Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції

Міністерство фінансів України Наказ, Порядок, Форма, Звіт від 18.01.2016 №8
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Порядок, Форма, Звіт

Дата 18.01.2016

Номер 8

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.01.2016 № 8
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 лютого 2016 р.
за № 187/28317
Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 468 від 28.04.2017 № 242 від 10.06.2019 № 841 від 31.12.2020 )
Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
форму Звіту про контрольовані операції;
Порядок складання Звіту про контрольовані операції.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства доходів і зборів України від 11 листопада 2013 року № 669 "Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2190/24722.
3. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку Міністерства фінансів України (Романюк Ю.П.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра фінансів України Макеєву О.Л. та Голову Державної фіскальної служби України Насірова Р.М.
МіністрН. Яресько
ПОГОДЖЕНО:
Голова Державної
фіскальної служби України
Голова Державної
регуляторної служби України


Р.М. Насіров

К.М. Ляпіна
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18 січня 2016 року № 8
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 31 грудня 2020 року № 841)
ЗВІТ
про контрольовані операції (з додатком)
Директор Департаменту
міжнародного оподаткування

Л. Паламар
( Звіт із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 468 від 28.04.2017, № 242 від 10.06.2019; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
фінансів України
18 січня 2016 року № 8
(у редакції наказу
Міністерства фінансів України
від 31 грудня 2020 року № 841)
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 лютого 2016 р.
за № 187/28317
ПОРЯДОК
складання Звіту про контрольовані операції
I. Загальні положення
1. Звіт про контрольовані операції (далі - Звіт) подається до 01 жовтня року, що настає за звітним, засобами електронного зв’язку в електронній формі з дотриманням вимог Законів України "Про електронні документи та електронний документообіг" та "Про електронні довірчі послуги".
2. У разі якщо платником податку виявлено, що у раніше поданому Звіті інформація надана не в повному обсязі, містить помилки або недоліки, такий платник податків має право подати:
новий Звіт (Звіт з позначкою "звітний новий") до граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період;
уточнюючий Звіт (Звіт з позначкою "уточнюючий") після граничного строку подання Звіту за такий самий звітний період.
Новий та уточнюючий звіти повинні містити повну інформацію про контрольовані операції за звітний рік, як передбачено при складанні основного Звіту (Звіту з позначкою "звітний").
3. Якщо останній день строку подання Звіту припадає на вихідний або святковий день, то останнім днем строку вважається операційний (банківський) день, що настає за вихідним або святковим днем.
4. Звіт складається із заголовної, основної частин, додатка та інформації до додатка, які є невід’ємною частиною Звіту.
У заголовній частині наводяться дані про платника податків, який подає Звіт. В основній частині наводяться загальні відомості про операції з різними контрагентами, здійснені протягом звітного року. У додатку (додатках) наводяться дані про особу (осіб), яка (які) є стороною (сторонами) контрольованої операції, та деталізовані відомості про контрольовану(і) операцію(ії). У інформації до додатка наводиться інформація про ознаки пов’язаності платника податків із відповідним контрагентом відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України (далі - Кодекс).
5. Кількість додатків до Звіту відповідає кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.
6. Якщо платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" використано методи, передбачені підпунктами 39.3.1.2-39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, при заповненні розділу "Відомості про контрольовані операції" додатка до Звіту (далі - Додаток) дозволяється наведення узагальненої інформації щодо сукупності таких контрольованих операцій.
Особливості заповнення Звіту відповідно до цього пункту наведено у розділі V цього Порядку.
7. Числові показники у Звіті заповнюються у такому форматі:
грошові показники зазначаються в гривнях без копійок з відповідним округленням за загальновстановленими правилами, крім графи 16 Додатка;
графа 16 Додатка заповнюється у валюті контракту/договору;
кількісні показники ваги товару зазначаються на основі ваги "нетто" у кілограмах. У разі неможливості вираження кількості в кілограмах допускається вираження в додаткових одиницях виміру (штуки, літри, кубічні метри тощо) з обов’язковим зазначенням одиниці виміру у відповідній графі Звіту. Якщо предметом контрольованої операції є виконання робіт, послуг, зазначається кількість таких операцій відповідно до первинних документів;
показники дат заповнюються у цифровому форматі: чч.мм.рррр (де чч. - число, мм. - місяць, рррр - рік).
