• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік від 02.12.2022 № 1350
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік
 • Дата: 02.12.2022
 • Номер: 1350
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Перелік
 • Дата: 02.12.2022
 • Номер: 1350
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 2 грудня 2022 р. № 1350
Київ
Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України та визнання такими, що втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Внести до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України зміни, що додаються.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.
3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2022 р. № 1350
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо забезпечення реалізації окремих функцій Пенсійного фонду України
1. У пункті 21 переліку платних послуг, які надаються в державних і комунальних закладах охорони здоров’я та вищих медичних навчальних закладах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 р. № 1138 (ЗП України, 1996 р., № 18, ст. 501; Офіційний вісник України, 2016 р., № 77, ст. 2567), слова "(в тому числі з Фондом соціального страхування України)" виключити.
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Згідно з цим Порядком можуть здійснюватися передбачені статтею 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" страхові виплати, які призначені потерпілому відповідно до статей 37 і 38 зазначеного Закону.";
2) у пункті 3 слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (далі - Фонд)" замінити словами "Пенсійного фонду України";
3) у першому реченні абзацу третього пункту 6 слово "(російською)" виключити;
4) абзац третій пункту 7 виключити;
5) в абзаці першому пункту 10 слово "(російську)" виключити;
6) у тексті Порядку слово "Фонд" в усіх відмінках замінити словами "Пенсійний фонд України" у відповідному відмінку.
3. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2001 р. № 1266 "Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням" (Офіційний вісник України, 2001 р., № 40, ст. 1802; 2009 р., № 95, ст. 3279; 2015 р., № 53, ст. 1716; 2022 р., № 12, ст. 662):
1) у постанові:
у вступній частині постанови слова і цифри "статей 33 та 42" замінити словами і цифрами "статей 25 та 36";
пункт 4 виключити;
абзац перший пункту 1 після слів "за рахунок коштів підприємства, установи, організації" доповнити словами ", у тому числі резидента Дія Сіті,";
у пункті 2:
абзац другий після слів "єдиного внеску" доповнити словами "на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі - єдиний внесок)";
в абзаці третьому слова ", ніж розмір мінімальної заробітної плати" замінити словами "за розмір допомоги, обчислений із мінімальної заробітної плати";
доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Сума допомоги по тимчасовій непрацездатності (включаючи догляд за хворою дитиною або хворим членом сім’ї), допомоги по вагітності та пологах в розрахунку на місяць, що виплачується працівникам та гіг-спеціалістам резидентів Дія Сіті, не повинна перевищувати розміру заробітної плати (доходу) таких осіб, з якого фактично сплачено страхові внески (єдиний внесок).";
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Середньоденна заробітна плата (дохід, грошове забезпечення) обчислюється шляхом ділення нарахованої за розрахунковий період (12 календарних місяців) заробітної плати (доходу, грошового забезпечення), на яку нарахований єдиний внесок та / або страхові внески на відповідні види загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі - страхові внески), на кількість календарних днів зайнятості (відповідно до видів страхування - період перебування у трудових відносинах, виконання робіт (надання послуг) за цивільно-правовими договорами, проходження служби, провадження підприємницької або іншої діяльності, пов’язаної з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності) у розрахунковому періоді без урахування календарних днів, не відпрацьованих з поважних причин, - тимчасова непрацездатність, відпустка у зв’язку з вагітністю та пологами, відпустка для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та шестирічного віку за медичним висновком, відпустка без збереження заробітної плати, призупинення дії трудового договору у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України (далі - поважні причини). В такому ж порядку обчислюється середньоденна сума заробітної плати (доходу) застрахованої особи, яка є працівником або гіг-спеціалістом резидента Дія Сіті, з якої фактично сплачено страхові внески.";
в абзаці першому пункту 14 слова "робочим органом виконавчої дирекції Фонду соціального страхування" замінити словами "територіальним органом Пенсійного фонду України";
пункт 18 викласти в такій редакції:
"18. Відомості про середню заробітну плату працівників, зайнятих в економіці України, за роками та місяцями відповідного року Пенсійний фонд України доводить до відома своїх територіальних органів на підставі даних Держстату.";
пункт 30 викласти в такій редакції:
"30. У разі коли на момент настання страхового випадку застрахована особа працює за сумісництвом, на умовах цивільно-правового договору, провадить підприємницьку або іншу діяльність, пов’язану з отриманням доходу безпосередньо від такої діяльності, обчислення середньої заробітної плати (суми заробітної плати) здійснюється страхувальниками окремо за основним місцем роботи, за сумісництвом та за місцем (місцями) провадження іншого виду (видів) діяльності. Розрахунковий період у такому разі визначається за кожним місцем роботи окремо.
