Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України. Повідомлення від 22.06.2012 №758

Міністерство фінансів України Наказ, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Картка, Записка, Форма типового документа, Зразок, Договір, Порядок від 22.06.2012 №758
Увага! Не остання редакція від 31.10.2017. Внесення змін (наказ від 01.09.2017 N 729 /z1167-17/)
Реквізити

Видавник: Міністерство фінансів України

Тип Наказ, Повідомлення, Довідка, Перелік, Заява, Картка, Записка, Форма типового документа, Зразок, Договір, Порядок

Дата 22.06.2012

Номер 758

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
( Пункт 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом четвертим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 729 від 01.09.2017 )
Копії зазначених документів засвідчуються підписами їх власників та вчиненням напису "Згідно з оригіналом" відповідальною особою клієнта, яка засвідчує копію, із зазначенням її посади, підпису, ініціалів, прізвища та дати засвідчення копії;
( Пункт 6.6 розділу VI доповнено новим абзацом п’ятим згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )
копії відповідних документів (наказ, протокол тощо), що підтверджують повноваження зазначених у картці осіб та надання (тимчасового надання) права першого та другого підписів посадовим особам, що зазначені в картках із зразками підписів (тимчасових картках із зразками підписів), що цим самим уповноважує їх розпоряджатися рахунком (рахунками). Копії цих документів засвідчуються підписом посадової особи, яка підтверджує відповідність копії оригіналу, про що робиться напис "Згідно з оригіналом", проставляються дата, посада, підпис, прізвище та ініціали особи, яка вчинила напис, і завіряються печаткою з найменуванням відповідної установи.
( Абзац шостий пункту 6.6 розділу VI із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013 )( Абзац сьомий пункту 6.6 розділу VI виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
Після відкриття відповідних рахунків до картки або тимчасової картки із зразками підписів та відбитка печатки клієнтом надається перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці або тимчасовій картці особи, засвідчений підписами осіб, яким надано право першого і другого підписів, та відбитком печатки клієнта.
Перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці (тимчасовій картці) особи, переоформляється у разі відкриття/закриття рахунків клієнтів та у разі переоформлення картки (тимчасової картки) із зразками підписів та відбитка печатки клієнта.
VII. Зміна рахунків клієнтів
7.1. Зміною рахунків клієнтів органу Казначейства вважається процедура відкриття нових рахунків і закриття раніше відкритих рахунків клієнтів за ініціативою органів Казначейства, у результаті проведення якої змінюються всі або окремі реквізити рахунків клієнтів.
Зміна реквізитів рахунків клієнтів здійснюється органом Казначейства у разі:
реорганізації органів Казначейства (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення);
зміни аналітичних параметрів рахунків клієнтів, у тому числі рахунків клієнтів, за якими операції не здійснювалися протягом трьох років і більше та на яких є залишки коштів.
У разі зміни рахунків клієнтів нові справи з юридичного оформлення рахунків органами Казначейства не формуються.
7.2. Про зміну рахунків органи Казначейства своєчасно повідомляють клієнтів.
7.3. Органи Казначейства подають відповідним територіальним органам Державної фіскальної служби повідомлення про зміну рахунків клієнтів у порядку, встановленому законодавством.
7.4. У разі зміни реквізитів рахунків клієнтів у зв'язку з переходом на обслуговування до іншого органу Казначейства в частині зміни коду та найменування органу Казначейства рахунки клієнтів закриваються на підставі заяви клієнта про закриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку).
( Абзац перший пункту 7.4 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 520 від 01.06.2016 )
За новим місцем обслуговування укладається договір про здійснення розрахунково-касового обслуговування.
Для формування справ з юридичного оформлення рахунків клієнти подають заяву про відкриття рахунків, картку із зразками підписів та відбитка печатки разом з копіями документів, визначених абзацами третім, четвертим, шостим пункту 6.6 розділу VI цього Порядку, перелік рахунків, якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи.
( Абзац третій пункту 7.4 розділу VІІ із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 520 від 01.06.2016 )
Підприємства, установи, організації та фізичні особи - підприємці, які не є розпорядниками бюджетних коштів та одержувачами бюджетних коштів, також подають документи, визначені підпунктом "б" пункту 5.1 та підпунктом "б" пункту 5.2 розділу V цього Порядку.
( Абзац четвертий пункту 7.4 розділу VII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )( Порядок доповнено новим розділом VII згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
VIII. Закриття рахунків в органах Казначейства
8.1. Бюджетні рахунки, відкриті в поточному бюджетному періоді, закриваються не пізніше 31 грудня або в останній день іншого бюджетного періоду. За виняткових обставин Міністр фінансів України може визначити інший термін закриття рахунків, який повинен настати не пізніше ніж через п'ять робочих днів після закінчення бюджетного періоду.
8.2. У разі змін в законодавстві бюджетні рахунки можуть закриватися протягом поточного бюджетного періоду.
8.3. Закриття бюджетних рахунків для зарахування надходжень (крім власних надходжень бюджетних установ) у зв'язку із виникненням змін у складі видів надходжень або порядку їх зарахування, пов'язаних із змінами в законодавстві, проводиться на підставі складених службових записок щодо закриття бюджетних рахунків за надходженнями:
а) Управліннями (Відділеннями) Казначейства за підписом керівника (заступника керівника) та головного бухгалтера (додаток 2 до цього Порядку), які подаються до головних управлінь Казначейства;
б) структурними підрозділами Головних управлінь Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджених керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства (додаток 4 до цього Порядку);
в) структурними підрозділами Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погоджених Головою (заступником Голови) Казначейства (додаток 4 до цього Порядку).
Службові записки щодо закриття бюджетних рахунків за надходженнями після закінчення бюджетного періоду не складаються у разі, якщо реквізити рахунків, що відкриваються у новому бюджетному періоді, не відрізняються від реквізитів рахунків, що закриваються у зв'язку із закінченням бюджетного періоду.
8.4. Бюджетні рахунки для операцій клієнтів, в тому числі бюджетні рахунки для зарахування власних надходжень бюджетних установ, на підставі наданих клієнтами заяв про закриття рахунків (додаток 11 до цього Порядку) за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, закриваються:
а) у разі відсутності у поточному бюджетному періоді бюджетних асигнувань за відповідним кодом програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (кодом Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу, а до запровадження програмно-цільового методу складання та виконання місцевих бюджетів - кодом тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів);
( Підпункт "а" пункту 8.4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
б) у разі ліквідації або реорганізації клієнта (приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення), зміни найменування, підпорядкованості.
У разі наявності на рахунку, що закривається, залишків коштів орган Казначейства на підставі платіжного доручення клієнта перераховує такі залишки на інший рахунок клієнта або рахунок, відкритий правонаступником, якщо інше не передбачено бюджетним законодавством.
( Абзац другий підпункту "б" пункту 8.4 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
8.4.1. У разі реорганізації клієнта внаслідок приєднання, злиття, виділу, поділу, перетворення рахунок може бути закритий уповноваженим органом (правонаступником) за умови подання ним таких документів:
заяви про закриття рахунка;
копії рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копії рішення суду або відповідних органів державної влади про припинення юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення;
картки із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) уповноваженого органу (правонаступника) та переліку рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. Якщо на рахунку немає залишку коштів, то картка із зразками підписів і відбитка печатки не подається.
8.4.2. У разі припинення клієнта внаслідок його ліквідації на період проведення ліквідаційної процедури до органів Казначейства подаються такі документи:
копія рішення органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - копія рішення суду або відповідних органів державної влади про ліквідацію юридичної особи, засвідчена у нотаріальному порядку або відповідним органом державної влади, який прийняв таке рішення;
картка із зразками підписів і відбитка печатки (додаток 7 до цього Порядку) та перелік рахунків (додаток 8 до цього Порядку), якими можуть розпоряджатися зазначені у картці особи, у двох примірниках. До цієї картки включаються зразки підписів ліквідатора (уповноважених членів ліквідаційної комісії) і відбитка печатки клієнта, що ліквідується.
Рахунки, які не використовуються у період проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі заяви про закриття рахунка, підписаної особою, яка згідно з рішенням органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, а у випадках, передбачених законом, - суду або відповідного органу державної влади, що прийняв рішення про ліквідацію юридичної особи, призначена ліквідатором (за умови проведення ідентифікації відповідно до законодавства), та копії рішення суду, органу державної влади або відповідного органу клієнта, уповноваженого на це установчими документами, про ліквідацію юридичної особи, засвідченої у нотаріальному порядку або органом, який прийняв таке рішення.
Рахунки, які використовувались для проведення ліквідаційної процедури, закриваються на підставі заяви ліквідатора про закриття рахунка.
8.5. Інші бюджетні рахунки та рахунки для обліку операцій з фінансування бюджетів закриваються органами Казначейства на підставі службової записки щодо закриття рахунків за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу Казначейства, якими було ініційовано відкриття відповідних рахунків, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
8.6. Небюджетні рахунки підприємств, установ, організацій та фізичних осіб - підприємців закриваються на підставі заяви про закриття рахунка клієнта за підписом керівника та головного бухгалтера або інших посадових осіб, яким відповідно до затвердженої в установленому порядку картки із зразками підписів та відбитка печатки надано право першого та другого підписів, та документів, визначених у пункті 8.4 цього розділу.
Органи Казначейства мають право самостійно закривати небюджетні рахунки, якщо за цими рахунками не здійснювалися операції протягом останніх трьох років і на цих рахунках немає залишків коштів.
Самостійне закриття зазначених рахунків органами Казначейства здійснюється на підставі службової записки щодо закриття рахунків за підписом керівників (заступників керівників) структурних підрозділів органу Казначейства, в якому здійснюється обслуговування відповідного клієнта, погодженої Головою (заступником Голови) Казначейства або керівником (заступником керівника) відповідного Головного управління Казначейства.
( Пункт 8.6 розділу VIII із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
