Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України

Кабінет Міністрів України Постанова, Схема, Умови, Положення від 06.10.2021 №1068
Реквізити

Видавник: Кабінет Міністрів України

Тип Постанова, Схема, Умови, Положення

Дата 06.10.2021

Номер 1068

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 жовтня 2021 р. № 1068
Київ
Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України
( Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 42 від 19.01.2022 )
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Бюро економічної безпеки України;
Умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) і від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 2021 р. № 1068
ПОЛОЖЕННЯ
про Бюро економічної безпеки України
1. Бюро економічної безпеки України (БЕБ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та на який покладається завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Назва Бюро економічної безпеки України англійською мовою - Economic security bureau of Ukraine, скорочено - ESBU.
2. БЕБ у межах, визначених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України" та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.
3. Правову основу діяльності БЕБ становлять Конституція України, міжнародні договори України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, Закон України "Про Бюро економічної безпеки України" та інші закони України, а також прийняті відповідно до них нормативно-правові акти.
4. Основними завданнями БЕБ є:
1) виявлення зон ризиків у сфері економіки шляхом аналізу структурованих і неструктурованих даних;
2) оцінювання ризиків і загроз економічній безпеці держави, напрацювання способів їх мінімізації та усунення;
3) подання пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з питань усунення передумов створення схем протиправної діяльності у сфері економіки;
4) забезпечення економічної безпеки держави шляхом запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, що посягають на функціонування економіки держави;
5) збирання та аналіз інформації про правопорушення, що впливають на економічну безпеку держави, та визначення способів запобігання їх виникненню в майбутньому;
6) планування заходів у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
7) виявлення та розслідування правопорушень, пов’язаних з отриманням та використанням міжнародної технічної допомоги;
8) складення аналітичних висновків і рекомендацій для державних органів з метою підвищення ефективності прийняття ними управлінських рішень щодо регулювання відносин у сфері економіки.
5. Відповідно до покладених завдань БЕБ виконує правоохоронну, аналітичну, економічну, інформаційну та інші функції.
6. БЕБ відповідно до покладених на нього завдань:
1) провадить оперативно-розшукову діяльність та здійснює досудове розслідування у межах передбаченої законом підслідності;
2) проводить інформаційно-пошукову та аналітично-інформаційну роботу з метою виявлення та усунення причин і умов, що сприяють вчиненню кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ;
3) здійснює комплекс заходів з оцінювання ризиків у сфері економіки;
4) збирає, обробляє та аналізує інформацію про кримінальні правопорушення, віднесені законом до його підслідності;
5) формує аналітичні матеріали з метою оцінювання загроз та ризиків вчинення (зростання кількості) кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
6) формує банки (бази) даних та створює на їх основі на базі сучасних інформаційно-телекомунікаційних технологій єдину інформаційну систему БЕБ;
7) для цілей оперативно-розшукової діяльності та досудового розслідування створює інформаційно-телекомунікаційні системи (мережі) та веде оперативний облік в обсязі та порядку, передбачених законодавством;
8) у межах повноважень, передбачених законом, здійснює оброблення персональних даних;
9) здійснює інформаційну взаємодію з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, органами судової влади, іншими державними органами, підприємствами, установами та організаціями, компетентними органами іноземних держав та міжнародними організаціями;
10) отримує, обробляє та користується інформацією з автоматизованих інформаційних і довідкових систем, реєстрів, банків (баз) даних органів державної влади, органів місцевого самоврядування, доступ до яких здійснено з урахуванням положень статті 7 Закону України "Про Бюро економічної безпеки України";
11) бере участь у створенні та функціонуванні міжвідомчих інформаційно-аналітичних систем, необхідних для виконання покладених на правоохоронні органи завдань;
12) здійснює впровадження і технічне супроводження інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-телекомунікаційних систем і технологій;
13) забезпечує надання державним органам інформації з банків (баз) даних згідно із законом;
14) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, криптографічний захист інформації, яка є у власності БЕБ, або інформації з обмеженим доступом, вимога щодо захисту якої визначена законом;
15) вживає заходів з виявлення і припинення кримінальних, правопорушень, віднесених до його повноважень;
16) здійснює своєчасне реагування на заяви та повідомлення про кримінальні, адміністративні правопорушення або події у межах, визначених законом;
17) здійснює розшук осіб, які переховуються від органів досудового розслідування, слідчого судді, суду або ухиляються від відбування кримінального покарання за вчинення кримінальних правопорушень, віднесених законом до його підслідності;
18) залучає в межах компетенції у передбачений законодавством спосіб, у тому числі на договірних засадах, кваліфікованих спеціалістів та експертів, зокрема іноземців;
19) забезпечує безпеку взятих під захист осіб на підставах та в порядку, визначених законом, та у межах його повноважень;
