• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку ведення реєстру обєктів утворення, оброблення та утилізації відходів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 31.08.1998 № 1360
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 31 серпня 1998 р. N 1360
Київ
Про затвердження Порядку ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518 від 11.10.2002 N 748 від 07.08.2013 N 1065 від 04.12.2019 N 826 від 09.09.2020 )
На виконання статті 27 Закону України "Про відходи" і з метою систематизації та уніфікації інформації щодо об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, здійснення контролю за їх станом, оцінки обсягів утворення відходів і рівня їх безпеки Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, що додається.
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством промислової політики, Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом у справах будівництва, архітектури та житлової політики у тримісячний термін розробити і затвердити форму реєстрової карти об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів та Інструкцію щодо її складання.
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 31 серпня 1998 р N 1360
ПОРЯДОК
ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
( У тексті Порядку слово "Мінекобезпеки" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ N 1518 від 11.10.2002 )
1. Цей Порядок розроблений відповідно до статті 27 Закону України "Про відходи", визначає правила ведення реєстру об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів.
2. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:
відходи - будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворюються у процесі людської діяльності і не мають подальшого використання за місцем утворення чи виявлення та яких їх власник повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення;
( Абзац другий пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1518 від 11.10.2002 )
небезпечні відходи - відходи, що мають такі фізичні, хімічні, біологічні чи інші небезпечні властивості, які створюють або можуть створити значну небезпеку для навколишнього природного середовища і здоров'я людини та які потребують спеціальних методів і засобів поводження з ними;
( Абзац третій пункту 2 в редакції Постанови КМ N 1518 від 11.10.2002 )
утилізація відходів - використання відходів як вторинних матеріальних чи енергетичних ресурсів;
оброблення (перероблення) відходів - здійснення будь-яких технологічних операцій, пов'язаних із зміною фізичних, хімічних чи біологічних властивостей відходів, з метою підготовки їх до екологічно безпечного зберігання, перевезення, утилізації чи видалення;
виробник відходів - фізична або юридична особа, діяльність якої призводить до утворення відходів;
об'єкт утворення відходів - юридична особа, що є виробником відходів;
об'єкт утилізації відходів - об'єкт, що використовується для утилізації відходів;
об'єкт оброблення відходів - об'єкт, що використовується для оброблення відходів.
3. Реєстр об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів (далі - реєстр) - це комплексна система збирання, оброблення, збереження та аналізу інформації про об'єкти утворення, оброблення та утилізації відходів (форма ведення додається).
4. Реєстр складається з двох частин.
До першої частини реєстру включаються об'єкти утворення відходів (далі - ОУВ).
До другої частини реєстру включаються об'єкти оброблення та утилізації відходів (далі - ООУВ) інших власників.
5. Складення і ведення реєстру здійснюють Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації за участю територіальних органів Держсанепідслужби.
( Пункт 5 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
6. Фінансування робіт із складання та ведення реєстру здійснюється за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.
7. Контроль за повнотою обліку та якістю ведення реєстру покладається на територіальні органи Держекоінспекції.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
8. Критерієм включення ОУВ до реєстру є показник загального утворення відходів (Пзув), який розраховується за формулою:
Пзув = 5000 х м1 + 500 х м2 + 50 х м3 + 1 х м4,
де м1, м2, м3, м4 - умовні одиниці, значення яких дорівнюють кількості утворених на ОУВ відходів за класами небезпеки (1, 2, 3, 4 класи відповідно).
До реєстру включаються об'єкти, для яких показник загального утворення відходів перевищує граничне значення (Пгз), що дорівнює 1000 умовних одиниць на рік.
Критерієм включення ООУВ до реєстру є показник загального обсягу оброблення чи утилізації відходів, який не може бути меншим 100 тонн на рік.
9. Реєстр складається і ведеться на підставі реєстрових карт ОУВ та ООУВ, що містять звітні дані щодо виробників відходів, об'єктів утилізації та оброблення відходів, а також відомостей, поданих спеціально уповноваженими органами виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
10. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації визначають перелік ОУВ та ООУВ, що підлягають реєстрації, та надсилають їх власникам повідомлення про необхідність складання реєстрових карт і строк їх реєстрації та про необхідність подання відповідних форм звітності.
( Абзац перший пункту 10 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
Перелік ОУВ та ООУВ, що підлягають включенню до реєстру, складається за критеріями, визначеними у пункті 5 цього Порядку, на підставі доведених власникам відходів лімітів на утворення та розміщення відходів.
За рішенням місцевих державних адміністрацій до реєстру можуть бути включені ОУВ, для яких показник Пзув менший від Пгз, якщо ОУВ розташовані у рекреаційній і курортній зоні.
Реєстрові карти, які містять інформацію про розміщення, технічні та екологічні характеристики ОУВ та ООУВ, кількісні та якісні характеристики відходів, що утворюються, обробляються та утилізуються, та інформацію про поводження з ними, складаються відповідно до Інструкції про зміст і складання реєстрових карт об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів, яка затверджується Міндовкіллям.
