РОЗЯСНЕННЯ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"

Державна служба статистики України Розяснення від 06.07.2018 №17.4-12/13
Остання редакція від 06.07.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Державна служба статистики України

Тип Розяснення

Дата 06.07.2018

Номер 17.4-12/13

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
06.07.2018 N 17.4-12/13
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
______________ І. Вернер
06 липня 2018 р.
РОЗ'ЯСНЕННЯ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"
I. Загальні положення
1. Методологія складання показників, які містить форма N 2-підприємництво (річна), базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі - ЄС) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту (ЄС) N 295/2008 Європейського парламенту та Ради від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) N 250/2009 та N 251/2009 від 11 березня 2009 року.
Поряд з найменуванням показників форми наведено їх кодові позначення, згідно з якими ці показники відповідно до вищезазначених регламентів ЄС передаються до Статистичної комісії Європейського Союзу (далі - код Євростату). Наприклад, поряд з показником "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб" зазначено код Євростату 16 13 0.
2. Форма відображає показники, сформовані з використанням регістрів бухгалтерського обліку, Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій суб'єктів малого підприємництва (далі - спрощений План рахунків), затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19 квітня 2001 року N 186, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05 травня 2001 року за N 389/5580 (зі змінами), або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій (далі - План рахунків) та Інструкції про застосування Планом рахунків, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 30 листопада 1999 року N 291, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21 грудня 1999 року за N 892/4185 та N 893/4186 (зі змінами), національних положень (стандарти) бухгалтерського обліку, затверджених відповідними нормативно-правовими актами Міністерства фінансів України, міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, а також первинних документів, затверджених наказами центрального органу виконавчої влади в галузі статистики, необхідних для складання показників зі статистики праці.
3. Вартісні показники форми не включають інформацію щодо податку на додану вартість (далі - ПДВ). Вимірювання вартісних показників є тисячі гривень з одним десятковим знаком.
4. За відсутності даних форми відповідні рядки (графи) вміщують прочерки.
5. Форма відображає інформацію про результати діяльності (вартісні показники) з урахуванням своєї частки у спільній діяльності без створення юридичної особи, якщо підприємство є учасником спільної діяльності без створення юридичної особи.
6. Терміни в цих Роз'ясненнях уживаються в значеннях, наведених нижче.
Замовником вважається одиниця, що вступає з іншою одиницею (підрядником) у договірні відносини, які передбачають виконання підрядником певних завдань, таких як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій.
Підрядником (субпідрядником) вважається одиниця, що виконує певні завдання, такі як частина виробничого процесу або навіть повний виробничий процес; надання послуг з підбору (найму) персоналу або забезпечення допоміжних функцій за договірними відносинами із замовником.
Основним видом економічної діяльності може вважатися той вид економічної діяльності, на який припадає найбільший внесок у валову додану вартість.
7. Форма містить дані в цілому по підприємству, тобто сумарно за всіма місцевими одиницями цього підприємства незалежно від їх місцезнаходження.
II. Показники щодо структурних змін та інших подій, що відбулися на підприємстві у звітному році (розділ 1 форми N 2-підприємництво (річна))
1. У рядку 100 показник "господарська діяльність здійснювалась протягом місяців звітного року" включає кількість місяців, протягом яких підприємство фактично здійснює господарську діяльність, спрямовану на виготовлення та/або реалізацію продукції (товарів, послуг). Цей рядок містить інформацію в цілих числах.
Блок "Основний вид економічної діяльності у звітному році" містить інформацію про фактично здійснювану підприємством економічну діяльність у звітному році.
2. Показники за рядками 101 - 104 визначають структурні зміни та інші події, які відбувались у звітному році та не спричинили за собою припинення юридичної особи (юридична особа - організація, створена і зареєстрована в порядку, встановленому законодавством):
у рядку 101 показник "зменшення активів унаслідок виділу частини майна для створення нового підприємства - юридичної особи" містить інформацію щодо виділення за розподільчим балансом частини майна, прав та обов'язків для створення нового підприємства - юридичної особи;
у рядку 102 показник "збільшення активів унаслідок приєднання інших підприємств - юридичних осіб, які припинили свою діяльність" містить інформацію щодо приєднання інших підприємств - юридичних осіб, діяльність яких при цьому припинено.
Вищезазначені рядки уміщують дату останньої зміни, якщо вищевказані зміни відбувались упродовж звітного року декілька разів.
У рядку 103 проставлено позначку "V", якщо показник "узято в оренду основні засоби іншого підприємства" охоплює дані щодо взяття в оренду (оперативна або фінансова оренда) у звітному році основних засобів іншого підприємства - юридичної особи та/або земельних паїв фізичних осіб (у тому числі за договорами минулих років);
у рядку 104 проставлено позначку "V", якщо показник "передано в оренду основні засоби свого підприємства" включає дані за звітний рік щодо надання в оперативну та/або фінансову оренду своїх основних засобів іншому підприємству (у тому числі за договорами минулих років).
3. У рядку 105 уміщено позначку "V", якщо за звітний рік не було жодної з вищенаведених подій.
III. Інформація щодо зовнішньоекономічної діяльності у звітному році (розділ 2 форми N 2-підприємництво (річна))
1. Розділ 2 містить інформацію щодо здійснення підприємством експорту-імпорту продукції (товарів, послуг) у звітному році.
2. У рядках 200 та 201 проставлено відповідні позначки "V" у комірках "Так" чи "Ні", якщо підприємство протягом звітного року здійснювало експорт-імпорт продукції (товарів, послуг).
IV. Показники щодо кількості працівників, відпрацьованого часу та фонду оплати праці штатних працівників (розділ 3 форми N 2-підприємництво (річна))
1. У рядку 300 показник "середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)" містить дані про середню кількість працівників підприємства за рік, які ураховують суму таких показників:
середньооблікової кількості штатних працівників;
середньої кількості зовнішніх сумісників (працівників, прийнятих за сумісництвом з інших підприємств);
середньої кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами.
Показник середньої кількості працівників містить інформацію, сформовану відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників, затвердженої наказом Держкомстату від 28 вересня 2005 року N 286, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 30 листопада 2005 року за N 1442/11722 (зі змінами) (далі - Інструкція зі статистики кількості працівників), з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Респондентам" / "Альбом форм державних статистичних спостережень" / "Демографічна та соціальна статистика" / "Ринок праці" / "Оплата праці та соціально трудові відносини".
Показник середньооблікової кількості штатних працівників за рік дорівнює сумі середньооблікової кількості штатних працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році, поділеної на 12.