20) витребує та одержує у встановленому законом порядку від інших правоохоронних та державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій інформацію, необхідну для здійснення повноважень БЕБ;
21) використовує гласних і негласних штатних та позаштатних працівників на підставах та в порядку, встановлених законом, дотримуючись умов добровільності і конфіденційності таких відносин, матеріально і морально заохочує осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ;
22) вживає заходів для виявлення, аналізу та перевірки фінансових операцій, які можуть бути пов’язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
23) здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю БЕБ;
24) у випадках, визначених законом, здійснює провадження у справах про адміністративні правопорушення, приймає рішення про застосування адміністративних стягнень;
25) здійснює міжнародне співробітництво з компетентними органами іноземних держав на підставі законів та міжнародних договорів України;
26) укладає міжнародні договори міжвідомчого характеру з відповідними органами іноземних держав;
27) направляє своїх працівників до міжнародних організацій, іноземних держав як представників БЕБ з метою забезпечення координації співробітництва з питань, що належать до його повноважень;
28) ініціює у компетентних органах іноземних держав розгляд справ про захист прав та інтересів держави з питань, що стосуються виконання обов’язків БЕБ, виступає як представник держави під час розгляду таких справ. За потреби БЕБ має право залучати до такого розгляду експертів за відповідними напрямами;
29) виконує в межах компетенції запити компетентних органів інших держав та міжнародних організацій відповідно до закону та міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій, членом яких є Україна;
30) узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції БЕБ, розробляє пропозиції щодо вдосконалення законодавчих актів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правових актів міністерств та в установленому порядку подає їх Кабінету Міністрів України;
31) розробляє проекти законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України з питань, що належать до сфери діяльності БЕБ;
32) приймає нормативно-правові акти з питань, що належать до компетенції БЕБ;
33) звітує про свою діяльність у порядку, встановленому законом, та інформує суспільство про результати своєї роботи;
34) бере участь у визначенні основних напрямів розвитку науки і освіти з питань діяльності БЕБ, в організації та проведенні відповідних науково-дослідних, дослідно-конструкторських, кримінологічних і соціологічних досліджень у межах його компетенції, а також у впровадженні їх результатів в освітній процес та практичну діяльність;
35) виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери його управління;
36) здійснює інші повноваження, передбачені Кримінальним процесуальним кодексом України, Законом України "Про Бюро економічної безпеки" та іншими законами України.
7. БЕБ з метою організації своєї діяльності:
1) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, здійснення заходів щодо запобігання корупції, порушенням законності, службової дисципліни і контроль за їх реалізацією в центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ;
2) планує заходи у сфері протидії кримінальним правопорушенням, віднесеним законом до його підслідності;
3) контролює та координує діяльність територіальних управлінь БЕБ;
4) здійснює добір кадрів для центрального апарату БЕБ та на керівні посади територіальних управлінь БЕБ;
5) забезпечує роботу з добору, підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників БЕБ;
6) організовує службову підготовку та стажування працівників, які мають спеціальні звання БЕБ;
7) організовує проведення психофізіологічного опитування із застосуванням поліграфа та психологічного тестування на підставі і в порядку, передбачених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України";
8) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, реалізацію державної політики стосовно державної таємниці, захисту інформації з обмеженим доступом, контроль за їх збереженням в центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ;
9) створює власні системи (мережі) обміну інформацією з обмеженим доступом, бази даних, необхідні для забезпечення щоденної діяльності підрозділів БЕБ у сфері трудових, фінансових, управлінських відносин, документообігу;
10) організовує діловодство та архівне зберігання документів відповідно до встановлених правил;
11) забезпечує експлуатацію та функціонування системи зв’язку БЕБ;
12) забезпечує відповідно до законодавства правовий і соціальний захист осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, інших працівників БЕБ, взаємодіє з цих питань з органами державної влади та органами місцевого самоврядування;
13) укладає договори відповідального зберігання з підприємствами, установами, організаціями з метою зберігання речових доказів, вилучених у ході досудового розслідування, які потребують особливих умов зберігання;
14) забезпечує у випадках, передбачених законодавством, захист державних інтересів та представництво інтересів БЕБ в органах державної влади та органах місцевого самоврядування;
15) забезпечує в межах повноважень, передбачених законом, мобілізаційну підготовку та мобілізаційну готовність БЕБ;
16) здійснює нагляд за охороною праці в БЕБ, контроль та забезпечення протипожежної безпеки в центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ, а також на територіях, на яких вони розташовані;
17) організовує планово-фінансову роботу в центральному апараті і територіальних управліннях БЕБ, здійснює контроль за використанням фінансових і матеріальних ресурсів;
18) забезпечує організацію та ведення бухгалтерського обліку в установленому законодавством порядку, а також подання необхідної звітності в центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ;
19) відкриває рахунки в органах Казначейства.