II. Порядок заповнення заголовної частини Звіту
1. Відповідно до типу звіту "звітний", "звітний новий", "уточнюючий" у відповідному розділі графи 1 проставляється знак "х".
2. У графі 2 зазначається повне найменування платника податків згідно з реєстраційними документами.
3. У графі 3 зазначається код платника податків згідно з Єдиним державним реєстром підприємств та організацій України (ЄДРПОУ) та основний код економічної діяльності за Класифікацією видів економічної діяльності ДК 009:2010, затвердженою наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики від 11 жовтня 2010 року № 457.
Платник податків, який не має коду за ЄДРПОУ, зазначає реєстраційний (обліковий) номер платника податків, який присвоюється контролюючим органом.
4. У графі 4 зазначається податкова адреса платника.
5. У графі 5 зазначається контролюючий орган, в якому платник перебуває на обліку.
6. У графі 6 зазначається кількість додатків до Звіту.
III. Порядок заповнення основної частини Звіту "Загальні відомості про контрольовані операції"
1. Графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні у таблицю залежно від кількості контрагентів - сторін контрольованих операцій.
2. У графі 2 зазначається повне найменування особи - сторони контрольованої операції, яке зазначено у контракті/договорі. У разі наявності у платника податків протягом звітного періоду більше одного контрагента, які є сторонами контрольованих операцій, вони зазначаються в наступних рядках таблиці у довільному порядку.
У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) з пов’язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу зазначається повне найменування нерезидента - пов’язаної особи.
У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента.
3. У графі 3 зазначається код нерезидента - сторони контрольованої операції, встановлений у країні його реєстрації. У разі наявності різних кодів (податковий, реєстраційний, ідентифікаційний тощо) надається перевага податковому.
4. У графі 4 зазначається цифровий код країни реєстрації нерезидента - сторони контрольованої операції відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32.
У підсумковому рядку "Разом" графи 4 зазначається загальна кількість країн реєстрації нерезидентів - сторін контрольованих операцій. Цифровий код однієї країни включається до підсумкового рядку лише один раз.
5. У графі 5 зазначається вартісний показник загальної суми контрольованих операцій платника податків з кожним контрагентом протягом звітного періоду згідно з даними бухгалтерського обліку платника.
У підсумковому рядку "Разом" графи 5 зазначається загальна сума контрольованих операцій платника податків з нерезидентами - сторонами контрольованих операцій.
IV. Порядок заповнення додатка до Звіту
1. Додаток заповнюється окремо щодо кожної особи, яка бере участь у контрольованій операції.
Порядковий номер Додатка має збігатися з порядковим номером, зазначеним у графі 1 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту щодо відповідної особи - сторони контрольованої операції. Кількість додатків має дорівнювати останньому порядковому номеру особи - сторони контрольованої операції, зазначеної у цій графі.
У службовому полі "номер порції" зазначається номер порції Додатка від 01 до 99. При цьому кількість записів у порції становить не більше 20 тисяч записів.
2. Додаток містить відомості про особу, яка бере участь у контрольованій операції, та детальну інформацію про здійснені протягом звітного року контрольовані операції. Загальний вартісний показник усіх контрольованих операцій, зазначених у Додатку (підсумок графи 20), має збігатися з вартісним показником, зазначеним у графі 5 Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини звіту у рядку відповідної особи.
3. У разі здійснення господарських операцій із придбання (продажу) товарів (робіт, послуг) у випадках, визначених підпунктом 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Кодексу, у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" додатка до Звіту зазначається інформація відповідно до первинних документів щодо операції придбання та/або продажу товарів (робіт, послуг) із особою, до якої перейшло право власності на товари (роботи, послуги), та яка відповідає ознакам, наведеним у абзацах другому та третьому цього підпункту.
