• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні

Верховна Рада України  | Закон від 21.12.2016 № 1797-VIII
  • Посилання скопійовано
Реквізити
  • Видавник: Верховна Рада України
  • Тип: Закон
  • Дата: 21.12.2016
  • Номер: 1797-VIII
  • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
2) пункт 201.3 викласти в такій редакції:
"201.3. У разі звільнення від оподаткування у податковій накладній робиться запис "Без ПДВ"з посиланням на відповідні пункти (підпункти), статті, підрозділи, розділи цього Кодексу та/або міжнародного договору, якими передбачено звільнення від оподаткування податком";
3) пункт 201.4 доповнити абзацом одинадцятим такого змісту:
"Платники податку в разі здійснення постачання товарів/послуг, база оподаткування яких, визначена відповідно до статей 188 і 189 цього Кодексу, перевищує фактичну ціну постачання таких товарів/послуг, можуть скласти не пізніше останнього дня місяця, в якому здійснено такі постачання, зведену податкову накладну з урахуванням сум податку, розрахованих виходячи з перевищення бази оподаткування над фактичною ціною, визначених окремо по кожній операції з постачання товарів/послуг";
4) у пункті 201.10:
після абзацу другого доповнити новим абзацом такого змісту:
"Податкова накладна та/або розрахунок коригування до неї, складені та зареєстровані після 1 липня 2017 року в Єдиному реєстрі податкових накладних платником податку, який здійснює операції з постачання товарів/послуг, є для покупця таких товарів/послуг достатньою підставою для нарахування сум податку, що відносяться до податкового кредиту, та не потребує будь-якого іншого додаткового підтвердження".
У зв’язку з цим абзаци третій -дев’ятнадцятий вважати відповідно абзацами четвертим -двадцятим;
абзац десятий замінити трьома абзацами такого змісту:
"Якщо надіслані податкові накладні/розрахунки коригування сформовано з порушенням вимог, передбачених пунктом 201.1 цієї статті та/або пунктом 192.1 статті 192 цього Кодексу, а також у разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування відповідно до пункту 201.16 цієї статті, протягом операційного дня продавцю/покупцю надсилається квитанція в електронному вигляді у текстовому форматі про неприйняття їх в електронному вигляді або зупинення їх реєстрації із зазначенням причин.
Помилки в реквізитах, визначених пунктом 201.1 цієї статті (крім коду товару згідно з УКТ ЗЕД), які не заважають ідентифікувати здійснену операцію, її зміст (товар/послугу, що постачаються), період, сторони та суму податкових зобов’язань, не можуть бути причиною неприйняття податкових накладних у електронному вигляді.
Квитанція про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування надсилається одночасно продавцю та покупцю платнику податку".
У зв’язку з цим абзаци одинадцятий -двадцятий вважати відповідно абзацами тринадцятим -двадцять другим;
абзац тринадцятий після слів "або неприйняття"доповнити словами "або зупинення реєстрації податковоїнакладної/розрахунку коригування";
абзаци чотирнадцятий і п’ятнадцятий замінити п’ятьмаабзацами такого змісту:
"Реєстрація податкових накладних та/або розрахунків коригування до податкових накладних у Єдиному реєстрі податкових накладних повинна здійснюватися з урахуванням граничних строків:
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 1 по 15 календарний день (включно) календарногомісяця, -до останнього дня (включно) календарного місяця, в якому вони складені;
для податкових накладних/розрахунків коригування до податкових накладних, складених з 16 по останній календарний день (включно) календарного місяця, -до 15 календарного дня (включно) календарного місяця, наступного за місяцем, в якому вони складені.
У разі порушення таких строків застосовуються штрафні санкції згідно з цим Кодексом.
