Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів

Міністерство аграрної політики та продовольства України Наказ, Форма типового документа, Витяг, Заява, Коефіцієнти, Порядок від 25.11.2016 №489
Реквізити

Видавник: Міністерство аграрної політики та продовольства України

Тип Наказ, Форма типового документа, Витяг, Заява, Коефіцієнти, Порядок

Дата 25.11.2016

Номер 489

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2016 № 489
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2016 р.
за № 1647/29777
Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
( Із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 261 від 23.05.2017 № 162 від 27.03.2018 № 604 від 18.12.2018 )
Відповідно до статті 12 Закону України "Про оцінку земель" , пункту 16 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731, пункту 8 Положення про Міністерство аграрної політики та продовольства України , затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2015 року № 1119,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок нормативної грошової оцінки земель населених пунктів (далі - Порядок), що додається.
2. Департаменту землеробства та технічної політики в АПК Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування і застосовується з 01 січня 2017 року.
4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.
Перший заступник МіністраМ. Мартинюк
ПОГОДЖЕНО:
В.о. Голови
Державної служби України
з питань геодезії, картографії та кадастру
В.о. Голови
Державної регуляторної служби УкраїниО.М. Цвях

В.П. Загородній
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
аграрної політики
та продовольства України
25.11.2016 № 489
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2016 р.
за № 1647/29777
ПОРЯДОК
нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
І. Загальні положення
1. Цей Порядок визначає процедуру проведення нормативної грошової оцінки земель населених пунктів.
2. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів проводиться відповідно до Методики нормативної грошової оцінки земель населених пунктів , затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 1995 року № 213 (із змінами).
3. Інформаційною базою для нормативної грошової оцінки земель населених пунктів є затверджені генеральні плани населених пунктів, плани зонування територій і детальні плани територій, відомості Державного земельного кадастру, дані інвентаризації земель та державної статистичної звітності.
4. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок проводиться юридичними особами, які є розробниками документації із землеустрою відповідно до Закону України "Про землеустрій" .
ІІ. Нормативна грошова оцінка земель населених пунктів
1. В основі нормативної грошової оцінки земель населених пунктів лежить капіталізація рентного доходу, що отримується залежно від місця розташування населеного пункту в загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва та розселення, облаштування його території та якості земель з урахуванням природно-кліматичних та інженерно-геологічних умов, архітектурно-ландшафтної та історико-культурної цінності, екологічного стану, функціонального використання земель.
2. Населені пункти включають землі всіх категорій за основним цільовим призначенням, які розташовуються в їх адміністративних межах.
3. Нормативна грошова оцінка всіх категорій земель та земельних ділянок населених пунктів (за винятком земель сільськогосподарського призначення та земельних ділянок водного фонду, що використовуються для риборозведення) визначається згідно з формулою 1.
Визначення нормативної грошової оцінки одного квадратного метра земельної ділянки населених пунктів:
В х Нп
Цн = -------- х Кф х Км, (1)
Нк
де
Цн - нормативна грошова оцінка квадратного метра земельної ділянки (у гривнях);
В - витрати на освоєння та облаштування території з розрахунку на квадратний метр (у гривнях);
Нп - норма прибутку (6%);
Нк - норма капіталізації (3%);
Кф - коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки;
Км - коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки.
Індексація нормативної грошової оцінки земельних ділянок здійснюється відповідно до статті 289 Податкового кодексу України.
4. Витрати на освоєння та облаштування території (В) включають відновну вартість як первісну вартість, що змінюється після переоцінки, інженерної підготовки головних споруд і магістральних мереж водопостачання, каналізації, теплопостачання, електропостачання (у тому числі зовнішнє освітлення), слабкострумових пристроїв, газопостачання, дощової каналізації, вартість санітарної очистки, зелених насаджень загального користування, вулично-дорожньої мережі, міського транспорту за станом на початок року проведення оцінки.
Індексація витрат здійснюється за індексами вартості основних фондів відповідно до законодавства України. Витрати на освоєння та облаштування території визначаються за кожним конкретним населеним пунктом за даними статистичної звітності відповідних органів державної статистики та органів місцевого самоврядування.
5. Коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), встановлюється на підставі Класифікації видів цільового призначення земель, затвердженої наказом Державного комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за № 1011/18306 (додаток 1).
6. Коефіцієнт, який характеризує місце розташування земельної ділянки (Км), обумовлюється трьома групами рентоутворювальних факторів регіонального, зонального та локального характеру і обчислюється за формулою:
Км = Км1 х Км2 х Км3, (2)
де
Км1 - регіональний коефіцієнт, який характеризує залежність рентного доходу від місцеположення населеного пункту у загальнодержавній, регіональній і місцевій системах виробництва і розселення;
Км2 - зональний коефіцієнт, який характеризує містобудівну цінність території в межах населеного пункту (економіко-планувальної зони);
Км3 - локальний коефіцієнт, який враховує місце розташування земельної ділянки в межах економіко-планувальної зони.
Вихідними даними для обчислення коефіцієнта Км є затверджені матеріали Генеральної схеми планування території України, схем планування території Автономної Республіки Крим та областей, генеральні плани населених пунктів у частині, яка характеризує існуючий стан населеного пункту.
Значення коефіцієнтів установлюються за результатами пофакторних оцінок кожної групи з урахуванням питомої ваги рентоутворювальних факторів у формуванні загального рентного доходу в межах населеного пункту та його економіко-планувальних зон.
7. Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель населеного пункту залежно від регіональних факторів місця розташування (Цнм) визначається за формулою:
В х Нп
Цнм = -------- х Км1. (3)
Нк
Значення коефіцієнта Км1 є добутком коефіцієнтів, які враховують:
чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів, їх господарські функції (додаток 2);
місця розташування населених пунктів у приміській зоні великих міст (додаток 3);
віднесення населених пунктів до курортних (додаток 4);
місця розташування населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи (додаток 5).
8. У межах населеного пункту середня (базова) вартість одного квадратного метра земель диференціюється за економіко-планувальними зонами, які встановлюються на основі економічної оцінки території населеного пункту, з урахуванням таких факторів:
неоднорідність функціонально-планувальних якостей території;
доступність до центру населеного пункту, місць концентрації трудової діяльності, центрів громадського обслуговування, масового відпочинку;
рівень інженерного забезпечення та благоустрою території;
рівень розвитку сфери обслуговування населення;
екологічна якість території;
привабливість середовища: різноманітність місць докладання праці, наявність історико-культурних та природних пам'яток тощо.
Середня (базова) вартість одного квадратного метра земель не диференціюється для:
смуги відводу магістральної залізниці, за винятком економіко-планувальних зон, які включають вокзали та привокзальні площі;
смуги відводу магістральних нафто-, газо- та продуктопроводів, які проходять через територію населеного пункту і виходять за його межі;
смуги відводу ліній електропостачання високої напруги і виходять за його межі.
9. Вартість одного квадратного метра земель населених пунктів за економіко-планувальними зонами розраховується за формулою:
Цнз = Цнм х Км2, (4)
де
Цнз - середня для економіко-планувальної зони вартість одного квадратного метра земель (у гривнях).
Значення коефіцієнта Км2 визначається як добуток пофакторних оцінок з урахуванням вагової характеристики кожного з факторів.
Числові значення пофакторних оцінок приймаються в межах граничних значень коефіцієнтів Км2 для груп населених пунктів із різною чисельністю населення (додаток 6) з урахуванням нормативно-технічної документації та експертної оцінки.
Питома вага зональних рентоутворювальних факторів визначається щодо кожного населеного пункту, виходячи з його особливостей.
Сума вагових характеристик, встановлена для факторів, має дорівнювати 1,0.
10. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки певного функціонального використання (Цн) визначається з урахуванням територіально-планувальних, інженерно-геологічних, історико-культурних, природно-ландшафтних, санітарно-гігієнічних та інженерно-інфраструктурних особливостей місця її розташування в межах економіко-планувальної зони за формулою:
Цн = Цнз х Кф х Км3. (5)
Значення коефіцієнта Км3 визначається щодо кожного населеного пункту, виходячи з його особливостей. Значення локального коефіцієнта для окремої земельної ділянки можливо встановлювати на основі визначення частки площі, яку займає цей фактор на земельній ділянці. Встановлення частки площі здійснюється переважно шляхом використання ГІС-технологій та електронних цифрових карт масштабу не менше ніж 1:10000 - для міст з чисельністю населення понад 100 тис. осіб, та 1:5000 - для інших населених пунктів.
