• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році

Верховна Рада України  | Закон від 20.12.2016 № 1791-VIII
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.12.2016
 • Номер: 1791-VIII
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Верховна Рада України
 • Тип: Закон
 • Дата: 20.12.2016
 • Номер: 1791-VIII
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році
(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 4, ст.42)
Верховна Рада України
постановляє:
I. Внести до Податкового кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2011 р., №№ 13-17, ст. 112) такі зміни:
1. У пункті 14.1 статті 14:
1) у підпункті 14.1.11:
у підпункті "ґ"цифри "50"замінити цифрами "25";
доповнити абзацами дванадцятим -п’ятнадцятим такого змісту:
"До безнадійної заборгованості банків може бути віднесена сума боргу за фінансовим кредитом, у тому числі сума основної заборгованості та/або сума нарахованих доходів, за яким прострочення погашення суми боргу (його частини) становить понад 360 днів, крім боргу за фінансовими кредитами осіб:
пов’язаних з таким кредитором;
які перебувають з таким кредитором у трудових відносинах;
які перебували з таким кредитором у трудових відносинах, та період між датою звільнення таких осіб та датою прощення їхньої заборгованості не перевищує три роки";
2) в абзаці третьому підпункту 14.1.212 слова та цифри"а також фізичний відпуск з автозаправної станції та/або автомобільної газозаправної станції товарів, зазначених у підпункті 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, незалежно від форми розрахунків"виключити;
3) абзац другий підпункту 14.1.226 після слів "приватних нотаріусів"доповнити словами "приватних виконавців".
2. Пункт 19-1.1 статті 19-1 доповнити підпунктом 19-1.1.9-1 такого змісту:
"19-1.1.9-1. формують та ведуть Реєстр отримувачів бюджетної дотації для розвитку сільськогосподарських товаровиробників та стимулювання виробництва сільськогосподарської продукції відповідно до Закону України "Про державну підтримкусільського господарства України".
3. Підпункт 1 підпункту 139.3.3 пункту 139.3 статті 139 викласти в такій редакції:
"1) на перевищення розміру резерву станом на кінець податкового (звітного) періоду, над лімітом,20 відсотків (на період з 1 січня 2015 року до 31 грудня 2015 року -30 відсотків, на період з 1 січня 2016 року до 31 грудня 2018 року -25 відсотків) сукупної балансової вартості активів, знецінення яких визнається шляхом формування резерву, збільшеної на суму резерву,за такими активами згідно з даними фінансової звітності за звітний період.
Коригування фінансового результату до оподаткування звітного періоду не здійснюється у розмірі зазначеного перевищення резерву, що виникло у попередніх податкових (звітних) періодах".
4. У пункті 164.2 статті 164:
1) у підпункті "в"підпункту 164.2.16 слова "п’яти розмірів"замінити цифрами та словом "2,5 розміру";
2) у підпункті "д"підпункту 164.2.17 цифри "50"замінити цифрами "25".
5. У пункті 165.1 статті 165:
1) в абзацах сьомому та восьмому підпункту 165.1.24 цифри "100"замінити цифрами "50";
2) у підпункті 165.1.39 цифри "50"замінити цифрами "25";
3) в абзаці першому підпункту 165.1.55 цифри "50"замінити цифрами "25".
6. У підпункті "б"підпункту 170.7.8 пункту 170.7 статті 170 слова "одну тисячу"замінити цифрами "500".
7. У пункті 200.11 статті 200:
1) абзац перший після слів "Контролюючий орган має право"доповнити словами і цифрами "протягом 60 календарних днів, що настають за граничним строком подання податкової декларації, а в разі якщо така податкова декларація надана після закінчення граничного строку -за днем її фактичного подання";
2) абзац третій викласти в такій редакції:
"з придбання товарів/послуг за період до 1 січня 2017 року у платників податку, що використовували спеціальний режим оподаткування, визначений відповідно до статті 209 цього Кодексу";
3) доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Рішення про проведення документальної перевірки має бути прийнято не пізніше закінчення граничного строку проведення камеральної перевірки".