4. У розділі Додатка "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" у відповідних рядках зазначаються:
1) "Повне найменування особи" - повне найменування, яке зазначено у контракті (угоді). У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається повне найменування нерезидента;
2) "Місцезнаходження особи" - місцезнаходження особи - сторони контрольованої операції;
3) "Назва країни, в якій зареєстрована особа" - назва українською мовою країни, в якій зареєстровано особу - сторону контрольованої операції, відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32. У разі здійснення контрольованих операцій з контрагентом-нерезидентом, який має податкову адресу на території вільної економічної зони "Крим", у рядку зазначається "ВЕЗ "Крим". У разі здійснення контрольованої операції з контрагентом, який є утворенням без статусу юридичної особи, зазначається назва країни фактичного місцезнаходження такого утворення;
4) "Цифровий код країни" - код країни відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32;
5) "Код особи" - повинен збігатися з кодом, зазначеним у графі 3 відповідної особи Загальних відомостей про контрольовані операції основної частини Звіту;
6) "Код(и) підстав(и) віднесення операції до контрольованої" - код відповідно до додатка 1 до цього Порядку. У разі якщо ознак декілька, зазначають коди всіх підстав;
7) "Код(и) ознак(и) пов’язаності особи" - код відповідно до додатка 2 до цього Порядку у разі здійснення платником податків контрольованих операцій з пов’язаними особами - нерезидентами. У разі якщо ознак пов’язаності декілька, зазначають коди всіх ознак.
У разі заповнення рядка "Код(и) ознак(и) пов’язаності особи" разом з додатком надається інформація, яка заповнюється за встановленою формою (крім кодів 512-515 та 517-518, 524). В інформації про пов’язаність осіб зазначається номер додатка, до якого вона надається.
5. У розділі "Відомості про контрольовані операції" зазначаються деталізовані відомості про всі контрольовані операції, здійснені платником податків у звітному періоді із особою, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" цього Додатка.
6. Графа 1 заповнюється наростаючим порядковим номером рядка при їх додаванні до таблиці залежно від кількості контрольованих операцій або потреби деталізувати інформацію про контрольовану операцію.
7. У графі 2 наводиться код найменування операції відповідно до додатка 3 до цього Порядку. У разі виконання операції, код якої не визначено у додатку 3 до цього Порядку, проставляється код 036 - "інші операції, які не підпадають під коди 001-035".
8. У графі 3 зазначається код типу предмета операції відповідно до додатка 4 до цього Порядку.
Код "209" у графі 3 зазначається після прийняття та набрання чинності переліком сировинних товарів, затвердженим Кабінетом Міністрів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу. До дати набрання чинності вказаним переліком для сировинних товарів використовується код "201".
9. У графі 4 зазначається опис предмета операції відповідно до первинних документів, який дає змогу його ідентифікувати.
10. У графі 5 зазначається код товару (у 10-значному числовому форматі) відповідно до Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) у разі здійснення зовнішньоекономічної операції із товарами. В іншому разі у графі проставляється "0".
При заповненні графи, у разі необхідності, застосовуються Перехідні таблиці від УКТЗЕД версії 2012 року до УКТЗЕД версії 2017 року, затверджені наказом Державної митної служби України від 01 липня 2020 року № 234.
11. У графі 6 зазначається код послуги відповідно до Класифікації зовнішньоекономічних послуг (КЗЕП), затвердженої наказом Державної служби статистики України від 27 лютого 2013 року № 69 (із змінами), у разі здійснення зовнішньої торгівлі послугами. В іншому разі у графі проставляється "0".
12. У графах 7 та 8 зазначається інформація про контракт (договір), згідно з яким здійснювалась контрольована операція. У разі здійснення контрольованої операції без контракту (договору) зазначаються реквізити документа, на підставі якого проводилась контрольована операція.
13. У графі 9 згідно з додатком 5 до цього Порядку зазначається код сторони операції, якою під час контрольованої операції є особа, інформація про яку зазначена у розділі "Відомості про особу, яка бере участь у контрольованих операціях" Додатка (контрагент-нерезидент). У разі відсутності потрібного коду сторони операції проставляється код 144 - "Інше найменування сторони".
14. У графі 10 зазначається цифровий код країни походження предмета операції відповідно до Переліку кодів країн світу для статистичних цілей, затвердженого наказом Державної служби статистики України від 08 січня 2020 року № 32. Якщо країна походження невідома, проставляється "0" - "невідомо".
15. У графі 11 зазначаються умови поставки товару при здійсненні зовнішньоекономічних операцій відповідно до правил "Інкотермс", із зазначенням назви місця передання товарів (місця призначення).