Страхові виплати та оплата перших п’яти днів тимчасової непрацездатності за рахунок коштів роботодавця здійснюються на підставі виданого в установленому порядку листка непрацездатності (у разі видачі листка непрацездатності у формі документа на папері - на підставі його копії, засвідченої підписом керівника і скріпленої печаткою (у разі наявності) за основним місцем роботи) та довідки про середню заробітну плату за основним місцем роботи. Якщо особа працює на кількох роботах за сумісництвом, додатково додаються довідки про середню заробітну плату за місцями роботи за сумісництвом.
У такому разі сумарна заробітна плата, з якої розраховуються виплати, за місяцями розрахункового періоду за основним місцем роботи та за місцем (місцями) роботи за сумісництвом не може перевищувати розміру максимальної величини бази нарахування єдиного внеску.";
абзац другий пункту 34 виключити;
у додатку до Порядку:
у назві додатка слова "(грошове забезпечення, винагороду за цивільно-правовим договором)" замінити словами "(дохід, грошове забезпечення)";
у тексті додатка слова "(грошове забезпечення, винагорода за цивільно-правовим договором)" замінити словами "(дохід, грошове забезпечення)", а слова "Фонду соціального страхування України" - словами "Пенсійного фонду України".
4. У Порядку забезпечення санаторно-курортними путівками деяких категорій громадян структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення (крім м. Києва) рад, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 187 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 444; 2015 р., № 55, ст. 1795; 2016 р., № 20, ст. 790; 2017 р., № 22, ст. 616; 2018 р., № 68, ст. 2295; 2019 р., № 21, ст. 721; 2021 р., № 78, ст. 4911):
1) абзац другий пункту 2 викласти в такій редакції:
"осіб з інвалідністю усіх категорій, у тому числі осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, за рахунок коштів, передбачених Мінсоцполітики;";
2) абзац четвертий пункту 3 виключити;
3) пункт 9 після слів "Особи з інвалідністю загального захворювання" доповнити словами ", особи, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,";
4) пункт 12 виключити;
5) у пункті 17:
абзац перший викласти в такій редакції:
"17. Забезпечення путівками осіб з інвалідністю загального захворювання, з дитинства, з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку, осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням, та осіб, що супроводжують осіб з інвалідністю I групи (за винятком осіб з інвалідністю з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку), здійснюється за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Соціальний захист осіб з інвалідністю", шляхом відшкодування вартості путівки санаторно-курортним закладам.";
абзац четвертий після слів "особам з інвалідністю загального захворювання" доповнити словами ", особам, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,";
6) абзаци третій та сьомий пункту 17-1 після слів "осіб з інвалідністю загального захворювання" доповнити словами ", осіб, інвалідність яких пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,";
7) у пункті 17-2:
абзац перший після слів "особа з інвалідністю загального захворювання" доповнити словами ", особа, інвалідність якої пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,";
абзац другий після слів "особою з інвалідністю загального захворювання" доповнити словами ", особою, інвалідність якої пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,";
8) абзац перший пункту 17-3 після слів "особи з інвалідністю загального захворювання " доповнити словами ", особи, інвалідність якої пов’язана з нещасним випадком на виробництві або професійним захворюванням,".
5. У розділі "Фінансове забезпечення Програми" Державної типової програми реабілітації осіб з інвалідністю, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2006 р. № 1686 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 50, ст. 3311; 2015 р., № 28, ст. 799; 2020 р., № 20, ст. 763; 2021 р., № 78, ст. 4911), слова ", Фонду соціального страхування України" виключити.