Платник податку має право зареєструвати податкову накладну та/або розрахунок коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, в якій загальна сума податку не перевищує суму, обчислену відповідно до пункту 200-1.3 статті 200-1 цього Кодексу протягом 365 календарних днів, що наступають за датою виникнення податкових зобов’язань, відображених у відповідних податкових накладних та/або розрахунках коригування. У разі якщо реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування у Єдиному реєстрі податкових накладних зупинена в порядку, визначеному в пункті 201.16 цієї статті, реєстрація таких податкових накладних/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних здійснюється з урахуванням особливостей, визначених у підпункті 201.16.4 пункту 201.16 цієї статті.У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних згідно з пунктом 201.16 цієї статті перебіг зазначеного строку перериваєтьсяна період зупинення їх реєстрації та відновлюється з дня припинення процедури зупинення їх реєстрації згідно з підпунктом 201.16.4 пункту 201.16 цієї статті".
У зв’язку з цим абзаци шістнадцятий-двадцять другий вважати відповідно абзацами дев’ятнадцятим-двадцять п’ятим;
перше речення абзацу двадцять третього викласти в такій редакції:
"У разі допущення продавцем товарів/послуг помилокпри зазначенні обов’язкових реквізитів податкової накладної, передбачених пунктом 201.1 статті 201 цього Кодексу, та/або порушення продавцем/покупцем граничних термінів реєстрації в Єдиному реєстрі податкових накладних (крім податкових накладних/розрахунків коригування, реєстрація яких зупинена згідно з пунктом 201.16 цієї статті) податкової накладної та/або розрахунку коригування покупець/продавець таких товарів/послуг має право додати до податкової декларації за звітний податковий період заяву із скаргою на такого продавця/покупця";
абзац двадцять четвертий викласти в такій редакції:
"Протягом 90 календарних днів з дня надходження такої заяви із скаргою з урахуванням вимог, встановлених підпунктом 78.1.9 пункту 78.1 статті 78 цього Кодексу, контролюючий орган зобов’язаний провести документальну перевірку зазначеного продавця для з’ясування достовірності та повноти нарахування ним зобов’язань з податку за такою операцією";
абзац двадцять п’ятий виключити;
4) доповнити пунктом 201.16 такого змісту:
"201.16. Реєстрація податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути зупинена у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, у разі відповідності такої податкової накладної/розрахунку коригування сукупності критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, встановлених відповідно до пункту 74.2 статті 74 цього Кодексу.
201.16.1. У разі зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних платнику податку протягом операційного дня контролюючий орган в автоматичному режимі надсилає (в електронному вигляді у текстовому форматі) квитанцію про зупинення реєстрації такої податкової накладної/розрахунку коригування. Така квитанція є підтвердженням зупинення такої реєстрації.
У квитанції про зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування зазначаються:
а) порядковий номер та дата складення податкової накладної/розрахунку коригування;
б) визначення критерію(їв) оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, на підставі яких було здійснено зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування;
в) пропозиція щодо надання платником податку пояснень та/або копії документів (за вичерпним переліком), достатніх для прийняття контролюючим органом рішення про реєстрацію такої податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Вичерпний перелік таких документів у розрізі критеріїв оцінки ступеня ризиків, достатніх для зупинення реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних, затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
201.16.2. Письмові пояснення та/або копії документів, зазначені у підпункті "в" підпункту 201.16.1 цього пункту, платник податку має право подати до контролюючого органу за основним місцем обліку такого платника податку протягом 365 календарних днів, що настають за датою виникнення податкового зобов’язання, відображеного у такій податковій накладній/розрахунку коригування. Такі документи передаються контролюючим органом за основним місцем обліку платника податку не пізніше наступного робочого дня з дня їх отримання до комісії центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
201.16.3. Письмові пояснення та/або копії документів, подані платником податків до контролюючого органу відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту, розглядаються комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику.
Зазначена комісія приймає рішення про:
реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних.
Підстави для прийняття комісією центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову і митну політику,рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних або про відмову в такій реєстрації встановлюються Кабінетом Міністрів України.
Порядок роботи комісії визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Рішення про реєстрацію або відмову в реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних приймається та надсилається платнику податку протягом п’яти робочих днів, що настають за днем отримання пояснень та документів, поданих відповідно до підпункту 201.16.2 цього пункту.
Форма таких рішень встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.
Рішення про відмову у реєстрації податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних може бути оскаржено в адміністративному або судовому порядку.
