Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру

Кабінет Міністрів України Постанова від 18.07.2018 №710
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова

Дата 18.07.2018

Номер 710

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 липня 2018 р. № 710
Київ
Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 79, ст. 2650; 2016 р., № 2, ст. 102, № 25, ст. 992; 2017 р., № 9, ст. 280, № 51, ст. 1569), зміни, що додаються.
2. Міністерству аграрної політики та продовольства разом з Державною службою геодезії, картографії та кадастру забезпечити розроблення та впровадження програмного забезпечення у складі Державного земельного кадастру, необхідного для реалізації цієї постанови.
3. Ця постанова набирає чинності через шість місяців з дня її опублікування, крім пункту 2, який набирає чинності з дня її опублікування.
Прем'єр-міністр УкраїниВ.ГРОЙСМАН
Інд. 75
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710
ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку ведення Державного земельного кадастру
1. Пункт 2 викласти в такій редакції:
"2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:
1) звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями - такі заяви та повідомлення:
заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заява про відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заява про державну реєстрацію земельної ділянки;
заява в електронній формі про державну реєстрацію земельної ділянки;
заява про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою;
заява про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
заява про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;
повідомлення про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
заява про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
заява в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;
заява про надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання;
заява про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру;
2) суб’єкт надання адміністративної послуги у сфері Державного земельного кадастру - державний кадастровий реєстратор, адміністратор центру надання адміністративних послуг, уповноважена посадова особа виконавчого органу місцевого самоврядування, нотаріус.
2. Підпункт 2 пункту 6 викласти в такій редакції:
"2) здійснення реєстрації:
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про відкликання заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
заяв про державну реєстрацію земельної ділянки;
заяв в електронній формі про державну реєстрацію земельної ділянки;
заяв про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
повідомлень про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою;
заяв про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру;
заяв про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру;
повідомлень про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
заяв про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
заяв в електронній формі про отримання відомостей з Державного земельного кадастру про земельну ділянку;".
3. Абзац другий пункту 69 після слів "про вручення" доповнити словами і цифрами ", крім випадків, передбачених у пунктах 110-1, 110-2 цього Порядку".
4. Абзац шостий пункту 73 після слів "таке рішення" доповнити словами і цифрами "в паперовій формі, а у випадку, передбаченому пунктом 110-1 цього Порядку, рішення про відмову у внесенні відомостей до Державного земельного кадастру отримується заявником в електронній формі через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру".
5. Доповнити Порядок пунктом 74-1 такого змісту:
"74-1. У разі коли підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є невідповідність поданих документів вимогам законодавства, Державний кадастровий реєстратор у рішенні про відмову зазначає відомості, що виявлені у поданих документах та свідчать про їх невідповідність вимогам законодавства з посиланням на нормативно-правовий акт та його положення, з якими виявлено невідповідність поданих документів.
У разі коли підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є невідповідність електронного документа установленим вимогам, до рішення про відмову Державний кадастровий реєстратор додає протокол проведення перевірки електронного документа, в якому зазначаються відомості, передбачені пунктом 78 цього Порядку.
У разі коли підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є невідповідність поданих документів, зокрема текст документів написаний нерозбірливо, документи містять підчищення або дописки, закреслені слова чи інші не обумовлені в них виправлення, орфографічні та арифметичні помилки, заповнені олівцем, а також з пошкодженнями, які не дають змоги однозначно тлумачити їх зміст, Державний кадастровий реєстратор у своєму рішенні про відмову зазначає назву документа та його частину, в якій написаний нерозбірливий текст або виявлені помилки, виправлення, а у разі, коли внаслідок нерозбірливого написання тексту неможливо ідентифікувати увесь документ у складі документації із землеустрою, зазначає номер сторінки документації із землеустрою.
Якщо підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є подання заявником документів не у повному обсязі, Державний кадастровий реєстратор у рішенні про відмову зазначає назви документів, яких не вистачає.
У разі коли підставою для відмови у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру є розташування об’єкта у межах іншого об’єкта Державного земельного кадастру, Державний кадастровий реєстратор у рішенні про відмову зазначає обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру, з яким виникає перетинання меж таких об’єктів, та/або кадастровий номер земельної ділянки, якщо таким об’єктом Державного земельного кадастру є земельна ділянка.".