6. Пункт 2 Порядку виплати деяким категоріям осіб з інвалідністю грошової компенсації замість санаторно-курортної путівки та вартості самостійного санаторно-курортного лікування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 лютого 2007 р. № 150 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 10, ст. 358; 2015 р., № 96, ст. 3290; 2018 р., № 2, ст. 67), викласти в такій редакції:
"2. Виплата грошової компенсації за путівку та за самостійне лікування проводиться на підставі медичних рекомендацій відповідно до законодавства, що визначає право осіб з інвалідністю на безоплатне забезпечення санаторно-курортним лікуванням, якщо вони протягом трьох календарних років не одержували безоплатної путівки до санаторно-курортного закладу, у розмірах, визначених відповідно до пункту 4 цього Порядку, структурним підрозділом з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчим органом міської ради міста обласного значення, районної у місті у разі її утворення (крім мм. Києва та Севастополя) ради за місцем перебування на обліку для забезпечення санаторно-курортним лікуванням.".
7. У Порядку виплати грошових компенсацій на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на транспортне обслуговування, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 14 лютого 2007 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 12, ст. 446; 2020 р., № 65, ст. 2099; 2021 р., № 29, ст. 1636):
1) пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Компенсації призначаються згідно з розпорядженнями Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.
Розпорядження оформляється у двох примірниках, один з яких зберігається в особовій справі особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, інший - використовується для здійснення виплати компенсації.";
2) абзац перший пункту 2-1 виключити;
3) пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Компенсації виплачуються структурними підрозділами соціального захисту населення шляхом перерахування коштів на особисті банківські рахунки осіб з інвалідністю, законних представників недієздатних осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю. Особам, які не мають особистих банківських рахунків, компенсації виплачуються шляхом поштового переказу.";
4) у першому реченні пункту 10 слова "(управлінню виконавчої дирекції Фонду)" виключити;
5) пункт 16 викласти в такій редакції:
"16. Компенсація на транспортне обслуговування виплачується починаючи з дня подання заяви разом з документами, передбаченими пунктом 15 цього Порядку (якщо такі документи відсутні в особовій справі особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю), особою з інвалідністю, законним представником недієздатної особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю до органу соціального захисту населення.".
8. У пункті 8 Положення про індивідуальну програму реабілітації особи з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 р. № 757 (Офіційний вісник України, 2007 р., № 39, ст. 1547; 2020 р., № 20, ст. 763; 2021 р., № 78, ст. 4911), слова ", Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" виключити.
9. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 р. № 1317 "Питання медико-соціальної експертизи" (Офіційний вісник України, 2009 р., № 95, ст. 3265; 2010 р., № 65, ст. 2266; 2012 р., № 42, ст. 1618; 2016 р., № 70, ст. 2356):
1) у Положенні про медико-соціальну експертизу, затвердженому зазначеною постановою:
в абзаці другому пункту 3 слова і цифри "постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 р. № 1112 (Офіційний вісник України, 2004 р., № 35, ст. 2337)" замінити словами і цифрами "постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1217)", а слова "робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків" - словами "територіального органу Пенсійного фонду України";
у пункті 10:
абзац четвертий викласти в такій редакції:
"Комісія складається з представників МОЗ, Мінсоцполітики, Міноборони, закладів охорони здоров’я МВС, Пенсійного фонду України, а також військово-медичної служби СБУ та військово-медичного підрозділу Служби зовнішньої розвідки у разі розгляду медичних справ стосовно потерпілих на виробництві чи пенсіонерів з числа військовослужбовців СБУ або Служби зовнішньої розвідки. У проведенні медико-соціальної експертизи беруть участь також представники органів державної служби зайнятості та у разі потреби - працівники науково-педагогічної та соціальної сфери.";
в абзаці шостому слова "Пенсійного фонду України," виключити;
у першому реченні абзацу другого пункту 19 слова "фондів соціального страхування" замінити словами "Пенсійного фонду України";
абзац перший пункту 6 викласти в такій редакції:
"6. Комісія за участю представників Пенсійного фонду України приймає рішення щодо продовження строку тимчасової непрацездатності:";
у пункті 11:
у першому реченні слова "робочого органу виконавчої дирекції Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" замінити словами "територіального органу Пенсійного фонду України";
у другому реченні слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань" замінити словами "Пенсійного фонду України".
