• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про Державну службу статистики України

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Перелік, Положення від 23.09.2014 № 481
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 23 вересня 2014 р. № 481
Київ
Про затвердження Положення про Державну службу статистики України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1138 від 27.12.2018 № 838 від 11.09.2019 № 1072 від 04.12.2019 № 1306 від 23.12.2020 № 50 від 10.01.2023 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити Положення про Державну службу статистики України, що додається.
2. Визнати такими, що втратили чинність, постанови Кабінету Міністрів України згідно з переліком, що додається.

Прем'єр-міністр України

А.ЯЦЕНЮК

Інд. 18


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 481
ПОЛОЖЕННЯ
про Державну службу статистики України
( У тексті Положення слова "Міністр економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінено словами "Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 1138 від 27.12.2018 )
( У тексті Положення слова "Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі" в усіх відмінках замінено словами "Міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства" у відповідному відмінку згідно з Постановою КМ № 838 від 11.09.2019 )
1. Державна служба статистики України (Держстат) є спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у сфері статистики, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та який бере участь у формуванні державної політики у сфері статистики і забезпечує її реалізацію.
Координацію роботи Держстату забезпечує Міністр Кабінету Міністрів України.
( Пункт 1 доповнено абзацом згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
( Пункт 1 в редакції Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
2. Держстат у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету Міністрів України, іншими актами законодавства.
3. Основними завданнями Держстату є:
1) участь у формуванні державної політики у сфері статистики та забезпечення її реалізації;
2) гармонізація системи державної статистики з міжнародними та європейськими нормами і стандартами;
3) збирання, збереження, оброблення, аналіз, захист та поширення офіційної державної статистичної інформації щодо масових явищ і процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, демографічній, екологічній, культурній та інших сферах життя суспільства в Україні та її регіонах;
4) забезпечення актуальності, точності і надійності, узгодженості і порівнянності, доступності і ясності офіційної державної статистичної інформації;
5) розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології, оприлюднення метаданих;
6) забезпечення розроблення, запровадження та вдосконалення системи статистичних класифікацій, які використовуються для проведення статистичних спостережень;
7) впровадження новітніх інформаційних технологій у процеси виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;
8) взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб іноземних держав шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;
9) координація дій державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб щодо організації діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;
10) забезпечення принципу статистичної конфіденційності під час виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації.
( Пункт 3 в редакції Постанов КМ № 1072 від 04.12.2019, № 50 від 10.01.2023 )
4. Держстат відповідно до покладених на нього завдань:
1) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінету Міністрів України;
( Підпункт 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
2) розробляє разом з іншими виробниками офіційної статистики за результатами вивчення попиту користувачів і міжнародного досвіду довгострокову програму розвитку офіційної статистики та щороку план державних статистичних спостережень;
( Підпункт 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019; в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
3) забезпечує виконання довгострокових програм розвитку офіційної статистики та щорічних планів державних статистичних спостережень;
( Підпункт 3 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1072 від 04.12.2019, № 50 від 10.01.2023 )
4) затверджує статистичну методологію та звітно-статистичну документацію, необхідні для проведення статистичних спостережень, а також перелік документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень;
( Підпункт 4 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
5) здійснює керівництво всіма роботами, пов’язаними з підготовкою переписів населення та сільськогосподарських переписів, забезпечує проведення таких переписів, оброблення, узагальнення, поширення і використання їх результатів, розробляє та затверджує програми переписів і переписний інструментарій, календарний план підготовки та проведення переписів, методики переписів, Концепцію технології оброблення даних перепису населення, програми розроблення матеріалів переписів;
6) здійснює формування інформаційної бази для прогнозування та аналізу тенденцій і закономірностей соціально-економічного розвитку, складає національні рахунки;
7) здійснює виробництво та поширення офіційної державної статистичної інформації відповідно до основних принципів офіційної статистики, зокрема принципу забезпечення якості, готує звіти для користувачів щодо якості статистичних даних;
( Підпункт 7 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
8) організовує і проводить державні статистичні спостереження за економічною, соціальною, демографічною, екологічною, культурною ситуацією та ситуацією в інших сферах життя суспільства в Україні та її регіонах шляхом збирання форм державної статистичної звітності та проведення спеціально організованих статистичних спостережень (переписів, одноразових обліків, опитувань, вибіркових обстежень, у тому числі населення (домогосподарств);
( Підпункт 8 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
9) розробляє, вдосконалює та впроваджує статистичну методологію, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та світовому досвіді, кращих прикладах статистичної практики, з урахуванням національно-історичних особливостей України, оприлюднює статистичну методологію та метадані;
( Підпункт 9 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
10) забезпечує ведення реєстрів респондентів статистичних спостережень, ідентифікацію та класифікацію включених до таких реєстрів суб’єктів;
( Підпункт 10 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
11) розробляє, вдосконалює та впроваджує звітно-статистичну документацію, необхідну для проведення статистичних спостережень;
