Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообовязкове державне пенсійне страхування"

Верховна Рада України Закон від 08.07.2010 №2461-VI
Реквізити

Видавник: Верховна Рада України

Тип Закон

Дата 08.07.2010

Номер 2461-VI

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 2010, N 47, ст.555 )
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263; N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453):
1) у статті 1:
у частині першій цифри "266.116.994,9", "218.706.258,1" і "47.410.736,8" замінити відповідно цифрами "252.717.994,9", "210.055.258,1" і "42.662.736,8";
у частині другій цифри "322.681.473,7", "244.502.144,8" і "78.179.328,9" замінити відповідно цифрами "305.632.473,7", "240.951.144,8" і "64.681.328,9";
в абзаці четвертому частини третьої цифри "57.745.369,9", "25.238.106,7" і "32.507.263,2" замінити відповідно цифрами "54.095.369,9", "30.338.106,7" і "23.757.263,2";
2) у статті 2:
пункт 6 після слів "які зареєстровані в Автономній Республіці Крим" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";
пункт 7 після слова "крім" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";
пункт 10 після слова "крім" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";
доповнити пунктом 50 такого змісту:
"50) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України";
3) пункти 1-3 та 9 статті 6 викласти в такій редакції:
"1) 80 відсотків акцизного збору із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
2) 80 відсотків акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) 80 відсотків ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них";
"9) кошти від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України (крім пункту 50 статті 2 цього Закону) та інших утворених відповідно до законів України військових формувань, правоохоронних органів і Оперативно-рятувальної служби цивільного захисту Міністерства України з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи";
4) у частині першій статті 48 цифри "40.500" замінити цифрами "1.040.500";
5) у частині першій статті 74:
у пункті 1 цифри "3.033.070" замінити цифрами "1.333.070";
у пункті 2 цифри "1.503.995" замінити цифрами "1.003.995";
у пункті 3 цифри "9.300.192,8" замінити цифрами "6.600.192,8";
у пункті 4 цифри "6.695.920" замінити цифрами "6.295.920";
у пункті 5 цифри "1.800.000" замінити цифрами "1.000.000";
у пункті 6 цифри "1.000.000" замінити цифрами "500.000";
у пункті 7 цифри "2.268.340" замінити цифрами "1.568.340";
у пункті 8 цифри "1.100.000" замінити цифрами "500.000";
у пункті 10 цифри "1.040.000" замінити цифрами "390.000";
у пункті 11 цифри "1.191.894" замінити цифрами "991.894";
6) внести зміни до додатків N 1, N 2, N 3 і N 7 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" відповідно до додатків N 1, N 2, N 3 і N 4 до цього Закону.
2. Підпункт 4 пункту 8 розділу XV "Прикінцеві положення" Закону України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування" (Відомості Верховної Ради України, 2003 р., NN 49-51, ст. 376) викласти в такій редакції:
"4) фізичні особи - суб'єкти підприємницької діяльності, які обрали особливий спосіб оподаткування (фіксований податок, єдиний податок), та члени сімей зазначених осіб, які беруть участь у провадженні ними підприємницької діяльності, на період дії законодавчих актів з питань особливого способу оподаткування сплачують страхові внески в порядку, визначеному цим Законом.
Сума страхового внеску встановлюється зазначеними особами самостійно для себе та членів їх сімей, які беруть участь у провадженні такими особами підприємницької діяльності та не перебувають з ними у трудових відносинах. При цьому сума страхового внеску з урахуванням частини фіксованого або єдиного податку, що перерахована до Пенсійного фонду України, повинна становити не менше мінімального розміру страхового внеску за кожну особу та не більше розміру страхового внеску, обчисленого від максимальної величини фактичних витрат на оплату праці найманих працівників, грошового забезпечення військовослужбовців, осіб рядового і начальницького складу, оподатковуваного доходу (прибутку), загального оподатковуваного доходу, з якої сплачуються страхові внески".
II. Цей Закон набирає чинності з дня опублікування.
Президент України В.ЯНУКОВИЧ
м. Київ, 8 липня 2010 року
N 2461-VI
Додаток N 1
до Закону України
"Про внесення змін до Законів України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
та "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"
Зміни до додатка N 1 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) "Доходи Державного бюджету України на 2010 рік"
(тис.грн.)