10. В абзаці першому пункту 7 Порядку нарахування та сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2011 р. № 178 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 16, ст. 666; 2014 р., № 13, ст. 395; 2016 р., № 52, ст. 1830; 2022 р., № 41, ст. 2221), слова "фондами загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "Фондом загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття".
11. У постанові Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 644 "Про затвердження переліку показників сплати єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування для інформування Кабінету Міністрів України" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1860; 2018 р., № 74, ст. 2479; 2021 р., № 21, ст. 941):
1) у пункті 2 постанови слова ", Фонду соціального страхування" виключити;
2) абзац четвертий підпункту 1 пункту 5 додатка до постанови виключити.
12. Абзац п’ятий пункту 1 Порядку забезпечення допоміжними засобами реабілітації (технічними та іншими засобами реабілітації) осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення і виплати грошової компенсації вартості за самостійно придбані такі засоби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2012 р. № 321 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 31, ст. 1146; 2021 р., № 33, ст. 1943; 2022 р., № 34, ст. 1852), виключити.
13. Абзац сьомий пункту 4 Порядку встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 листопада 2013 р. № 917 "Деякі питання встановлення лікарсько-консультативними комісіями інвалідності дітям" (Офіційний вісник України, 2013 р., № 100, ст. 3666), викласти в такій редакції:
"Медико-соціальна експертиза дітей віком від 15 до 18 років, які потерпіли від нещасного випадку на виробництві, проводиться після подання акта про нещасний випадок, пов’язаний з виробництвом, згідно з Порядком розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1217), направлення закладу охорони здоров’я або роботодавця чи первинної організації профспілки підприємства, на якому потерпілий отримав травму, або органу Пенсійного фонду України за рішенням суду, прокуратури.".
14. У постанові Кабінету Міністрів України від 1 жовтня 2014 р. № 531 "Про особливості реалізації прав деяких категорій осіб на загальнообов’язкове державне соціальне страхування" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 84, ст. 2372; 2015 р., № 55, ст. 1800):
1) у пункті 1:
абзац перший підпункту 1 викласти в такій редакції:
"1) особи, які перебувають (перебували) у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями чи фізичними особами або були добровільно застраховані та переселилися з тимчасово окупованої території, району проведення антитерористичної операції або зони надзвичайної ситуації (далі - застраховані особи), мають право на надання матеріального забезпечення та соціальних послуг відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" органами Пенсійного фонду України відповідно до пункту 9 розділу VII "Прикінцеві та перехідні положення" зазначеного Закону за фактичним місцем проживання у порядку, встановленому правлінням Пенсійного фонду України.";
у підпункті 2:
в абзаці першому слова "Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування";
в абзаці другому слова "правліннями фондів" замінити словами "правлінням Пенсійного фонду України";
2) пункт 2 виключити.
15. В абзаці другому пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 5 листопада 2014 р. № 637 "Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 95, ст. 2736; 2015 р., № 70, ст. 2312; 2018 р., № 57, ст. 1992; 2022 р., № 27, ст. 1496) слова "та фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами ", Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття та Пенсійного фонду України".
16. У постанові Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 р. № 440 "Про затвердження Порядку оплати перших п’яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов’язаної з нещасним випадком на виробництві, за рахунок коштів роботодавця" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 54, ст. 1746):
1) у вступній частині постанови слова і цифри "частини другої статті 22" замінити словами і цифрами "частини другої статті 15 ";
у пункті 4 слово і цифри "статтею 23" замінити словом і цифрами "статтею 16";
у пункті 5:
в абзаці першому слова і цифри "частиною першою статті 24" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 17 ";
в абзаці третьому слова "до Фонду соціального страхування" виключити.