16. У графі 12 зазначається торговельна марка предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності торговельної марки предмета операції у графі проставляється "0".
17. У графі 13 зазначається виробник предмета операції відповідно до наявної в товаросупровідних та комерційних документах інформації. У разі відсутності інформації про виробника у графі проставляється "0".
18. У графах 14, 15 зазначається однакова дата - дата переходу прав власності на товари або дата складення акта або іншого документа, оформленого відповідно до вимог чинного законодавства, який підтверджує виконання робіт або надання послуг.
У разі здійснення господарських операцій (у тому числі внутрішньогосподарських розрахунків) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні зазначається дата проведення відповідної господарської операції (внутрішньогосподарських розрахунків), зокрема дата отримання фінансування поточної діяльності постійного представництва.
19. Якщо особливості окремих видів економічної діяльності припускають наявність договорів, які передбачають періодичні операції протягом звітного року, то при незмінності умов поставок та інших показників, що відображаються у графах 2-13, 16, 18, 19, 21-23 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка, дані про такі операції вказуються в одному рядку сумарно. При цьому у графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії періодичних операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в серії періодичних операцій у звітному році.
20. У графі 16 проставляється ціна (тариф) за одиницю виміру предмета операції у валюті контракту (договору), зазначена у первинних документах, із точністю до другого знака після коми.
Якщо предметом контрольованої операції є:
фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається відсоткова ставка такої фінансової послуги в річному обчисленні;
сплата роялті, франшизи тощо, ставка яких визначена у відсотках до відповідної бази нарахувань, зазначається відсоткова ставка відповідно до договору (контракту);
фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, у графі проставляється "0".
21. У графі 17 зазначається кількість предметів операції.
У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансові послуги із надання/отримання кредиту, депозиту, позики, зазначається сума відсотків, нарахованих (сплачених) або отриманих під час відповідної контрольованої операції, у валюті контракту.
У разі якщо предметом контрольованої операції є фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні у грошовій формі, зазначається сума фінансування у валюті операції.
22. У графі 18 зазначається код одиниці виміру предмета операції відповідно до Класифікатора системи позначень одиниць вимірювання та обліку ДК 011-96, затвердженого наказом Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 09 січня 1997 року № 8 (із змінами).
23. У графі 19 зазначається код валюти згідно з Класифікатором іноземних валют та банківських металів, затвердженим постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34. У разі застосування гривні як валюти контракту (договору) зазначається код 980.
24. У графі 20 зазначається загальна вартість контрольованої операції (за вирахуванням непрямих податків) у гривнях, за якою відповідна операція відображена в бухгалтерському обліку платника податку.
У підсумковому рядку "Разом" графи 20 зазначається загальна сума контрольованих операцій платника податків з контрагентом, яка повинна дорівнювати показнику загальної суми контрольованих операцій платника податків з контрагентом у таблиці "Загальні відомості про контрольовані операції" основної частини Звіту у рядку відповідного контрагента.
25. У графі 21 зазначається код методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" відповідно до додатка 6 до цього Порядку.
У графі 21 код "307" використовується тільки за умов встановлення платником податків відповідності умов контрольованих операцій з сировинними товарами (з переліку, затвердженого Кабінетом Міністрів України) принципу "витягнутої руки", що здійснюється платниками податків з урахуванням вимог відповідних порядків, затверджених наказом Міністерства фінансів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу.
У разі застосування комбінації декількох методів через кому та пробіл (",") може бути вказано коди декількох методів.
26. У графі 22 вказується код показника рентабельності відповідно до додатка 7 до цього Порядку, який використано платником податків у разі застосування методів, передбачених підпунктами 39.3.1.2-39.3.1.4 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу.
У разі застосування у попередній графі 21 комбінації декількох методів (з передбачених підпунктами 39.3.1.2-39.3.1.4 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу), через кому та пробіл (",") може бути вказано декілька показників рентабельності.
У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, графа не заповнюється.
27. У графі 23 вказується цифрове значення показника рентабельності контрольованої операції (сукупності контрольованих операцій) у відсотках, зазначеного платником податку у графі 22, з точністю до другого знака після коми.
