Про систему валютного регулювання і валютного контролю. Декрет від 19.02.1993 №15-93

Кабінет Міністрів України Декрет від 19.02.1993 №15-93
Увага! Не остання редакція від 07.11.2001. Внесення змін (закон від 04.10.2001 N 2745-III /2745-14/)
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Декрет

Дата 19.02.1993

Номер 15-93

Статус Не діє

Редакції
07.02.2019 втрата чинності (закон від 21.06.2018 N 2473-VIII /2473-19/) 04.10.2018 внесення змін (закон від 06.09.2018 N 2530-VIII /2530-19/) 27.09.2014 внесення змін (закон від 12.08.2014 N 1636-VII /1636-18/) 11.07.2014 внесення змін (закон від 04.07.2014 N 1586-VII /1586-18/) 11.08.2013 внесення змін (закон від 04.07.2013 N 406-VII /406-18/) 02.12.2012 внесення змін (закон від 16.10.2012 N 5463-VI /5463-17/) 07.11.2012 внесення змін (закон від 02.10.2012 N 5406-VI /5406-17/) 01.06.2012 внесення змін (закон від 13.03.2012 N 4496-VI /4496-17/) 12.01.2012 внесення змін (закон від 20.12.2011 N 4205-VI /4205-17/) 12.01.2011 внесення змін (закон від 14.12.2010 N 2778-VI /2778-17/) 24.03.2006 внесення змін (закон від 23.02.2006 N 3509-IV /3509-15/) 17.03.2006 внесення змін (закон від 21.02.2006 N 3453-IV /3453-15/) 01.01.2004 внесення змін (кодекс україни від 16.01.2003 N 436-IV /436-15/) 07.11.2001 внесення змін (закон від 04.10.2001 N 2745-III /2745-14/) 06.08.1999 внесення змін (закон від 14.07.1999 N 932-XIV /932-14/) 21.06.1997 внесення змін (закон від 03.06.1997 N 295/97-ВР /295/97-ВР/) 12.06.1997 внесення змін (закон від 21.05.1997 N 280/97-ВР /280/97-ВР/) 28.04.1995 внесення змін (закон від 11.04.1995 N 139/95-ВР /139/95-ВР/) 28.01.1994 внесення змін (закон від 28.01.1994 N 3891-XII /3891-12/) 30.11.1993 внесення змін (закон від 25.11.1993 N 3651-XII /3651-12/) 19.02.1993 прийняття
Документ підготовлено в системі iplex
<csum>713274376</csum>
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про систему валютного регулювання
і валютного контролю
( Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1993, N 17, ст.184 )
( Із змінами, внесеними згідно із Законами N 3651-XII ( 3651-12 ) від 25.11.93, ВВР, 1993, N 49, ст.462 N 3891-XII ( 3891-12 ) від 28.01.94, ВВР, 1994, N 20, ст.115 N 139/95-ВР від 11.04.95, ВВР, 1995, N 16, ст.113 N 280/97-ВР від 21.05.97, ВВР, 1997, N 24, ст.170 N 295/97-ВР від 03.06.97, ВВР, 1997, N 29, ст.189 N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99, ВВР, 1999, N 37, ст.334 N 2745-III ( 2745-14 ) від 04.10.2001, ВВР, 2002, N 7, ст.50 )
Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій натериторії України, визначає загальні принципи валютногорегулювання, повноваження державних органів і функції банків таінших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютнихоперацій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядокздійснення валютного контролю, відповідальність за порушеннявалютного законодавства.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Терміни, що використовуються в цьому Декреті, мають такезначення:
1) "валютні цінності":
валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів,казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають вобігу та є законним платіжним засобом на території України, атакож вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, алепідлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,кошти на рахунках, у внесках в банківських та іншихкредитно-фінансових установах на території України;
платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки,акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати,ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), вираженіу валюті України;
іноземна валюта - іноземні грошові знаки у вигляді банкнотів,казначейських білетів, монет, що перебувають в обігу та є законнимплатіжним засобом на території відповідної іноземної держави, атакож вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, алепідлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,кошти у грошових одиницях іноземних держав і міжнароднихрозрахункових (клірингових) одиницях, що перебувають на рахункахабо вносяться до банківських та інших кредитно-фінансових установза межами України;
платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,купони до них, векселі (тратти), боргові розписки, акредитиви,чеки, банківські накази, депозитні сертифікати, інші фінансові табанківські документи), виражені в іноземній валюті або банківськихметалах;
( Абзац п'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесенимизгідно із Законом N 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99 )
банківські метали - це золото, срібло, платина, метали
платинової групи, доведені (афіновані) до найвищих проб відповідно
до світових стандартів, у зливках і порошках, що мають сертифікат
якості, а також монети, вироблені з дорогоцінних металів. ( Абзац
шостий пункту 1 статті 1 в редакції Закону N 932-XIV ( 932-14 )
від 14.07.99 )
Для цілей цього Декрету надалі під термінами:
"валюта України" розуміється як власне валюта України, так іплатіжні документи та інші цінні папери, виражені у валютіУкраїни;
"іноземна валюта" розуміється як власне іноземна валюта, такі банківські метали, платіжні документи та інші цінні папери,виражені в іноземній валюті або банківських металах;
( Абзацдев'ятий пункту 1 статті 1 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 932-XIV ( 932-14 ) від 14.07.99 )
2) "валютні операції":
операції, пов'язані з переходом права власності на валютніцінності, за винятком операцій, що здійснюються між резидентами увалюті України;
операції, пов'язані з використанням валютних цінностей вміжнародному обігу як засобу платежу, з передаваннямзаборгованостей та інших зобов'язань, предметом яких є валютніцінності;
операції, пов'язані з ввезенням, переказуванням іпересиланням на територію України та вивезенням, переказуванням іпересиланням за її межі валютних цінностей;
3) "уповноважений банк" - будь-який комерційний банк,офіційно зареєстрований на території України, що має ліцензіюНаціонального банку України на здійснення валютних операцій, атакож здійснює валютний контроль за операціями своїх клієнтів;
4) "конвертована валюта" - іноземна валюта, що віднесена доцієї категорії Національним банком України;
5) "резиденти":
фізичні особи (громадяни України, іноземні громадяни, особибез громадянства), які мають постійне місце проживання натериторії України, у тому числі ті, що тимчасово перебувають закордоном;
юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що немають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), змісцезнаходженням на території України, які здійснюють своюдіяльність на підставі законів України;
дипломатичні, консульські, торговельні та інші офіційніпредставництва України за кордоном, які мають імунітет ідипломатичні привілеї, а також філії та представництвапідприємств і організацій України за кордоном, що не здійснюютьпідприємницької діяльності;
6) "нерезиденти":
фізичні особи (іноземні громадяни, громадяни України, особибез громадянства), які мають постійне місце проживання за межамиУкраїни, в тому числі ті, що тимчасово перебувають на територіїУкраїни;
юридичні особи, суб'єкти підприємницької діяльності, що немають статусу юридичної особи (філії, представництва тощо), змісцезнаходженням за межами України, які створені й діютьвідповідно до законодавства іноземної держави, у тому числіюридичні особи та інші суб'єкти підприємницької діяльності зучастю юридичних осіб та інших суб'єктів підприємницькоїдіяльності України;
розташовані на території України іноземні дипломатичні,консульські, торговельні та інші офіційні представництва,міжнародні організації та їх філії, що мають імунітет ідипломатичні привілеї, а також представництва інших організацій іфірм, які не здійснюють підприємницької діяльності на підставізаконів України.