При цьому показник середньооблікової кількості штатних працівників за місяць дорівнює сумі кількості штатних працівників підприємства за кожний календарний день звітного місяця, тобто з 1 по 30 або 31 число (для лютого - по 28 або 29), уключаючи вихідні, святкові та неробочі дні, поділеній на число календарних днів відповідного місяця.
Показник щодо кількості штатних працівників підприємства за вихідний, святковий і неробочий день відповідає рівню облікової кількості працівників за попередній робочий день.
Показник середньооблікової кількості штатних працівників ураховує всі категорії працівників підприємства, крім працівників, які перебувають у відпустках у зв'язку з вагітністю та пологами або для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.
У формі вміщуються дані щодо середньооблікової кількості штатних працівників за рік, обчислені цим підприємством на загальних підставах, тобто в перерахунку на середньорічний показник, як це зазначено вище, якщо підприємство працювало неповний рік (сезонний характер виробництва або створене після січня, за винятком тих підприємств, які вимушено зупиняли виробництво з ініціативи адміністрації).
Показник щодо середньої кількості зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за рік дорівнює сумі середньої кількості цих працівників за всі місяці роботи підприємства у звітному році, поділеній на 12.
Показник щодо середньої кількості зовнішніх сумісників і працюючих за цивільно-правовими договорами за місяць розрахований відповідно до методології визначення середньооблікової кількості штатних працівників, викладеної вище. При цьому показник форми, що відображає інформацію про працівників цих категорій, містить цілі одиниці незалежно від тривалості робочого часу протягом усього терміну дії договору. Кількість працівників за вихідний або святковий і неробочий день відповідає показнику на рівні робочого дня, що їм передував.
Показник щодо кількості працівників, які працюють за цивільно-правовими договорами, не містить інформацію про фізичних осіб - підприємців, а також штатних працівників підприємства, які уклали цивільно-правовий договір про виконання робіт з цим самим роботодавцем.
Показник "середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)" у формі наводиться одночасно з показниками "середньооблікова кількість штатних працівників", "середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості", "витрати на оплату праці", "відрахування на соціальні заходи", "кількість відпрацьованих годин працівниками".
Зв'язок із фінансовою звітністю за формами N 1, 1-м, 1-мс "Баланс":
показник у цілому по підприємству може відповідати показнику "середня кількість працівників".
2. У рядку 301 показник "середньооблікова кількість штатних працівників" містить дані із рядка 300 про середньооблікову кількість штатних працівників за рік, визначені згідно з пунктом 1 цього розділу.
3. У рядку 302 показник "кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей" містить дані про кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей, які працюють самостійно або з іншими власниками.
Показник "кількість неоплачуваних власників, засновників підприємства та членів їхніх сімей" уключає:
власників, засновників підприємства, тобто осіб, які активно беруть участь у роботі підприємства, прийнятті рішень та не одержують за це компенсацію у вигляді заробітної плати, та не включає тих, які не беруть участі у прийнятті рішень, або тих, основна діяльність яких здійснюється за межами цього підприємства;
членів сімей, праця яких не оплачується, тобто осіб, які проживають у домашньому господарстві власника підприємства і працюють на цьому підприємстві або для нього без регулярної оплати праці.
4. У рядку 303 показник "середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості" містить дані щодо середньої кількості працівників в еквіваленті повної зайнятості, розраховані відповідно до положень розділу 4 Інструкції зі статистики кількості працівників. В еквівалент повної зайнятості перераховується весь персонал, який залучався до роботи у звітному році. Він уключає як штатних працівників підприємства, так і тих, які не перебувають у штаті підприємства та залучені до роботи згідно з договорами і мають нарахування з фонду оплати праці.
Показник "середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості" може мати менше значення, ніж показник "середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами)" (рядок 300 графи 1 розділу 3). Показник "середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості" має більше значення, коли працівники працюють більш ніж на одну ставку.
Приклад розрахунку показника "середня кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості" відповідно до Інструкції зі статистики кількості працівників:
"На підприємстві зайняті працівники, для яких встановлена різна тривалість робочого тижня. Для працівників заводоуправління вона становить 40 год на тиждень, на виробництві (робочі місця зі шкідливими умовами праці) - 36 год, для працівників охорони встановлено підсумований облік робочого часу за квартал 496,5 год. В обліковому складі є працівник молодший 18 років. Крім того, на підприємстві зайняті зовнішні сумісники та із 7 числа місяця укладено цивільно-правові договори на виконання робіт з 9 особами терміном на 2 місяці. Кількість календарних днів у місяці - 30, робочих - 22.
1. Розрахунок середньої кількості працівників, зайнятих згідно з цивільно-правовими договорами в еквіваленті повної зайнятості, здійснюється так:
24 календарні дні (починаючи з 7-го числа) х 9 осіб = 216 людино-днів; 216 : 30 = 7 осіб.
2. Розрахунок середньої кількості штатних працівників в еквіваленті повної зайнятості наведено в таблиці.
Категорії працівників за нормою тривалості робочого часуНорма тривалості робочого часу на одного працівника, годин на місяцьОплачений робочий час, людино-годиниУ тому числі час надурочних робітОплачений робочий час для розрахунку кількості працівників в еквіваленті повної зайнятостіКількість працівників в еквіваленті повної зайнятості
А1234 = 2 - 35 = 4 : 1
Зайняті: на виробництві158,463201,643262769,6396
у заводоуправлінні17610008-1000857
охоронці(496,5 : 3) = 165,52784-278417
молодь до 18 років158,4158,4-158,41
Усього штатних працівників-7615243275720471
Крім того: працівники, прийняті за сумісництвом з інших підприємств (зовнішні сумісники)176440-4402
працівники, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характерухххх7
Усьогохххх480
3. Округлення результатів обчислень для відображення у формах державних статистичних спостережень з праці здійснюють за правилом парної цифри. Округлюються цифри поступово справа наліво: якщо остання значуща цифра менше або дорівнює "4", вона відкидається; якщо - більше або дорівнює "6", найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю. Якщо остання значуща цифра "5", найближча ліворуч від неї цифра збільшується на одиницю, якщо вона непарна, а парна залишається без змін.
У прикладі при розрахунку кількості зовнішніх сумісників маємо результат 440 : 176 = 2,5. При округленні - 2.
4. Кількість працівників в еквіваленті повної зайнятості 471 + 2 + 7 = 480 осіб.".