У разі застосування у попередніх графах 21 та 22 комбінацій декількох методів та показників рентабельності, через крапку з комою та пробіл (",") може бути вказано декілька цифрових значень показників рентабельності.
У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, графа не заповнюється.
28. Графа 24 заповнюється у разі групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у випадках, передбачених пунктом 6 розділу I цього Порядку. У такому разі у графі проставляється цифра "1".
29. У графі 25 зазначається інформація про сторону, що досліджується відповідно до підпункту 39.3.2.7 підпункту 39.3.2 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу. У випадках, якщо платник податків обирає себе стороною, що досліджується, зазначається "1", якщо обрано особу-контрагента у контрольованих операціях, зазначається "0".
У разі застосування методів, визначених підпунктами 39.3.1.1, 39.3.1.5 підпункту 39.3.1 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу, графа 25 не заповнюється.
30. У графі 26 зазначається код(и) типу джерела (джерел) інформації, використаного(их) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" відповідно до додатка 8 до цього Порядку. У разі якщо типів джерел декілька, зазначаються коди всіх типів через кому та пробіл (",").
31. У графі 27 зазначається назва(и) джерела (джерел) інформації, використаного(их) платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки". У разі якщо назв джерел інформації декілька, зазначаються всі найменування через кому та пробіл (",").
У разі застосування у попередній графі 26 коду "610", у графі 27 зазначається назва(и) джерела (джерел) інформації про котирувальні ціни на сировинні товари з оприлюдненого ДПС рекомендованого (невиключного) переліку таких джерел, яке(і) використане(і) платником податків згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу I Кодексу. У разі якщо назв джерел інформації про котирувальні ціни на сировинні товари декілька, зазначаються всі найменування через кому та пробіл (",").
V. Особливості заповнення Додатка у випадках, передбачених пунктом 6 розділу I цього Порядку
1. Групування контрольованих операцій у їх сукупність для відображення узагальненої інформації у Додатку дозволяється щодо контрольованих операцій, які мають однакові умови поставок та інші показники цих контрольованих операцій, що відображаються у графах 2-6, 9-11, 21, 22 розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка. Код товару за УКТ ЗЕД дозволяється групувати до рівня товарної підпозиції (шість знаків).
2. При групуванні контрольованих операцій згідно з пунктом 1 цього розділу графи 7, 8, 12, 13, 16 не заповнюються.
3. У графі 14 відображається дата здійснення першої операції в серії сукупності контрольованих операцій, а у графі 15 відображається дата здійснення останньої операції в сукупності контрольованих операцій у звітному періоді.
4. У графі 17 зазначається загальна кількість предметів сукупності контрольованих операцій, відображених в одному рядку розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.
5. У графі 20 зазначається загальна вартість сукупності контрольованих операцій, відображених у одному рядку розділу "Відомості про контрольовані операції" Додатка.
6. У графі 23 зазначається цифрове значення загального показника рентабельності для всієї сукупності контрольованих операцій.
7. У разі якщо показник рентабельності обчислюється для сукупності контрольованих операцій, здійснених платником протягом року, але правила групування згідно з цим розділом не дозволяють відобразити інформацію про таке групування одним рядком, відповідний показник рентабельності (графа 22) та його цифрове значення (графа 23) зазначаються у кожному з рядків, які відображають сукупність таких операцій.
VI. Порядок заповнення інформації про пов’язаність осіб
1. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "501" у графі "Особа, яка безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі, передбаченому підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції, проставляється знак "х" у графі відповідної особи.
У графах "Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано" проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.
2. При розкритті інформації за кодами пов’язаності "502" та "511" у графах "Розмір володіння корпоративними правами: всього/безпосередньо/опосередковано" проставляється цифрове значення розміру володіння корпоративними правами у відсотках із точністю до другого знака після коми. У разі опосередкованого володіння зазначається інформація про усіх осіб, через яких здійснюється опосередковане володіння корпоративними правами.
3. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "505" зазначається інформація про усіх фізичних осіб, які одночасно входять (входили) до складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради платника та його контрагента.
4. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "506" у графі "власник/особа, уповноважена власником" проставляється знак "х" у графі відповідної особи.
5. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "507" у графі "платник/контрагент" проставляється знак "х" у графі відповідної особи.
6. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "510" або "516" у графі "платник/контрагент" проставляється знак "х" у графі відповідної особи.