6. У пункті 75:
1) у підпункті 2:
слова "або електронній" виключити;
доповнити підпункт абзацом такого змісту:
"У разі подання заявником документації із землеустрою та оцінки земель в електронній формі зазначена позначка не проставляється, а на таку документацію накладається власний електронний цифровий підпис Державного кадастрового реєстратора;";
2) у підпункті 5 слово і цифри "пунктом 88" замінити словом і цифрами "пунктами 209-211";
3) підпункт 6 після слів "Державного земельного кадастру" доповнити словами "у разі подання такої документації у паперовій формі або в електронній формі - за власним електронним цифровим підписом";
4) в останньому абзаці слова "Проставлення Державним кадастровим реєстратором зазначеної позначки" замінити словами "Витяг з Державного земельного кадастру, який надається для підтвердження внесення до Державного земельного кадастру відповідних відомостей,".
7. Пункт 88 виключити.
8. У пункті 101:
1) у підпункті 1 слова і цифри "згідно з додатком 20" замінити словами і цифрами "заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру згідно з додатком 12";
2) у підпункті 2 цифри "104" замінити цифрами "102".
9. Підпункти 2, 3, 5 пункту 102 викласти в такій редакції:
"2) проектів землеустрою щодо організації і встановлення меж територій природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення, оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, лісогосподарського призначення, земель водного фонду та водоохоронних зон, обмежень у використанні земель та їх режимоутворюючих об’єктів;
3) проектів землеустрою, що забезпечують еколого-економічне обґрунтування сівозміни та впорядкування угідь;";
"5) технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості);".
10. Підпункт 4 пункту 103 викласти в такій редакції:
"4) подані документи не відповідають вимогам законодавства;".
11. Абзац перший підпункту 2 пункту 104 викласти в такій редакції:
"2) на підставі заяви органу виконавчої влади, органу місцевого самоврядування про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру згідно з додатком 12, до якої додаються:".
12. Підпункти 1 і 2 пункту 110 викласти в такій редакції:
"1) заява (у паперовій або електронній формі) про державну реєстрацію земельної ділянки за формою згідно з додатком 22;
2) оригінал погодженої відповідно до законодавства документації із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), у паперовій або електронній формі відповідно до вимог Закону України "Про землеустрій" ;".
13. Доповнити Порядок пунктами 110-1 і 110-2 такого змісту:
"110-1. Заявники, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 109 цього Порядку, через уповноважених ними осіб, які в установленому законом порядку включені до Державного реєстру сертифікованих інженерів-землевпорядників та є розробниками відповідної документації із землеустрою або працюють у складі розробника - юридичної особи (далі - сертифіковані інженери-землевпорядники), мають право надсилати документи, зазначені у підпунктах 1-3 пункту 110 цього Порядку, Державному кадастровому реєстраторові в електронній формі за електронним цифровим підписом сертифікованого інженера-землевпорядника засобами телекомунікаційного зв’язку та отримувати за власним бажанням документи, зазначені в абзаці шостому пункту 73, підпунктах 4, 6 пункту 75, пункті 77, підпункті 1 пункту 87 цього Порядку, в електронній формі за електронним цифровим підписом Державного кадастрового реєстратора.
110-2. Заява про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі з доданими документами подається відповідним сертифікованим інженером-землевпорядником через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому числі через інтегровану з ним інформаційну систему Держгеокадастру, представлену у формі Інтернет-сторінки, що забезпечує формування та подання заяви (далі - Інтернет-сторінка).
Під час подання заяви в електронній формі сертифікований інженер-землевпорядник за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру на Інтернет-сторінці вносить:
погоджену відповідно до законодавства документацію із землеустрою, яка є підставою для формування земельної ділянки (разом з позитивним висновком державної експертизи землевпорядної документації у разі, коли така документація підлягає обов’язковій державній експертизі землевпорядної документації), в електронній формі відповідно до вимог Закону України "Про землеустрій" та у формі електронного документа відповідно до вимог Закону України "Про Державний земельний кадастр" ;
інформацію (для фізичної особи):
- прізвище, ім’я та по батькові;
- реєстраційний номер облікової картки платника податку (крім фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідним органам державної влади та мають відмітку в паспорті) або номер та серію паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні або інші переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податку (ідентифікаційного номера), офіційно повідомили про це відповідним органам державної влади та мають відмітку в паспорті);
- реквізити документа, що посвідчує особу (найменування, номер та серію документа, дату його видачі), та документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи (для уповноваженої особи);
- місце проживання;
- адресу електронної пошти;
- найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг;
інформацію (для юридичної особи (резидента та нерезидента):
- найменування юридичної особи;
- код згідно з ЄДРПОУ;
- контактний телефон;
- адресу електронної пошти;
- найменування та місцезнаходження центру надання адміністративних послуг, в якому заявник бажає отримати витяг.