8. У пункті 215.3 статті 215:
1) підпункти 215.3.1-215.3.4 викласти в такій редакції:
"215.3.1. спирт етиловий та інші спиртові дистиляти, алкогольні напої, пиво:
Код товару (продукції) згідно з УКТЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТЗЕДОдиниця виміруСтавка податку
2203 00Пиво із солоду (солодове)гривень за 1 літр2,78
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00)Вина виноградні натуральні-"-0,01
2204 (крім 2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00)Вина натуральні з доданням спирту та міцні (кріплені)-"-8,02
2204 10, 2204 21 06 00, 2204 21 07 00, 2204 21 08 00, 2204 21 09 00, 2204 29 10 00Вина ігристіВина газовані-"-11,65
2205Вермути та інші вина виноградні натуральні з доданням рослинних або ароматизувальних екстрактів-"-8,02
2206 00 (крім 2206 00 31 00, 2206 00 51 00, 2206 00 81 00 - сидр і перрі (без додання спирту); 2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00 - тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)Інші зброджені напої (наприклад, сидр, перрі (грушевий напій), напій медовий); суміші із зброджених напоїв та суміші зброджених напоїв з безалкогольними напоями, в іншому місці не зазначені (з доданням спирту)гривень за 1 літр 100-відсоткового спирту126,96
2206 00 31 00,2206 00 51 00,2206 00 81 00Сидр і перрі (без додання спирту)гривень за 1 літр1,06
2206 00 39 00, 2206 00 59 00, 2206 00 89 00Тільки зброджені напої, одержані виключно в результаті природного (натурального) бродіння фруктових, ягідних та фруктово-ягідних соків, з вмістом спирту не більше 8,5 відсотка об’ємних одиниць (без додання спирту)-"-1,06
2207Спирт етиловий, неденатурований, з концентрацією спирту 80 відсотків об’ємних одиниць або більше; спирт етиловий та інші спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, денатуровані, будь-якої концентраціїгривень за 1 літр 100-відсоткового спирту126,96
2208Спирт етиловий, неденатурований,з концентрацією спирту менш як 80 відсотків об’ємних одиниць, спиртові дистиляти та спиртні напої, одержані шляхом перегонки, лікери та інші напої, що містять спирт-"-126,96
2103 90 30 00, 2106 90Тільки продукти з вмістом спирту етилового 8,5 відсотка об’ємних одиниць та більше-"-169,27;
215.3.2. тютюнові вироби, тютюн та промислові замінники тютюну:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавки податку
одиниця виміруставкаодиниці виміруставка
2401Тютюнова сировина Тютюнові відходигривень за 1 кілограм (нетто) *559,78
2402 10 00 00Сигари, включаючи сигари з відрізаними кінцями, та сигарили (тонкі сигари), з вмістом тютюнугривень за 1 кілограм (нетто) *559,78
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук445,56відсотків12
2402 20 90 20Сигарети з фільтром-"-445,56-"-12
2403Тютюн та замінники тютюну, інші, промислового виробництва; тютюн "гомогенізований" або "відновлений";тютюнові екстракти та есенціїгривень за 1 кілограм (нетто) *559,78
* Вагою нетто вважається вага товару (продукції) без урахування ваги будь-якої тари чи упаковки. У разі якщо складовими частинами (елементами) підакцизного товару (продукції) є сукупно підакцизні товари (продукції) та інші види продукції, для цілей оподаткування акцизним податком врахуванню підлягає лише вага тих складових частин (елементів), які належать до підакцизних товарів (продукції);