Розділ II
ОПЕРАЦІЇ З ВАЛЮТНИМИ ЦІННОСТЯМИ
Стаття 2. Право власності на валютні цінності
1. Резиденти і нерезиденти мають право бути власникамивалютних цінностей, що знаходяться на території України. Резидентимають право бути власниками також валютних цінностей, щознаходяться за межами України, крім випадків, передбаченихзаконодавчими актами України.
2. Резиденти і нерезиденти мають право здійснювати валютніоперації з урахуванням обмежень, встановлених цим Декретом таіншими актами валютного законодавства України.
Стаття 3. Статус валюти України
1. Валюта України є єдиним законним засобом платежу натериторії України, який приймається без обмежень для оплатибудь-яких вимог та зобов'язань, якщо інше не передбачено цимДекретом, іншими актами валютного законодавства України.
2. Порядок ввезення, переказування і пересилання з-закордону, а також вивезення, переказування і пересилання за кордонрезидентами і нерезидентами валюти України визначаєтьсяНаціональним банком України. Суми у валюті України, що булививезені, переказані, переслані на законних підставах за кордон,можуть бути вільно ввезені, переслані, переказані назад в Україну.
Стаття 4. Порядок використання надходжень
у іноземній валюті
1.
( Пункт 1 статті 4 виключено на підставі ЗаконуN 295/97-ВР від 03.06.97 )
2.
( Пункт 2 статті 4 виключено на підставі ЗаконуN 295/97-ВР від 03.06.97 )
3.
( Пункт 3 статті 4 виключено на підставі ЗаконуN 295/97-ВР від 03.06.97 )
4. Уповноважені банки зобов'язані купувати іноземну валюту наміжбанківському валютному ринку України за дорученням і за рахунокрезидентів з метою забезпечення виконання зобов'язань резидентів,які випливають з абзаців четвертого, п'ятого, шостого підпункту"а" пункту 4 статті 5 цього Декрету.
5. Національний банк України зобов'язаний проводити політику,спрямовану на підтримання валюти України, і з цією метою можевиступати суб'єктом міжбанківського валютного ринку України.
Стаття 5. Ліцензії Національного банку України
1. Національний банк України видає індивідуальні тагенеральні ліцензії на здійснення валютних операцій, якіпідпадають під режим ліцензування згідно з цим Декретом.
2. Генеральні ліцензії видаються комерційним банкам та іншимкредитно-фінансовим установам України на здійснення валютнихоперацій, що не потребують індивідуальної ліцензії, на весь періоддії режиму валютного регулювання.
3. Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, щоодержали генеральну ліцензію Національного банку України наздійснення операцій, пов'язаних з торгівлею іноземною валютою,мають право відкривати на території України пункти обмінуіноземних валют, у тому числі на підставі агентських угод з іншимиюридичними особами - резидентами.
4. Індивідуальні ліцензії видаються резидентам і нерезидентамна здійснення разової валютної операції на період, необхідний дляздійснення такої операції. Індивідуальної ліцензії потребують такіоперації:
а) вивезення, переказування і пересилання за межі Українивалютних цінностей, за винятком:
вивезення, переказування і пересилання за межі Українифізичними особами - резидентами іноземної валюти на суму, щовизначається Національним банком України;
вивезення, переказування і пересилання за межі Українифізичними особами - резидентами і нерезидентами іноземної валюти,яка була раніше ввезена ними в Україну на законних підставах;
платежів у іноземній валюті, що здійснюються резидентами замежі України на виконання зобов'язань у цій валюті переднерезидентами щодо оплати продукції, послуг, робіт, правінтелектуальної власності та інших майнових прав, за виняткомоплати валютних цінностей та за договорами (страховими полісами,свідоцтвами, сертифікатами) страхування життя;
( Абзац четвертийпідпункту "а" пункту 4 статті 5 із змінами, внесеними згідно ізЗаконом N 2745-III ( 2745-14 ) від 04.10.2001 )
платежів у іноземній валюті за межі України у виглядіпроцентів за кредити, доходу (прибутку) від іноземних інвестицій;
вивезення за межі України іноземної інвестиції в іноземнійвалюті, раніше здійсненої на території України, в разі припиненняінвестиційної діяльності;
б) ввезення, переказування, пересилання в Україну валютиУкраїни, за винятком випадків, передбачених пунктом 2 статті 3цього Декрету;
в) надання і одержання резидентами кредитів в іноземнійвалюті, якщо терміни і суми таких кредитів перевищують встановленізаконодавством межі;
г) використання іноземної валюти на території України якзасобу платежу або як застави;
д) розміщення валютних цінностей на рахунках і у вкладах замежами України, за винятком:
відкриття фізичними особами - резидентами рахунків уіноземній валюті на час їх перебування за кордоном;
відкриття кореспондентських рахунків уповноваженими банками; відкриття рахунків у іноземній валюті резидентами,зазначеними в абзаці четвертому пункту 5 статті 1 цього Декрету;
е) здійснення інвестицій за кордон, у тому числі шляхомпридбання цінних паперів, за винятком цінних паперів або іншихкорпоративних прав, отриманих фізичними особами - резидентами якдарунок або у спадщину.