У разі подання заяви в електронній формі копії документа, що посвідчує особу, документа, що посвідчує повноваження діяти від імені особи, та документа про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податку до заяви не долучаються.
Після реєстрації на Інтернет-сторінці та внесення інформації для подання заяви в електронній формі за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру сертифікованому інженеру-землевпоряднику повідомляється про прийняття заяви та присвоєний їй реєстраційний номер.
Перегляд сертифікованим інженером-землевпорядником інформації про стан опрацювання та результати розгляду заяви в електронній формі здійснюється на Інтернет-сторінці за реєстраційним номером заяви.
На підставі інформації, наданої сертифікованим інженером-землевпорядником під час подання заяви в електронній формі, Державний кадастровий реєстратор, який здійснює державну реєстрацію земельної ділянки, відповідно до пунктів 73, 75, 77, 87, 111 цього Порядку формує витяг або рішення про відмову у державній реєстрації земельної ділянки за формою згідно з додатком 14, передає їх у паперовій формі зазначеному у заяві центру надання адміністративних послуг та за бажанням заявника надсилає такі відомості у формі електронного документа з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку на адресу Інтернет-сторінки, за якою здійснювалося подання заяви.
Подання сертифікованим інженером-землевпорядником заяви про державну реєстрацію земельної ділянки в електронній формі разом з доданими документами сертифікованим інженером-землевпорядником не тягне за собою збільшення вартості робіт за договором на розроблення документації із землеустрою.".
14. У пунктах 154 і 160 цифри "69-88" замінити цифрами "69-87, 210, 211".
15. Пункт 177-1 після слів "фізичної особи)" доповнити словами ", у разі подання відповідної заяви третьою особою, та з персональними даними у разі подання відповідної заяви суб’єктом персональних даних".
16. Пункти 181 і 182 викласти в такій редакції:
"181. Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) надаються у паперовій та/або електронній формі згідно з додатком 7 протягом трьох робочих днів з дня отримання заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру.
Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) містить:
пояснення умовних позначень;
частину ортофотоплану у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру;
відомості про Класифікатор об’єктів адміністративно-територіального устрою України ДК 014-97 (КОАТУУ), найменування та межі адміністративно-територіальних одиниць;
відомості про номери та межі кадастрових зон і кварталів;
відомості про облікові номери та межі обмежень у використанні земель;
відомості про режимоутворюючі об’єкти;
відомості про межі земельних ділянок та кадастровий номер однієї земельної ділянки;
відомості про межі земельних ділянок, які набули статусу архівних.
Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням на ньому бажаного місцезнаходження земельної ділянки може бути підготовлено в електронній формі та роздруковане заявником самостійно у масштабі 1:5000 або в іншому масштабі, який забезпечує чітке відображення всіх елементів картографічної основи Державного земельного кадастру та відображених на ній відомостей Державного земельного кадастру, за допомогою програмних засобів, які відповідно до частини третьої статті 36 Закону України "Про Державний земельний кадастр" застосовуються цілодобово для оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру у відкритому доступі.
Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) із зазначенням бажаного місцезнаходження майбутньої земельної ділянки, підготовлене та роздруковане самостійно її замовником, може застосовуватися як графічні матеріали для отримання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки чи інших видів документації із землеустрою, за допомогою яких формується земельна ділянка чи встановлюються (відновлюються) її межі.
182. На отримання викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) має право будь-яка фізична або юридична особа за умови її ідентифікації з використанням електронного цифрового підпису чи іншого альтернативного засобу ідентифікації особи, в тому числі органи державної влади, органи місцевого самоврядування для здійснення своїх повноважень, визначених законом.".
17. Пункт 183 доповнити абзацом такого змісту:
"Викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану), підготовлене та роздруковане її замовником самостійно у випадку, визначеному абзацом одинадцятим пункту 181 цього Порядку, не засвідчується власним підписом та печаткою суб’єкта надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру.".