201.16.4. Податкова накладна/розрахунок коригування, реєстрацію якої в Єдиному реєстрі податкових накладних було зупинено, реєструється у день настання однієї із таких подій:
а) прийнято рішення про реєстрацію податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних;
б) набрало законної сили рішення суду про реєстрацію відповідної податкової накладної/розрахунку коригування в Єдиному реєстрі податкових накладних".
95. У пункті 202.2 статті 202:
у першому реченні абзацу першого слова і цифри "які відповідно до підпункту "б"пункту 154.6 статті 154 цього Кодексу мають право на застосування нульової ставки податку на прибуток, на період з 1 квітня 2011 року до 1 січня 2016 року, а також платники податку"виключити;
абзац другий виключити.
96. У пункті 208.4 статті 208 та абзаці другому пункту 210.5 статті 210 слово "виписується"замінити словом "складається".
97. Пункт 213.3 статті 213 доповнити підпунктом 213.3.13 такого змісту:
"213.3.13.ввезення на митну територію України неферментованої (непереробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами, які здійснюють реалізацію ферментованої (переробленої) тютюнової сировини виробникам тютюнових виробів або її експорт; реалізація тютюнової сировини тютюново-ферментаційним заводам особами, які виробляють тютюнову сировину на митній території України; реалізація ферментованої (переробленої) тютюнової сировини тютюново-ферментаційними заводами виробникам тютюнових виробів".
98. У статті 215:
1) у підпункті 215.3. 5-1 пункту 215.3 цифри і слова:
"8703 90 10 00- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами109,129 євро за 1 штуку"
замінити цифрами і словами:
"8703 90 10- - транспортні засоби, оснащені електричними двигунами:
8703 90 10 10- - - транспортні засоби, оснащені виключно електричними двигунами (одним чи декількома)109,129 євро за 1 штуку;
8703 90 10 90- - - інші109,129 євро за 1 штуку";
2) підпункт 215.3.7 пункту 215.3 викласти в такій редакції:
"215.3.7. мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них:
Код товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДОпис товару (продукції) згідно з УКТ ЗЕДСтавка податку у твердій сумі з одиниці реалізованого товару (продукції) (специфічні)
8711 10 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна не більш як 50 куб. см0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 20Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 50 куб. см, але не більш як 250 куб. см0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 30Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів двигуна понад 250 куб. см, але не більш як 500 куб. см0,062 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 40 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 500 куб. см, але не більш як 800 куб. см0,443 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 50 00 00Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з допоміжним двигуном, з колясками або без них, з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом і робочим об’ємом циліндрів понад 800 куб. см0,447 євро за 1 куб. см об’єму циліндрів двигуна
8711 90Мотоцикли (включаючи мопеди) та велосипеди з електричним двигуном, з колясками або без них, тобто крім тих, що з двигуном внутрішнього згоряння з кривошипно-шатунним механізмом; коляски22 євро за 1 штуку".
99. У статті 220:
у пункті 220.2 слова "державну податкову політику, державну політику у сфері державної митної справи"замінити словами "державну податкову та митну політику", а слова "формування державної фінансової політики" -словами "формування та реалізацію державної фінансової політики";
у пункті 220.8 слова "державну податкову і митну політику"замінити словами "державну податкову та митну політику".
100. Статтю 221 доповнити пунктом 221.5 такого змісту:
"221.5. У разі реалізації тютюнової сировини суб’єктам господарювання, які не є виробниками тютюнових виробів та/або тютюново-ферментаційними заводами, із суб’єктів, що здійснили таку реалізацію, справляється штраф у розмірі 200 відсотків вартості реалізованої тютюнової сировини. Реалізована таким чином сировина підлягає конфіскації та знищенню".