215.3.3. мінімальне акцизне податкове зобов’язання із сплати акцизного податку з тютюнових виробів:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДМінімальне акцизне податкове зобов’язання
одиниця вимірусума
2402 20 90 10Сигарети без фільтра, цигаркигривень за 1000 штук596,05
2402 20 90 20Сигарети з фільтром-"-596,05;
215.3.4. пальне:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТЗЕДСтавка акцизного податку у твердих сумах з одиниці реалізованого товару (продукції)
одиниця виміру (об’єм у літрах, приведених до t 15° C)ставка
2707 50 10 00 2707 50 90 00суміші ароматичних вуглеводнів, з яких 65 відсотків об’ємних одиниць або більше (включаючи втрати) переганяється при температурі до 250° C за методом, визначеним згідно з ASTM D 86євро за 1000 літрів213,50
Легкі дистиляти:
2710 12 11 10 2710 12 11 20для специфічних процесів переробки- " -213,50
2710 12 11 90 2710 12 15 10 2710 12 15 20 2710 12 15 90для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарних підкатегоріях 2710 12 11 10, 2710 12 11 20, 2710 12 11 90- " -213,50
Бензини спеціальні:
2710 12 21 00уайт-спірит- " -213,50
2710 12 25 00інші спеціальні бензини- " -213,50
Бензини моторні:
2710 12 31 00бензини авіаційні- " -27
бензини моторні з вмістом свинцю 0,013 г/л або менше:
2710 12 41 11 2710 12 41 12 2710 12 41 13 2710 12 41 31 2710 12 41 32 2710 12 41 33 2710 12 41 91 2710 12 41 92 2710 12 41 93 2710 12 45 01 2710 12 45 02 2710 12 45 09 2710 12 49 01 2710 12 49 02 2710 12 49 09із вмістом не менш як 5 мас. % біоетанолу або не менш як 5 мас. % етил-трет-бутилового ефіру або їх сумішієвро за 1000 літрів213,50
2710 12 41 14 2710 12 41 15 2710 12 41 19 2710 12 41 34 2710 12 41 35 2710 12 41 39 2710 12 41 94 2710 12 41 95 2710 12 41 99 2710 12 45 12 2710 12 45 13 2710 12 45 99 2710 12 49 12 2710 12 49 13 2710 12 49 99інші бензини- " -213,50
2710 20 90 00інші нафтопродукти- " -213,50
2710 12 51 10 2710 12 51 20 2710 12 51 90 2710 12 59 10 2710 12 59 20 2710 12 59 90із вмістом свинцю більш як 0,013 г/лєвро за 1000 літрів213,50
2710 12 70 00Паливо для реактивних двигунів-"-27
2710 12 90 00Інші легкі дистиляти-"-213,50
Середні дистиляти:
2710 19 11 10 2710 19 11 20 2710 19 11 90для специфічних процесів переробки-"-213,50
2710 19 15 10 2710 19 15 20 2710 19 15 90для хімічних перетворень у процесах, не зазначених у товарнійкатегорії 2710 19 11-"-213,50
Гас:
2710 19 21 00паливо для реактивних двигунів-"-21
2710 19 25 00інший гас-"-183
2710 19 29 00Інші середні дистиляти-"-183
2710 19 31 012710 19 31 10 2710 19 31 202710 19 31 302710 19 31 40 2710 19 35 012710 19 35 102710 19 35 202710 19 35 302710 19 35 402710 19 43 002710 19 46 002710 19 47 102710 19 47 902710 19 48 00 2710 20 11 002710 20 15 00 2710 20 17 002710 20 19 00Важкі дистиляти (газойль)євро за 1000 літрів139,50
2710 19 62 00 2710 19 64 00 2710 19 68 10 2710 19 68 20 2710 19 68 90 2710 20 31 00 2710 20 35 00 2710 20 39 00Тільки паливо пічне побутове-"-139,50
2710 19 51 00Паливо рідке (мазут) для специфічних процесів переробки-"-139,50
2710 19 55 00Паливо рідке (мазут) для хімічних перетворень у процесах, крім зазначених у товарній підкатегорії 2710 19 51 00-"-139,50
2711 11 00 00Скраплений газ природний-"-3,67
