягом тридцяти календарних днів з дати державної реєстрації для включення її до державного реєстру фінансових установ";
2) статтю 13 доповнити частиною другою такого змісту:
"2. Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи, яка є фінансовою установою, здійснюється на підставі витягу про її виключення з державного реєстру фінансових установ за формою, встановленою відповідним органом державного регулювання ринків фінансових послуг, та інших документів, перелік яких встановлений законом для державної реєстрації юридичних осіб";
3) частину першу статті 16 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Об'єднання фінансових установ набуває статусу юридичної особи з дня його державної реєстрації у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб".
14. У Законі України "Про об'єднання співвласників багатоквартирного будинку" (Відомості Верховної Ради України, 2002 р., N 10, ст. 78; 2006 р., N 4, ст. 60):
1) у статті 6:
частину чотирнадцяту викласти в такій редакції:
"Державна реєстрація об'єднання (асоціації) проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб. Об'єднання (асоціація) вважається утвореним з дня його державної реєстрації";
доповнити частиною п'ятнадцятою такого змісту:
"Державна реєстрація змін до статуту об'єднання проводиться у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";
2) частину першу статті 28 замінити двома частинами такого змісту:
"Об'єднання (асоціація) вважається припиненим з дня внесення про це відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.
Об'єднання ліквідується у разі:
фізичного знищення або руйнування житлового комплексу, яке унеможливлює його відновлення або ремонт;
відчуження житлового комплексу за рішенням суду;
придбання однією особою всіх приміщень у житловому комплексі;
прийняття членами об'єднання рішення про його ліквідацію;
прийняття судом рішення про ліквідацію об'єднання".
У зв'язку з цим частини другу і третю вважати відповідно частинами третьою і четвертою.
15. У статті 8 Закону України "Про фермерське господарство" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., N 45, ст. 363):
частину першу після слова "одержання" доповнити словом "засновником", а після слів "підлягає державній реєстрації" доповнити словами "у порядку, встановленому законом для державної реєстрації юридичних осіб";
частини другу - п'яту виключити.
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності через шість місяців з дня його опублікування.
2. Органам, що здійснювали державну реєстрацію фермерських господарств до прийняття цього Закону, передати матеріали щодо їх державної реєстрації до органів державної реєстрації юридичних осіб.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ,
23 вересня 2010 року
N 2555-VI