5. У рядку 304 показник "кількість відпрацьованих годин працівниками" містить інформацію щодо кількості усіх фактично відпрацьованих працівниками людино-годин, ураховуючи час, відпрацьований у вихідні (за графіком), святкові та неробочі дні, період службових відряджень, на надурочних роботах, а також час роботи надомників.
Кількість людино-годин, відпрацьованих надомниками, може дорівнювати добутку числа відпрацьованих людино-днів і тривалості робочого дня на підприємстві.
Цей рядок уключає в повному обсязі кількість людино-годин, відпрацьованих працівниками, які оформлені за сумісництвом на тому підприємстві, що й основна робота (на 1,25, 1,5 ставки та ін.).
Дані форми щодо кількості відпрацьованих людино-годин працівниками, які залучені до роботи згідно з договорами і облік робочого часу яких щоденно не ведеться, ґрунтуються на розрахунках:
для зовнішніх сумісників розрахунок показника - зважаючи на тривалість періоду, упродовж якого працівник виконував роботу (наприклад, два, чотири, дванадцять місяців), та встановлену для нього норму тривалості робочого часу;
для працівників, що виконували роботи за договорами цивільно-правового характеру - зважаючи на тривалість робіт за договором (від моменту початку робіт згідно з договором до їх прийому) та норму тривалості робочого часу, встановлену на підприємстві.
6. У рядку 305 показник "фонд оплати праці штатних працівників" містить інформацію про суму нарахованого фонду оплати праці штатних працівників, який складається з основної, додаткової заробітної плати та інших заохочувальних і компенсаційних виплат, визначену згідно з Інструкцією зі статистики заробітної плати, затвердженою наказом Держкомстату від 13 січня 2004 року N 5, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 27 січня 2004 року за N 114/8713, з якою можна ознайомитися на веб-сайті Держстату (www.ukrstat.gov.ua) у розділі "Респондентам" / "Альбом форм державних статистичних спостережень" / "Демографічна та соціальна статистика" / "Ринок праці" / "Оплата праці та соціально трудові відносини".
V. Показники щодо діяльності підприємства (розділ 4 форми N 2-підприємництво (річна))
1. У рядку 400 показник "обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ (рахунок 70 (без ПДВ)" містить дані про обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, визначений за ціною продажу відвантаженої готової продукції (товарів, послуг), що зазначена в оформлених як підстава для розрахунків з покупцями (замовниками) документах (уключаючи продукцію (товари, послуги) за бартерним контрактом), за вирахуванням ПДВ.
Цей показник уключає:
вартість реалізованої продукції (товарів) як власного виробництва, так і товарів, придбаних для перепродажу (рахунок 70 (без ПДВ), якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунки 70, 71 (без ПДВ));
вартість наданих послуг, у тому числі за договірними відносинами із замовником (рахунок 70 (без ПДВ));
вартість пакування та транспортування продукції (товарів), що компенсується за рахунок покупця, відповідно до договору поставки, при цьому, що в рахунках до сплати ці суми можуть бути вказані окремо (рахунок 74 (без ПДВ)), або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 71, субрахунок 719 (без ПДВ);
акцизний податок, інші податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ (рахунок 64 у частині зазначених податків та зборів), які відображено у рядку 418 форми;
надходження, що належать третім особам. Приклад. Промислове підприємство заключає договір із замовником про доставку йому своєї продукції по магістральній мережі залізниці. У цьому випадку вартість транспортних послуг залізниці з поставки готової продукції до місця призначення (замовника) підприємство відображає у складі обсягу реалізованої продукції та витратах на виробництво промислового підприємства;
доходи від здачі майна в оренду, якщо вони є результатом економічної діяльності.
Доходи від довгострокових контрактів (наприклад, будівельних контрактів) дорівнюють розміру зданих і прийнятих замовником у звітному році етапів робіт.
Цей показник для підприємств, які утримують на балансі житлово-комунальні й обслуговуючі господарства (електростанції, котельні) та заклади соціально-культурного призначення, послуги яких реалізуються за межі підприємства або своїм працівникам (членам їхніх сімей) на комерційній основі, також уключає до обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) вартість цих послуг (рахунок 70 (без ПДВ), якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунок 71 (без ПДВ)).
Цей показник не відображає:
вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства;
суми отриманих субсидій і дотацій на виробництво (уключаючи суми, отримані з бюджету на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян);
фінансові доходи (дивіденди, відсотки, роялті), якщо фінансова діяльність не є основною для підприємства;
суми попередньої оплати, авансу в рахунок оплати продукції (товарів, послуг);
вартість зворотної тари;
здійснення операцій з реалізації власних необоротних активів, одноразових операцій з реалізації оборотних активів, купівлі-продажу іноземної валюти тощо.
Показник форми щодо обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) не включає надані після дати реалізації знижки.
При здійсненні операцій із давальницькою сировиною показник "обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг)" містить інформацію про:
обсяг реалізованої продукції підрядника, який уключає тільки вартість послуг із переробки давальницької сировини з урахуванням вартості витрачених допоміжних матеріалів як власного виробництва, так і покупних (без урахування вартості переробленої давальницької сировини);
обсяг реалізації замовника, що визначений за вартістю виготовленої на давальницьких умовах продукції (товарів, послуг), власником якої він є, тобто до обсягів реалізованої продукції включається вартість сировини, переданої у виробництво на інше підприємство, оплата послуг з її переробки й інші, не зазначені вище витрати замовника з виробництва та реалізації цієї продукції та сума очікуваного прибутку.