18. У пункті 190:
1) в абзаці дев’ятому слова і цифри "у підпунктах 1 і 3 пункту 187" замінити словами і цифрами "у підпунктах 1 і 6 пункту 187";
2) в абзаці десятому слова і цифри "у підпунктах 2 і 2-1 пункту 187" замінити словами і цифрами "у підпунктах 4 і 5 пункту 187";
3) абзац одинадцятий виключити;
4) в абзацах дванадцятому і чотирнадцятому цифри "4-6 " замінити цифрами "4-7".
19. Останній абзац пункту 196 замінити абзацами такого змісту:
"З метою інформування заявників про стан та результат розгляду їх звернень на офіційному веб-сайті Держгеокадастру забезпечується безоплатний відкритий доступ до відомостей, що передбачені пунктами 214-218 цього Порядку.
Оприлюднення відомостей Державного земельного кадастру на офіційному веб-сайті Держгеокадастру здійснюється автоматизовано з моменту їх внесення до Державного земельного кадастру.
Відомості про нормативну грошову оцінку земель сільськогосподарського призначення за результатами загальнонаціональної (всеукраїнської) нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення відображаються на офіційному веб-сайті Держгеокадастру.".
20. Доповнити Порядок розділом такого змісту:
"Моніторинг розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру та користування відповідними відомостями
207. Моніторинг розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями повинен забезпечувати облік, оприлюднення, можливість пошуку та копіювання у відкритому доступі за допомогою веб-сервісів офіційного веб-сайту Держгеокадастру інформації про кількість відповідних звернень, стан та результат розгляду кожного окремого звернення.
Моніторинг розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями охоплює всі види звернень, які передбачені абзацами третім - чотирнадцятим пункту 2 цього Порядку.
208. Моніторинг розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями проводиться з метою виконання таких завдань:
1) забезпечення своєчасності розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями;
2) зменшення кількості помилок у відомостях, які подаються для внесення до Державного земельного кадастру;
3) забезпечення оптимального рівня робочого навантаження суб’єктів надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру;
4) повторного та періодичного аналізу результативності цього Порядку як регуляторного акта.
209. Звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями реєструються в порядку черговості.
Дата реєстрації звернення у Державному земельному кадастрі є датою його прийняття до розгляду суб’єктом надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру.
210. Днем реєстрації звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями вважається:
день його фактичного отримання апаратом чи територіальним органом Держгеокадастру або іншим суб’єктом надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру в разі, коли звернення подається до таких суб’єктів безпосередньо під час їх робочого часу або поштою;
день його фактичного отримання апаратом чи територіальним органом Держгеокадастру або іншим суб’єктом надання адміністративних послуг у сфері Державного земельного кадастру в разі, коли звернення подається до таких суб’єктів через центр надання адміністративних послуг;
день подання звернення за допомогою веб-сервісів Єдиного державного порталу адміністративних послуг або Інтернет-сторінки в разі, коли звернення подано в електронній формі до 18 години робочого дня;
наступний робочий день з дня подання звернення за допомогою веб-сервісів Єдиного державного порталу адміністративних послуг або Інтернет-сторінки в разі, коли звернення подано в електронній формі у неробочий день або після 18 години робочого дня, або у вихідний, святковий чи неробочий день.
У разі коли звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями подається Державному кадастровому реєстраторові через центр надання адміністративних послуг, адміністратор центру надання адміністративних послуг зобов’язаний за умови, що обсяг документів відповідає вимогам цього Порядку, передати таке звернення разом з поданими документами не пізніше наступного робочого дня Державному кадастровому реєстраторові.
211. Сервіси моніторингу розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями повинні відслідковувати таку інформацію:
1) внесення відомостей про межі адміністративно-територіальної одиниці (змін до них) до Державного земельного кадастру на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
2) внесення відомостей про нормативну грошову оцінку земель (змін до них) до Державного земельного кадастру на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
3) внесення відомостей про обмеження у використані земель (змін до них) на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
4) відкликання заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру на підставі відповідної заяви;
5) внесення відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру на підставі заяви про державну реєстрацію земельної ділянки або заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру;
6) внесення змін до відомостей про земельну ділянку до Державного земельного кадастру на підставі заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або заяви про внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту;
7) виправлення помилок у відомостях Державного земельного кадастру на підставі повідомлення про виявлення технічної помилки фізичною або юридичною особою, заяви про виправлення технічних помилок, допущених під час ведення Державного земельного кадастру, заяви про внесення виправлених відомостей до Державного земельного кадастру або повідомлення про виявлення фізичною або юридичною особою помилки, допущеної у відомостях Державного земельного кадастру, внесених до нього з інших кадастрів та інформаційних систем у порядку інформаційної взаємодії;
8) надання витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку на підставі заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
9) надання витягів з Державного земельного кадастру про об’єкти Державного земельного кадастру, крім земельної ділянки на підставі заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
10) надання викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану) на підставі заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
11) надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі довідок, копій документів, витягів із документів на підставі заяви про надання відомостей з Державного земельного кадастру;
12) надання доступу до Державного земельного кадастру на підставі заяви про надання доступу до Державного земельного кадастру в режимі читання та заяви про надання доступу до відомостей Державного земельного кадастру.