2711 12 11 00 2711 12 19 00 2711 12 91 00 2711 12 93 00 2711 12 94 00 2711 12 97 00 2711 13 10 00 2711 13 30 00 2711 13 91 00 2711 13 97 00 2711 14 00 00 2711 19 00 00Скраплений газ (пропан або суміш пропану з бутаном) та інші газиєвро за 1000 літрів52
2707 10 10 00 2707 10 90 00Бензол-"-195
2707 20 10 00 2707 20 90 00Толуол-"-195
2707 30 10 00 2707 30 90 00Ксилол-"-195
2901 10 00 90Вуглеводні ациклічні насичені (крім бутану, ізобутану)-"-213,50
2901 10 00 10Бутан, ізобутан-"-52
2905 11 00 00Метанол технічний (метиловий спирт)-"-245
2909 19 10 00 2909 19 90 10 2909 19 90 20 2909 19 90 90Інші ефіри прості, ефіроспирти, ефірофеноли, ефіроспиртофеноли, пероксиди спиртів, пероксиди простих ефірів, пероксиди кетонів (визначеного або невизначеного хімічного складу) та їх галогеновані, сульфовані, нітровані або нітрозовані похідні, крім диетилового ефіру (код згідно з УКТ ЗЕД
2909 11 00 00) Антидетонатори, антиоксиданти, інгібітори смолоутворення, загусники, антикорозійні препарати та інші готові присадки, добавки для нафтопродуктів (включаючи бензин) або для інших рідин, які використовують з тією самою метою, що і нафтопродукти:
-"-213,50
3811 11 10 00 3811 11 90 00 3811 19 00 00антидетонаториєвро за 1000 літрів213,50
3811 90 00 00Інші-"-245
3826 00 10 00 3826 00 90 00Біодизель та його суміші (що не містять або містять менш як 70 мас. % нафти або нафтопродуктів, одержаних з бітумінозних порід) на основі моноалкільних складних ефірів жирних кислот-"-106
3824 90 97 10Паливо моторне альтернативне-"-162";
2) друге речення підпункту 215.3.10 виключити.
9. У пункті 216.9 статті 216 слова "відвантаження, фізичного відпуску"виключити.
10. Абзац другий пункту 217.3 статті 217 виключити.
11. У пункті 229.3 статті 229:
у підпунктах 229.3.1, 229.3.3, 229.3.7 слова і цифри "важкі дистиляти (код 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД)"у всіх відмінках замінити словами і цифрами "важкі дистиляти (коди 2710 19 31 01, 2710 19 31 10,2710 19 31 20, 2710 19 31 30 згідно з УКТ ЗЕД), а також скраплений газ (коди 2711 12 11 00, 2711 12 19 00, 2711 12 91 00,2711 12 93 00, 2711 12 94 00, 2711 12 97 00, 2711 13 10 00,2711 13 30 00, 2711 13 91 00, 2711 13 97 00, 2711 14 00 00, 2711 19 00 00згідно з УКТ ЗЕД) та бутан, ізобутан (код 2901 10 00 10 згідно з УКТ ЗЕД)"у відповідному відмінку;
підпункти229.3.11-229.3.13, 229.3.15-229.3.18 після слів "важкі дистиляти"у всіх відмінках доповнити словами "а також скраплений газ та бутан, ізобутан"у відповідному відмінку.
12. Пункти 243.1-243.4 статті 243 викласти в такій редакції:
"243.1. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря окремих забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення:
Найменування забруднюючої речовиниСтавка податку, гривень за 1 тонну
Азоту оксиди2204,89
Аміак413,53
Ангідрид сірчистий2204,89
Ацетон827,06
Бенз(о)пірен2806850,49
Бутилацетат496,61
Ванадію п’ятиокис8270,62
Водень хлористий83,07
Вуглецю окис83,07
Вуглеводні124,61
Газоподібні фтористі сполуки5458,98
Тверді речовини83,07
Кадмію сполуки17451,37
Марганець та його сполуки17451,37
Нікель та його сполуки88914,54
Озон2204,89
Ртуть та її сполуки93463,38
Свинець та його сполуки93463,38
Сірководень7086,02
Сірковуглець4604,82
Спирт н-бутиловий2204,89
Стирол16100,62
Фенол10007,8
Формальдегід5458,98
Хром та його сполуки59192,69.