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) підприємства за окремими видами економічної діяльності містить інформацію по:
сільському господарству, мисливству та наданню пов'язаних із ними послуг - про вартість реалізованої власної продукції сільського господарства, продукції мисливства, а також про вартість послуг сільськогосподарського характеру та послуг, пов'язаних із мисливством;
лісовому господарству та лісозаготівлях - про вартість реалізованої продукції (товарів) та послуг, пов'язаних із веденням лісового господарства та лісозаготівлі;
рибному господарству - про вартість реалізованої продукції (товарів, послуг), пов'язаних з рибальством і рибництвом;
добувній промисловості і розробленні кар'єрів; переробній промисловості - про вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг) за ціною продажу;
постачанню електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря - про вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції (товарів, послуг) за ціною продажу, а також вартість послуг з розподілення покупних електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря;
водопостачанню; каналізації, поводженні з відходами - у частині водопостачання - про вартість реалізованої за межі підприємства готової продукції та послуг за ціною продажу; у частині каналізації - про вартість послуг з очищення, оброблення, обслуговування каналізаційних систем; у частині поводження з відходами - про вартість послуг зі збирання, оброблення, знищення відходів;
будівництву - про вартість реалізованих будівельних і монтажних робіт, виконаних під час нового будівництва, розширення, реконструкції, реставрації, технічного переоснащення підприємств і ремонту будівель і споруд. Обсяг реалізованих будівельних робіт не включає зворотні суми від розбирання матеріалів, виробів і конструкцій, авансової плати, вартість матеріалів, наданих замовником, які утримуються з вартості будівельних робіт, виконаних за договорами підряду, вартість будівельних робіт, виконаних підприємством для власних потреб (капітальний ремонт власних приміщень тощо);
оптовій та роздрібній торгівлі - про товарооборот, що включає покупну вартість товарів і величину торгової націнки;
ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів - про вартість наданих послуг з ремонту автотранспортних засобів і мотоциклів;
оптовій торгівлі за винагороду чи на основі контракту - про вартість наданих послуг із реалізації товарів у розмірі комісійних та не містить інформацію про вартість товарів;
транспорту - про вартість реалізованих за межі підприємства послуг від усіх видів перевезень, а також вартість послуг із транспортування нафти, нафтопродуктів, газу та інших продуктів, без вартості зазначених продуктів;
складському господарству - про вартість реалізованих за межі підприємства послуг зі зберігання та складування всіх видів товарів на товарних складах загального призначення, у зерносховищах, складах-холодильниках, бункерах тощо, без урахування вартості товару, прийнятого на зберігання;
допоміжній діяльності у сфері транспорту - про вартість послуг із допоміжного обслуговування транспорту, транспортного оброблення вантажів (вантажно-розвантажувальні роботи);
поштовій та кур'єрській діяльності - у частині діяльності національного оператора поштового зв'язку - про вартість наданих послуг із приймання, обробки, перевезення та доставки (вручення) внутрішньої та міжнародної пошти, включаючи посилки та бандеролі, доставку поштових відправлень кур'єром, доставку державних пенсій та грошових допомог, інших соціальних виплат, надання послуг з оренди абонентських поштових скриньок, приймання передплати та доставку вітчизняних та зарубіжних періодичних друкованих видань; у частині іншої поштової та кур'єрської діяльності - про вартість наданих послуг з виймання, перевезення і доставки листів, бандеролей та посилок, що здійснюється іншими суб'єктами господарювання (крім національного оператора поштового зв'язку);
тимчасовому розміщуванню - про вартість наданих послуг готелів, мотелів, будинків відпочинку, турбаз, кемпінгів, інших засобів з тимчасового розміщування;
організації харчування - про товарооборот ресторанів, кафе, барів, їдалень, постачальників послуг мобільного харчування, що включає величину торгової націнки, вартість продуктів, які витрачені на приготування їжі, та вартість придбаних товарів для продажу;
інформації та телекомунікаціях - про вартість реалізованої продукції видавничої діяльності (книг, періодичних видань, програмного забезпечення), наданих послуг з радіомовлення та телевізійного мовлення, телекомунікацій (електрозв'язку) (уключаючи обслуговування технічних засобів і споруд зв'язку всіх видів), комп'ютерного програмування, інших інформаційних послуг;
наданню фінансових послуг, крім страхування та пенсійного забезпечення, допоміжній діяльності у сферах фінансових послуг і страхування - про вартість наданих фінансових послуг за умови наявності ліцензій та дозволів на здійснення фінансової діяльності; наявності реєстрації у відповідних реєстрах регуляторних органів у сфері фінансових послуг або перебування на обліку в цих органах (наприклад, діяльність національного оператора поштового зв'язку з надання послуг поштових безготівкових розрахунків);
наукових дослідженнях та розробках - про вартість виконаних власними силами досліджень та експериментальних розробок у галузі природничих, технічних, суспільних і гуманітарних наук і прийнятих замовником та вартість наданих науково-технічних послуг;
діяльності туристичних агентств і туристичних операторів - у частині діяльності туристичних агентств - про розмір комісійної винагороди з реалізації туристичного продукту туристичних операторів і туристичних послуг інших суб'єктів туристичної діяльності або різницю між продажною та покупною ціною туристичного продукту; у частині діяльності туристичних операторів - про вартість створених і реалізованих туристичних продуктів, а також наданих туристичних послуг;
обслуговуванню будинків і територій - у частині діяльності житлово-експлуатаційних підприємств - про суми, нараховані споживачам до сплати за надані послуги з утримання будинків і прибудинкових територій, та не містить інформацію про субсидії, надані окремим категоріям громадян, та відшкодування втрат підприємств, що пов'язані зі встановленням цін/тарифів на послуги, що нижчі від розміру економічно обґрунтованих витрат на їх виробництво;
операціях з нерухомим майном; освіті, охороні здоров'я та наданню соціальної допомоги; мистецтву, спорту, розвагах та відпочинку; наданню інших видів послуг - про вартість реалізованих за межі підприємства послуг.
2. У рядку 401 показник "сума акцизного податку" містить інформацію із рядка 400 належної до сплати підприємствами - платниками акцизного податку суми акцизного податку, визначеної, зважаючи на обсяги реалізованої підакцизної продукції (товарів), за встановленими ставками (із рахунку 64).
3. У рядку 402 показник "вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства" містить інформацію про вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства, а саме для її власного використання або з метою інвестування (рахунки 15, 23).
Продукція (роботи, послуги) власного виробництва для внутрішніх потреб може вважатися продукцією, що не реалізується за межі підприємства і використовується виключно цим підприємством (за винятком продукції, використаної для подальшої її переробки на цьому підприємстві). Оцінюючим критерієм для її вартості є виробнича собівартість продукції (робіт, послуг).
До інформації про продукцію, виготовлену для внутрішніх потреб, з метою інвестування свого підприємства та для її власного використання, відноситься інформація про:
основні засоби, інші необоротні матеріальні й нематеріальні активи (програмне забезпечення) з терміном експлуатації більше року, а також послуги з їхнього поліпшення (модернізація, модифікація, добудова, дообладнання, реконструкція тощо), що призводить до збільшення майбутніх економічних вигод, первинно очікуваних від використання об'єкта основних засобів;
енергія для власного споживання;
продукція, що була спожита (використана) безпосередньо працівниками підприємства (членами їхніх сімей) на безоплатній основі.
4. У рядку 403 показник "вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва для внутрішніх потреб підприємства з метою інвестування свого підприємництва" містить інформацію із рядка 402 про вартість продукції (робіт, послуг) власного виробництва з метою інвестування свого підприємства (рахунок 15 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 15, субрахунки 151, 152, 153, 154, 155).