Для обчислення Км3 враховуються локальні фактори, наведені в додатку 7, при цьому добуток пофакторних оцінок не має бути нижче 0,50 і вище 1,50.
11. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського призначення, що розташовані в межах населених пунктів, здійснюється відповідно до Порядку нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення, затвердженого наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 23 травня 2017 року № 262, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 31 травня 2017 року за № 679/30547.
( Абзац перший пункту 11 розділу II із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства аграрної політики та продовольства № 604 від 18.12.2018 )
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь у межах земель населених пунктів, на які немає матеріалів ґрунтових обстежень, здійснюється за допомогою попереднього створення орієнтовних (схематичних) креслень ґрунтів цих ділянок шляхом використання ґрунтових карт прилеглих територій, топографічних карт та експертного маршрутного обстеження населених пунктів для зіставлення отриманих даних з натурою. На орієнтовні (схематичні) креслення ґрунтів екстраполюються ґрунтові контури з карт прилеглих територій з урахуванням рельєфу, визначаються площі агровиробничих груп ґрунтів.
12. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок водного фонду, що розташовані в межах населених пунктів, які використовуються для риборозведення, здійснюється згідно з Порядком нормативної грошової оцінки земель несільськогосподарського призначення (крім земель населених пунктів) , затвердженим наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України від 22 серпня 2013 року № 508, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2013 року за № 1573/24105.
ІІІ. Документація з нормативної грошової оцінки
1. За результатами нормативної грошової оцінки земель складається технічна документація. Дані про нормативну грошову оцінку окремої земельної ділянки оформляються за заявою зацікавленої особи (додаток 8) як витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки (додаток 9).
2. З метою внесення даних до Державного земельного кадастру про нормативну грошову оцінку земель населених пунктів оформлюється електронний документ відповідно до вимог Порядку ведення Державного земельного кадастру, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 жовтня 2012 року № 1051.
Директор
Департаменту землеробства
та технічної політики в АПК


В. Топчій
Додаток 1
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 5 розділу ІІ)
КОЕФІЦІЄНТИ,
які характеризують функціональне використання земельної ділянки (Кф)
Код КВЦПЗЗемельна ділянкаКф
розділпідрозділ
СекціяAЗемлі сільськогосподарського призначення
0101.01Для ведення товарного сільськогосподарського виробництва1,0
01.02Для ведення фермерського господарства
01.03Для ведення особистого селянського господарства
01.04Для ведення підсобного сільського господарства
01.05Для індивідуального садівництва
01.06Для колективного садівництва
01.07Для городництва
01.08Для сінокосіння і випасання худоби
01.09Для дослідних і навчальних цілей0,7
01.10Для пропаганди передового досвіду ведення сільського господарства
01.11Для надання послуг у сільському господарстві1,0
01.12Для розміщення інфраструктури оптових ринків сільськогосподарської продукції2,5
01.13Для іншого сільськогосподарського призначення1,0
01.14Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду0,5
Секція BЗемлі житлової та громадської забудови
02Землі житлової забудови
02.01Для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)1,0
02.02Для колективного житлового будівництва
02.03Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку
02.04Для будівництва і обслуговування будівель тимчасового проживання
02.05Для будівництва індивідуальних гаражів
02.06Для колективного гаражного будівництва
02.07Для іншої житлової забудови
02.08Для цілей підрозділів 02.01-02.07, 02.09, 02.10 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду0,5
02.09Для будівництва і обслуговування паркінгів та автостоянок на землях житлової та громадської забудови 1,5
02.10Для будівництва і обслуговування багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової інфраструктури1,5
03Землі громадської забудови
03.01Для будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого самоврядування0,7
03.02Для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти
03.03Для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та соціальної допомоги
03.04Для будівництва та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій
03.05Для будівництва та обслуговування будівель закладів культурно-просвітницького обслуговування
03.06Для будівництва та обслуговування будівель екстериторіальних організацій та органів
03.07Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі2,5
03.08Для будівництва та обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського харчування
03.09Для будівництва та обслуговування будівель кредитно-фінансових установ
03.10Для будівництва та обслуговування будівель ринкової інфраструктури (адміністративних будинків, офісних приміщень та інших будівель громадської забудови, які використовуються для здійснення підприємницької та іншої діяльності, пов’язаної з отриманням прибутку)
03.11Для будівництва та обслуговування будівель і споруд закладів науки0,7
03.12Для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального обслуговування
03.13Для будівництва та обслуговування будівель закладів побутового обслуговування2,5
03.14Для розміщення та постійної діяльності органів і підрозділів ДСНС0,5
03.15Для будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови0,7
03.16Для цілей підрозділів 03.01-03.15, 03.17 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду0,5
03.17Для розміщення та експлуатації закладів з обслуговування відвідувачів об’єктів рекреаційного призначення2,0
Секція CЗемлі природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призначення
04Землі природно-заповідного фонду
04.01Для збереження та використання біосферних заповідників0,5
04.02Для збереження та використання природних заповідників
04.03Для збереження та використання національних природних парків
04.04Для збереження та використання ботанічних садів
04.05Для збереження та використання зоологічних парків
04.06Для збереження та використання дендрологічних парків
04.07Для збереження та використання парків-пам'яток садово-паркового мистецтва
04.08Для збереження та використання заказників
04.09Для збереження та використання заповідних урочищ
04.10Для збереження та використання пам'яток природи
04.11Для збереження та використання регіональних ландшафтних парків
0505.00Землі іншого природоохоронного призначення0,5
Секція DЗемлі оздоровчого призначення
0606.01Для будівництва і обслуговування санаторно-оздоровчих закладів0,5
06.02Для розробки родовищ природних лікувальних ресурсів
06.03Для інших оздоровчих цілей
06.04Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
Секція EЗемлі рекреаційного призначення
0707.01Для будівництва та обслуговування об'єктів рекреаційного призначення0,5
07.02Для будівництва та обслуговування об'єктів фізичної культури і спорту
07.03Для індивідуального дачного будівництва
07.04Для колективного дачного будівництва
07.05Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
Секція GЗемлі історико-культурного призначення
0808.01Для забезпечення охорони об'єктів культурної спадщини0,5
08.02Для розміщення та обслуговування музейних закладів
08.03Для іншого історико-культурного призначення
08.04Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
Секція HЗемлі лісогосподарського призначення
0909.01Для ведення лісового господарства і пов'язаних з ним послуг1,0
09.02Для іншого лісогосподарського призначення
09.03Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду0,5
Секція IЗемлі водного фонду
1010.01Для експлуатації та догляду за водними об'єктами0,5
10.02Для облаштування та догляду за прибережними захисними смугами0,5
10.03Для експлуатації та догляду за смугами відведення
10.04Для експлуатації та догляду за гідротехнічними, іншими водогосподарськими спорудами і каналами0,65
10.05Для догляду за береговими смугами водних шляхів0,5
10.06Для сінокосіння1,0
10.07Для рибогосподарських потреб1,2
10.08Для культурно-оздоровчих потреб, рекреаційних, спортивних і туристичних цілей0,5
10.09Для проведення науково-дослідних робіт0,7
10.10Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд0,65
10.11Для будівництва та експлуатації санаторіїв та інших лікувально-оздоровчих закладів у межах прибережних захисних смуг морів, морських заток і лиманів0,5
10.12Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду
Секція JЗемлі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення
11Землі промисловості
11.01Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств, що пов'язані з користуванням надрами1,2
11.02Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості
11.03Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд будівельних організацій та підприємств1,2
11.04Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної інфраструктури0,65
