• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про внесення змін до Положення про Державну службу статистики України

Кабінет Міністрів України  | Постанова від 10.01.2023 № 50
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 10.01.2023
 • Номер: 50
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова
 • Дата: 10.01.2023
 • Номер: 50
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 10 січня 2023 р. № 50
Київ
Про внесення змін до Положення про Державну службу статистики України
Кабінет Міністрів України постановляє:
Внести до Положення про Державну службу статистики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2014 р. № 481 (Офіційний вісник України, 2014 р., № 78, ст. 2237; 2020 р., № 2, ст. 65; 2021 р., № 2, ст. 99), зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 10 січня 2023 р. № 50
ЗМІНИ,
що вносяться до Положення про Державну службу статистики України
1. У пункті 1:
1) слова "в галузі" замінити словами "у сфері", а слова "забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері статистики" - словами "бере участь у формуванні державної політики у сфері статистики і забезпечує її реалізацію";
2) доповнити пункт абзацом такого змісту:
"Координацію роботи Держстату забезпечує Міністр Кабінету Міністрів України.".
2. Пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Основними завданнями Держстату є:
1) участь у формуванні державної політики у сфері статистики та забезпечення її реалізації;
2) гармонізація системи державної статистики з міжнародними та європейськими нормами і стандартами;
3) збирання, збереження, оброблення, аналіз, захист та поширення офіційної державної статистичної інформації щодо масових явищ і процесів, які відбуваються в економічній, соціальній, демографічній, екологічній, культурній та інших сферах життя суспільства в Україні та її регіонах;
4) забезпечення актуальності, точності і надійності, узгодженості і порівнянності, доступності і ясності офіційної державної статистичної інформації;
5) розроблення, вдосконалення і впровадження статистичної методології, оприлюднення метаданих;
6) забезпечення розроблення, запровадження та вдосконалення системи статистичних класифікацій, які використовуються для проведення статистичних спостережень;
7) впровадження новітніх інформаційних технологій у процеси виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;
8) взаємодія інформаційної системи органів державної статистики з інформаційними системами державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, міжнародних організацій та статистичних служб іноземних держав шляхом взаємного обміну інформацією, проведення методологічних, програмно-технологічних та інших робіт, спрямованих на ефективне використання інформаційних ресурсів;
9) координація дій державних органів, органів місцевого самоврядування та інших юридичних осіб щодо організації діяльності, пов’язаної із збиранням та використанням адміністративних даних;
10) забезпечення принципу статистичної конфіденційності під час виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації.".
3. У пункті 4:
1) підпункт 2 викласти в такій редакції:
"2) розробляє разом з іншими виробниками офіційної статистики за результатами вивчення попиту користувачів і міжнародного досвіду довгострокову програму розвитку офіційної статистики та щороку план державних статистичних спостережень;";
2) у підпункті 3 слово "організовує" замінити словом "забезпечує", а слово "державної" - словом "офіційної";
3) підпункт 4 викласти в такій редакції:
"4) затверджує статистичну методологію та звітно-статистичну документацію, необхідні для проведення статистичних спостережень, а також перелік документації, необхідної для проведення державних статистичних спостережень;";
4) підпункт 7 викласти в такій редакції:
"7) здійснює виробництво та поширення офіційної державної статистичної інформації відповідно до основних принципів офіційної статистики, зокрема принципу забезпечення якості, готує звіти для користувачів щодо якості статистичних даних;";
5) у підпункті 8 слова "організовує і проводить статистичні спостереження за соціально-економічними та демографічними явищами і процесами, екологічною ситуацією" замінити словами "організовує і проводить державні статистичні спостереження за економічною, соціальною, демографічною, екологічною, культурною ситуацією та ситуацією в інших сферах життя суспільства";
6) підпункти 9 і 10 викласти в такій редакції:
"9) розробляє, вдосконалює та впроваджує статистичну методологію, яка базується на результатах наукових досліджень, міжнародних рекомендаціях та світовому досвіді, кращих прикладах статистичної практики, з урахуванням національно-історичних особливостей України, оприлюднює статистичну методологію та метадані;
10) забезпечує ведення реєстрів респондентів статистичних спостережень, ідентифікацію та класифікацію включених до таких реєстрів суб’єктів;";
7) у підпункті 11 слова "а також типові форми первинної облікової документації, необхідної" замінити словом "необхідну";
8) у підпункті 14 слова "а також типових форм первинної облікової документації," виключити;
9) у підпункті 15 слова "(крім державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації)" замінити словами "(крім статистичних класифікацій)";
10) підпункти 18-21 викласти в такій редакції:
"18) надає державним органам та органам місцевого самоврядування офіційну державну статистичну інформацію в обсягах і в строки, що визначені планом державних статистичних спостережень або окремими рішеннями Кабінету Міністрів України;
19) проводить моніторинг стану задоволення потреб користувачів в офіційній державній статистичній інформації;
20) забезпечує рівний доступ користувачів до офіційної державної статистичної інформації;
21) забезпечує відповідно до законодавства та принципу статистичної конфіденційності збереження та захист офіційної державної статистичної інформації, дотримання її конфіденційності;";
11) у підпункті 22 слова "в галузі" замінити словами "у сфері";
12) підпункт 23 викласти в такій редакції:
"23) забезпечує розвиток і вдосконалення технологій збирання, збереження, оброблення, аналізу, захисту даних, необхідних для отримання офіційної державної статистичної інформації, поширення та використання офіційної державної статистичної інформації;";
13) підпункт 31 після слова "користувачів" доповнити словами "офіційної державної";
14) доповнити пункт підпунктами 33-1-33-3 такого змісту:
"33-1) сприяє використанню єдиної практики в межах національної статистичної системи та розробляє відповідні нормативно-правові акти, що є обов’язковими до виконання у процесі виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації для всіх виробників офіційної статистики, які є складовими національної статистичної системи;
33-2) проводить статистичні спостереження та надає послуги на платній основі;
33-3) формує та веде перелік державних органів, установ і організацій та інших установ і організацій, які можуть отримувати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод.".