101. У підпункті 222.1.2 пункту 222.1 статті 222:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Суми податку з урахуванням мінімального акцизного податкового зобов’язання із сплати акцизного податку на тютюнові вироби та ставок податку, діючих відповідно до норм цього Кодексу, виробниками тютюнових виробів сплачуються до бюджету протягом п’яти робочих днів після отримання марок акцизного податку з доплатою (у разі потреби) на день подання податкової декларації. Якщо зазначений строк припадає на день наступного бюджетного року, сума акцизного податку сплачується виробникам тютюнових виробів до закінчення бюджетного року, в якому отримані марки";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"У разі невиконання умов, визначених абзацом другим цього підпункту, марки за наступними заявками-розрахунками виробників тютюнових виробів не видаються до дня, в якому здійснено в повному обсязі сплату акцизного податку та штрафних санкцій, розрахованих відповідно до пункту 126.2 статті 126 цього Кодексу".
102. Пункт 223.2 статті 223 викласти в такій редакції:
"223.2. Платники податку, визначені пунктом 212.1 статті 212 цього Кодексу (крім імпортерів підакцизних товарів, зазначених у підпунктах 215.3.4, 215.3.5, 215.3.5-1, 215.3.5-2, 215.3.6, 215.3.7, 215.3.8 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу), подають щомісяця не пізніше 20 числа наступного звітного (податкового) періоду контролюючому органу за місцем реєстрації декларацію з акцизного податку за формою, затвердженою у порядку, встановленому статтею 46 цього Кодексу".
103. У статті 226:
1) у пункті 226.9:
в абзаці четвертому слова "алкогольні напої"замінити словами "вироблені в Україні алкогольні напої";
доповнити абзацом п’ятим такого змісту:
"алкогольні напої іноземного виробництва з марками акцизного податку, на яких зазначена сума акцизного податку, сплаченого за одиницю маркованої продукції, не відповідає сумі, визначеній з урахуванням міцності продукції, місткості тарита розміру ставок акцизного податку, діючих на момент виробництва марки";
2) абзац перший пункту 226.14 викласти в такій редакції:
"226.14. Для одержання марок акцизного податку імпортер повинен подати продавцю таких марок заявку-розрахунок за формою, затвердженою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, платіжні документи, що підтверджують внесення плати за марки та сплату податку до відповідного бюджету".
104. У пункті 227.2 статті 227 слова "державну податкову і митну"замінити словами "державну податкову та митну".
105. У пункті 230.9 статті 230 слова "керівник контролюючого органу"замінити словами "керівник (його заступник або уповноважена особа) контролюючого органу".
106. Абзац другий пункту 231.1 статті 231 замінити трьома абзацами такого змісту:
"Платник податку зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги пального, використаного для власного споживання; реалізованого та/або використаного для виробництва непідакцизної продукції на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу; втраченого як у межах, так і понад встановлені норми втрат; зіпсованого, знищеного, в тому числі внаслідок аварії, пожежі, повені, інших форс-мажорних обставин чи з іншої причини, пов’язаної з природним результатом, а також внаслідок випаровування в процесі виробництва, обробки, переробки, зберігання чи транспортування такого пального.
Виробник пального в споживчій тарі ємністю до двох літрів (включно) зобов’язаний скласти акцизну накладну на обсяги такого пального.
В акцизній накладній зазначаються в окремих полях такі обов’язкові реквізити".
У зв’язку з цим абзаци третій -десятий вважати відповідно абзацами п’ятим -дванадцятим.
107. У статті 232:
1) пункт 232.3 доповнити абзацом десятим такого змісту:
"Акцизні накладні, які передбачають відвантаження пального на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу, можуть бути виписані в межах ліміту квот, встановлених Кабінетом Міністрів України для отримувачів такого пального";
2) підпункт "з"підпункту 232.4.1 пункту 232.4 викласти в такій редакції:
"з) сума акцизного податку за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД, розрахованого за ставкою акцизного податку, передбаченою підпунктом 215.3.4 пункту 215.3 статті 215 цього Кодексу, та обсягами пального, що містяться в таких заявках (крім заявок на поповнення обсягу залишку пального, що відвантажується на умовах, встановлених статтею 229 цього Кодексу)".