11.05Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду0,5
12Землі транспорту
12.01Для розміщення та експлуатації будівель і споруд залізничного транспорту1,0
12.02Для розміщення та експлуатації будівель і споруд морського транспорту
12.03Для розміщення та експлуатації будівель і споруд річкового транспорту
12.04Для розміщення та експлуатації будівель і споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства
12.05Для розміщення та експлуатації будівель і споруд авіаційного транспорту
12.06Для розміщення та експлуатації об'єктів трубопровідного транспорту
12.07Для розміщення та експлуатації будівель і споруд міського електротранспорту
12.08Для розміщення та експлуатації будівель і споруд додаткових транспортних послуг та допоміжних операцій
12.09Для розміщення та експлуатації будівель і споруд іншого наземного транспорту
12.10Для цілей підрозділів 12.01-12.09, 12.11 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду0,5
12.11Для розміщення та експлуатації об'єктів дорожнього сервісу2,5
13Землі зв'язку
13.01Для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікацій1,2
13.02Для розміщення та експлуатації будівель та споруд об'єктів поштового зв'язку
13.03Для розміщення та експлуатації інших технічних засобів зв'язку
13.04Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду0,5
13.05Для розміщення та постійної дільності Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України
14Землі енергетики
14.01Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій0,65
14.02Для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії
14.03Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду0,5
15Землі оборони
15.01Для розміщення та постійної діяльності Збройних Сил України0,5
15.02Для розміщення та постійної діяльності внутрішніх військ МВС
15.03Для розміщення та постійної діяльності Державної прикордонної служби України
15.04Для розміщення та постійної діяльності Служби безпеки України
15.05Для розміщення та постійної діяльності Державної спеціальної служби транспорту
15.06Для розміщення та постійної діяльності Служби зовнішньої розвідки України
15.07Для розміщення та постійної діяльності інших створених відповідно до законів України військових формувань
15.08Для цілей підрозділів 15.01-15.07, 15.09, 15.10 та для збереження та використання земель природно-заповідного фонду
15.09Для розміщення структурних підрозділів апарату МВС, територіальних органів, закладів, установ і підприємств, що належать до сфери управління МВС0,5
15.10Для розміщення та постійної діяльності Національної поліції України, її територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління Національної поліції0,5
Секція KЗемлі запасу, резервного фонду та загального користування
1616.00Землі запасу0,1
1717.00Землі резервного фонду
1818.00Землі загального користування0,5
1919.00Для цілей підрозділів 16.00-18.00 та для збереження і використання земель природно-заповідного фонду0,5
__________
Примітки:
1. Для земельних ділянок, інформація про які не внесена до відомостей Державного земельного кадастру, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 3,0.
2. У разі якщо у відомостях Державного земельного кадастру відсутній код Класифікації видів цільового призначення земель для земельної ділянки, коефіцієнт, який характеризує функціональне використання земельної ділянки (Кф), застосовується із значенням 3,0.
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства аграрної політики та продовольства № 261 від 23.05.2017, № 162 від 27.03.2018, № 604 від 18.12.2018 )
Додаток 2
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 7 розділу ІІ)
КОЕФІЦІЄНТИ,
які характеризують чисельність населення, географічне положення, адміністративний статус населених пунктів та їх господарські функції
№ з/пТипи міст за адміністративним статусом та господарськими функціямиЧисельність населення (тис. осіб)Коефіцієнт
1Міста обласного підпорядкування, які виконують переважно промислові, транспортні та курортно-рекреаційні функції, переважно центри адміністративних районів20,0-49,91,2
2Міста обласного підпорядкування - промислові, промислово-транспортні, оздоровчо-курортні центри, переважно центри адміністративних районів50,0-99,91,4
3Міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові або великі курортні центри, переважно центри областей100,0-249,91,6
4Місто загальнодержавного значення Севастополь, столиця Автономної Республіки Крим Сімферополь і міста обласного підпорядкування - багатогалузеві промислові, а також адміністративні і культурні центри, переважно центри областей250,0-499,92,0