243.2. Ставки податку за викиди в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які встановлено клас небезпечності:
Клас небезпечностіСтавка податку, гривень за 1 тонну
I15770,16
II3611,61
III538,13
IV124,61.
243.3. Для забруднюючих речовин (сполук), які не увійшли до пункту 243.1 цієї статті та на які не встановлено клас небезпечності (крім двоокису вуглецю), ставки податку застосовуються залежно від установлених орієнтовно безпечних рівнів впливу таких речовин (сполук) в атмосферному повітрі населених пунктів:
Орієнтовно безпечний рівень впливу речовин (сполук), міліграмів на 1 куб. метрСтавка податку, гривень за 1 тонну
Менше ніж 0,0001663838
0,0001-0,001 (включно)56877,65
Понад 0,001-0,01 (включно)7857,08
Понад 0,01-0,1 (включно)2204,89
Понад 0,183,07.
243.4. Ставка податку за викиди двоокису вуглецю становить 0,37 гривні за 1 тонну".
13. Пункти 245.1 і 245.2 статті 245 викласти в такій редакції:
"245.1. Ставки податку за скиди окремих забруднюючих речовин у водні об’єкти:
Найменування забруднюючої речовиниСтавка податку, гривень за 1 тонну
Азот амонійний1448,27
Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5)579,68
Завислі речовини41,54
Нафтопродукти8519,83
Нітрати124,61
Нітрити7113,1
Сульфати41,54
Фосфати1157,54
Хлориди41,54.
245.2. Ставки податку за скиди у водні об’єкти забруднюючих речовин, які не увійшли до пункту 245.1 цієї статті та на які встановлено гранично допустиму концентрацію або орієнтовно безпечний рівень впливу:
Гранично допустима концентрація забруднюючих речовин або орієнтовно безпечний рівень впливу, міліграмів на 1 літрСтавка податку, гривень за 1 тонну
До 0,001 (включно)151747,75
Понад 0,001-0,1 (включно)110024,49
Понад 0,1-1 (включно)18968,25
Понад 1-10 (включно)1930,42
Понад 10386,44".
14. Пункти 246.1 і 246.2 статті 246 викласти в такій редакції:
"246.1. Ставки податку за розміщення окремих видів надзвичайно небезпечних відходів:
246.1.1. обладнання та приладів, що містять ртуть, елементи з іонізуючим випромінюванням, -778,3 гривні за одиницю;
246.1.2. люмінесцентних ламп -13,54 гривні за одиницю.
246.2. Ставки податку за розміщення відходів, які встановлюються залежно від класу небезпеки та рівня небезпечності відходів:
Клас небезпеки відходівРівень небезпечності відходівСтавка податку, гривень за 1 тонну
Iнадзвичайно небезпечні1264,07
IIвисоконебезпечні46,04
IIIпомірно небезпечні11,55
IVмалонебезпечні4,5
малонебезпечні нетоксичні відходи гірничої промисловості0,44".
15. У пункті 247.1 статті 247 цифри "0,010136"замінити цифрами "0,0114".
16. Пункт 248.1 статті 248 викласти в такій редакції:
"248.1. Ставки податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів їх виробниками понад установлений особливими умовами ліцензії строк:
Категорія відходівСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів (крім відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання), гривень за 1 куб. метрСтавка податку за тимчасове зберігання радіоактивних відходів, представлених як джерела іонізуючого випромінювання, гривень за 1 куб. сантиметр
Високоактивні541743,4518058,12
Середньоактивні та низькоактивні10112,543611,61".
17. У пункті 252.20 статті 252:
слова і цифри:
"нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів45,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів21,00"
замінити словами і цифрами:
"нафта:
з покладів, які повністю або частково залягають на глибині до 5000 метрів29,00
з покладів, які повністю залягають на глибині понад 5000 метрів14,00".
