Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». Перелік від 07.02.2013 №73

Міністерство фінансів України Наказ, Перелік, Звіт, Форма, Стандарт, Положення від 07.02.2013 №73
Увага! Не остання редакція від 03.08.2018. Внесення змін (наказ від 20.06.2018 N 564 /z0817-18/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Перелік, Звіт, Форма, Стандарт, Положення

Дата 07.02.2013

Номер 73

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Керівник
Головний бухгалтер
------------
| КОДИ |
------------
Дата (рік, місяць, число)| | | |
------------
за ЄДРПОУ | |
------------
Підприємство _______________________
(найменування)
Консолідований звіт
про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за __________________ 20__ р.
-----------
Форма № 3-кн Код за ДКУД | 1801010 |
-----------
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року видаток
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування3500
Коригування на: амортизацію необоротних активів 3505 Х Х
збільшення (зменшення) забезпечень3510
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць3515
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій3520
Зменшення (збільшення) оборотних активів3550
Збільшення (зменшення) поточних зобов’язань3560
Грошові кошти від операційної діяльності3570
Сплачений податок на прибуток3580Х Х
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації: фінансових інвестицій 3200 Х Х
необоротних активів3205 Х Х
Надходження від отриманих: відсотків 3215 Х Х
дивідендів3220 Х Х
Надходження від деривативів3225 Х Х
Інші надходження3250 Х Х
Витрачання на придбання: фінансових інвестицій 3255Х Х
необоротних активів3260Х Х
Виплати за деривативами3270Х Х
Інші платежі3290Х Х
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від: Власного капіталу 3300 Х Х
Отримання позик3305 Х Х
Інші надходження3340 Х Х
Витрачання на: Викуп власних акцій 3345Х Х
Погашення позик3350Х Х
Сплату дивідендів3355Х Х
Інші платежі3390Х Х
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395
Чистий рух грошових коштів за звітний період3400
Залишок коштів на початок року3405 Х Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів3410
Залишок коштів на кінець року3415
Керівник
Головний бухгалтер
------------
| КОДИ |
------------
Дата (рік, місяць, число)| | | 01 |
------------
за ЄДРПОУ | |
------------
Підприємство _______________________
(найменування)
Консолідований звіт
про власний капітал
за _________________ 20___ р.
-----------
Форма № 4-к Код за ДКУД | 1801011 |
-----------
СтаттяКод рядкаНалежить власникам материнської компаніїНеконтрольована часткаРазом
зареєстрований (пайовий) капіталкапітал у дооцінкахдодатковий капіталрезервний капіталнерозподілений прибуток (непокритий збиток)неоплачений капіталвилучений капіталвсього
123456789101112
Залишок на початок року4000
Коригування: Зміна облікової політики 4005
Виправлення помилок4010
Інші зміни4090
Скоригований залишок на початок року4095
Чистий прибуток (збиток) за звітний період4100
Інший сукупний дохід за звітний період4110
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди) 4200
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу4205
Відрахування до резервного капіталу4210
Внески учасників: Внески до капіталу 4240
Погашення заборгованості з капіталу4245
Вилучення капіталу: Викуп акцій (часток) 4260
Перепродаж викуплених акцій (часток)4265
Анулювання викуплених акцій (часток)4270
Вилучення частки в капіталі4275
Інші зміни в капіталі4290
Разом змін у капіталі4295
Залишок на кінець року4300
Керівник
Головний бухгалтер
( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014 )
Додаток 3
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги
до фінансової звітності"
ПЕРЕЛІК
додаткових статей фінансової звітності
СтаттіКод рядка
12
Первісна вартість інвестиційної нерухомості1016
Знос інвестиційної нерухомості1017
Первісна вартість довгострокових біологічних активів1021
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів1022
Гудвіл1050
Відстрочені аквізиційні витрати1060
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах1065
Виробничі запаси1101
Незавершене виробництво1102
Готова продукція1103
Товари1104
Депозити перестрахування1115
Векселі одержані1120
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів1140
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків1145
Готівка1166
Рахунки в банках1167
Частка перестраховика у страхових резервах1180
у тому числі в: резервах довгострокових зобов’язань 1181
резервах збитків або резервах належних виплат1182
резервах незароблених премій1183
інших страхових резервах1184
Внески до незареєстрованого статутного капіталу1401
Емісійний дохід1411
Накопичені курсові різниці1412
Інші резерви1435
Пенсійні зобов’язання1505
Довгострокові забезпечення витрат персоналу1521
Благодійна допомога1526
Страхові резерви1530
у тому числі: резерв довгострокових зобов’язань 1531
резерв збитків або резерв належних виплат1532
резерв незароблених премій1533
інші страхові резерви1534
Інвестиційні контракти1535
Призовий фонд1540
Резерв на виплату джек-поту1545
Векселі видані1605
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами1635
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками1640
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків1645
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю1650
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків1670
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800
Чисті зароблені страхові премії2010
Премії підписані, валова сума2011
Премії, передані у перестрахування2012
Зміна резерву незароблених премій, валова сума2013
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій2014
Чисті понесені збитки за страховими виплатами2070
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань2105
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів2110
Зміна інших страхових резервів, валова сума2111
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах2112
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2121
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2122
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування2123
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю2181
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції2182
Дохід від благодійної допомоги2241
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті2275
Надходження від отримання субсидій, дотацій3011
Надходження авансів від покупців і замовників3015
Надходження від повернення авансів3020
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках3025
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені)3035
Надходження від операційної оренди3040
Надходження від отримання роялті, авторських винагород3045
Надходження від страхових премій3050
Надходження фінансових установ від повернення позик3055
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток3116
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість3117
Витрачання на оплату зобов’язань з інших податків і зборів3118
Витрачання на оплату авансів3135
Витрачання на оплату повернення авансів3140
Витрачання на оплату цільових внесків3145
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами3150
Витрачання фінансових установ на надання позик3155
Надходження від погашення позик3230
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3235
Витрачання на надання позик3275
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці3280
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві3310
Витрачання на сплату відсотків3360
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди3365
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах3375
Прибуток (збиток) від участі в капіталі3521
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання3522
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття3523
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій3524
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів3526
Фінансові витрати3540
Збільшення (зменшення) запасів3551
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів3552
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги3553
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості3554
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів3556
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів3557
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги3561
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом3562
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування3563
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці3564
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів3566
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань3567
Сплачені відсотки3585
Дооцінка (уцінка) необоротних активів4111
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів4112
Накопичені курсові різниці4113
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств4114
Інший сукупний дохід4116
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства4215
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів4220
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення4225
Зменшення номінальної вартості акцій4280
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві4291
( Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 627 від 27.06.2013, № 48 від 08.02.2014 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
07.02.2013 № 73
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
28 лютого 2013 р.
за № 336/22868
Про затвердження Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
Відповідно до статті 6 Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні"
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства фінансів України від 31 березня 1999 року № 87 "Про затвердження Положень (стандартів) бухгалтерського обліку", зареєстрований у Міністерстві юстиції України 21 червня 1999 року за № 391/3684 (із змінами).
3. Установити, що юридичні особи (крім банків та бюджетних установ), які зобов’язані подавати фінансову звітність згідно із законодавством, застосовують форми фінансової звітності, визначені Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до складання фінансової звітності", затвердженим цим наказом, починаючи із звітності за І квартал 2013 року і в наступних звітних періодах.
4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
5. Департаменту податкової, митної політики та методології бухгалтерського обліку (Чмерук М.О.) в установленому порядку забезпечити:
подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України;
оприлюднення цього наказу.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра Мярковського А.І.