--------------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування показників | Всього | Загальний | Спеціальний |
| | згідно з бюджетною | | фонд | фонд |
| | класифікацією | | | |
| | ( v0604201-01 ) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Всього доходів: |252 717 994,9|210 055 258,1| 42 662 736,8|
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|Разом доходів (без урахування |245 628 105,9|202 965 369,1| 42 662 736,8|
|міжбюджетних трансфертів) | | | |
|------------------------------------+-------------+-------------+-------------|
|10000000|Податкові надходження |188 223 498,0|175 814 696,8| 12 408 801,2|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11000000|Податки на доходи, податки | 40 035 011,9| 36 704 746,7| 3 330 265,2|
| |на прибуток, податки на | | | |
| |збільшення ринкової | | | |
| |вартості | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|11020000|Податок на прибуток | 40 035 011,9| 36 704 746,7| 3 330 265,2|
| |підприємств | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14000000|Внутрішні податки на |134 846 311,3|128 052 311,3| 6 794 000,0|
| |товари та послуги | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010000|Податок на додану вартість |104 735 191,3|104 685 191,3| 50 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010100|Податок на додану вартість |53 503 355,5 |53 453 355,5 | 50 000,0|
| |із вироблених в Україні | | | |
| |товарів (робіт, послуг) | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010200|Бюджетне відшкодування |-27 470 600,0|-27 470 600,0| |
| |податку на додану вартість | | | |
| |грошовими коштами | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14010300|Податок на додану вартість | 78 702 435,8| 78 702 435,8| |
| |із ввезених на територію | | | |
| |України товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14020000|Акцизний збір із вироблених| 25 342 000,0| 21 270 000,0| 4 072 000,0|
| |в Україні товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|14030000|Акцизний збір із ввезених | 4 374 000,0| 1 702 000,0| 2 672 000,0|
| |на територію України | | | |
| |товарів | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15000000|Податки на міжнародну | 8 875 940,0| 8 207 140,0| 668 800,0|
| |торгівлю та зовнішні | | | |
| |операції | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|15010000|Ввізне мито | 8 290 000,0| 7 642 000,0| 648 000,0|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|20000000|Неподаткові надходження | 55 401 079,5| 26 960 432,9| 28 440 646,6|
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24000000|Інші неподаткові | 14 658 562,4| 3 792 636,6| 10 865 925,8|
| |надходження | | | |
|--------+---------------------------+-------------+-------------+-------------|
|24050000|Кошти від реалізації | 4 139 075,0| 2 000 000,0| 2 139 075,0|
| |надлишкового озброєння, | | | |
| |військової та спеціальної | | | |
| |техніки, іншого майна | | | |
| |Збройних Сил України та | | | |
| |інших утворених відповідно | | | |
| |до законів України | | | |
| |військових формувань, | | | |
| |правоохоронних органів і | | | |
| |Оперативно-рятувальної | | | |
| |служби цивільного захисту | | | |
| |Міністерства України з | | | |
| |питань надзвичайних | | | |
| |ситуацій та у справах | | | |
| |захисту населення від | | | |
| |наслідків Чорнобильської | | | |
| |катастрофи | | | |
--------------------------------------------------------------------------------
Додаток N 2
до Закону України
"Про внесення змін до Законів України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
та "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"
Зміни до додатка N 2 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) "Фінансування Державного бюджету України на 2010 рік"
(тис.грн.)