8. БЕБ для виконання покладених завдань має право:
1) залучати в установленому законом порядку до виконання окремих досліджень, робіт, участі у вивченні окремих питань, що належать до компетенції БЕБ, учених, фахівців і експертів, працівників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівництвом);
2) одержувати в установленому законодавством порядку від державних органів та органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб, а також громадян та їх об’єднань інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;
3) звертатися в межах своєї компетенції із запитами до компетентних органів інших держав та міжнародних організацій відповідно до закону і міжнародних договорів України, установчих актів та правил міжнародних організацій, членом яких є Україна;
4) користуватися у межах, визначених законодавством, відповідними інформаційними базами даних державних органів, державною системою урядового зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;
5) скликати наради, утворювати комісії та робочі групи, проводити наукові конференції, семінари з питань, що належать до компетенції БЕБ;
6) засновувати відповідно до законодавства відомчі відзнаки БЕБ.
9. Особи, які мають спеціальні звання БЕБ, крім працівників інформаційно-аналітичного підрозділу, під час здійснення заходів із запобігання, виявлення, припинення, розслідування кримінальних правопорушень, віднесених законом до підслідності БЕБ, уповноважені у межах компетенції застосовувати поліцейські заходи, визначені статтями 32-34, пунктами 3, 5 частини першої, частинами другою і третьою статті 35, статтями 36 і 37, пунктом 2 частини першої та частиною третьою статті 38, пунктом 1 частини першої статті 40, статтями 42-46 Закону України "Про Національну поліцію", на підставах і в порядку, передбачених законодавством.
10. БЕБ здійснює повноваження безпосередньо через центральний апарат та утворені в установленому порядку територіальні управління.
Територіальні управління БЕБ утворюються, реорганізовуються та ліквідовуються Кабінетом Міністрів України.
Територіальні органи БЕБ є юридичними особами публічного права, мають самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням.
11. БЕБ у процесі своєї діяльності взаємодіє в установленому порядку з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, банками та іншими фінансовими установами, об’єднаннями громадян, профспілками та організаціями роботодавців, а також відповідними органами іноземних держав і міжнародних організацій.
12. БЕБ у межах повноважень, передбачених законом, на основі та на виконання Конституції України та законів України, актів Президента України та постанов Верховної Ради України, актів Кабінету Міністрів України, видає накази, організовує та контролює їх виконання.
Накази БЕБ, які відповідно до закону є регуляторними актами, розробляються, розглядаються, видаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності".
Нормативно-правові акти БЕБ підлягають державній реєстрації в установленому законодавством порядку.
13. Керівництво діяльністю БЕБ здійснює його Директор, який призначається на посаду Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України за пропозицією комісії з проведення конкурсу строком на п’ять років.
Директор БЕБ звільняється з посади Кабінетом Міністрів України за поданням Прем’єр-міністра України з підстав, визначених Законом "Про Бюро економічної безпеки України".
Директор БЕБ призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Директора БЕБ, інших працівників центрального апарату БЕБ, керівників територіальних управлінь БЕБ та їх заступників.
Перший заступник та заступники Директора БЕБ забезпечують виконання повноважень відповідно до затвердженого Директором БЕБ розподілу обов’язків.