5. У рядку 404 показник "дохід від продажу основних засобів (без ПДВ), утримуваних для продажу" містить інформацію про доходи від реалізації основних засобів, утримуваних для продажу (будинків, споруд, машин і обладнання, транспортних засобів тощо) (рахунок 70, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунок 71, субрахунок 712, у частині реалізації основних засобів (без ПДВ)). Показник містить дані за фактичною ціною продажу без ПДВ.
Дані цього рядка не відображають вартість основних засобів, які надаються в оренду.
6. У рядку 405 показник "субсидії та дотації на виробництво" містить інформацію про суми отриманих з бюджету субсидій (дотацій), пов'язаних із виробництвом та реалізацією продукції (товарів, послуг), згідно з розрахунком за рік (рахунки 48, 71, субрахунок 718).
Показник уключає:
субсидії (дотації) на продукти, які надаються пропорційно кількості або вартості товарів і послуг, вироблених і реалізованих резидентами. Субсидії на продукти включають відшкодування підприємству збитків, які виникають у результаті того, що ціна продажу виробленої продукції встановлюється нижче середніх витрат виробництва;
інші субсидії (дотації), пов'язані з виробництвом, - суми, які підприємство отримує з бюджету у зв'язку з його виробничою діяльністю, крім фінансування нагромадження, які розглядаються як капітальні трансферти.
Цей рядок уключає суми, отримані з бюджету на покриття пільг, наданих окремим категоріям громадян (наприклад, пов'язані з відпуском лікарських
засобів за безкоштовними та пільговими рецептами, з оплатою проїзду на транспорті та житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян тощо).
7. У рядку 406 показник "матеріальні витрати та витрати на оплату послуг використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ)" відображає матеріальні витрати та витрати на оплату послуг (без ПДВ), що пов'язані з виробництвом продукції (товарів, послуг) і збутом, управлінням і обслуговуванням підприємства (рахунки 23, 91, 96, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків, то рахунки 23, 91, 92, 93, 94, у частині матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, виконаних сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями).
Основні вимоги до визнання, складу й оцінки витрат викладені у Положенні (стандарті) бухгалтерського обліку 16 "Витрати", затвердженому наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 1999 року N 318, зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 19 січня 2000 року за N 27/4248 (зі змінами).
Інформація щодо матеріальних витрат та витрат на оплату послуг, використаних у виробництві продукції (товарів, послуг), включає вартість витрачених (спожитих):
сировини та матеріалів, які входять до складу продукції (товарів, послуг) або є необхідними компонентами для виготовлення продукції (товарів, послуг);
купівельних напівфабрикатів і комплектуючих виробів (конструкцій та деталей), що призначені для комплектування продукції (товарів) та потребують додаткових витрат праці з їх обробки або збирання;
палива й енергії усіх видів, які використані на технологічні, інші виробничі та господарські потреби підприємства;
тари для пакування виробленої продукції (товарів), крім зворотної тари;
запасних частин, готових деталей, вузлів, агрегатів, які використовуються для проведення поточних ремонтів, заміни зношених частин машин, обладнання, транспортних засобів, інструменту;
товарів, використаних для виробничо-господарських потреб;
спеціального одягу, спеціального оснащення, призначеного для використання у виробництві продукції (товарів, послуг); матеріальних цінностей, які призначені на інші виробничі та господарські потреби (забезпечення працівників канцелярським приладдям, продуктами для лікувально-профілактичного харчування, мийними засобами, обслуговування відвідувачів на підприємствах харчування (столові прибори, посуд, серветки), вартість паперу для друкувальних пристроїв та інші малоцінні й швидкозношувані предмети, які не включені до запасів, але витрачені у звітному році);
послуг виробничого характеру: здійснення сторонніми підприємствами та фізичними особами - підприємцями окремих операцій з виробництва, виготовлення й обробки продукції (лиття, кування, розкрій, пошив, обробка сировини, матеріалів, напівфабрикатів тощо); поточного ремонту будівель, споруд, передавальних пристроїв, машин та обладнання, транспортних засобів; проведення випробувань для визначення якості сировини й матеріалів, які використовуються у виробництві; транспортні послуги, які є складовою технологічного процесу виробництва (переміщення сировини, матеріалів, інструментів, інших видів вантажу по території підприємства) тощо;
послуг (робіт), виконаних за договірними відносинами з підрядником, у тому числі оплата підприємствами - замовниками послуг із переробки давальницької сировини;
послуг невиробничого характеру: поштової та кур'єрської діяльності; готелів та подібних засобів із тимчасового розміщування; ресторанів, кафе, їдалень тощо; видавничої діяльності; послуг телекомунікацій (електрозв'язку), уключаючи проводовий, безпроводовий та супутниковий електрозв'язок; з надання доступу до мережі Інтернет; фінансових послуг (крім сплати відсотків); орендної плати за будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки (крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка відноситься до податків та відображається у рядку 417 розділу 4); з оренди, купівлі, продажу, оцінювання нерухомого майна; у сферах права, бухгалтерського обліку й аудиту; архітектури та інжинірингу, технічних випробувань; наукових досліджень і розробок; рекламних послуг; з дослідження кон'юнктури ринку та виявлення громадської думки; агентств із працевлаштування; туристичних агентств і туристичних операторів; охоронних служб; з обслуговування будинків і територій; органів державного управління; освіти; охорони здоров'я та надання соціальної допомоги тощо.
Показник "матеріальні витрати та витрати на оплату послуг, використані у виробництві продукції (товарів, послуг) (без ПДВ)" не враховує:
вартість придбаних для перепродажу товарів і послуг, які реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві, яка ураховується у рядку 415;
утрати від псування цінностей;
визнані штрафи, пені, неустойки;
сплачені відсотки;
амортизацію.
8. У рядку 407 показник "платежі підрядникам" містить інформацію із рядка 406, де підприємство-замовник відображає витрати, пов'язані з оплатою виконаних підрядником і прийнятих відповідно до договірних відносин робіт без ПДВ (із рахунку 68 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - із рахунку 63). У цьому рядку не відображається вартість робіт з монтажу основних засобів, оскільки ці витрати відносяться до капітальних інвестицій.
Показник "платежі підрядникам" містить інформацію про платежі, які підприємство здійснює третім сторонам як відшкодування за товари, роботи, послуги.
9. У рядку 408 показник "платежі агентствам з працевлаштування за послуги з підбору працівників" містить інформацію із рядка 406 щодо платежів агентствам із працевлаштування за надання ними послуг з підбору працівників для виконання тимчасових робіт (тобто з метою поповнення або заміни робочої сили підприємства на обмежені періоди часу).