5. Одержання індивідуальної ліцензії однією із сторінвалютної операції означає також дозвіл на її здійснення іншоюстороною або третьою особою,яка має відношення до цієї операції,якщо інше не передбачено умовами індивідуальної ліцензії.
6. Порядок і терміни видачі ліцензій, перелік документів,необхідних для одержання ліцензій, а також підстави для відмови увидачі ліцензій визначаються Національним банком України.
Відмова у видачі Національним банком України ліцензії можебути оскаржена в суді або арбітражному суді.
Стаття 6. Порядок організації торгівлі іноземною валютою
1. Торгівля іноземною валютою на території Українирезидентами і нерезидентами - юридичними особами здійснюєтьсячерез уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, щоодержали ліцензію на торгівлю іноземною валютою Національногобанку України, виключно на міжбанківському валютному ринкуУкраїни. Структура міжбанківського валютного ринку, а такожпорядок та умови торгівлі іноземною валютою на міжбанківськомувалютному ринку визначаються Національним банком України.
2. Уповноважені банки та інші кредитно-фінансові установи, щоодержали ліцензію Національного банку України:
а) від свого імені купують і продають іноземну валюту наміжбанківському валютному ринку України за дорученням і зарахунок резидентів і нерезидентів;
б) мають право від свого імені і за свій рахунок купуватиіноземну валюту готівкою у фізичних осіб - резидентів інерезидентів, а також продавати її фізичним особам - резидентам.
3. Резиденти і нерезиденти - фізичні особи мають правопродавати іноземну валюту уповноваженим банкам та іншимкредитно-фінансовим установам, які одержали ліцензію Національногобанку України, або за їх посередництвом - іншим фізичним особам -резидентам.
4. Фізичні особи - резиденти мають право купувати іноземнувалюту в уповноважених банках та інших кредитно-фінансовихустановах, що одержали ліцензію Національного банку України, абоза їх посередництвом - у інших фізичних осіб - резидентів інерезидентів.
Стаття 7. Порядок організації розрахунків
у іноземній валюті
У розрахунках між резидентами і нерезидентами в межахторговельного обороту використовується як засіб платежу іноземнавалюта. Такі розрахунки здійснюються лише через уповноваженібанки.
Наймодавці-нерезиденти здійснюють оплату праці резидентіввиключно у валюті України у готівковій або безготівковій формі.
( Частина друга статті 7 в редакції Закону N 139/95-ВР від11.04.95 )
Здійснення розрахунків між резидентами і нерезидентами вмежах торговельного обороту у валюті України допускається за умовиодержання індивідуальної ліцензії Національного банку України.
Стаття 8. Валютний (обмінний) курс
1. Для валютних операцій використовуються валютні (обмінні)курси іноземних валют, виражені у валюті України, курси валютнихцінностей в іноземних валютах, а також у розрахункових(клірингових) одиницях. Зазначені курси встановлюютьсяНаціональним банком України за погодженням з Кабінетом МіністрівУкраїни.