-----------------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування | Всього | Загальний |Спеціальний |
| | | | фонд | фонд |
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| Загальне фінансування | 54 095 369,9| 30 338 106,7|23 757 263,2|
|----------------------------------+-------------+-------------+------------|
| 400000 |Фінансування за | 76 462 165,6| 60 338 106,7|16 124 058,9|
| |борговими операціями | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401000 |Запозичення |100 258 382,2| 83 353 300,8|16 905 081,4|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 401100 |Внутрішні запозичення | 66 190 271,3| 52 953 300,8|13 236 970,5|
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 500000 |Надходження від | 6 350 000,0| | 6 350 000,0|
| |приватизації державного| | | |
| |майна | | | |
|----------+-----------------------+-------------+-------------+------------|
| 501000 |Надходження від | 6 350 000,0| | 6 350 000,0|
| |приватизації державного| | | |
| |майна (крім об'єктів, | | | |
| |для яких передбачено | | | |
| |окремий розподіл коштів| | | |
| |відповідно до Державної| | | |
| |програми приватизації | | | |
| |на 2000-2002 роки) та | | | |
| |інших надходжень, | | | |
| |безпосередньо | | | |
| |пов'язаних з процесом | | | |
| |приватизації та | | | |
| |кредитування | | | |
| |підприємств | | | |
-----------------------------------------------------------------------------
Додаток N 3
до Закону України
"Про внесення змін до законів України
"Про Державний бюджет України на 2010 рік"
та "Про загальнообов'язкове
державне пенсійне страхування"
Зміни до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" ( 2154-17 ) "Розподіл видатків Державного бюджету України на 2010 рік"
(тис.грн.)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Код | Код | Найменування | Загальний фонд | Спеціальний фонд | Разом: |
| прог- |функ- | згідно з програмною |-------------------------------------------------------------------+---------------------------------------------------------------| |
|рамної | ціо- | класифікацією видатків | Всього | видатки | з них: | видатки | Всього | видатки | з них: | видатки | |
|класи- |наль- | та кредитування | | споживання |--------------------------| розвитку | | споживання |-----------------------| розвитку | |
|фікації| ної | державного бюджету | | | оплата |комунальні | | | | оплата | комунальні| | |
|видат- | кла- | ( v0604201-01 ) | | | праці |послуги та | | | | праці | послуги та| | |
|ків та |сифі- | | | | |енергоносії | | | | |енергоносії| | |
|креди- |кації | | | | | | | | | | | | |
|тування|видат-| | | | | | | | | | | | |
|держав-|ків та| | | | | | | | | | | | |
| ного |креди-| | | | | | | | | | | | |
|бюджету|туван-| | | | | | | | | | | | |
| | ня | | | | | | | | | | | | |
| | дер- | | | | | | | | | | | | |
| |жавно-| | | | | | | | | | | | |
| | го | | | | | | | | | | | | |
| |бюдже-| | | | | | | | | | | | |
| | ту | | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
| | |Всього |240 951 144,8|231 604 783,1| 37 274 744,3| 2 802 661,3| 7 846 361,7|64 681 328,9|25 110 985,5|2 083 267,5| 771 733,0| 18 102 302,1| 305 632 473,7|
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0110000| |Апарат Верховної Ради | 757 259,8| 757 209,8| 412 971,6| 13 737,6| 50,0| 64 892,7| 62 874,3| 24 310,3| 9 653,5| 2 018,4| 822 152,5|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111000| |Апарат Верховної Ради | 757 259,8| 757 209,8| 412 971,6| 13 737,6| 50,0| 64 892,7| 62 874,3| 24 310,3| 9 653,5| 2 018,4| 822 152,5|
| | |України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111010| 0111 |Здійснення законотворчої | 446 866,3| 446 866,3| 234 989,3| | | | | | | | 446 866,3|
| | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | |
| | |Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0111050| 0111 |Обслуговування | 93 033,4| 93 033,4| 45 866,8| 13 107,0| | 4 398,0| 4 074,0| 1 260,0| | 324,0| 97 431,4|
| | |діяльності Верховної | | | | | | | | | | | |
| | |Ради України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0300000| |Державне управління | 853 071,7| 821 091,7| 328 312,5| 44 833,7| 31 980,0| 93 652,4| 88 227,7| 40 388,5| 10 005,5| 5 424,7| 946 724,1|