212. У відкритому доступі зазначається така інформація про звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями:
1) кількість отриманих звернень;
2) кількість розглянутих звернень;
3) кількість відкликаних звернень (за наявності);
4) кількість звернень, які перебувають на розгляді;
5) кількість задоволених звернень;
6) кількість звернень, щодо яких відмовлено заявнику (скаржнику);
7) кількість звернень, щодо яких порушено строк розгляду.
Інформація про кількість звернень розміщується у відкритому доступі:
у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя для видів послуг, які передбачені підпунктами 1-4 і 9-12 пункту 211 цього Порядку;
у розрізі Автономної Республіки Крим, областей, мм. Києва та Севастополя, районів та міст республіканського, обласного значення для видів послуг, які передбачені підпунктами 5-8 пункту 211 цього Порядку.
Інформацію про кількість звернень можливо отримати у відкритому доступі за будь-який календарний період починаючи з дати впровадження сервісів Державного земельного кадастру для розгляду відповідного виду звернення, крім випадків, коли запитуваний календарний період є меншим періоду оновлення відповідної інформації.
213. Для пошуку стану та результату розгляду кожного окремого звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями на офіційному веб-сайті Держгеокадастру створюються та функціонують відповідні веб-сервіси.
Для пошуку звернення за допомогою веб-сервісу застосовуються:
реєстраційний номер звернення;
кадастровий номер земельної ділянки;
обліковий номер об’єкта Державного земельного кадастру;
номер витягу, викопіювання або довідки з Державного земельного кадастру.
214. У разі коли звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями перебуває на розгляді, на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у відкритому доступі щодо відповідного звернення зазначаються:
1) вхідний (реєстраційний) номер звернення;
2) стисла інформація про те, що звернення розглядається;
3) стислий зміст звернення (для звернень, за допомогою яких вносяться відомості до Державного земельного кадастру), вид звернення (для інших звернень);
4) відомості про місце та спосіб подання звернення;
5) дата реєстрації звернення;
6) кількість календарних днів, які залишилися до завершення строку розгляду звернення;
7) кількість календарних днів, на які порушено строк розгляду звернення (у разі порушення строку розгляду звернення).
215. У разі виникнення помилки під час сплати адміністративного збору разом з відомостями, що передбачені пунктом 214 цього Порядку, у відкритому доступі щодо відповідного звернення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру зазначаються:
стисла інформація про помилку під час сплати адміністративного збору;
реквізити для сплати адміністративного збору.
216. У разі коли Державним кадастровим реєстратором складено протокол проведення перевірки електронного документа, разом з відомостями, що передбачені пунктом 214 цього Порядку, у відкритому доступі щодо відповідного звернення на офіційному веб-сайті Держгеокадастру зазначаються:
стисла інформація про складення протоколу проведення перевірки електронного документа;
дата складення протоколу проведення перевірки електронного документа;
назва елемента електронного документа та повідомлення про необхідність його заповнення у разі відсутності відомостей в окремих елементах електронного документа;
назва елемента електронного документа, вид помилки та можливий спосіб її виправлення у разі зазначення помилкових елементів електронного документа або відомостей у них.
217. У разі коли завершено розгляд звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями, на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у відкритому доступі щодо відповідного звернення зазначаються:
1) вхідний (реєстраційний) номер звернення;
2) дата реєстрації звернення;
3) стислий зміст звернення (для звернень, за допомогою яких вносяться відомості до Державного земельного кадастру), вид звернення (для інших звернень);
4) дата прийняття рішення за результатами розгляду звернення;
5) стисла інформація про один з таких результатів розгляду звернення:
прийнято позитивне рішення за результатами розгляду звернення;
відмовлено у задоволенні звернення;
звернення залишено без розгляду у зв’язку з відкликанням.