( Пункт 1 статті 8 в редакції Закону N 3651-12 від25.11.93 )
2. Національний банк України може встановлювати граничнірозміри маржі за операціями на міжбанківському валютному ринкуУкраїни уповноважених банків та інших кредитно-фінансових установ,що одержали ліцензію Національного банку України, за виняткомоперацій, пов'язаних із строковими (ф'ючерсними) угодами.
Стаття 9. Зобов'язання щодо декларування
валютних цінностей та іншого майна
1. Валютні цінності та інше майно резидентів, яке перебуваєза межами України, підлягає обов'язковому декларуванню уНаціональному банку України.
Порядок і терміни декларування встановлюються Національнимбанком України.
2. Національний банк України гарантує таємницю інформації,зазначеної в пункті 1 цієї статті, відповідно до положень статті52 Закону України "Про банки і банківську діяльність" ( 872-12 ).
Стаття 10. Звітність про валютні операції
1. Порядок, види, форми і терміни подання звітностірезидентами і нерезидентами про їх валютні операції визначаютьсяНаціональним банком України за погодженням з Міністерствомстатистики України з урахуванням чинного законодавства України.
2. Несвоєчасне подання, приховування або перекрученнязвітності про валютні операції тягне за собою відповідальність,передбачену статтею 16 цього Декрету.
Розділ III
ПОВНОВАЖЕННЯ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ І ФУНКЦІЇ
БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ У СФЕРІ ВАЛЮТНОГО
РЕГУЛЮВАННЯ І ВАЛЮТНОГО КОНТРОЛЮ
Стаття 11. Повноваження Національного банку
України та Кабінету Міністрів України
у сфері валютного регулювання
1. Національний банк України у сфері валютного регулювання: здійснює валютну політику виходячи з принципів загальноїекономічної політики України;
складає разом з Кабінетом Міністрів України платіжний балансУкраїни;
контролює дотримання затвердженого Верховною Радою Україниліміту зовнішнього державного боргу України;
визначає у разі необхідності ліміти заборгованості віноземній валюті уповноважених банків нерезидентам;
видає у межах, передбачених цим Декретом, обов'язкові длявиконання нормативні акти щодо здійснення операцій на валютномуринку України;
нагромаджує, зберігає і використовує резерви валютнихцінностей для здійснення державної валютної політики;
видає ліцензії на здійснення валютних операцій та приймаєрішення про їх скасування;
установлює способи визначення і використання валютних(обмінних) курсів іноземних валют, виражених у валюті України,курсів валютних цінностей, виражених у іноземній валюті аборозрахункових (клірингових) одиницях, згідно із статтею 8 цьогоДекрету;
установлює за погодженням з Міністерством статистики Україниєдині форми обліку, звітності та документації про валютніоперації, порядок контролю за їх достовірністю та своєчаснимподанням;
забезпечує публікацію банківських звітів про власні операціїта операції уповноважених банків.
2. Кабінет Міністрів України у сфері валютного регулювання:
визначає і подає на затвердження до Верховної Ради Україниліміт зовнішнього державного боргу України;
бере участь у складанні платіжного балансу України;
забезпечує виконання бюджетної та податкової політики вчастині, що стосується руху валютних цінностей;
забезпечує формування і виступає розпорядником Державноговалютного фонду України згідно із статтею 14 цього Декрету;
визначає порядок використання надходжень у міжнароднихрозрахункових (клірингових) одиницях, які використовуються уторговельному обороті з іноземними державами, а також унеконвертованих іноземних валютах, які використовуються унеторговельному обороті з іноземними державами на підставіположень міжнародних договорів України.
Стаття 12. Сфера валютного контролю
1. Валютні операції за участю резидентів і нерезидентівпідлягають валютному контролю.