| | |справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301000| |Апарат Державного | 839 134,1| 807 218,9| 319 902,6| 43 708,8| 31 915,2| 93 652,4| 88 227,7| 40 388,5| 10 005,5| 5 424,7| 932 786,5|
| | |управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301010| 0111 |Організаційне, | 120 623,7| 120 623,7| 75 762,9| 126,8| | | | | | | 120 623,7|
| | |інформаційно-аналітичне | | | | | | | | | | | |
| | |та матеріально-технічне | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення діяльності | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301030| 0111 |Обслуговування діяльності| 81 267,3| 81 217,9| 31 091,6| 10 096,4| 49,4| 4 311,7| 4 311,7| 2 147,7| 124,5| | 85 579,0|
| | |Президента України, | | | | | | | | | | | |
| | |Адміністрації Президента | | | | | | | | | | | |
| | |України та інших | | | | | | | | | | | |
| | |державних органів | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301060| 0734 |Фінансова підтримка | 64 361,1| 64 037,9| 28 115,0| 15 775,9| 323,2| 7 436,4| 6 796,4| 1 052,0| 2 441,2| 640,0| 71 797,5|
| | |санаторно-курортних | | | | | | | | | | | |
| | |закладів Державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління справами | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301080| 0150 |Прикладні дослідження | 21 609,6| | | | 21 609,6| | | | | | 21 609,6|
| | |Національного інституту | | | | | | | | | | | |
| | |стратегічних досліджень | | | | | | | | | | | |
| | |із стратегічних проблем | | | | | | | | | | | |
| | |внутрішньої і | | | | | | | | | | | |
| | |зовнішньої політики | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301130| 0950 |Підготовка кадрів, | 78 538,5| 78 538,5| 39 088,2| 2 957,7| | 58 152,7| 55 756,3| 32 193,8| 5 508,2| 2 396,4| 136 691,2|
| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |
| | |керівних працівників, | | | | | | | | | | | |
| | |спеціалістів державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління Національною | | | | | | | | | | | |
| | |академією державного | | | | | | | | | | | |
| | |управління при | | | | | | | | | | | |
| | |Президентові України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301140| 0520 |Збереження | 25 695,3| 25 695,3| 16 097,9| 1 843,9| | 6 927,3| 5 857,3| 1 790,5| 667,5| 1 070,0| 32 622,6|
| | |природно-заповідного | | | | | | | | | | | |
| | |фонду в національних | | | | | | | | | | | |
| | |природних парках, | | | | | | | | | | | |
| | |заповідниках та | | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення утримання | | | | | | | | | | | |
| | |резиденції | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301160| 0111 |Створення автоматизованої| 272,2| 272,2| | | | | | | | | 272,2|
| | |системи | | | | | | | | | | | |
| | |інформаційно-аналітичного| | | | | | | | | | | |
| | |забезпечення | | | | | | | | | | | |
| | |Адміністрації | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301170| 0731 |Стаціонарне медичне | 115 747,3| 115 149,4| 67 964,7| 9 284,0| 597,9| 6 980,2| 6 580,2| 825,7| 914,0| 400,0| 122 727,5|
| | |обслуговування народних | | | | | | | | | | | |
| | |депутатів України та | | | | | | | | | | | |
| | |керівного складу органів | | | | | | | | | | | |
| | |державної влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301190| 0721 |Поліклінічно-амбулаторне | 86 342,9| 86 342,9| 54 837,9| 3 131,1| | 3 428,3| 3 152,3| 935,0| | 276,0| 89 771,2|
| | |обслуговування, | | | | | | | | | | | |
| | |діагностика та лікування | | | | | | | | | | | |
| | |народних депутатів | | | | | | | | | | | |
| | |України та керівного | | | | | | | | | | | |
| | |складу органів державної | | | | | | | | | | | |
| | |влади | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301380| 0133 |Забезпечення перевезень | 124 941,3| 124 051,4| | | 889,9| | | | | | 124 941,3|
| | |вищих посадових осіб | | | | | | | | | | | |
| | |держави авіаційним | | | | | | | | | | | |
| | |транспортом | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301450| 0829 |Конкурсний відбір та | 655,0| 655,0| 449,3| 17,6| | | | | | | 655,0|
| | |присудження Національної | | | | | | | | | | | |
| | |премії України імені | | | | | | | | | | | |