( Підпункт 11 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
12) погоджує за поданням державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, методологію та звітну документацію, що пов’язані із збиранням і використанням адміністративних даних, даних банківської, митної, фінансової статистики, статистики платіжного балансу тощо;
13) забезпечує методологічне керівництво погосподарським обліком у сільських населених пунктах;
14) складає загальний табель (перелік) і альбом форм державних статистичних спостережень, необхідних для проведення державних статистичних спостережень, перелік звітної документації, що пов’язана із збиранням і використанням адміністративних даних;
( Підпункт 14 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
15) забезпечує респондентів звітно-статистичною документацією (крім статистичних класифікацій) відповідно до плану державних статистичних спостережень;
( Підпункт 15 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
16) проводить моніторинг та оптимізацію звітного навантаження на респондентів;
17) використовує у статистичних цілях адміністративні дані та іншу необхідну інформацію, укладає угоди щодо взаємообміну інформаційними ресурсами з державними органами, органами місцевого самоврядування та іншими юридичними особами, що провадять діяльність, пов’язану із збиранням і використанням статистичної інформації та адміністративних даних;
18) надає державним органам та органам місцевого самоврядування офіційну державну статистичну інформацію в обсягах і в строки, що визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
( Підпункт 18 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
19) проводить моніторинг стану задоволення потреб користувачів в офіційній державній статистичній інформації;
( Підпункт 19 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
20) забезпечує рівний доступ користувачів до офіційної державної статистичної інформації;
( Підпункт 20 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
21) забезпечує відповідно до законодавства та принципу статистичної конфіденційності збереження та захист офіційної державної статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;
( Підпункт 21 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
22) проводить фундаментальні дослідження та прикладні розробки у сфері статистики;
( Підпункт 22 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
23) забезпечує розвиток і вдосконалення технологій збирання, збереження, оброблення, аналізу, захисту даних, необхідних для отримання офіційної державної статистичної інформації, поширення та використання офіційної державної статистичної інформації;
( Підпункт 23 пункту 4 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
24) забезпечує функціонування та розвиток інтегрованої інформаційно-аналітичної системи органів державної статистики;
25) забезпечує запровадження та функціонування системи управління якістю в органах державної статистики;
26) забезпечує використання в практиці органів державної статистики міжнародних статистичних стандартів та рекомендацій;
27) здійснює міжнародне співробітництво з питань, що належать до його компетенції, бере участь у підготовці та укладає в порядку, передбаченому законодавством, відповідні міжнародні договори, забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання зобов’язань за міжнародними договорами України;
28) здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи щодо співробітництва з ЄС, розробляє пропозиції щодо адаптації законодавства України у сфері статистики до законодавства ЄС;
29) здійснює міжнародні та міжрегіональні статистичні зіставлення;
30) здійснює управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
31) забезпечує підготовку, перепідготовку та підвищення кваліфікації виробників і користувачів офіційної державної статистичної інформації з питань статистики, обліку, звітності та використання сучасних інформаційних технологій;
( Підпункт 31 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
32) забезпечує здійснення соціального діалогу у питаннях реалізації державної політики у сфері трудових відносин, оплати праці, охорони праці та соціального захисту;
33) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю Держстату, його територіальних органів, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління;
33-1) сприяє використанню єдиної практики в межах національної статистичної системи та розробляє відповідні нормативно-правові акти, що є обов’язковими до виконання у процесі виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації для всіх виробників офіційної статистики, які є складовими національної статистичної системи;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 33-1 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
33-2) проводить статистичні спостереження та надає послуги на платній основі;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 33-2 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
33-3) формує та веде перелік державних органів, установ і організацій та інших установ і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод;
( Пункт 4 доповнено підпунктом 33-3 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
34) здійснює інші повноваження, визначені законом.
5. Держстат з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції і контроль за їх виконанням в апараті Держстату, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держстату;
2) здійснює добір персоналу в апарат Держстату та на керівні посади в його територіальні органи, на підприємства, в установи та організації, що належать до сфери управління Держстату, організовує роботу з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та працівників апарату Держстату;
( Підпункт 2 пункту 5 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 27.12.2018 )
3) організовує планово-фінансову роботу в апараті Держстату, його територіальних органах, на підприємствах, в установах та організаціях, що належать до сфери управління Держстату, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, забезпечує організацію та вдосконалення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку;
4) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, виконання завдань з мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності держави;
5) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, залучення громадян до участі в управлінні державними справами, ефективну взаємодію з інститутами громадянського суспільства, сприяє здійсненню громадського контролю за діяльністю Держстату;
6) організовує ведення діловодства та архівне зберігання документів в апараті Держстату відповідно до встановлених правил.