10. У рядку 409 показник "витрати з оперативної оренди (лізингу) зі строком більше одного року, крім орендної плати за земельні ділянки" містить інформацію із рядка 406 щодо орендних (уключаючи лізингові) платежів за орендоване (уключаючи прийняте в лізинг) майно (підприємства та інші майнові комплекси, будинки, споруди, транспортні засоби й устаткування, земельні ділянки та інше майно) зі строком більше одного року відповідно до договору оренди.
Показник не включає платежі за договорами фінансового лізингу.
11. У рядку 410 показник "орендна плата за земельні ділянки, крім орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності" містить інформацію із рядка 406 щодо плати за оренду земельних ділянок, земельних часток (паїв) фізичних осіб згідно з договором оренди, тобто це платіж, який орендар сплачує орендодавцю за користування земельною ділянкою, земельною часткою (паєм) (крім орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, яка відноситься до податків та міститься в рядку 417).
12. У рядку 411 показник "амортизація" містить інформацію щодо суми амортизації основних засобів (крім земельних ділянок, які не підлягають амортизації), інших необоротних матеріальних та нематеріальних активів, яка нарахована відповідно до встановленого законодавством порядку та віднесена до витрат на виробництво (рахунки 23, 96 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 83, 91, 92, 93).
13. У рядку 412 показник "витрати на оплату праці" вміщує інформацію про витрати на оплату праці (рахунки 47, 66 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 47, 66, 81).
Показник "витрати на оплату праці" включає нараховану заробітну плату за окладами й тарифами, премії та заохочення, матеріальну допомогу, компенсаційні виплати, оплату відпусток та іншого невідпрацьованого часу, інші витрати на оплату праці усіх працівників.
Показник, на відміну від показника "фонд оплати праці усіх працівників" форми N 1-ПВ (місячна), також уключає дані щодо:
витрат підприємства, що здійснюються згідно з чинним законодавством, на оплату перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві;
щомісячних відрахувань на створення резерву відпусток (основної та додаткової);
суми вихідної допомоги при припиненні трудового договору;
надбавки (польового забезпечення) до тарифних ставок і посадових окладів працівників, направлених для виконання монтажних, налагоджувальних, ремонтних і будівельних робіт, і працівників, робота яких виконується вахтовим методом, постійно проводиться в дорозі або має проїзний (пересувний) характер, у розмірах, визначених чинним законодавством.
14. У рядку 413 показник "витрати на навчальні відпустки, у зв'язку з реорганізацією та скороченням штату, доплати в разі тимчасової непрацездатності" містить інформацію із рядка 412 про витрати на оплату навчальних відпусток, суми, виплачені звільненим працівникам у зв'язку зі скороченням чисельності або штату працівників, реорганізацією або ліквідацією підприємства, доплати до фактичного заробітку в разі тимчасової непрацездатності (крім оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності внаслідок захворювання або травми, не пов'язаної з нещасним випадком на виробництві, що здійснюється згідно з чинним законодавством за рахунок коштів роботодавця) тощо (рахунки 47, 66 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - 47, 66, 81 рахунки).
15. У рядку 414 показник "відрахування на соціальні заходи" містить інформацію щодо суми єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування усіх працівників підприємства, що сплачується роботодавцем (рахунок 64, або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 65, 82), уключає суму витрат на пільгові пенсії.
До показника не включаються внески на недержавне пенсійне забезпечення та відрахування на військовий збір.
16. У рядку 415 показник "вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу (без ПДВ)" уключає дані про вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві, незалежно від того, чи були вони у звітному році продані чи залишились у вигляді залишків. Показник щодо вартості товарів і послуг має відображення в цьому рядку за купівельною ціною без ПДВ (із рахунку 26 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 28, у частині вартості товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу).
Показник "вартість товарів і послуг, придбаних у звітному році для перепродажу (без ПДВ)" включає:
вартість покупних товарів, які реалізуються без додаткової обробки на цьому підприємстві, за винятком надання їм привабливого і зручного для продажу вигляду (наприклад, пакування, перепакування товарів, миття, сортування, відбір, змішування, розлив у пляшки, фасування на дрібні партії тощо);
вартість послуг, придбаних для подальшого перепродажу, зокрема прав на використання телекомунікаційних послуг (наприклад, перепродаж ємності мережі без надання додаткових послуг), послуг факсимільного зв'язку, прав на використання транспорту, нерухомого майна, місць або часу для реклами, туристичних путівок, стартових пакетів і скретч-карток поповнення рахунку зв'язку тощо.
Вартість товарів і послуг, придбаних підприємствами (комітентами, принципалами, довірителями) і переданих для реалізації іншому підприємству або фізичній особі - підприємцю (комісіонеру, агенту, повіреному), відображається у рядку 415 власниками цих товарів і послуг.
17. У рядку 416 показник "витрати на придбання енергопродуктів для власних потреб (крім використаних як сировина та для перепродажу) (без ПДВ)" вміщує інформацію про вартість придбаних у звітному році енергопродуктів усіх видів, які використовуються як паливо та енергія та витрачаються для технологічних потреб виробництва, вироблення енергії (електричної, теплової, стисненого повітря та інших видів), опалення будівель, експлуатації сільськогосподарських машин і транспортних засобів, транспортних робіт із обслуговування виробництва, які виконуються транспортними засобами підприємства, незалежно від того, яка частина енергопродуктів була використана (витрачена) у звітному році на виробничі та господарські потреби або залишилась у вигляді залишків (рахунок 68 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 63).
Цей показник містить інформацію щодо вартості придбаних усіх видів енергії, продуктів нафтоперероблення (бензин, гас, газойлі (паливо дизельне), мазути топкові важкі, мастила, масла тощо), газ природний, кам'яновугільний газ, доменний газ, вугілля кам'яне та буре, брикети вугільні, торф, дрова, кокс, коксик та інші види палива для використання їх як палива, а не сировини.
Тобто цей показник не відображає вартість придбаних енергопродуктів, які використовуються як сировина (необхідний компонент) у процесі виробництва продукції (товарів, послуг), а також для перепродажу без додаткової обробки на цьому підприємстві.
У цьому рядку витрати на придбання енергопродуктів відображені за покупними цінами без ПДВ.
18. У рядку 417 показник "податки та збори, пов'язані з виробництвом продукції (товарів, послуг)" містить інформацію щодо суми податків та зборів, пов'язаних з виробництвом, нарахованих відповідно до встановленого законодавством порядку, незалежно від кількості або вартості вироблених чи реалізованих товарів і послуг (із рахунку 64).