14. Директор БЕБ:
1) очолює БЕБ та здійснює керівництво його діяльністю, забезпечує виконання покладених на нього завдань, несе персональну відповідальність за прозорість діяльності БЕБ та результати його роботи;
2) організовує роботу БЕБ, визначає обов’язки першого заступника та заступників Директора БЕБ;
3) вносить в установленому порядку на розгляд Кабінету Міністрів України розроблені БЕБ проекти законів, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, пропозиції щодо забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави, а також визначає позицію щодо проектів нормативно-правових актів інших центральних органів виконавчої влади з питань, віднесених до його компетенції;
4) організовує та контролює виконання БЕБ та його працівниками Конституції України та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, інших нормативно-правих актів, зокрема міжнародних, з питань, що належать до компетенції БЕБ;
5) координує і контролює діяльність центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ;
6) затверджує структуру, штатний розпис БЕБ, положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь, посадові інструкції працівників БЕБ;
7) приймає рішення про утворення, ліквідацію колегії БЕБ, робочих та експертних груп, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів БЕБ, затверджує кількісний та персональний склад таких органів, а також положення про них;
8) скликає та проводить наради з питань, що належать до компетенції БЕБ;
9) здійснює повноваження керівника державної служби в БЕБ;
10) призначає на посади та звільняє з посад першого заступника та заступників Директора БЕБ, працівників центрального апарату БЕБ, керівників територіальних управлінь БЕБ та їх заступників;
11) призначає на посади та звільняє з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців центрального апарату БЕБ (якщо інше не передбачено законом), укладає та розриває з ними контракти про проходження державної служби у порядку, передбаченому Кабінетом Міністрів України;
12) застосовує дисциплінарні стягнення до осіб, які мають спеціальні звання центрального апарату БЕБ, на підставі рішення дисциплінарної комісії;
13) визначає порядок заохочення осіб, які надають допомогу в запобіганні, виявленні, припиненні і розслідуванні кримінальних правопорушень, віднесених до підслідності БЕБ;
14) визначає відповідно до законодавства в межах граничної чисельності переліки посад у центральному апараті та територіальних управліннях БЕБ, що підлягають заміщенню особами, які мають спеціальні звання;
15) вносить на розгляд у визначеному законодавством порядку подання про відзначення державними нагородами України працівників БЕБ;
16) у встановленому законодавством порядку присвоює ранги державним службовцям БЕБ та спеціальні звання працівникам БЕБ;
17) вносить на розгляд Президента України подання про присвоєння спеціальних звань вищого начальницького складу БЕБ;
18) в межах компетенції приймає рішення про заохочення та застосування дисциплінарних стягнень до свого першого заступника та заступників, керівників підрозділів центрального апарату та територіальних управлінь, їх заступників, інших працівників БЕБ;
19) встановлює порядок реєстрації, оброблення, зберігання та знищення відповідно до законодавства отриманої БЕБ інформації, вживає заходів для запобігання несанкціонованому доступу до інформації з обмеженим доступом, а також забезпечує додержання законодавства про доступ до публічної інформації, розпорядником якої є БЕБ;
20) забезпечує охорону державної таємниці відповідно до вимог режиму секретності, кіберзахист, технічний та криптографічний захист інформації і здійснює контроль за його станом;
21) представляє БЕБ у відносинах з іншими державними органами, органами місцевого самоврядування, органами іноземних держав, міжнародними та іноземними організаціями, а також забезпечує обмін інформацією та взаємодію БЕБ з цими органами, установами, організаціями;
22) веде переговори і підписує міжвідомчі та міжнародні угоди в межах повноважень, передбачених законом;
23) бере участь у засіданнях Верховної Ради України, її комітетів, тимчасових спеціальних і тимчасових слідчих комісій Верховної Ради України;
24) бере участь з правом дорадчого голосу в засіданнях Кабінету Міністрів України;
25) забезпечує відкритість і прозорість діяльності БЕБ відповідно до Закону України "Про Бюро економічної безпеки України" та інших законів України, звітує про діяльність БЕБ у порядку, визначеному Законом України "Про Бюро економічної безпеки України";
26) видає у межах повноважень накази і розпорядження, надає доручення, що є обов’язковими для виконання працівниками БЕБ;
27) скасовує повністю чи в окремій частині акти територіальних управлінь БЕБ;
28) забезпечує виконання БЕБ функцій головного розпорядника бюджетних коштів, передбачених бюджетним законодавством;
29) виконує в межах повноважень, передбачених законом, функції з управління об’єктами державної власності, що належать до сфери управління БЕБ;
30) визначає пріоритети роботи БЕБ та шляхи виконання покладених на нього завдань, а також затверджує перспективні, поточні та оперативні плани роботи БЕБ, звіти про їх виконання;
31) забезпечує дотримання принципу рівних прав та можливостей жінок і чоловіків, запобігання та протидію насильству за ознакою статі в межах своїх повноважень;
32) здійснює інші повноваження, передбачені Законом України "Про Бюро економічної безпеки України" та іншими законами України.