108. У статті 252:
1) пункт 252.1 доповнити підпунктом 252.1.6 такого змісту:
"252.1.6. Платниками рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин є суб’єкти господарювання, які виконують роботи, для проведення яких необхідно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр";
2) пункт 252.3 доповнити підпунктом 252.3.3 такого змісту:
"252.3.3. обсяг товарної продукції -видобутої корисної копалини (мінеральної сировини), що є результатом господарської діяльності з видобування корисних копалин з надр на території України, її континентального шельфу і виключної (морської) економічної зони, у тому числі обсяг мінеральної сировини, що утворюється під час виконання робіт, для проведення яких необхідно отримання погодження центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр, у тому числі під час виконання робіт в акваторіях водних об’єктів";
3) у пункті 252.8:
абзаци третій і четвертий виключити;
в абзаці восьмому слово "і"замінити словом "та";
абзац дев’ятий після слів "пов’язаних з"доповнити словами "операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням), а також з";
4) у пункті 252.9:
абзац перший після слів "пов’язаних з"доповнити словами "операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням), а також з";
абзац перший підпункту 252.9.1 після слів "пов’язані з"доповнити словами "операціями передпродажної підготовки, у тому числі пакуванням, фасуванням (бутелюванням), а також з";
5) абзац четвертий підпункту 252.11.1 пункту 252.11 доповнити словами "у тому числі фасуванням (бутелюванням)";
6) абзаци другий -четвертий виноски до таблиці пункту 252.22 виключити;
7) абзац перший пункту 252.23 після слова "отримав"доповнити словами "або переоформив".
109. У пункті 254.5 статті 254:
підпункт 254.5.1 викласти в такій редакції:
"254.5.1. Перелік користувачів радіочастотного ресурсу -платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову та митну політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік до 1 березня та до 1 вересня поточного року станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації";
абзац третій підпункту 254.5.3 викласти в такій редакції:
"Інші платники рентної плати сплачують рентну плату починаючи з дати видачі дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв. Сплата рентної плати здійснюється платниками рентної плати з дати видачі першого дозволу на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою в даній смузі радіочастот у відповідному регіоні незалежно від загальної кількості дозволів, наданих платнику рентної плати в такій смузі радіочастот у певному регіоні, крім випадків, коли наступні дозволи на експлуатацію радіоелектронного засобу та випромінювального пристрою, видані на пристрої,потужність яких передбачає застосування іншої, ніж у попередніх дозволах, ставки рентної плати".
110. У статті 255:
1) пункт 255.1 викласти в такій редакції:
"255.1. Платниками рентної плати за спеціальне використання води є:
первинні водокористувачі -суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду,отриману шляхом забору води з водних об’єктів;
суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи-підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва";
2) в абзаці першому пункту 255.3 слова "з урахуванням обсягу втрат води в їх системах водопостачання"виключити;
3) підпункт 255.4.6 пункту 255.4 виключити;
4) у пункті 255.11:
підпункт 255.11.2 викласти в такій редакції:
"255.11.2. Рентна плата обчислюється виходячи з фактичних обсягів використаної води (підземної, поверхневої) водних об’єктів, встановлених у дозволі на спеціальне водокористування, лімітів використання води, ставок рентної плати та коефіцієнтів";
у підпунктах 255.11.3 і 255.11.4 слова "з урахуванням втрат води в їх системах водопостачання"виключити;
у підпункті 255.11.12 слова "з урахуванням обсягу втрат води в їх системах постачання"виключити.
111. Пункт 257.5 статті 257 доповнити абзацом другим такого змісту:
"Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів сплачується лісокористувачами щокварталу рівними частинами від суми рентної плати, зазначеної в спеціальних дозволах, виданих у відповідному календарному році, крім сум рентної плати, сплачених відповідно до підпунктів "а"і "б"підпункту 256.11.6 пункту 256.11 статті 256 цього Кодексу".
112. В абзаці третьому підпункту 258.2.2 пункту 258.2 статті 258 слово "і" замінити словом "та".
113. У статті 266:
1) підпункт 266.2.2 пункту 266.2 доповнити підпунктами "ї-л" такого змісту:
"ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом Міністрів України;
л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей";
2) у пункті 266.4:
підпункт 266.4.2 викласти в такій редакції:
"266.4.2. Сільські, селищні, міські ради та ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями).
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів житлової та нежитлової нерухомості, для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.