218. У разі коли заявнику відмовлено у задоволенні звернення щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями, на офіційному веб-сайті Держгеокадастру у відритому доступі щодо відповідного звернення разом з відомостями, що передбачені пунктом 217 цього Порядку, зазначаються:
підстава (підстави) для відмови у задоволенні звернення;
обґрунтування відмови у задоволенні звернення та/або рекомендації заявнику в разі його повторного звернення, зазначення яких у відповіді заявнику передбачено пунктами 70, 74-1, 149 і 168 цього Порядку.
219. Інформація про кількість, стан та результат розгляду звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями формується автоматизовано за допомогою програмного забезпечення Державного земельного кадастру.
220. Інформація про кількість звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями оновлюється на офіційному веб-сайті Держгеокадастру не рідше одного разу на тиждень.
Інформація про стан та результат розгляду кожного окремого звернення оновлюється на офіційному веб-сайті Держгеокадастру не рідше одного разу протягом доби.
Разом з інформацією про кількість, стан та результат розгляду звернень на офіційному веб-сайті Держгеокадастру зазначається інформація про дату та час оновлення відповідної інформації.
221. Інформація про кількість звернень щодо внесення відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру або користування відповідними відомостями є адміністративними даними у сфері Державного земельного кадастру відповідно до Закону України "Про державну статистику" .".
21. У додатках до Порядку:
1) у додатку 46 до вимог:
у складі елемента "DescriptionOfTerritory Опис території, оцінка земель якої проведена" слова "UrbanType Settlement Селище міського типу" замінити словами "UrbanTypeSettlement Селище міського типу";
у складі елемента "Km1 Регіональний коефіцієнт (Км1)" слова і цифри "Км1Z Значення коефіцієнта Км1" замінити словами і цифрами "Кm1Z Значення коефіцієнта Км1";
у складі елемента "PriceM Середня (базова) вартість 1 кв. метра земель населеного пункту (Цнм)" слова "Витрати на освоєння та облаштування території, гривень" замінити словами "B Витрати на освоєння та облаштування території, гривень";
у складі елемента "EconPlanZones Економіко-планувальні зони" слова "Determination Method Метод визначення площі земельної ділянки" замінити словами "DeterminationMethod Метод визначення площі земельної ділянки";
у складі елемента "LocalFactors Локальні фактори":
слова "NameFactor Object Назва фактороутворюючого об’єкта" замінити словами "NameFactorObject Назва фактороутворюючого об’єкта";
слова "Determination Method Метод визначення площі фактороутворюючого об’єкта" замінити словами "DeterminationMethod Метод визначення площі фактороутворюючого об’єкта";
у складі елемента "AgroGroups Агровиробничі групи ґрунтів":
слова "Determination Method Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів" замінити словами "DeterminationMethod Метод визначення площі агровиробничої групи ґрунтів";
слова "Perennial Plants Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)" замінити словами "PerennialPlants Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)";
у складі елемента "BonitetBallHa Бал бонітету гектара відповідних угідь на сільськогосподарському підприємстві" слова "Perennial Plants Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)" замінити словами "PerennialPlants Багаторічні насадження (у разі поділу на сади та виноградники)";
2) додатки 7, 14, 16 до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток 7
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)
ВИКОПІЮВАННЯ
з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану)
Додаток 14
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)
РІШЕННЯ
про відмову у внесенні відомостей (змін до них) до Державного земельного кадастру
Додаток 16
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)
ПРОТОКОЛ
проведення перевірки електронного документа";
3) додатки 20 і 21 до Порядку виключити;
4) додаток 43 до Порядку викласти в такій редакції:
"Додаток 43
до Порядку
(в редакції постанови Кабінету Міністрів України
від 18 липня 2018 р. № 710)
ПОВІДОМЛЕННЯ
про відмову у наданні відомостей з Державного земельного кадастру".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 18 липня 2018 р. № 710
Київ
Про внесення змін до Порядку ведення Державного земельного кадастру
Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Внести до Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 р. № 1051 (Офіційний вісник України, 2012 р., № 89, ст. 3598; 2013 р., № 80, ст. 2975; 2015 р., № 46, ст. 1472, № 79, ст. 2650; 2016 р., № 2, ст. 102, № 25, ст. 992; 2017 р., № 9, ст. 280, № 51, ст. 1569), зміни, що додаються.
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!