5Багатофункціональні міста обласного підпорядкування, великі адміністративні, наукові, економічні, організаційні і культурні центри, переважно центри областей500,0-999,92,5
6Столиця України - місто Київ, центри областей - багатофункціональні міста обласного підпорядкування - найбільші адміністративні, наукові, економічні, організаційні та культурні центри1000,0
і більше
3,0
Додаток 3
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 7 розділу ІІ)
КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місця розташування населених пунктів у приміських зонах великих міст
Чисельність населення міст-центрів (тис. осіб)Коефіцієнт
100,0-249,91,1
250,0-499,91,2
500,0-999,91,3
1000,0-1999,91,5
2000,0 і більше1,8
Додаток 4
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 7 розділу ІІ)
КОЕФІЦІЄНТИ,
які застосовуються для населених пунктів, віднесених до курортних
Розміщення населених пунктів, віднесених до курортнихКоефіцієнт
На південному узбережжі Автономної Республіки Крим3,0
На південно-східному узбережжі Автономної Республіки Крим2,5
На західному узбережжі Автономної Республіки Крим2,2
На Чорноморському узбережжі Миколаївської, Одеської та Херсонської областей2,0
У гірських та передгірних районах Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської областей2,3
Узбережжя Азовського моря та інші курорти1,5
Додаток 5
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 7 розділу ІІ)
КОЕФІЦІЄНТИ,
які враховують місця розташування населених пунктів на території, що зазнали радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи
Розміщення населених пунктів на території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофиКоефіцієнт
Зона відчуження0,5
Зона безумовного (обов'язкового) відселення0,6
Зона гарантованого добровільного відселення0,80
Додаток 6
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 9 розділу ІІ)
ГРАНИЧНІ ЗНАЧЕННЯ КОЕФІЦІЄНТІВ,
які визначають містобудівну цінність території в межах населених пунктів
Групи населених пунктів з чисельністю населення (тис. осіб)Граничні значення коефіцієнтів
максимальнімінімальні
До 201,50,75
Від 20 до 501,5-2,00,50
Від 50 до 1002,0-2,50,40
Від 100 до 2502,5-3,00,35
Від 250 до 5003,0-3,50,30
Від 500 до 10003,5-4,00,25
Від 1000 до 20004,0-5,00,20
Понад 20005,0-7,00,15
Додаток 7
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 10 розділу ІІ)
ЛОКАЛЬНІ ФАКТОРИ
Групи локальних факторівЛокальні факториКоефіцієнти локальних факторів
Функціонально- планувальні факториМісцезнаходження земельної ділянки в зоні пішохідної доступності до громадських центрів1,04-1,2
У зоні магістралей підвищеного містоформувального значення1,05-1,2
У зоні пішохідної доступності швидкісного міського та зовнішнього пасажирського транспорту1,04-1,15
У зоні пішохідної доступності до національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків - пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам'яток природи, курортів, парків, лісопарків, лісів, зелених зон, пляжів1,04-1,15
У прирейковій зоні (ділянка, розташована або примикає до смуги відведення, має під'їзну залізничну колію)1,04-1,10
Інженерно-інфраструктурні факториЗемельна ділянка, що примикає до вулиці без твердого покриття0,90-0,95
Земельна ділянка, що примикає до вулиці із твердим покриттям1,00
Не забезпечена централізованим водопостачанням0,90-0,95
Забезпечена централізованим водопостачанням1,00
Не забезпечена централізованим водовідведенням0,90-0,95
Забезпечена централізованим водовідведенням1,00
Не забезпечена централізованим теплопостачанням0,90-0,95
Забезпечена централізованим теплопостачанням1,00
Не забезпечена централізованим газопостачанням0,90-0,95
Забезпечена централізованим газопостачанням1,00
Інженерно-геологічні факториМісцезнаходження земельної ділянки в межах території, що має схил поверхні понад 20 %0,85-0,90
На ґрунтах з несучою спроможністю менше 1,0 кг/см кв. при потужності понад два метри0,85-0,95
У зоні залягання ґрунтових вод менше 3 м0,90-0,95
У зоні затоплення паводком понад 4 % забезпеченості (шар затоплення понад два метри)0,90-0,95
У зоні значної заболоченості з ґрунтовим живленням, що важко осушується0,90-0,95
У зоні небезпечних геологічних процесів (зсуви, карст, яружна ерозія - яри понад 10 м, штучні підземні виробки - катакомби, підроблювані території, провали та значні тріщини у земній корі, у тому числі з виходом метану на поверхню)0,75-0,90
На штучно створених територіях1,02-1,07
Історико-культурні факториМісцезнаходження земельної ділянки в межах заповідної зони1,08-1,20