У графах "сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги, наданих/отриманих особою (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн" та "сума власного капіталу особи, яка отримала кредит (позику), поворотну фінансову допомогу (середнє арифметичне значення (на початок та кінець звітного періоду)), грн" проставляються відповідні грошові показники.
7. При розкритті інформації за кодом пов’язаності "523" зазначається ознака пов’язаності відповідно до підпункту "в)" підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України на момент здійснення контрольованої операції.
Директор Департаменту
міжнародного оподаткування

Л. Паламар
( Порядок в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
Додаток 1
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 4 розділу IV)
КОД
підстави віднесення господарських операцій до контрольованих
КодПідстава
010Господарські операції, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами, відповідно до підпункту "а" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
(крім господарських операцій, що здійснюються платниками податків з пов’язаними особами - нерезидентами із залученням непов’язаних осіб, відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
)
015Господарські операції, що визнаються контрольованими відповідно до підпункту 39.2.1.5 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
020Зовнішньоекономічні господарські операції з продажу та/або придбання товарів та/або послуг через комісіонерів-нерезидентів відповідно до підпункту "б" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
030Господарські операції, однією із сторін яких є нерезидент, зареєстрований у державі (на території), яка включена до переліку держав (територій), затвердженого Кабінетом Міністрів України, відповідно до підпункту 39.2.1.2 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
, або які є резидентами цих держав, відповідно до підпункту "в" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
040Господарські операції, що здійснюються з нерезидентами, які не сплачують податок на прибуток (корпоративний податок), у тому числі з доходів, отриманих за межами держави реєстрації таких нерезидентів, та/або не є податковими резидентами держави, в якій вони зареєстровані як юридичні особи, відповідно до підпункту "г" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
050Господарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки), що здійснюються між нерезидентом та його постійним представництвом відповідно до підпункту "ґ" підпункту 39.2.1.1 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
( Додаток 1 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
Додаток 2
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 4 розділу IV)
КОД
ознаки пов’язаності особи
КодОзнака
Для юридичних осіб
501Одна юридична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами іншої юридичної особи у розмірі, передбаченому підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України
на момент здійснення контрольованої операції
502Одна і та сама юридична або фізична особа безпосередньо та/або опосередковано володіє корпоративними правами у кожній такій юридичній особі у розмірі, передбаченому підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України
на момент здійснення контрольованої операції
503Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) одноособових виконавчих органів кожної такої юридичної особи
504Одна і та сама юридична або фізична особа приймає рішення щодо призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу колегіального виконавчого органу або наглядової ради кожної такої юридичної особи
505Принаймні 50 відсотків складу колегіального виконавчого органу та/або наглядової ради кожної такої юридичної особи складають одні і ті самі фізичні особи
506Одноособові виконавчі органи таких юридичних осіб призначені (обрані) за рішенням однієї і тієї самої особи (власника або уповноваженого ним органу)
507Юридична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради
508Кінцевим бенефіціарним власником (контролером) таких юридичних осіб є одна і та сама фізична особа
509Повноваження одноособового виконавчого органу таких юридичних осіб здійснює одна і та сама особа
510Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від однієї юридичної особи та/або кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших юридичних осіб, гарантованих однією юридичною особою, стосовно іншої юридичної особи перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність,- більше ніж у 10 разів) відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України
на момент здійснення контрольованої операції
Для юридичної та фізичної осіб
511Фізична особа безпосередньо та/або опосередковано (через пов’язаних осіб) володіє корпоративними правами юридичної особи у розмірі, передбаченому підпунктом 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України