4. У пункті 6:
1) підпункти 1 і 2 викласти в такій редакції:
"1) отримувати безоплатно (крім проведення окремих вибіркових обстежень фізичних осіб або їх груп, за участь у яких респонденти отримують грошову компенсацію за витрату часу) в установлених Держстатом порядку та строки від усіх респондентів, включаючи центральні та місцеві органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, банки, юридичні особи незалежно від форми власності, фізичних осіб - підприємців та фізичних осіб, які підлягають статистичним спостереженням, і використовувати первинні та статистичні дані, дані бухгалтерського обліку, зокрема інформацію з обмеженим доступом, а також пояснення, що додаються до них;
2) застосовувати під час проведення державних статистичних спостережень щодо фізичних осіб, які підлягають таким спостереженням, метод безпосереднього відвідування працівниками органів державної статистики та тимчасовими працівниками, які залучаються до проведення статистичних спостережень, їх житлових і господарських приміщень і будівель, земельних ділянок тощо;";
2) підпункти 6 і 7 викласти в такій редакції:
"6) вивчати стан первинного обліку та статистичної звітності, перевіряти достовірність первинних даних, поданих респондентами, при цьому у порядку, встановленому Держстатом, застосовувати щодо респондентів - юридичних осіб, їх відокремлених підрозділів, а також фізичних осіб - підприємців метод безпосереднього відвідування виробничих, службових та інших приміщень, ділянок тощо;
7) вимагати від респондентів внесення виправлень до статистичної звітності, інших статистичних формулярів у разі виявлення недостовірних первинних даних. У разі невиконання цієї вимоги у визначений строк самостійно вносити такі виправлення з подальшим повідомленням про це респондентам;";
3) у підпункті 8 слово "державну" замінити словом "офіційну" та після слів "посадових осіб" доповнити словами "юридичних осіб";
4) підпункт 10 після слова "коментувати" доповнити словами "некоректне чи";
5) підпункт 14 викласти в такій редакції:
"14) надавати офіційну державну статистичну інформацію міжнародним організаціям, а також здійснювати обмін такою інформацією із статистичними службами іноземних держав відповідно до вимог законодавства України;";
6) доповнити пункт підпунктом 15 такого змісту:
"15) надавати доступ до мікроданих у дослідницьких цілях та з метою виконання Україною взятих на себе зобов’язань у рамках міжнародних угод, якщо дані, що містяться у цих мікроданих, не дають змоги здійснити пряму ідентифікацію респондента.".
5. В абзаці другому пункту 9 слова "Законів України "Про державну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення", "Про сільськогосподарський перепис" замінити словами "Законів України "Про офіційну статистику", "Про Всеукраїнський перепис населення", "Про сільськогосподарський перепис".
6. У пункті 11:
1) підпункт 13 викласти в такій редакції:
"13) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Держстату, укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, визначеному законодавством;";
2) доповнити пункт підпунктами 27-1-27-6 такого змісту:
"27-1) приймає у встановленому порядку рішення про розподіл бюджетних коштів, розпорядником яких є Держстат;
27-2) несе відповідальність за прийняті рішення щодо вибору методів, визначень, статистичної методології та джерел, які будуть використані органами державної статистики для вироблення офіційної державної статистичної інформації, а також щодо строків, змісту і форм поширення такої статистичної інформації;
27-3) є професійно незалежною посадовою особою у прийнятті рішень з питань державної статистичної діяльності, діє під час виконання своїх посадових обов’язків самостійно, не допускаючи втручання державних органів, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб, об’єднань громадян, посадових та інших осіб у державну статистичну діяльність;
27-4) забезпечує підготовку річних звітів та подає пропозиції щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для ведення державної статистичної діяльності;
27-5) координує державну статистичну діяльність інших виробників офіційної статистики, зокрема щодо виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації;
27-6) розробляє у разі необхідності керівні принципи для забезпечення якості виробництва та поширення офіційної державної статистичної інформації в межах національної статистичної системи, здійснює моніторинг та аналіз виконання керівних принципів та основних принципів офіційної статистики, визначених Законом України "Про офіційну статистику";".
7. Пункт 12 після слова "України" доповнити словами "відповідно до законодавства про державну службу".