Валютному контролю підлягають також зобов'язання щододекларування валютних цінностей та іншого майна, які випливають зпункту 1 статті 9 цього Декрету.
2. Органи, що здійснюють валютний контроль, мають правовимагати і одержувати від резидентів і нерезидентів повнуінформацію про здійснення ними валютних операцій, стан банківськихрахунків в іноземній валюті у межах повноважень, визначенихстаттею 13 цього Декрету, а також про майно, що підлягаєдекларуванню згідно з пунктом 1 статті 9 цього Декрету.
Стаття 13. Функції державних органів і банківської
системи України у сфері валютного контролю
1. Національний банк України є головним органом валютногоконтролю, що:
здійснює контроль за виконанням правил регулювання валютнихоперацій на території України з усіх питань, не віднесених цимДекретом до компетенції інших державних органів;
забезпечує виконання уповноваженими банками функцій щодоздійснення валютного контролю згідно з цим Декретом та іншимиактами валютного законодавства України.
2. Уповноважені банки здійснюють контроль за валютнимиопераціями, що провадяться резидентами і нерезидентами через цібанки.
3. Державна податкова інспекція України здійснює фінансовийконтроль за валютними операціями, що провадяться резидентами інерезидентами на території України.
4. Міністерство зв'язку України здійснює контроль задодержанням правил поштових переказів та пересилання валютнихцінностей через митний кордон України.
5. Державний митний комітет України здійснює контроль задодержанням правил переміщення валютних цінностей через митнийкордон України.
Розділ IV
ІНШІ ПИТАННЯ ВАЛЮТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ
Стаття 14. Державний та місцеві валютні фонди
1. Кабінет Міністрів України формує Державний валютний фондУкраїни за рахунок коштів державного бюджету України у межах сумвидатків, затверджених Верховною Радою України, шляхом купівлівалютних цінностей на міжбанківському валютному ринку України абоза погодженням з Національним банком України на міжнародномувалютному ринку та одержання кредитів у іноземній валюті в межахзатвердженого Верховною Радою України ліміту зовнішньогодержавного боргу України, а також за рахунок інших надходжень,передбачених чинним законодавством.
2. Рада Міністрів Республіки Крим, місцеві державніадміністрації, виконавчі комітети місцевих Рад народних депутатівформують відповідно республіканський (Республіки Крим) та місцевівалютні фонди шляхом придбання іноземної валюти на міжбанківськомувалютному ринку України за рахунок коштів відповідних бюджетів умежах затверджених Верховною Радою Республіки Крим, Радаминародних депутатів сум видатків, а також за рахунок іншихнадходжень, передбачених чинним законодавством, і виступаютьрозпорядниками коштів цих валютних фондів.
Стаття 15. Офіційні валютні резерви
Офіційні валютні резерви створюються, утримуються івикористовуються Національним банком України для підтриманнявалютного (обмінного) курсу валюти України.
Стаття 16. Відповідальність за порушення
валютного законодавства
1. Незаконні скуповування, продаж, обмін чи використаннявалютних цінностей як засобу платежу або як застави, тобтовчинення цих дій без відповідного дозволу (ліцензії), якщовідповідно до цього Декрету та інших актів валютногозаконодавства наявність такого дозволу (ліцензії) є обов'язковою,тягнуть за собою адміністративну або кримінальну відповідальністьзгідно з чинним законодавством України.