Пільги з податку, що сплачується на відповідній території з об’єктів нежитлової нерухомості, встановлюються залежно від майна, яке є об’єктом оподаткування.
Органи місцевого самоврядування до 25 грудня року, що передує звітному, подають відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням об’єкта житлової та/або нежитлової нерухомості рішення щодо ставок та наданих пільг юридичним та/або фізичним особам зі сплати податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України";
доповнити підпунктом 266.4.3 такого змісту:
"266.4.3. Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 цього пункту, для фізичних осіб не застосовуються до:
об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього пункту;
об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій діяльності)";
3) підпункт 266.7.4 пункту 266.7 викласти в такій редакції:
"266.7.4. Органи державної реєстрації прав на нерухоме майно, а також органи, що здійснюють реєстрацію місця проживання фізичних осіб, зобов’язані щокварталу у 15-денний строк після закінчення податкового (звітного) кварталу подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем розташування такого об’єкта нерухомого майна станом на перше число відповідного кварталу в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України";
4) у підпункті 266.8.1 пункту 266.8 слова "він втратив"замінити словом "припинилося", а слово "виникло" -словами "він набув".
114. У статті 267:
1) у підпункті 267.2.1 пункту 267.2:
абзац другий викласти в такій редакції:
"Така вартість визначається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, за методикою, затвердженою Кабінетом Міністрів України, станом на 1 січня податкового (звітного) року виходячи з марки, моделі, року випуску, об’єму циліндрів двигуна, типу пального";
доповнити абзацом третім такого змісту:
"Щороку до 1 лютого податкового (звітного) року центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну політику економічного, соціального розвитку і торгівлі, на своєму офіційному веб-сайті розміщується перелік легкових автомобілів, з року випуску яких минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких становить понад 375розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року, який повинен містити такі дані щодо цих автомобілів: марка, модель, рік випуску, об’єм циліндрів двигуна, тип пального";
2) у пункті 267.6:
підпункт 267.6.3 викласти в такій редакції:
"267.6.3. Органи внутрішніх справ зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами.
З 1 квітня 2015 року органи внутрішніх справ зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число відповідного місяця.
Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику";
в абзаці п’ятому підпункту 267.6.10 слова "документів, що впливають на середньоринкову вартість легкового автомобіля"виключити.
115. Статтю 281 доповнити пунктом 281.4 такого змісту:
"281.4. Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, має у власності декілька земельних ділянок одного виду використання, то така особа до 1 травня поточного року подає письмову заяву у довільній формі до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки про самостійне обрання/зміну земельної ділянки для застосування пільги.
Пільга починає застосовуватися до обраної земельної ділянки з базового податкового (звітного) періоду, у якому подано таку заяву".
116. Пункт 282.1 статті 282 доповнити підпунктами 282.1.5 та 282.1.6 такого змісту:
"282.1.5. державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких підприємств,установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій;
282.1.6. державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту інвалідів, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій,за земельні ділянки,на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій, декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем,в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій".
117. Абзац другий пункту 284.1 статті 284 доповнити словами "за формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України".
118. У статті 286:
1) в абзаці другому пункту 286.1 слова "майно у сфері будівництва"замінити словами "майно, у сфері будівництва";
2) пункт 286.5 викласти в такій редакції:
"286.5. Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами (за місцем знаходження земельної ділянки), які надсилають (вручають) платникові за місцем його реєстрації до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення про внесення податку за формою, встановленою у порядку, визначеному статтею 58 цього Кодексу.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника -юридичної або фізичної особи до іншого протягом календарного року податок сплачується попереднім власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому припинилося право власності на зазначену земельну ділянку, а новим власником -починаючи з місяця, в якому він набув право власності.
У разі переходу права власності на земельну ділянку від одного власника -фізичної особи до іншого протягом календарного року контролюючий орган надсилає (вручає) податкове повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про перехід права власності.
Якщо такий перехід відбувається після 1 липня поточного року, то контролюючий орган надсилає (вручає) попередньому власнику нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).
Платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем знаходження земельної ділянки для проведення звірки даних щодо:
розміру площі земельної ділянки, що перебуває у власності та/або користуванні платника податку;
права на користування пільгою із сплати податку;
розміру ставки податку;
нарахованої суми податку.
У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, користування пільгою, контролюючий орган за місцем знаходження земельної ділянки проводить протягом десяти робочих днів перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним)".
119. Пункт 287.2 статті 287 після слова "проводяться"доповнити словами "контролюючими органами за місцем знаходження земельної ділянки".
120. У статті 288:
1) у пункті 288.1:
в абзаці третьому слово "податкової"замінити словом "фінансової";
доповнити абзацом четвертим такого змісту:
"Договір оренди земель державної і комунальної власності укладається за типовою формою, затвердженою Кабінетом Міністрів України";
2) у пункті 288.5:
підпункт 288.5.1 викласти в такій редакції:
"288.5.1. не може бути меншою розміру земельного податку, встановленого для відповідної категорії земельних ділянок на відповідній території";
доповнити підпунктом 288.5.5такого змісту:
"288.5.5. для баз олімпійської, паралімпійської та дефлімпійської підготовки, перелік яких затверджується Кабінетом Міністрів України, не може перевищувати 0,1 відсотка нормативної грошової оцінки".
121. Абзац четвертий пункту 289.2 статті 289 викласти в такій редакції:
"У разі якщо індекс споживчих цін перевищує 115 відсотків, такий індекс застосовується із значенням 115".
122. У статті 291:
1) підпункт 291.4.1 пункту 291.4 доповнити словами "а також працівники, призвані на військову службу під час мобілізації, на особливий період";
2) у підпункті 291.5.8 пункту 291.5 слова "суб’єкти господарювання"замінити словами "платники податків";
3) підпункт 291.5-1.2 пункту 291.5-1 доповнити словами "а також крім електричної енергії, виробленої кваліфікованими когенераційними установками та/або з відновлюваних джерел енергії (за умови, що дохід від реалізації такої енергії не перевищує 25 відсотків доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) такого суб’єкта господарювання)".
123. Пункт 292.12 статті 292 виключити.
124. У статті 293:
1) абзац перший пункту 293.2 викласти в такій редакції:
"293.2. Фіксовані ставки єдиного податку встановлюються сільськими, селищними, міськими радами або радами об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, для фізичних осіб -підприємців, які здійснюють господарську діяльність, залежно від виду господарської діяльності, з розрахунку на календарний місяць";
2) у пункті 293.8:
у підпункті 4:
в абзаці першому цифру "2"замінити цифрою "3";
в абзаці третьому цифру і слово "4 відсотки"замінити цифрою і словом "5 відсотків";
у підпункті 5 цифру "4"замінити цифрою "3".
125. У пункті 294.6 статті 294 слова "подано до контролюючого органу заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності"замінити словами "відповідним контролюючим органом отримано від державного реєстратора повідомлення про проведення державної реєстрації такого припинення".
126. У пункті 295.8 статті 295 слова "до контролюючого органу подано заяву щодо відмови від спрощеної системи оподаткування у зв’язку з припиненням провадження господарської діяльності або"виключити.
127. У статті 296:
1) у підпункті 296.1.2 пункту 296.1 слова "податкову і митну"замінити словом "фінансову", а після слів "Книги обліку доходів"доповнити словами "та витрат";
2) в абзаці другому пункту 296.2 слова "другої, третьої або п’ятої"замінити словами "другої або третьої";
3) абзац перший підпункту 296.5.1 пункту 296.5 доповнити словами "або відмови від застосування спрощеної системи оподаткування у зв’язку з переходом на сплату інших податків і зборів, визначених цим Кодексом";
4) в абзаці третьому пункту 296.10 слова "дії свідоцтва"замінити словами "реєстрації суб’єкта господарювання як".
128. Статтю 297 доповнити пунктом 297.4 такого змісту:
"297.4.Дивіденди, що виплачуються платниками єдиного податкутретьої групи (юридичними особами) та четвертої групи власникам корпоративних прав (засновникам таких платників єдиного податку), оподатковуються за правилами, встановленими розділами II і IV цього Кодексу".