17. У постанові Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 710 "Про ефективне використання державних коштів" (Офіційний вісник України, 2016 р., № 83, ст. 2739; 2020 р., № 43, ст. 1390; 2021 р., № 1, ст. 34):
1) у підпункті 1 пункту 2:
після слів "за видатками державного бюджету на фінансове забезпечення виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами" доповнити словами ", соціальних виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України";
слова "фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття";
2) у пункті 3:
абзац перший викласти в такій редакції:
"3. Рекомендувати правлінням Пенсійного фонду України, Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття:";
абзаци третій, п’ятий і шостий підпункту 1 виключити.
18. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 337 "Про затвердження Порядку розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві" (Офіційний вісник України, 2019 р., № 34, ст. 1217):
1) у вступній частині постанови слово і цифри "статті 36" замінити словом і цифрами "статті 30";
у пункті 1 слова і цифри "частиною першою статті 35" замінити словами і цифрами "частиною першою статті 29 ";
абзац четвертий пункту 6 викласти в такій редакції:
"територіальному органові Пенсійного фонду України за місцем настання нещасного випадку (далі - територіальний орган Пенсійного фонду України).";
абзац третій пункту 63 викласти в такій редакції:
"територіальні органи Пенсійного фонду України - усіх нещасних випадків та/або гострих професійних захворювань (отруєнь), у розслідуванні яких брали участь представники Пенсійного фонду України.";
у пункті 65 слова "Фонд соціального страхування" замінити словами "Пенсійний фонд України";
у пункті 69 слова "Держпраці та її територіальні органи, Фонд страхування та його робочі органи" замінити словами "Держпраці та Пенсійний фонд України та їх територіальні органи";
у тексті Порядку слова "робочий орган Фонду" у всіх відмінках і формах числа замінити словами "територіальний орган Пенсійного фонду України" у відповідному відмінку і числі;
у додатках до Порядку:
у додатку 25 слова "Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійного захворювання (далі - Фонд)" та слово "Фонду" замінити словами "Пенсійного фонду України";
у додатку 26 слова "Фонду соціального страхування" замінити словами "Пенсійного фонду України".
19. У постанові Кабінету Міністрів України від 17 червня 2020 р. № 498 "Деякі питання надання страхових виплат у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 51, ст. 1598, № 101, ст. 3272; 2021 р., № 5, ст. 264, № 10, ст. 434, № 66, ст. 4180; 2022 р., № 82, ст. 5025):
1) у постанові
в абзаці третьому пункту 1 слова "Фондом соціального страхування України" виключити;
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Установити, що Пенсійний фонд України проводить страхові виплати у разі захворювання або смерті медичних працівників у зв’язку з інфікуванням гострою респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, шляхом їх перерахування на особові рахунки отримувачів, відкриті в банківських установах, не пізніше ніж через два робочих дні після надходження коштів на рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України".";
у пункті 1:
в абзаці першому слова "Фондом соціального страхування України (далі - Фонд)" та "державних і комунальних" виключити;
в абзаці другому слова "державними і комунальними" виключити;
у пункті 4:
в абзаці першому слова "управліннями виконавчої дирекції Фонду в областях, м. Києві або їх відділеннями" замінити словами "територіальними органами Пенсійного фонду України";
в абзаці четвертому слова "виконавчою дирекцією Фонду" замінити словами "Пенсійним фондом України";
в абзаці тринадцятому слово "Фонду" замінити словами "Пенсійного фонду України";
у пункті 7:
у підпункті 1 слова "виконавчою дирекцією Фонду" замінити словами "Пенсійним фондом України";
в абзаці третьому підпункту 11 слово "Фонду" замінити словами "Пенсійного фонду України";
в абзаці четвертому пункту 9 слова "виконавчій дирекції Фонду" замінити словами "Пенсійному фонду України";
у назві Порядку слова "Фондом соціального страхування України" виключити;
пункт 1 викласти в такій редакції:
"1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів державного бюджету за програмою "Здійснення страхових виплат медичним працівникам закладів охорони здоров’я та членам їх сімей внаслідок захворювання коронавірусною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та її наслідками" (далі - бюджетні кошти).";
у пункті 3:
в абзаці першому слова "Фонду соціального страхування України (далі - Фонд)" замінити словами "Пенсійному фонду України";
в абзацах другому і третьому слова "державних і комунальних" виключити;
пункт 4 викласти в такій редакції:
"4. Перерахування бюджетних коштів здійснюється Мінсоцполітики на рахунок Пенсійного фонду України, відкритий в акціонерному товаристві "Державний ощадний банк України", згідно з помісячним розписом асигнувань за зазначеною програмою.";
пункт 7 викласти в такій редакції:
"7. Територіальні органи Пенсійного фонду України подають щомісяця до Пенсійного фонду України інформацію про використання бюджетних коштів, передбачених цим Порядком.";
у пункті 8 слово "Фонд" замінити словами "Пенсійний фонд України";
у пункті 9 слово "Фондом" замінити словами "Пенсійним фондом України";
пункт 10 викласти в такій редакції:
"10. Спрямовані на зазначену мету та не використані Пенсійним фондом України на кінець поточного року бюджетні кошти підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України на рахунок Мінсоцполітики з подальшим перерахуванням Казначейством до загального фонду державного бюджету.".