До них відносяться екологічний податок; податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; транспортний податок; плата за землю; єдиний податок.
Цей рядок не відображає: податок на прибуток підприємств, єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, суми ПДВ, акцизний податок.
19. У рядку 418 показник "податки та збори, пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ та акцизного податку" містить інформацію щодо суми податків та зборів, які пов'язані з обсягом реалізованої продукції (товарів, послуг), крім ПДВ і акцизного податку (із рахунку 64).
До них відносяться рентна плата за транспортування нафти і нафтопродуктів магістральними нафтопроводами та нафтопродуктопроводами, транзитне транспортування трубопроводами природного газу й аміаку територією України, а також збори на обов'язкове державне пенсійне страхування з торгівлі ювелірними виробами із золота (крім обручок), платини і дорогоцінного каміння, надання послуг стільникового рухомого зв'язку тощо.
20. У рядку 419 показник "кількість магазинів роздрібної торгівлі" відображає кількість магазинів роздрібного продажу товарів, якими володіє або які орендує підприємство. Показник заповнюється, якщо підприємство має у своєму складі один або декілька магазинів, діяльність яких належить до видів економічної діяльності з кодами 47.11 - 47.79 за Класифікацією видів економічної діяльності (ДК 009:2010) (далі - КВЕД).
Магазином вважається стаціонарне приміщення для роздрібної торгівлі, до якого заходять покупці для придбання товарів. Магазин може мати торговий зал для обслуговування покупців та спеціальні приміщення (для зберігання товарів, підготовки їх для продажу, підсобні, адміністративні, технічні тощо). До магазину не належить кіоск та нестаціонарний пересувний пункт (лоток, розкладка, намет, автофургон тощо).
21. У рядку 422 показник "торгова площа магазинів роздрібної торгівлі" містить інформацію щодо площі магазинів роздрібної торгівлі (кількість яких наводиться у рядку 419), що призначена для продажу та показу товарів, а саме:
увесь простір, до якого клієнти мають доступ, уключаючи примірочні;
місце прилавків та вітрини;
місце за прилавками, яке використовують продавці.
Показник "торгова площа магазинів роздрібної торгівлі" наводиться у цілих числах і не містить даних щодо площ, які повністю здані в оренду іншим суб'єктам господарювання.
У торгову площу також не входять офіси, складські та підготовчі приміщення, майстерні, сходи, туалети та інші побутові приміщення.
22. У рядку 420 показник "дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду (без ПДВ)" містить інформацію про дохід від виконання будівельних робіт на умовах підряду, коли замовником виступає інша юридична особа або фізична особа - підприємець (рахунок 70 (без ПДВ)), обрахований із загального обсягу реалізованої продукції (товарів, послуг) (рядок 400 графа 1 розділу 4).
Дані рядка відображають вартість підрядних робіт, виконаних для замовника з урахуванням обсягів субпідрядних робіт.
У разі надання підприємством послуг у будівництві (уключаючи організацію будівництва будівель) їх вартість ураховується в обсягах реалізованих будівельних робіт.
Органи державної статистики отримують та враховують інформацію за цим показником тільки від будівельних підприємств.
23. У рядку 421 показник "добові витрати" містить інформацію про добові витрати - витрати на харчування та фінансування інших особистих потреб фізичної особи, понесені у зв'язку з відрядженнями, у межах граничних норм, передбачених законодавством (рахунок 37, субрахунок 372).
Рядок не відображає витрати на проїзд (у тому числі перевезення багажу) й оплату вартості проживання, які включено в рядок 406.
VI. Показники щодо запасів (розділ 5 форми N 2-підприємництво (річна))
1. У графах 1 - 2 рядка 500 показник "виробничі запаси (сировина, основні й допоміжні матеріали, комплектуючі вироби та інші матеріальні цінності, уключаючи малоцінні та швидкозношувані предмети (без ПДВ)" містить інформацію про виробничі запаси (сировину, основні та допоміжні матеріали, паливо, покупні напівфабрикати і комплектуючі вироби, запасні частини, тару (крім інвентарної), будівельні матеріали, інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та інші матеріали), призначені для використання у виробництві продукції (товарів, послуг), обраховану за фактичною собівартістю їх придбання без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 20 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 20, 22).
Графи відображають виробничі запаси (сировину та матеріали, добрива, засоби захисту рослин та тварин, корми, насіння та посадковий матеріал тощо), що призначені для виробництва продукції (товарів, послуг), якщо інформація стосується підприємств, які здійснюють сільськогосподарську діяльність.
Графи відображають інформацію з урахуванням виробничих запасів на складах і будівельних майданчиках, якщо інформація стосується підприємств, які здійснюють будівельну діяльність.
Ці графи не враховують вартість придбаних товарів для перепродажу, яка відображена у графах 1 - 2 рядка 503 розділу 5.
2. У графах 1 - 2 рядка 501 показник "незавершене виробництво" містить інформацію про запаси незавершеного виробництва та незавершених робіт (послуг), напівфабрикатів власного виробництва відповідно на початок і кінець звітного року (рахунок 23 або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 23, 25).
Цей показник оцінює виробничу собівартість і не містить у собі частини адміністративних витрат і витрат на збут, які відповідно до Положення (стандарту) бухгалтерського обліку 16 "Витрати" не входять до складу собівартості продукції, а є витратами того звітного періоду, в якому вони були здійснені.
Звіт підприємства з тривалим циклом виробництва не містить у складі цього показника вартість виконаних етапів, що прийняті замовником, оформлені відповідними документами і включені до обсягів реалізованої продукції (товарів, послуг).
3. У графах 1 - 2 рядка 502 показник "готова продукція" містить інформацію про запаси виробів власного виробництва на складах, обробка яких закінчена та які пройшли випробування, приймання, укомплектовані згідно з умовами договорів із замовниками та відповідають технічним умовам і стандартам (із рахунку 26 у частині готової продукції або якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунки 26, 27). Цей показник відображається за фактичною виробничою собівартістю або за нормативною вартістю.
Інформація про продукцію, яка не відповідає наведеним вимогам (крім браку), та роботи, які не прийняті замовником, може входити до складу незавершеного виробництва.
4. У графах 1 - 2 рядка 503 показник "товари та послуги для перепродажу (без ПДВ)" містить інформацію про залишки товарів і послуг, придбаних з метою перепродажу, за купівельною ціною без ПДВ, відповідно на початок і кінець звітного року (із рахунку 26 або, якщо підприємство не використовує спрощений План рахунків - рахунок 28, у частині залишків товарів і послуг, придбаних для перепродажу).