18. Пункт 253.5 статті 253 викласти в такій редакції:
"253.5. Ставки рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, встановлюються залежно від корисних властивостей надр і ступеня екологічної безпеки під час їх використання у таких розмірах:
Характер користування надрамиВид користування надрамиОдиниця виміруСтавка рентної плати за користування надрами в цілях, не пов’язаних з видобуванням корисних копалин, за одиницю обсягу користування надрами, гривень на рік
Використання підземного простору надр - пористих чи тріщинуватих геологічних утворень (пластів - колекторів)зберігання природного газу та газоподібних продуктівтис. куб. метрів активного об’єму0,42
Використання підземного простору - спеціально створених та існуючих гірничих виробок (відпрацьованих і пристосованих), а також природних порожнин (печер)зберігання нафти та інших рідких нафтопродуктівкуб. метрів0,42
витримування виноматеріалів, виробництво і зберігання винопродукціїкв. метрів1,19
вирощування грибів, овочів, квітів та інших рослин-"-0,68
зберігання харчових продуктів, промислових та інших товарів, речовин і матеріалів-"-0,51
провадження іншої господарської діяльності-"-1,67".
19. Пункт 254.4 статті 254 викласти в такій редакції:
"254.4. Ставки рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України встановлюються в таких розмірах:
Вид радіозв’язкуДіапазон радіочастотСтавка рентної плати за 1 МГц смуги радіочастот на місяць, гривень
1.Радіорелейний зв’язок фіксованої радіослужби0,03-300 ГГц1,06
2.Радіозв’язок:
фіксованої, рухомої сухопутної радіослужб0,03-470 МГц1037,5
морської радіослужби0,03-470 МГц518,75
3.Радіозв’язок у системі охоронної та охоронно-пожежної сигналізації30-470 МГц1037,5
4.Радіозв’язок з використанням радіоподовжувачів30-470 МГц520,37
5.Радіозв’язок у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів1427-2400 МГц 2400-2483,5 МГц 5150-5850 МГц26,211
6.Радіозв’язок у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT30-3000 МГц52,36
7.Транкінговий радіозв’язок30-470 МГц3217,19
8.Пошуковий радіозв’язок30-960 МГц41499,7
9.Радіолокаційна та радіонавігаційна радіослужби30-3000 МГц 3-30 ГГц104,71
10.Радіозв’язок супутникової рухомої та фіксованої радіослужб30-3000 МГц 3-30 ГГц68,73
11.Стільниковий радіозв’язок300-791 МГц 821-832 МГц 862-880 МГц 915-925 МГц 960-1710 МГц 1785-1805 МГц 1880-1920 МГц 1980-2110 МГц 2170-2200 МГц23085,25-1
791-821 МГц 832-862 МГц 880-915 МГц 925-960 МГц23085,25-2, 3, 4
1710-1785 МГц 1805-1880 МГц 1920-1980 МГц 2110-2170 МГц23085,25-2, 5, 6
2300-2400 МГц 2500-2690 МГц3000,00-2, 7, 8
12.Радіозв’язок у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації2-7 ГГц45,83-1
10-42,5 ГГц16,37-1
13.Передавання звуку залежно від потужності:30 кГц-30 МГц
до 1 кВт включно 1243,67
від 1,1 до 10 кВт включно 1868,81
від 10,1 до 100 кВт включно 2644,49
від 101 до 500 кВт включно 3112,48
від 501 кВт і вище 5171,08
14.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:30-300 МГц
від 1 до 10 Вт включно 52,36
від 10,1 до 100 Вт включно 157,11
від 101 Вт до 1 кВт включно 258,55
від 1,1 до 5 кВт включно 415,67
від 5,1 до 20 кВт включно 778,95
від 20,1 кВт і вище 1037,5
15.Передавання звуку залежно від потужності:66-74 МГц 87,5-108 МГц
до 100 Вт включно 389,47
від 101 Вт до 1 кВт включно 778,95
від 1,1 до 10 кВт включно 1243,67
від 10,1 кВт і вище 1557,85
16.Передавання та ретрансляція телевізійного зображення залежно від потужності:300-880 МГц
до 10 Вт включно 36,01
від 10,1 до 100 Вт включно 72
від 101 Вт до 1 кВт включно 157,11
від 1,1 до 5 кВт включно 310,96
від 5,1 до 20 кВт включно 621,84
від 20,1 кВт і вище 778,95
17.Види радіозв’язку (служби, системи, радіотехнології, радіоелектронні засоби, випромінювальні пристрої), що не зазначені у пунктах 1-16 пункту 254.4 цієї статті9 кГц-400 ГГц1557,85
-1 Для ширини смуги радіочастот до 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належить окремому платнику рентної плати -користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
-2 Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот менше 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні окремо та/або в усіх регіонах України, що належать окремому платнику рентної плати -користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,2.