( Пункт 1 статті 16 вредакції Закону N 3891-12 від 28.01.94 )
2. До резидентів, нерезидентів, винних у порушенні правилвалютного регулювання і валютного контролю, застосовуються такіміри відповідальності (фінансові санкції):
за здійснення операцій з валютними цінностями, що передбаченіпунктом 2 статті 5 цього Декрету, без одержання генеральноїліцензії Національного банку України - штраф у сумі, еквівалентнійсумі (вартості) зазначених валютних цінностей, перерахованій увалюту України за обмінним курсом Національного банку України надень здійснення таких операцій, з виключенням банку ізРеспубліканської книги реєстрації банків або без такоговиключення;
за здійснення операцій з валютними цінностями, що потребуютьодержання ліцензії Національного банку України згідно з пунктом 4статті 5 цього Декрету, без одержання індивідуальної ліцензіїНаціонального банку України - штраф у сумі, еквівалентній сумізазначених валютних цінностей, перерахованій у валюту України заобмінним курсом Національного банку України на день здійсненнятаких операцій;
за торгівлю іноземною валютою банками та іншимикредитно-фінансовими установами без одержання ліцензіїНаціонального банку України та (або) з порушенням порядку й умовторгівлі валютними цінностями на міжбанківському валютному ринкуУкраїни, встановлених Національним банком України, - штраф у сумі,еквівалентній сумі (вартості) зазначених валютних цінностей,перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національногобанку України на день здійснення таких операцій, з виключеннямбанку із Республіканської книги реєстрації банків або без такоговиключення;
за невиконання уповноваженими банками обов'язків,передбачених пунктом 4 статті 4 та пунктом 2 статті 13 цьогоДекрету, - позбавлення генеральної ліцензії Національного банкуУкраїни на право здійснення валютних операцій або штраф урозмірі, що встановлюється Національним банком України;
( Абзацп'ятий пункту 2 статті 16 із змінами, внесеними згідно із ЗакономN 295/97-ВР від 03.06.97 )
за порушення резидентами порядку розрахунків, установленогостаттею 7 цього Декрету, - штраф у розмірі, еквівалентному сумівалютних цінностей, що використовувалися при розрахунках,перерахованій у валюту України за обмінним курсом Національногобанку України на день здійснення таких розрахунків;
за несвоєчасне подання, приховування або перекрученнязвітності про валютні операції - штраф у сумі, що встановлюєтьсяНаціональним банком України;
за невиконання резидентами вимог щодо декларування валютнихцінностей та іншого майна, передбачених статтею 9 цього Декрету, -штраф у сумі, що встановлюється Національним банком України.
Санкції, передбачені цим пунктом, застосовуються Національнимбанком України та за його визначенням - підпорядкованими йомуустановами. Оскарження дій щодо накладення стягнень провадиться усудовому порядку.
Суми стягнених штрафів спрямовуються до державного бюджетуУкраїни.
Стаття 17. Заключні положення
1. Пункт 2 статті 25 Закону України "Про підприємства вУкраїні" ( 887-12 ) (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 24,ст.272) викласти в такій редакції:
"2. Порядок використання виручки підприємства в іноземнійвалюті визначається валютним законодавством України".
2. Пункт 2 статті 16 Закону України "Про колективнесільськогосподарське підприємство" ( 2114-12 ) (ВідомостіВерховної Ради України, 1992 р., N 20, ст.272) викласти в такійредакції:
"2. Порядок використання виручки підприємства в іноземнійвалюті визначається валютним законодавством України".
3. У статті 21 Закону України "Про приватизацію майнадержавних підприємств" ( 2163-12 ) (Відомості Верховної РадиУкраїни, 1992 р., N 24, ст.348, N 38, ст. 562):
пункт 3 викласти в такій редакції:
"3. Покупці-нерезиденти набувають державне майно у процесіприватизації з оплатою його вартості у вільно конвертованійвалюті. Перерахунок вартості об'єктів, що приватизуються, у вільноконвертовану валюту здійснюється за валютним (обмінним) курсом, щовстановлюється Національним банком України. При цьому вартістьоб'єкта, що приватизується, відповідно збільшується на коефіцієнт,який встановлюється Фондом державного майна України. Вказанийкоефіцієнт є загальним для всіх об'єктів приватизації і не можевстановлюватися індивідуально для окремих об'єктів приватизації";
зупинити дію пункту 4.