8.7. Відповідно до Переліку документів, що утворюються в діяльності Національного банку України та банків України, із зазначенням строків зберігання, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 8 грудня 2004 року № 601, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2004 року за № 1646/10245, справа з юридичного оформлення рахунка зберігається в органі Казначейства протягом десяти років з моменту закриття рахунка.
Директор Департаменту
державного бюджету
В.П. Лозицький
Додаток 1
до Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської служби України
(пункт 1.8)
ДОГОВІР
про здійснення розрахунково-касового обслуговування
( Див. текст )( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; в редакції Наказу Міністерства фінансів № 1139 від 17.11.2014; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016, № 729 від 01.09.2017 )( Додаток 2 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 15 від 25.01.2016 )
Додаток 2
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
( Див. текст )( Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства фінансів № 520 від 01.06.2016 )
Додаток 3
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
КАРТКА
із зразками підписів та відбитка печатки
Додаток 4
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
СЛУЖБОВА ЗАПИСКА
Додаток 5
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
Голова (заступник голови)
Державної казначейської служби України
Керівник (заступник керівника)
Головного управління Державної
казначейської служби України
______________________________________
(підпис, ініціали, прізвище)
"___" _____________________ 20___ року
ЗРАЗКИ ПІДПИСІВ
посадових осіб, яким надано право підпису на платіжних, розрахункових та інших розпорядчих документах
№ з/пПрізвище, ім'я, по батьковіПосадаПідпис
1234
Керівник структурного підрозділу __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
( Додаток 7 виключено на підставі Наказу Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015 )
Додаток 6
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
(підпункт "а" пункту 3.1)
ЗАЯВА
про відкриття рахунків
( Див. текст )( Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 520 від 01.06.2016, № 729 від 01.09.2017 )
Додаток 7
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
(підпункт "б" пункту 3.1)
КАРТКА
із зразками підписів та відбитка печатки
( Див. текст )( Додаток в редакції Наказу Міністерства фінансів № 866 від 09.10.2013; із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 729 від 01.09.2017 )
Додаток 8
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 520 від 01.06.2016, № 729 від 01.09.2017 )
Додаток 9
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
ДОВІДКА
про погодження відкриття рахунка
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 520 від 01.06.2016 )
Додаток 10
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
____________________________________________________
(найменування органу Державної казначейської
служби України, у якому обслуговується клієнт)
Код за ЄДРПОУНайменування клієнта, якому відкриваються/закриваються рахунки
ПОВІДОМЛЕННЯ
про ___________________________ рахунків
(відкриття/закриття)*
№ з/пКод банкуАналітичний рахунокКод відомчої класифікації та кредитування бюджетуРівень роз- поряд-ника бюджет- них коштівКод програмної класифікації видатків та кредитування державного або місцевих бюджетів (код Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів / Тимчасової класифікації видатків та кредитування для бюджетів місцевого самоврядування, які не застосовують програмно-цільового методу)Код класифікації доходів бюджетуФонд бюджетуДата відкриття (закриття) рахунка
123456789
Керівник __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
Головний бухгалтер __________ ______________________
(підпис) (ініціали, прізвище)
"___" ______________20___року
М.П.
__________
* Заповнюється відповідно у разі відкриття або закриття рахунків.
( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 520 від 01.06.2016 )
Додаток 11
до Порядку відкриття та закриття
рахунків у національній валюті
в органах Державної казначейської
служби України
ЗАЯВА
про закриття рахунків
( Див. текст )( Додаток із змінами, внесеними згідно з Наказами Міністерства фінансів № 541 від 05.06.2015, № 520 від 01.06.2016, № 729 від 01.09.2017 )
МІНІСТЕРСТВО ФІНАНСІВ УКРАЇНИ
НАКАЗ
22.06.2012 № 758
Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
18 липня 2012 р.
за № 1206/21518
Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Положення про Міністерство фінансів України, затвердженого Указом Президента України від 8 квітня 2011 року № 446,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державної казначейської служби України (далі - Порядок), що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Державного казначейства України від 2 грудня 2002 року № 221 "Про затвердження Порядку відкриття та закриття рахунків у національній валюті в органах Державного казначейства України", зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17 грудня 2002 року за № 976/7264 (зі змінами).
3. Департаменту державного бюджету Міністерства фінансів України (Лозицький В.П.) та Управлінню методології з обслуговування бюджетів, бухгалтерського обліку та звітності Державної казначейської служби України (Сушко Н.І.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.
4. Управлінню комунікацій (Прес-служба) (Косарчук В.П.) у десятиденний строк з дня державної реєстрації цього наказу в Міністерстві юстиції України забезпечити його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства фінансів України в мережі Інтернет.
5. Уповноважити надавати роз'яснення з питань застосування Порядку Державну казначейську службу України.
6. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
7. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого заступника Міністра фінансів України Мярковського А.І. та Голову Державної казначейської служби України Харченка С.І.