-3 Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 20 МГц (10 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентноїплати -користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
-4 Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 20 МГц (10 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати -користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
-5 Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 30 МГц (15 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентноїплати -користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
-6 Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 30 МГц (15 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати -користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
-7 Для ширини смуги радіочастот, яка перевищує 40 МГц (20 х 2) у кожному регіоні окремо, що належать окремому платнику рентноїплати -користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується підвищувальний коефіцієнт 1,4.
-8 Для ширини безперервного інтервалу (суцільної смуги) радіочастот в усіх регіонах України, що дорівнює або перевищує 10 МГц (5 х 2) у кожному регіоні, за умови що загальна ширина смуги радіочастот не перевищує 40 МГц (20 х 2) в одному діапазоні радіочастот, що належать окремому платнику рентної плати -користувачу радіочастотного ресурсу, застосовується понижувальний коефіцієнт 0,75.
Передбачені цими примітками підвищувальні та понижувальні коефіцієнти застосовуються окремо до об’єкта оподаткування шляхом додавання/віднімання грошового значення відповідного коефіцієнта до нього. Грошове значення коефіцієнта розраховується шляхом визначення різниці між об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт, помножений на коефіцієнт, та об’єктом оподаткування, до якого застосовується коефіцієнт".
20. Пункт 255.5 статті 255 викласти в такій редакції:
"255.5. Ставки рентної плати за спеціальне використання води встановлюються у таких розмірах:
255.5.1. за спеціальне використання поверхневих вод:
Басейни річок, включаючи притоки всіх порядківСтавка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів
Дніпра на північ від м. Києва (Прип’яті та Десни), включаючи м. Київ49,8
Дніпра на південь від м. Києва (без Інгульця)47,37
Інгульця72,25
Сіверського Дінця97,13
Південного Бугу (без Інгулу)54,77
Інгулу67,2
Дністра29,84
Вісли та Західного Бугу29,84
Пруту та Сірету22,41
Тиси22,41
Дунаю19,97
Річок Криму99,59
Річок Приазов’я119,57
Інших водних об’єктів54,77;
255.5.2. за спеціальне використання підземних вод:
Найменування регіонуСтавка рентної плати, гривень за 100 куб. метрів
Автономна Республіка Крим (крім м. Севастополя)92,11
м. Севастополь92,11
Області:
Вінницька79,61
Волинська82,23
Дніпропетровська69,76
Донецька94,66
Житомирська79,61
Закарпатська52,3
Запорізька:
Веселівський, Мелітопольський, Приазовський, Якимівський райони79,61
інші адміністративно-територіальні одиниці області72,25
Івано-Франківська:
Богородчанський, Верховинський, Долинський, Косівський, Надвірнянський, Рожнятівський райони124,5
інші адміністративно-територіальні одиниці області69,76
Київська:
Білоцерківський, Бородянський, Броварський, Васильківський, Іванківський, Кагарлицький, Києво-Святошинський, Макарівський, Миронівський, Обухівський, Поліський райони57,87
інші адміністративно-територіальні одиниці області68,28
Кіровоградська92,11
Львівська72,25
Луганська104,56
Миколаївська104,56
Одеська87,16
Полтавська:
Великобагачанський, Гадяцький, Зіньківський, Лохвицький, Лубенський, Миргородський, Новосанжарський, Решетилівський, Хорольський, Шишацький райони53,85
інші адміністративно-територіальні одиниці області60,02
Рівненська:
Володимирецький, Здолбунівський, Костопільський, Рівненський, Сарненський, Острозький райони64,24
інші адміністративно-територіальні одиниці області74,62
Сумська:
Глухівський, Сумський, Роменський, Шосткинський райони60,02
інші адміністративно-територіальні одиниці області68,35
Тернопільська97,13
Харківська74,67
Херсонська74,67
Хмельницька:
Деражнянський, Красилівський, Летичівський, Старокостянтинівський, Хмельницький, Полонський, Шепетівський райони62,28
інші адміністративно-територіальні одиниці області94,66
Черкаська53,85
Чернівецька87,16
Чернігівська:
Городнянський, Корюківський, Ічнянський, Сосницький, Сновський, Талалаївський райони74,67
інші адміністративно-територіальні одиниці області58,38
м. Київ74,4;
255.5.3. для потреб гідроенергетики -9,68 гривні за10 тис. куб. метрів води, пропущеної через турбіни гідроелектростанцій;
255.5.4. для потреб водного транспорту з усіх річок, крім Дунаю:
для вантажного самохідного і несамохідного флоту, що експлуатується, -0,1659 гривні за 1 тоннаж-добу експлуатації;
для пасажирського флоту, що експлуатується, -0,0184 гривні за 1 місце-добу експлуатації;
255.5.5. для потреб рибництва:
50,82 гривні за 10 тис. куб. метрів поверхневої води;
61,1 гривні за 10 тис.куб. метрів підземної води;
255.5.6. за воду, що входить виключно до складу напоїв:
47,27 гривні за 1 куб. метр поверхневої води;
55,13 гривні за 1 куб. метр підземної води;
255.5.7. за шахтну, кар’єрну та дренажну воду -10,95 гривні за 100 куб. метрів води".
21. У статті 256:
1) пункт 256.3 викласти в такій редакції:
"256.3.Ставки рентної плати за спеціальне використання лісових ресурсів встановлюються у таких розмірах:
256.3.1. за заготівлю деревини основних лісових порід:
Найменування лісової породиРозрядСтавка за 1 щільний куб. метр деревини, гривень
дров’яної (з корою)дров’яної (з корою)
великоїсередньоїдрібної
Перший пояс лісів
Сосна
1264,73169,3165,16,71
2188,13120,9347,025,13
3151,8497,837,714,11
4114,1972,5827,913,09
575,2448,3418,612,08
Модрина
1118,92100,7739,268,74
285,6672,5827,916,71
367,5858,4222,225,13
450,3943,3716,543,62
534,2529,2411,372,59
Ялина, ялиця
1234,71200,1376,758,88
2174,21148,3357,585,87
3139,72119,5445,755,17
4105,1489,2933,963,71
570,5759,0422,922,96
Дуб (крім дуба коркового)
1694,56333,76111,1311,37
2498,21239,5379,578,28
3398,99190,6664,086,71
4299,72144,248,074,67
5196,3895,3332,033,62
Ясен, клен (крім явора)
1260,47222,48111,1311,37
2186,8159,6979,578,28
3149,61127,1464,086,71
4112,3796,1448,074,67
573,6663,5932,033,62
Бук
1500,74322,1107,519,8
2356,60229,1276,516,71
3286,80183,7461,515,69
4215,49137,1845,994,11
5144,2091,8730,512,59
Береза, вільха чорна, граб звичайний, в’яз, липа
138,7633,3524,88,74
227,1123,2717,866,71
321,719,3914,725,13
416,2613,9810,853,62
510,859,316,962,59
Осика, вільха сіра, тополя
122,4419,3914,726,22
216,2613,9810,084,11
313,210,858,573,62
410,088,576,222,59
56,225,413,91,02
Другий пояс лісів
Сосна
1225,72144,1455,35,69
2159,88102,8239,794,11
3127,6382,6232,033,62
496,7261,5123,772,59
564,5241,3316,041,55
Модрина
1101,8287,733,578,28
273,662,5123,775,69
358,4249,3919,14,67
443,3737,3214,443,62
529,2425,239,82,08
Ялина, ялиця
1207,29177,1367,927,33
2148,33126,6548,715,17