129. У статті 298:
1) у пункті298.1:
у підпункті 4 підпункту 298.1.1 слова "реєстраційної картки" замінити словами "заяви про державну реєстрацію", а слова "юридичнихосіб та фізичних осіб -підприємців" замінити словами "юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань";
2) у підпункті 298.8.3 пункту 298.8:
в абзаці першому слова "готової продукції"замінити словами "готової продукції)";
в абзаці шостому слова "підакцизних товарів за винятком"замінити словами "підакцизних товарів, за винятком", а слова "готової продукції" -словами "готової продукції)".
130. У пункті 299.4 статті 299 слова "реєстраційної картки на"замінити словами "Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб -підприємців та громадських формувань про".
131. У пункті 337.4 статті 337:
в абзаці першому слово "виданих"замінити словом "складених";
в абзаці третьому слова "виписана"і "виписки"замінити відповідно словами "складена"і "складання";
в абзаці п’ятому слова "виписана", "виписано"і "виписки"замінити відповідно словами "складена", "складено"і "складання";
друге речення абзацу дев’ятого виключити.
132. Пункт 338.1 статті 338 викласти в такій редакції:
"338.1. Порядок обчислення, ставки рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин, умови та порядок її сплати та подання звітності під час виконання угод про розподіл продукції визначаються такими угодами.
Сплата рентної плати передує розподілу продукції.
Податковим (звітним) періодом для рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин за угодою про розподіл продукції є календарний квартал.
Податкові декларації подаються окремо за кожним спеціальним дозволом.
Якщо інше не передбачено угодою про розподіл продукції, інвестор (оператор) за угодою про розподіл продукції подає податкову декларацію з рентної плати за користування надрами для видобування корисних копалин та сплачує таку рентну плату до бюджету:
за місцезнаходженням ділянки надр, з якої видобуті корисні копалини, у разі розміщення такої ділянки надр у межах території України;
за місцем обліку платника у разі розміщення ділянки надр, з якої видобуто корисні копалини, в межах континентального шельфу та/або виключної (морської) економічної зони України".
133. В абзаці першому пункту 344.1 статті 344 слова "органів, крім діючих у них підрозділів податкової міліції, здійснюється"замінити словами "органів здійснюється".
134. Розділ XVIII-2 виключити.
135. У розділі XX "Перехідні положення":
1) у підрозділі 2:
в абзаці першому пункту 2 слова "сплати податку"замінити словами "оподаткування податком";
в абзаці першому пункту 3 слова та цифри "1 січня 2018 року"замінити словами та цифрами "1 січня 2023 року";
у пункті 11:
в абзаці шостому слово "виписана"замінити словом "складена";
в абзаці сьомому слово"виписки"замінити словом "складання";
в абзаці восьмому слово "виписані"замінити словом "складені";
у пункті 12 слова та цифри "до 1 січня 2017 року"замінити словами та цифрами "до 1 січня 2018 року";
у пункті 23 цифри "2017"замінити цифрами "2019";
в абзаці другому пункту 32 слова та цифри "ниток для виготовлення бронежилетів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 5402 11 00 00 та 5407 10 00 00 згідно з УКТ ЗЕД; тканин (матеріалів) для виготовлення бронежилетів та шоломів, що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00,3921 90 60 00, 5603 14 10 00, 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД"замінити словами та цифрами "ниток та тканин (матеріалів), що класифікуються у товарних підкатегоріях 3920 10 89 90, 3920 61 00 00,3921 90 60 00, 5402 11 00 00, 5407 10 00 00,5603 14 10 00 та 6914 90 00 00 згідно з УКТ ЗЕД, для виготовлення бронежилетів та шоломів";
доповнити пунктом 35-1 такого змісту:
"35-1. Установити, що до 31 грудня 2017 року не застосовуються штрафні санкції, передбачені пунктом 120-1.3 статті 120-1 цього Кодексу, за помилки, допущені в податковій накладній під час зазначення коду товару згідно з УКТЗЕД та/або коду послуги згідно з Державним класифікатором продукції та послуг";