6. Держстат для виконання покладених на нього завдань має право:
1) отримувати безоплатно (крім проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або їх груп, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в установлених Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, юридичні особи незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, зокрема інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;
( Підпункт 1 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
2) застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;
( Підпункт 2 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
3) користуватися відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку та іншими технічними засобами;
4) використовувати під час проведення статистичних спостережень електронні документи та електронний документообіг із додержанням вимог законодавства щодо захисту інформації в інформаційних системах;
5) проводити експертну оцінку та розрахунки (дорахунки) окремих статистичних показників на основі затвердженої статистичної методології;
6) вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних даних, поданих респондентами, при цьому у порядку, встановленому Держстатом, застосовувати щодо респондентів - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб - підприємців метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо;
( Підпункт 6 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
7) вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення недостовірних первинних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначений строк самостійно вносити такі виправлення з подальшим повідомленням про це респондентам;
( Підпункт 7 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
8) подавати правоохоронним органам пропозиції щодо притягнення винних у порушенні вимог Закону України "Про офіційну статистику" посадових осіб юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців до відповідальності, передбаченої законом;
( Підпункт 8 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
9) розглядати справи про адміністративні правопорушення, пов’язані з порушенням порядку подання або використання даних державних статистичних спостережень, і накладати адміністративні стягнення;
10) коментувати некоректне чи неправильне використання або тлумачення статистичної інформації;
( Підпункт 10 пункту 6 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
11) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції Держстату;
12) залучати тимчасовий персонал відповідно до законодавства для проведення статистичних спостережень;
13) залучати в установленому порядку спеціалістів центральних і місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), вчених, представників інститутів громадянського суспільства (за згодою) до розгляду питань, що належать до компетенції Держстату;
14) надавати офіційну державну статистичну інформацію міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін такою інформацією із статистичними службами іноземних держав відповідно до вимог законодавства України;
( Підпункт 14 пункту 6 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
15) надавати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, якщо дані, що містяться у цих мікроданих, не дають змоги здійснити пряму ідентифікацію респондента.
( Пункт 6 доповнено підпунктом 15 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
7. Держстат здійснює свої повноваження безпосередньо та через утворені в установленому порядку територіальні органи.
8. Держстат у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє в установленому порядку з іншими державними органами, допоміжними органами і службами, утвореними Президентом України, тимчасовими консультативними, дорадчими та іншими допоміжними органами, утвореними Кабінетом Міністрів України, органами місцевого самоврядування, об’єднаннями громадян, громадськими спілками, профспілками та організаціями роботодавців, відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій, а також з підприємствами, установами та організаціями.
9. Держстат в межах повноважень, передбачених законом, на основі і на виконання Конституції та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, прийнятих відповідно до Конституції та законів України, актів Кабінету Міністрів України видає накази, організовує та здійснює контроль за їх виконанням.
( Абзац перший пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
Нормативно-правові акти Держстату, видані у межах його повноважень, зокрема на виконання Законів України "Про офіційну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення", "Про сільськогосподарський перепис", підлягають державній реєстрації в установленому порядку.
( Абзац другий пункту 9 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 1306 від 23.12.2020, № 50 від 10.01.2023 )
Накази Держстату, видані в межах повноважень, передбачених законом, є обов’язковими до виконання органами державної влади, органами місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами.
10. Держстат очолює Голова, який призначається на посаду та звільняється з посади Кабінетом Міністрів України.