У зоні регулювання забудови1,07-1,11
У зоні історичного ландшафту, що охороняється1,06-1,12
На території пам’ятки культурної спадщини та у її зонах охорони1,06-1,12
Природно-ландшафтні факториМісцезнаходження земельної ділянки в межах території природоохоронного призначення (національних природних, регіональних ландшафтних, зоологічних та дендрологічних парків, парків-пам'яток садово-паркового мистецтва, ботанічних садів, заказників, заповідних урочищ, біосферних та природних заповідників, пам'яток природи)1,07-1,11
У межах території оздоровчого призначення (курортів та округів санітарної охорони)1,06-1,10
У межах території рекреаційного призначення1,05-1,09
Санітарно-гігієнічні факториМісцезнаходження земельної ділянки у санітарно-захисній зоні0,80-0,96
Місцезнаходження земельної ділянки у водоохоронній зоні1,02-1,05
Місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за ступенем забруднення атмосферного повітря0,80-0,95
Місцезнаходження земельної ділянки у зоні обмеження забудови за рівнем напруження електромагнітного поля0,90-0,95
Місцезнаходження земельної ділянки у зоні перевищення припустимого рівня шуму від залізниці, автодоріг, електропідстанцій та аеродромів0,90-0,97
Місцезнаходження земельної ділянки в ареалі забруднення ґрунтів (важкі метали), на територіях, зайнятих породними відвалами і териконами0,90-0,95
Додаток 8
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 1 розділу ІІІ)
_______________________________________
_______________________________________
(територіальний орган Держгеокадастру /
центр надання адміністративних послуг)
_______________________________________
_______________________________________
(найменування юридичної особи,
П.І.Б фізичної особи, місцезнаходження
(місце проживання), телефон)
ЗАЯВА
Прошу надати витяг з технічної документації про нормативну грошову
оцінку земельної ділянки:
кадастровий номер ______________________________________________________
місце розташування _____________________________________________________
_____________________________________________________________________________
категорія земель _______________________________________________________
_____________________________________________________________________________
____________________________ цільове призначення земельної ділянки відповідно
до Класифікації видів цільового призначення земель , затвердженої наказом Державного
комітету України із земельних ресурсів від 23 липня 2010 року № 548,
зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 01 листопада 2010 року за
№ 1011/18306: _______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
площа земельної ділянки, м-2 ___________________________________________
__________________________________________ __________
(керівник юридичної особи/фізична особа) (підпис)
М. П. (для юридичних осіб
та фізичних осіб - підприємців (за наявності) "___" ____________ 20_ р.
__________
Примітка.
Особа, що заповнює бланк, несе відповідальність за повноту та достовірність наданої інформації.
Додаток 9
до Порядку нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів
(пункт 1 розділу ІІІ)
ВИТЯГ
із технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки
Заявник:
Кадастровий номер земельної ділянки:
Місце розташування земельної ділянки:
Категорія земель:
Цільове призначення земельної ділянки:
Площа земельної ділянки, м-2:
Середня (базова) вартість земель населеного пункту, грн/м-2:
Номер економіко-планувальної зони:
Коефіцієнт Км2:
Локальні коефіцієнти на місцезнаходження земельної ділянки:
Сукупний коефіцієнт Км3:
Коефіцієнт Кф:
Площа сільськогосподарських угідь, га:
Нормативна грошова оцінка сільськогосподарських угідь, грн:
Коефіцієнт індексації нормативної грошової оцінки:
Нормативна грошова оцінка земельної ділянки, грн:
Витяг сформував:_________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові, підпис)
Дата формування витягу : _______________
МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ ПОЛІТИКИ ТА ПРОДОВОЛЬСТВА УКРАЇНИ
НАКАЗ
25.11.2016 № 489
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
19 грудня 2016 р.
за № 1647/29777
Про затвердження Порядку нормативної грошової оцінки земель населених пунктів
••••••••••••••••••••

Доступ до повного тексту цього документу можливий лише для передплатників електронного «Дебету-Кредиту». 
Якщо ви передплатник, будь ласка, авторизуйтесь.

Або оформіть передплату, перейшовши за посиланням; вартість мінімального пакету «Мій асистент» становить лише 36 грн на місяць.

Дякуємо за розуміння.

30 днiв передплати безкоштовно!