4. Пункт 2 статті 6 Закону України "Про приватизаціюневеликих державних підприємств (малу приватизацію)" ( 2171-12 )(Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 24, ст. 350, N 38,ст. 562) викласти в такій редакції:
"2. Покупці-нерезиденти здійснюють оплату придбанняоб'єктів малої приватизації у вільно конвертованій валюті.Перерахунок вартості об'єктів, що приватизуються, у вільноконвертовану валюту здійснюється за валютним (обмінним) курсом, щовстановлюється Національним банком України. При цьому вартістьоб'єкта, що приватизується, відповідно збільшується на коефіцієнт,який встановлюється Фондом державного майна України. Вказанийкоефіцієнт є загальним для всіх об'єктів приватизації і не можевстановлюватися індивідуально для окремих об'єктів приватизації".
5. Пункт 4 статті 16 Закону України "Про споживчу кооперацію"( 2265-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 30, ст.414) викласти в такій редакції:
"4. Порядок використання виручки в іноземній валюті, щонадходить споживчому товариству, спілці, визначається валютнимзаконодавством України".
6. У пункті 4.3 Державної програми приватизації майнадержавних підприємств, затвердженої постановою Верховної РадиУкраїни від 7 липня 1992 року ( 2545-12 ) (Відомості ВерховноїРади України, 1992 р., N 38, ст. 567):
в абзаці першому слова "іноземні інвестори" замінити словами"покупці-нерезиденти", слова "ринковим курсом" замінити словами"обмінним курсом";
зупинити дію абзацу четвертого.
7. Зупинити дію:
абзацу шостого частини першої статті 9 у частині затвердженнянормативів обов'язкового розподілу валютної виручки державі тамісцевим Радам народних депутатів, статті 12, останньої частинистатті 14, передостанньої та останньої частин статті 16 ЗаконуУкраїнської РСР "Про зовнішньоекономічну діяльність" ( 959-12 )(Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., N 29, ст. 377);
абзацу четвертого пункту 1 статті 22 Закону України "Прооснови державної політики у сфері науки і науково-технічноїдіяльності" ( 1977-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992р., N 12, ст. 165);
статті 25 Основ законодавства України про культуру( 2117-12 ) (Відомості Верховної Ради України, 1992 р., N 21,ст.294);
( Абзац п'ятий пункту 7 статті 17 втратив чинність напідставі Закону N 280/97-ВР від 21.05.97 )
8. Цей Декрет набуває чинності з дня опублікування.
Прем'єр-міністр України Л.КУЧМА
Міністр Кабінету Міністрів України А.ЛОБОВ
м. Київ, 19 лютого 1993 року
N 15-93
Опубліковано: "Урядовий кур'єр", 06.03.93
<csum>713274376</csum>
Д Е К Р Е Т
КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
Про систему валютного регулювання
і валютного контролю
Цей Декрет установлює режим здійснення валютних операцій натериторії України, визначає загальні принципи валютногорегулювання, повноваження державних органів і функції банків таінших кредитно-фінансових установ України в регулюванні валютнихоперацій, права й обов'язки суб'єктів валютних відносин, порядокздійснення валютного контролю, відповідальність за порушеннявалютного законодавства.
Розділ I
ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
Стаття 1. Визначення термінів
Терміни, що використовуються в цьому Декреті, мають такезначення:
1) "валютні цінності":
валюта України - грошові знаки у вигляді банкнотів,казначейських білетів, монет і в інших формах, що перебувають вобігу та є законним платіжним засобом на території України, атакож вилучені з обігу або такі, що вилучаються з нього, алепідлягають обмінові на грошові знаки, які перебувають в обігу,кошти на рахунках, у внесках в банківських та іншихкредитно-фінансових установах на території України;
платіжні документи та інші цінні папери (акції, облігації,купони до них, бони, векселі (тратти), боргові розписки,акредитиви, чеки, банківські накази, депозитні сертифікати,ощадні книжки, інші фінансові та банківські документи), вираженіу валюті України;