на момент здійснення контрольованої операції
512Фізична особа має право призначати (обирати) одноособовий виконавчий орган такої юридичної особи або призначати (обирати) не менш як 50 відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради
513Фізична особа здійснює повноваження одноособового виконавчого органу в такій юридичній особі
514Фізична особа має повноваження на призначення (обрання) одноособового виконавчого органу такої юридичної особи або на призначення (обрання) 50 і більше відсотків складу її колегіального виконавчого органу або наглядової ради
515Фізична особа є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) юридичної особи
516Сума всіх кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від фізичної особи, наданих юридичній особі, та/або будь-яких кредитів (позик), поворотної фінансової допомоги від інших фізичних осіб, наданих юридичній особі, які надаються під гарантії цієї фізичної особи, перевищує суму власного капіталу більше ніж у 3,5 раза (для фінансових установ та компаній, що провадять виключно лізингову діяльність,- більше ніж у 10 разів) відповідно до підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України
на момент здійснення контрольованої операції
Для фізичних осіб
523Фізична особа, яка є пов’язаною особою згідно з підпунктом "в)" підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України
на момент здійснення контрольованої операції
Для утворень без статусу юридичної особи
524Визнано пов’язаною особою відповідно до абзацу дев’ятого підпункту "в)" підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті 14 розділу I Податкового кодексу України
на момент здійснення контрольованої операції
Інше
517Визнано пов’язаними особами самостійно
518Визнано пов’язаними особами в судовому порядку
( Додаток 2 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
Додаток 3
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 7 розділу IV)
КОДИ
найменування операції
КодНайменування
001Агентський договір
002Доручення
003Дарування
004Договір авторського замовлення
005Кредит, позика
006Комісія
007Комерційна концесія
008Комерційна субконцесія
009Купівля-продаж
010Ліцензійний договір
011Субліцензійний договір
012Опціон
013Форвардний контракт
014Ф’ючерсний контракт
015Перевезення
016Підряд
017Субпідряд
018Рента
019Фінансовий лізинг (орендна операція)
020Оперативний лізинг (орендна операція)
021Зворотний лізинг
022Виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань, проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг
023Виконання консультаційних, консалтингових, аудиторських, юридичних та інших подібних робіт, послуг
024Надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних та інших подібних робіт, послуг
025Виконання інших робіт, послуг, не передбачених кодами 022-024
026Договір поставки
027Договір поруки
028Договір страхування
029Договір перестрахування
030Договір експедиційний, транспортування, перевезення
031Договір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартера, фрахтування
032Договір факторингу
033Договір зберігання
034Інші фінансові послуги
035Інші банківські послуги
036Інші операції, не передбачені кодами 001-035
( Додаток 3 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
Додаток 4
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 8 розділу IV)
КОДИ
типу предмета операції
КодНайменування
201Товар
202Нематеріальні активи
203Цінні папери
204Послуга
205Банківська послуга
206Фінансова послуга (крім банківських послуг)
207Робота
208Фінансування нерезидентом поточної діяльності його постійного представництва в Україні
209Сировинні товари згідно із Переліком сировинних товарів, затвердженим постановою Кабінетом Міністрів України від 09 грудня 2020 № 1221
( Додаток 4 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
Додаток 5
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 13 розділу IV)
КОДИ
сторони операції
КодНайменування сторониНазва операції, в якій беруть участь сторони операції
101АгентАгентський договір
102Особа, яку представляє агент
103ПовіренийДоручення
104Довіритель
105ДарувальникДарування
106Обдаровуваний
107ВиконавецьДоговір авторського замовлення
108Замовник
109Кредитодавець (позикодавець)Кредит, позика
110Кредитор
111Позичальник
112КомісіонерКомісія
113Комітент
114ПравоволоділецьКонцесія
115Користувач
116СубкористувачСубконцесія
115Користувач
117ПродавецьКупівля-продаж
118Покупець
119ЛіцензіатЛіцензійний договір
120Ліцензіар
119ЛіцензіатСубліцензійний договір
121Субліцензіат
117ПродавецьОпціон
118Покупець
117ПродавецьФорвардний контракт
118Покупець
117ПродавецьФ’ючерсний контракт
118Покупець
122ПеревізникПеревезення
108Замовник
124ПідрядникПідряд
108Замовник
125Генеральний підрядникСубпідряд
126Субпідрядник
127Платник рентиРента
128Одержувач ренти
129ЛізингодавецьФінансовий лізинг (орендна операція)
130Лізингоодержувач
129ЛізингодавецьОперативний лізинг (орендна операція)
130Лізингоодержувач
129ЛізингодавецьЗворотний лізинг (орендна операція)