| | |Тараса Шевченка | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301800| 0610 |Капітальний ремонт | | | | | | | | | | | |
| | |житлового фонду | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301850| 0111 |Реконструкція будинку для| | | | | | | | | | | |
| | |розміщення Представництва| | | | | | | | | | | |
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим, Ради представників | | | | | | | | | | | |
| | |кримськотатарського | | | | | | | | | | | |
| | |народу у м. Сімферополі | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301860| 0829 |Реконструкція та | | | | | | | | | | | |
| | |пристосування | | | | | | | | | | | |
| | |Маріїнського палацу в | | | | | | | | | | | |
| | |м. Києві | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301870| 0610 |Аварійно-відновлювальні | | | | | | | | | | | |
| | |роботи з ліквідації | | | | | | | | | | | |
| | |аварійного стану | | | | | | | | | | | |
| | |житлового будинку по | | | | | | | | | | | |
| | |вул. Срібнокільській, 20 | | | | | | | | | | | |
| | |у м. Києві | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0301890| 0734 |Розробка проектно- | | | | | | | | | | | |
| | |кошторисної документації | | | | | | | | | | | |
| | |і будівництво | | | | | | | | | | | |
| | |Реабілітаційного центру | | | | | | | | | | | |
| | |на базі Державного | | | | | | | | | | | |
| | |підприємства "Санаторій | | | | | | | | | | | |
| | |"Конча-Заспа" | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0303000| |Представництво Президента| 4 066,1| 4 066,1| 2 184,5| 579,3| | | | | | | 4 066,1|
| | |України в Автономній | | | | | | | | | | | |
| | |Республіці Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0303010| 0111 |Здійснення повноважень | 4 066,1| 4 066,1| 2 184,5| 579,3| | | | | | | 4 066,1|
| | |постійним представником | | | | | | | | | | | |
| | |Президента України в | | | | | | | | | | | |
| | |Автономній Республіці | | | | | | | | | | | |
| | |Крим | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0304000| |Національна служба | 9 871,5| 9 806,7| 6 225,4| 545,6| 64,8| | | | | | 9 871,5|
| | |посередництва і | | | | | | | | | | | |
| | |примирення України | | | | | | | | | | | |
|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+-------------+--------------|
|0304010| 0412 |Сприяння врегулюванню | 9 806,7| 9 806,7| 6 225,4| 545,6| | | | | | | 9 806,7|
| | |колективних трудових | | | | | | | | | | | |
З А К О Н У К Р А Ї Н И
Про внесення змін до законів України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" та "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування"
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести зміни до таких законів України:
1. У Законі України "Про Державний бюджет України на 2010 рік" (Відомості Верховної Ради України, 2010 р., NN 22-25, ст. 263; N 30, ст. 395, N 32, ст. 452, ст. 453):
1) у статті 1:
у частині першій цифри "266.116.994,9", "218.706.258,1" і "47.410.736,8" замінити відповідно цифрами "252.717.994,9", "210.055.258,1" і "42.662.736,8";
у частині другій цифри "322.681.473,7", "244.502.144,8" і "78.179.328,9" замінити відповідно цифрами "305.632.473,7", "240.951.144,8" і "64.681.328,9";
в абзаці четвертому частини третьої цифри "57.745.369,9", "25.238.106,7" і "32.507.263,2" замінити відповідно цифрами "54.095.369,9", "30.338.106,7" і "23.757.263,2";
2) у статті 2:
пункт 6 після слів "які зареєстровані в Автономній Республіці Крим" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";
пункт 7 після слова "крім" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";
пункт 10 після слова "крім" доповнити цифрами та словами "80 відсотків";
доповнити пунктом 50 такого змісту:
"50) 50 відсотків коштів від реалізації надлишкового озброєння, військової та спеціальної техніки, іншого майна Збройних Сил України";
3) пункти 1-3 та 9 статті 6 викласти в такій редакції:
"1) 80 відсотків акцизного збору із вироблених в Україні нафтопродуктів і транспортних засобів;
2) 80 відсотків акцизного збору із ввезених на територію України нафтопродуктів і транспортних засобів;
3) 80 відсотків ввізного мита на нафтопродукти і транспортні засоби та шини до них";

30 днiв передплати безкоштовно!