( Абзац четвертий пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 748 від 07.08.2013, N 1065 від 04.12.2019, N 826 від 09.09.2020 )
11. Власники ОУВ та ООУВ, що підлягають включенню до реєстру, або за їх дорученням організації, що мають відповідну ліцензію, заповнюють реєстрові карти і подають їх за погодженням з територіальними органами Держсанепідслужби на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.
( Абзац перший пункту 11 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
Подані власниками ОУВ та ООУВ реєстрові карти розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у місячний строк.
( Абзац другий пункту 11 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
У разі незатвердження реєстрової карти на адресу власника ОУВ та ООУВ надсилається лист із зазначенням причини незатвердження і встановленням терміну її повторного подання.
12. На підставі затверджених реєстрових карт ОУВ та ООУВ Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації у двотижневий строк формують реєстр ОУВ та ООУВ.
( Пункт 12 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
13. Кожному ОУВ та ООУВ у реєстрі присвоюється відповідний номер та фіксується дата реєстрації. Оригінал реєстру зберігається в Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київській та Севастопольській міських держадміністраціях, а копії зберігаються в територіальних органах Держсанепідслужби.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
14. Після затвердження реєстру ОУВ та ООУВ оригінал затвердженої реєстрової карти разом з повідомленням про включення ОУВ та ООУВ до реєстру повертаються їх власнику, а копії - територіальним органам Держсанепідслужби та Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольскій міським держадміністраціям.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
15. Щорічно власники ОУВ та ООУВ подають Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям дані про зміни у діяльності своїх об'єктів для внесення відповідних змін до реєстрових карт та реєстру.
( Пункт 15 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
16. Виключення з реєстру здійснюється у разі ліквідації ОУВ та ООУВ місцевими державними адміністраціями за поданням власників ОУВ та ООУВ за погодженням з Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
( Пункт 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
17. За даними реєстрів формуються державний та регіональні інформаційні банки даних. Формування державного банку даних покладається на Міндовкілля. Формування регіональних банків даних здійснюється Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями.
( Пункт 17 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013; із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1065 від 04.12.2019, N 826 від 09.09.2020 )
18. На підставі даних реєстрових карт Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації готують висновки щодо ефективності діяльності і рівня екологічної безпеки ОУВ та ООУВ.
( Абзац перший пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
Висновки надсилаються власникам ОУВ та ООУВ для вжиття ними заходів, спрямованих на зменшення обсягів утворення відходів, забезпечення екологічно безпечного функціонування ОУВ та ООУВ.
Додаток
до Порядку ведення реєстру об'єктів
утворення, оброблення та утилізації відходів
РЕЄСТР
об'єктів утворення, оброблення та утилізації відходів
I. Об'єкти утворення відходів (ОУВ)
------------------------------------------------------------------------------
Реєстра-|Дата |Назва, |Код під-|Адреса |Форма |Характе- |Загаль- |Показник
ційний |реєст-|іденти- |порядку-|(насе- |влас- |ристика |ний об- |загаль-
номер |рації |фікацій-|вання |лений |ності,|відходів |сяг ут- |ного ут-
| |ний код |за СПОДУ|пункт, |код за|(найме- |ворення |ворення
| |за | |район),|КФВ |нування, |відходів |відходів
| |ЄДРПОУ | |код за | |код за |(за кла- |(Пзув)
| | | |КОАТУУ | |класифі- |сами не- |
| | | | | |катором |безпеки),|
| | | | | |відходів,|т/рік |
| | | | | |група, | |
| | | | | |клас не- | |
| | | | | |безпеки) | |
--------+------+--------+--------+-------+------+---------+---------+---------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
------------------------------------------------------------------------------
II. Об'єкти оброблення та утилізації відходів (ООУВ)
----------------------------------------------------------------------------
Реєстра-|Дата |Назва, |Код під-|Адреса |Форма |Характе- |Обсяг |Примітка
ційний |реєст-|іденти- |порядку-|(насе- |влас- |ристика |відхо- |
номер |рації |фікацій-|вання |лений |ності,|відходів,|дів, що|
| |ний код |за СПОДУ|пункт, |код за|що об- |обробля-|
| |за | |район),|КФВ |роблю- |ються чи|
| |ЄДРПОУ | |код за | |ються чи |утилізу-|
| | | |КОАТУУ | |утилізу- |ються |
| | | | | |ються |т/рік |
| | | | | |(найме- | |
| | | | | |нування, | |
| | | | | |код за | |
| | | | | |класифі- | |
| | | | | |катором | |
| | | | | |відходів,| |
| | | | | |група, | |
| | | | | |клас не- | |
| | | | | |безпеки) | |
| | | | | | | |
--------+------+--------+--------+-------+------+---------+--------+--------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
----------------------------------------------------------------------------
ЄДРПОУ - Єдиний державний реєстр підприємств і організацій України.
СПОДУ - Система позначень органів державного управління (для коду центральних органів виконавчої влади).
КОАТУУ - Класифікатор об'єктів адміністративно- територіального устрою України.
КФВ - Класифікатор форм власності.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518 від 11.10.2002, N 748 від 07.08.2013 )