( Пункт 10 в редакції Постанов КМ № 1138 від 27.12.2018, № 1072 від 04.12.2019 )
11. Голова Держстату:
1) очолює Держстат, здійснює керівництво його діяльністю, представляє Держстат у відносинах з іншими органами, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами;
2) в межах повноважень, передбачених законом, організовує та контролює виконання в апараті Держстату та його територіальних органах Конституції та законів України, актів Президента України, актів Кабінету Міністрів України;
( Підпункт 2 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
3) подає в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, розробником яких є Держстат;
( Підпункт 3 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019 )
( Підпункт 4 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019 )
( Підпункт 5 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019 )
( Підпункт 6 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019 )
( Підпункт 7 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019 )
8) розподіляє обов’язки між своїми заступниками;
( Підпункт 8 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1138 від 27.12.2018 )
9) затверджує положення про самостійні структурні підрозділи апарату Держстату;
10) затверджує структуру територіальних органів Держстату;
( Підпункт 10 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
11) затверджує штатний розпис та кошторис територіальних органів Держстату;
( Підпункт 12 пункту 11 виключено на підставі Постанови КМ № 1138 від 27.12.2018 )
13) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держстату, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, визначеному законодавством;
( Підпункт 13 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 50 від 10.01.2023 )
14) приймає на роботу та звільняє з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Держстату;
15) вносить Кабінетові Міністрів України пропозиції про утворення в межах граничної чисельності державних службовців і працівників Держстату та коштів, передбачених на його утримання, а також про ліквідацію територіальних органів Держстату, що є юридичними особами публічного права;
( Підпункт 15 пункту 11 в редакції Постанови КМ № 1072 від 04.12.2019 )
16) призначає на посаду за погодженням з головами відповідних місцевих держадміністрацій та звільняє з посади керівників територіальних органів Держстату;
( Підпункт 16 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
17) призначає на посаду і звільняє з посади заступників керівників територіальних органів Держстату;
( Підпункт 17 пункту 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
18) утворює, ліквідує, реорганізовує підприємства, установи, організації, затверджує положення про них (їх статути), в установленому порядку призначає на посаду та звільняє з посади їх керівників, здійснює в межах повноважень, передбачених законом, інші функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління Держстату;
19) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних органів Держстату;
20) забезпечує реалізацію державної політики щодо державної таємниці, здійснює контроль за її збереженням в апараті Держстату;
21) вирішує в установленому порядку питання щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців та працівників апарату Держстату, керівників його територіальних органів, присвоює їм ранги державних службовців;
22) в установленому порядку вносить подання щодо представлення державних службовців та працівників апарату Держстату, його територіальних органів до відзначення державними нагородами України;
23) залучає державних службовців та працівників територіальних органів Держстату, а за згодою керівників - державних службовців та працівників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій до розгляду питань, що належать до компетенції Держстату;
24) утворює комісії, робочі та експертні групи;
25) скликає та проводить наради з питань, що належать до його компетенції;
26) підписує накази Держстату;
27) у межах повноважень, передбачених законом, дає обов’язкові для виконання державними службовцями і працівниками апарату Держстату та його територіальних органів доручення;
27-1) приймає у встановленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держстат;
( Пункт 11 доповнено підпунктом 27-1 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
27-2) несе відповідальність за прийняті рішення щодо вибору методів, визначень, статистичної методології та джерел, які будуть використані органами державної статистики для вироблення офіційної державної статистичної інформації, а також щодо строків, змісту і форм поширення такої статистичної інформації;
( Пункт 11 доповнено підпунктом 27-2 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
27-3) є професійно незалежною посадовою особою у прийнятті рішень з питань державної статистичної діяльності, діє під час виконання своїх посадових обов’язків самостійно, не допускаючи втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об’єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність;
( Пункт 11 доповнено підпунктом 27-3 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
27-4) забезпечує підготовку річних звітів та подає пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для ведення державної статистичної діяльності;
( Пункт 11 доповнено підпунктом 27-4 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
27-5) координує державну статистичну діяльність інших виробників офіційної статистики, зокрема щодо виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;
( Пункт 11 доповнено підпунктом 27-5 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
27-6) розробляє у разі необхідності керівні принципи для забезпечення якості виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації в межах національної статистичної системи, здійснює моніторинг та аналіз виконання керівних принципів та основних принципів офіційної статистики, визначених Законом України "Про офіційну статистику";
( Пункт 11 доповнено підпунктом 27-6 згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
28) здійснює інші повноваження, визначені законом.
12. Голова Держстату має заступників, які призначаються на посаду та звільняються з посади Кабінетом Міністрів України відповідно до законодавства про державну службу.
( Пункт 12 в редакції Постанов КМ № 1138 від 27.12.2018, № 1072 від 04.12.2019; із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 50 від 10.01.2023 )
13. Для підготовки рекомендацій щодо виконання завдань Держстату може утворюватися колегія.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу Держстату.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в Держстаті можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, їх кількісний та персональний склад, положення про них затверджує Голова Держстату.
14. Граничну чисельність державних службовців і працівників Держстату затверджує Кабінет Міністрів України.
Структуру апарату Держстату затверджує Голова Держстату за погодженням з Міністром Кабінету Міністрів України.
( Абзац другий пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 1072 від 04.12.2019 )
Штатний розпис та кошторис апарату Держстату затверджує Голова Держстату за погодженням із Мінфіном.
Держстат є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 вересня 2014 р. № 481
ПЕРЕЛІК
постанов Кабінету Міністрів України, що втратили чинність
1. Постанова Кабінету Міністрів України від 11 липня 2007 р. № 924 "Про затвердження Положення про Державний комітет статистики України" (Офіційний вісник України, 2007 р., № 52, ст. 2122).
2. Пункт 25 змін, що вносяться до положень про центральні органи виконавчої влади, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 27 лютого 2008 р. № 101 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 16, ст. 416).
3. Пункт 10 змін, що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 липня 2008 р. № 664 (Офіційний вісник України, 2008 р., № 56, ст. 1867).