Інформація щодо товарних запасів охоплює всі місця зберігання (на оптових і розподільчих базах, складах, овочесховищах, у морозильниках, магазинах, кіосках тощо).
Цей показник не включає запаси товарів і послуг, наданих третіми особами на умовах комісії.
VII. Опис взаємозв'язків між показниками форми та аналогічними показниками діючої фінансової та іншої статистичної звітності
1. Щодо даних показників форми пропонується таблиця порівнянності показників форми з аналогічними показниками діючої фінансової та іншої статистичної звітності (по підприємствах - юридичних особах):
Показникиф. N 2-підприємництво (річна)Фінансова та інша статистична звітність
Порівняння з показниками фінансової звітності
Середня кількість працівників, осіброзд. 3 гр. 1 ряд. 300 =ф. N 1 ряд. 001 (або ф. N 1-м, 1-мс ряд. 001)
Амортизація, тис. грнрозд. 4 гр. 1 ряд. 411 =ф. N 2 гр. 3 ряд. 2515
Витрати на оплату праці, тис. грнрозд. 4 гр. 1 ряд. 412 =ф. N 2 гр. 3 ряд. 2505
Відрахування на соціальні заходи, тис. грнрозд. 4 гр. 1 ряд. 414 =ф. N 2 гр. 3 ряд. 2510
Виробничі запаси, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 500 =ф. N 1 ряд. 1101 гр. 3, 4 (у разі заповнення ряд. 1101)
Виробничі запаси, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 500 менше або дорівнюєф. N 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 (або ф. N 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)
Запаси незавершеного виробництва, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 501 =ф. N 1 ряд. 1102 гр. 3, 4 (у разі заповнення ряд. 1102)
Запаси незавершеного виробництва, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 501 менше або дорівнюєф. N 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 (або ф. N 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)
Запаси готової продукції, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 502 =ф. N 1 ряд. 1103 гр. 3, 4 (у разі заповнення ряд. 1103)
Запаси готової продукції, тис. грнрозд. 5 г р. 1, 2 ряд. 502 менше або дорівнюєф. N 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4
Запаси готової продукції, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 502 менше або дорівнюєф. N 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 (або ф. N 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)
Запаси товарів та послуг для перепродажу, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 503 =ф. N 1 ряд. 1104 гр. 3, 4 (у разі заповнення ряд. 1104)
Запаси товарів та послуг для перепродажу, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 503 менше або дорівнюєф. N 1-м ряд. 1103 гр. 3, 4
Запаси товарів та послуг для перепродажу, тис. грнрозд. 5 гр. 1, 2 ряд. 503 менше або дорівнюєф. N 1 ряд. 1100 гр. 3, 4 (або ф. N 1-м, 1-мс ряд. 1100 гр. 3, 4)
Виробничі запаси, запаси незавершеного виробництва, готової продукції, товарів та послуг для перепродажу, тис. грнрозд. 5 гр. 1 рядки (500 + 501 + 502 + 503) =ф. N 1 ряд. 1100 г р. 3 (або ф. N 1-м ряд. 1100 гр. 3)
розд. 5 гр. 2 рядки (500 + 501 + 502 + 503) =ф. N 1 ряд. 1100 г р. 4 (або ф. N 1-м ряд. 1100 гр. 4)
Дохід від продажу основних засобів (без ПДВ), тис. грнрозд. 4 ряд. 404 гр. 1 менше або дорівнюєф. N 2, 2-м ряд. 2120 гр. 3
Субсидії та дотації на виробництво, тис. грнрозд. 4 ряд. 405 гр. 1 менше або дорівнюєф. N 2, 2-м ряд. 2120 гр. 3
Порівняння з показниками іншої статистичної звітності
Обсяг реалізованої продукції (товарів, послуг) без ПДВ, тис. грнкоди 41.10 - 43.99 розд. 4 гр. 1 ряд. 400 іСум гр. 1 ряд. 02 розд. 2 ф. N 1-кб (місячна) звітів за квітень, липень, жовтень та січень наступного за звітним року
Платежі підрядникам, тис. грнкоди 41.10 - 43.99 розд. 4 гр. 1 ряд. 407 більше або дорівнюєСум гр. 1 ряд. 021 розд. 2 ф. N 1-кб (місячна) звітів за квітень, липень, жовтень та січень наступного за звітним року
Витрати на оплату праці, тис. грнрозд. 4 г р. 1 ряд. 412 більше або дорівнюєряд. 1020 гр. 2 ф. N 1-ПВ (місячна) за 12 міс.
Кількість відпрацьованих годин працівниками, людино-годинрозд. 3 г р. 1 ряд. 304 більше або дорівнюєряд. 1060 гр. 2 ф. N 1-ПВ (місячна) за 12 міс.
2. Роз'яснення щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 1-підприємництво (коротка) (річна) "Структурне обстеження підприємства" від 15.07.2016 N 17.4-12/9 є недійсними з 01 січня 2018 року.
Директор департаментуструктурної статистики та статистики фінансів підприємств ДержстатуМ. Кузнєцова
ДЕРЖАВНА СЛУЖБА СТАТИСТИКИ УКРАЇНИ
РОЗ'ЯСНЕННЯ
06.07.2018 N 17.4-12/13
ЗАТВЕРДЖУЮ
Голова Державної служби статистики України
______________ І. Вернер
06 липня 2018 р.
РОЗ'ЯСНЕННЯ щодо заповнення форми державного статистичного спостереження N 2-підприємництво (річна) "Структурне обстеження підприємства"
I. Загальні положення
1. Методологія складання показників, які містить форма N 2-підприємництво (річна), базується на вимогах нормативних документів Європейського Союзу (далі - ЄС) стосовно структурної статистики підприємств, зокрема Регламенту (ЄС) N 295/2008 Європейського парламенту та Ради від 11 березня 2008 року, регламентів Комісії (ЄС) N 250/2009 та N 251/2009 від 11 березня 2009 року.
Поряд з найменуванням показників форми наведено їх кодові позначення, згідно з якими ці показники відповідно до вищезазначених регламентів ЄС передаються до Статистичної комісії Європейського Союзу (далі - код Євростату). Наприклад, поряд з показником "Середня кількість працівників (середньооблікова кількість штатних працівників, середня кількість зовнішніх сумісників та працюючих за цивільно-правовими договорами), осіб" зазначено код Євростату 16 13 0.

Новини від Дт-Кт «Дебету-Кредиту» – тепер у Viber!