130Лізингоодержувач
107ВиконавецьДоговір на виконання науково-дослідних, конструкторських, технологічних робіт, досліджень, технічних завдань проектних пропозицій, проведення обстежень, інженерних, розвідувальних та інших подібних робіт, послуг
131Отримувач
108Замовник
107ВиконавецьДоговір на виконання консультаційних, аудиторських, юридичних, інших подібних робіт, послуг
131Отримувач
108Замовник
107ВиконавецьДоговір надання маркетингових послуг, дослідження ринку, рекламних, інших подібних робіт, послуг
131Отримувач
108Замовник
107ВиконавецьІнші роботи, послуги, не передбачені кодами 022-024
131Отримувач
108Замовник
132ПостачальникДоговір поставки
118Покупець
117Продавець
133ПоручительПоруки
110Кредитор
134Боржник
135СтраховикСтрахування
136Страхувальник
137ПерестраховикПерестрахування
136Страхувальник
135Страховик
136ЕкспедиторДоговір експедиційний, транспортування, перевезення
137Клієнт
122Перевізник
138ФрахтівникДоговір найму або піднайму судна або транспортного засобу, чартера, фрахтування
139Фрахтувальник
122Перевізник
123Відправник
140ФакторДоговір факторингу
141Клієнт
134Боржник
142ЗберігачДоговір зберігання
143Поклажодавець
144Інше найменування сторониІнші фінансові послуги
Інші банківські послуги
Інші операції
145НерезидентГосподарські операції (у тому числі внутрішньогосподарські розрахунки) між нерезидентом та його постійним представництвом в Україні
146Постійне представництво нерезидента в Україні
( Додаток 5 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
Додаток 6
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 25 розділу IV)
КОДИ
методу встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки"
КодНайменування
301Метод порівняльної неконтрольованої ціни*
302Метод ціни перепродажу
303Метод витрати плюс
304Метод чистого прибутку
305Метод розподілення прибутку
306Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.2.1.3 підпункту 39.2.1 пункту 39.2 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
307Метод порівняльної неконтрольованої ціни відповідно до підпункту 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу I Податкового кодексу України
*
__________
* Код "307" у графі 21 зазначається за умови використання платником податків відповідних порядків, затверджених Міністерством фінансів України згідно з підпунктом 39.3.3.4 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 розділу I Податкового кодексу України. Якщо платником податків використовується метод порівняльної неконтрольованої ціни для операцій з сировинними товарами без урахування вказаних порядків, то в такому випадку використовується код "301".
( Додаток 6 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
Додаток 7
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 26 розділу IV)
КОДИ
показників рентабельності
КодНайменування
410Валова рентабельність
420Валова рентабельність собівартості
430Чиста рентабельність
440Чиста рентабельність витрат
450Рентабельність операційних витрат
460Рентабельність активів
470Рентабельність капіталу
480Інший показник
( Додаток 7 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
Додаток 8
до Порядку складання
Звіту про контрольовані операції
(пункт 30 розділу IV)
КОДИ
джерел інформації*
КодТип джерела інформації
601Інформація про зіставні неконтрольовані операції, здійснені платником податків
602Інформація про зіставні неконтрольовані операції, здійснені контрагентом-нерезидентом з непов’язаними особами
603Ціни, що склалися за результатами аукціонів (публічних торгів)
604Результати незалежної оцінки
605Інформаційні системи та бази даних, які містять відомості з фінансової та статистичної звітності
606Інформаційні системи та бази даних, які містять відомості щодо угод з нематеріальними активами
607Інформаційні системи та бази даних, які містять інформацію щодо кредитів, позик та інших боргових зобов’язань
608Інформаційні системи та бази даних, які містять цінові дані щодо товарних позицій
609Дані про біржові котирування
610Дані про котирувальні ціни на сировинні товари, отримані з прозорих цінових агентств, статистичних агентств, урядових агентств
611Інші джерела інформації
__________
* Класифікація типів джерел інформації, використаних платником податків для встановлення відповідності умов контрольованої операції принципу "витягнутої руки" відповідає положенням підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 розділу I Податкового кодексу України.
( Додаток 8 в редакції Наказу Міністерства фінансів № 841 від 31.12.2020 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
18.01.2016 № 8
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
04 лютого 2016 р.
за № 187/28317
Про затвердження форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції
Відповідно до підпункту 39.4.2 пункту 39.4 статті 39 розділу І Податкового кодексу України
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити такі, що додаються:
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!