• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат, призначених у звязку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 09.08.2001 № 998
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 09.08.2001
 • Номер: 998
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 09.08.2001
 • Номер: 998
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 9 серпня 2001 р. N 998
Київ
Про затвердження Порядку здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1350 від 02.12.2022 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
Затвердити Порядок здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України (додається).
Прем'єр-міністр України А.КІНАХ
Інд. 33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 9 серпня 2001 р. N 998
ПОРЯДОК
здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали за межі України
( У тексті Порядку слово "Фонд" в усіх відмінках замінено словами "Пенсійний фонд України" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ N 1350 від 02.12.2022 )
1. Цей Порядок застосовується у разі, якщо міжнародними договорами України не встановлено інші правила здійснення страхових виплат, призначених у зв'язку з нещасним випадком на виробництві та професійним захворюванням, які спричинили втрату працездатності, особам, що виїхали на постійне місце проживання за межі України (далі - потерпілий).
2. Згідно з цим Порядком можуть здійснюватися передбачені статтею 30 Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" страхові виплати, які призначені потерпілому відповідно до статей 37 і 38 зазначеного Закону.
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ N 1350 від 02.12.2022 )
3. Фінансування витрат, пов'язаних із здійсненням страхових виплат потерпілому, у тому числі на перерахування (переказ) грошових сум за межі України, провадиться за рахунок коштів Пенсійного фонду України.
( Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1350 від 02.12.2022 )
4. Для перерахування (переказу) відповідних грошових сум потерпілий подає Пенсійному фонду України:
а) заяву за формою, що затверджується Пенсійним фондом України, із зазначенням способу перерахування (переказу) грошових сум;
б) довідку дипломатичного представництва або консульської установи України про постійне місце свого проживання за кордоном.
5. Страхові виплати потерпілий одержує за своїм вибором шляхом:
а) перерахування грошових сум на його рахунок, відкритий у банківській установі на території України;
б) перерахування грошових сум на його рахунок у кредитній установі країни його постійного проживання за межами України;
в) поштового переказу грошових сум на адресу потерпілого в країні його постійного проживання, якщо Україною укладено з нею угоду про обмін поштовими грошовими переказами.
6. Страхові виплати здійснюються за умови подання потерпілим Пенсійному фонду України щороку в грудні свідоцтва, яким засвідчується факт перебування потерпілого в живих, виданого відповідно до законодавства України дипломатичним представництвом або консульською установою України.
Замість зазначеного свідоцтва потерпілий може подати Пенсійному фонду України документ, яким засвідчується факт перебування потерпілого в живих, виданий відповідною місцевою установою згідно із законодавством країни проживання потерпілого і легалізований в установленому порядку дипломатичним представництвом чи консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
Легалізований документ подається до Пенсійного фонду України разом з перекладом його українською мовою. Переклад засвідчується в дипломатичному представництві чи консульській установі України за місцем постійного проживання потерпілого або в нотаріальному порядку на території України.
( Абзац третій пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1350 від 02.12.2022 )
У разі ненадходження зазначеного документа в установлений термін перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому зупиняється до його надходження.
7. Перерахування (переказ) сум страхових виплат здійснюється Пенсійним фондом України через уповноважений банк у валюті країни проживання потерпілого або в доларах США за офіційним (обмінним) курсом Національного банку на день перерахування (переказу).
Уповноважений банк за дорученням Пенсійного фонду України купує відповідну іноземну валюту з метою здійснення зазначених страхових виплат.
( Абзац третій пункту 7 виключено на підставі Постанови КМ N 1350 від 02.12.2022 )
8. Перерахування (переказ) сум страхових виплат потерпілому починається з місяця, що настає за місяцем його від'їзду за межі України, але не раніше ніж з дня, до якого потерпілому виплачено відповідні суми до його від'їзду за межі України.
9. Потерпілий, ступінь втрати професійної працездатності якому не встановлено безстроково, підлягає повторному медико-соціальному огляду в Україні у порядку, встановленому законодавством України.
У разі коли потерпілий не має можливості приїхати в Україну для повторного медико-соціального огляду, встановлення йому ступеня втрати професійної працездатності може здійснюватися заочно, без присутності самого потерпілого, за наявності: згоди потерпілого, підтвердженої його особистою заявою, відповідного клопотання Пенсійного фонду України та медичних документів лікувальної установи за місцем проживання потерпілого за межами України, які містять достатню інформацію для встановлення ступеня втрати професійної працездатності потерпілим.
10. Медичні документи, зазначені у пункті 9 цього Порядку, повинні бути засвідчені компетентними органами країни проживання потерпілого та разом з перекладом на українську мову легалізовані в установленому порядку дипломатичним представництвом чи консульською установою України, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.
( Абзац перший пункту 10 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 1350 від 02.12.2022 )
Експертний висновок у разі заочного встановлення ступеня втрати професійної працездатності потерпілого дається установою медико-соціальної експертизи відповідно до нормативно-правових актів з питань медико-соціальної експертизи, які діють в Україні.
Зазначений експертний висновок надсилається Пенсійному фонду України для вирішення питання про здійснення подальших страхових виплат потерпілому.
11. Заочне встановлення ступеня втрати професійної працездатності потерпілим проводиться на підставі договору, який укладається між відповідною установою медико-соціальної експертизи та Пенсійним фондом України.
12. Потерпілий подає необхідні документи до Пенсійного фонду України через дипломатичне представництво або консульську установу України в країні свого постійного проживання або іншим прийнятним способом.
13. У разі прийняття рішення про зупинення страхових виплат, зміну їх розміру або припинення Пенсійний фонд України у десятиденний термін надсилає потерпілому відповідне повідомлення з обгрунтуванням свого рішення.
14. Потерпілий, який не одержував за час перебування за межами України страхових виплат, після повернення на постійне проживання в Україну одержує страхові виплати згідно із законодавством України.