20. В абзаці першому підпункту 2 пункту 19 Порядку виконання повноважень Державною казначейською службою в особливому режимі в умовах воєнного стану, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 9 червня 2021 р. № 590 (Офіційний вісник України, 2021 р., № 48, ст. 2974; 2022 р., № 43, ст. 2337, № 61, ст. 3654):
1) після слів "виплати пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами" доповнити словами ", соціальних виплат, що здійснюються Пенсійним фондом України";
2) слова "фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування" замінити словами "Фонду загальнообов’язкового державного соціального страхування на випадок безробіття".
21. У пункті 1 постанови Кабінету Міністрів України від 11 серпня 2021 р. № 836 "Деякі питання страхових виплат, передбачених статтею 39 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 66, ст. 4180) слова "Фонд соціального страхування України" замінити словами "Пенсійний фонд України", а слова "державних і комунальних" виключити.
22. У пункті 19 Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров’я, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2021 р. № 1268 "Питання організації реабілітації у сфері охорони здоров’я" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 97, ст. 6315), слова "Фонду соціального страхування" замінити словами "коштів, передбачених у бюджеті Пенсійного фонду України для виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням від нещасного випадку,".
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 грудня 2022 р. № 1350
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 17 січня 2000 р. № 74 "Про питання загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності" (Офіційний вісник України, 2000 р., № 3, ст. 83).
2. Постанова Кабінету Міністрів України від 1 березня 2007 р. № 306 "Деякі питання придбання технічних та інших засобів реабілітації" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 16, ст. 592).
3. Пункт 8 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 7 вересня 2011 р. № 968 "Питання Державної фінансової інспекції" (Офіційний вісник України, 2011 р., № 71, ст. 2684).
4. Постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2015 р. № 555 "Деякі питання здійснення контролю за діяльністю Фонду соціального страхування" (Офіційний вісник України, 2015 р., № 64, ст. 2123).
5. Пункт 4 змін, що вносяться до актів Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 950 (Офіційний вісник України, 2016 р., № 100, ст. 3261).
6. Постанова Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. № 385 "Про виділення коштів для надання фінансової допомоги Фонду соціального страхування України" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 43, ст. 1388).
7. Пункт 1 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2020 р. № 330 і від 20 травня 2020 р. № 385, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 8 грудня 2020 р. № 1200 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2020 р., № 100, ст. 3252).
8. Пункт 2 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 грудня 2020 р. № 1305 "Про виділення коштів для забезпечення здійснення деяких заходів, спрямованих на запобігання виникненню та поширенню, локалізацію та ліквідацію спалахів, епідемій та пандемій гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 2, ст. 98).
9. Постанова Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 88 "Деякі питання виплати застрахованим особам матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 550).
10. Пункт 3 постанови Кабінету Міністрів України від 2 червня 2021 р. № 578 "Деякі питання виділення коштів для виплати матеріального забезпечення за страхуванням у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності" (Офіційний вісник України, 2021 р., № 46, ст. 2874).