15. У разі звільнення Директора БЕБ з посади, його відсутності чи неможливості здійснення ним своїх повноважень з інших причин повноваження Директора БЕБ виконує його перший заступник, а в разі його відсутності - заступник, але не більше одного року.
16. Директору БЕБ за посадою надається доступ до державної таємниці усіх ступенів секретності після проведення перевірки, визначеної Законом України "Про державну таємницю", та взяття ним письмового зобов’язання щодо збереження державної таємниці.
17. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції БЕБ, підготовки рекомендацій щодо виконання покладених на нього завдань, обговорення найважливіших напрямів його діяльності в БЕБ може утворюватися колегія як консультативно-дорадчий орган.
Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного наказу БЕБ.
Для розгляду наукових рекомендацій та проведення фахових консультацій з основних питань діяльності в БЕБ можуть утворюватися інші постійні або тимчасові консультативні, дорадчі та інші допоміжні органи.
Рішення про утворення чи ліквідацію колегії, інших постійних або тимчасових консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів приймає Директор БЕБ, який затверджує кількісний та персональний склад таких органів, а також положення про них.
18. Гранична чисельність працівників центрального апарату і територіальних управлінь затверджується Кабінетом Міністрів України.
Структуру центрального апарату та територіальних управлінь БЕБ, положення про структурні підрозділи центрального апарату та територіальних управлінь, посадові інструкції працівників БЕБ затверджує Директор БЕБ.
Штатний розпис та кошторис центрального апарату БЕБ затверджує Директор БЕБ за погодженням з Мінфіном.
19. Фінансове та матеріально-технічне забезпечення БЕБ здійснюється за рахунок коштів державного бюджету, коштів, передбачених проектами міжнародної технічної допомоги.
20. З метою забезпечення прозорості та суспільного контролю за діяльністю БЕБ при БЕБ утворюється Рада громадського контролю у складі 15 осіб, яка формується на засадах відкритого та прозорого конкурсу шляхом рейтингового інтернет-голосування громадян України.
21. Директор БЕБ щороку, не пізніше 1 березня, звітує перед Верховною Радою України, Кабінетом Міністрів України про діяльність БЕБ за попередній календарний рік. Звіт про діяльність БЕБ за попередній календарний рік оприлюднюється на офіційному веб-сайті БЕБ.
22. БЕБ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки, рахунки в органах Казначейства.
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 2021 р. № 1068
УМОВИ ТА РОЗМІРИ
оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки
1. Ці Умови визначають особливі умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників БЕБ.
2. Посадові оклади осіб, які мають спеціальні звання БЕБ, визначаються шляхом множення прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого на 1 січня календарного року, на коефіцієнт.
Центральний апарат БЕБ Територіальні управління БЕБ
посади коефіцієнт посадових окладів посади коефіцієнт посадових окладів
Перший заступник Директора, заступник Директора 29
заступник керівника територіального управління 27
Керівник департаменту, керівник Головного підрозділу детективів (на правах департаменту) 28
Заступник керівника департаменту, заступник керівника Головного підрозділу детективів 27
Керівник самостійного управління, керівник підрозділу детективів (на правах самостійного управління) 25 начальник управління, керівник підрозділу детективів (на правах самостійного управління) 24,5
Керівник управління у складі департаменту, керівник підрозділу детективів у складі Головного підрозділу детективів 24,75
Заступник керівника самостійного управління, заступник керівника підрозділу детективів (на правах самостійного управління) 24 заступник начальника управління, заступник керівника підрозділу детективів (на правах самостійного управління) 23,5
Заступник керівника управління у складі департаменту, заступник керівника підрозділу детективів у складі Головного підрозділу детективів 23,5
Керівник самостійного відділу, керівник відділу детективів (на правах самостійного відділу) 23 начальник відділу, керівник відділу детективів (на правах самостійного відділу) 22,5
Керівник відділу у складі департаменту, управління, керівник відділу детективів у складі Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів 22,5 начальник відділу у складі управління, керівник відділу детективів у складі підрозділу детективів 22
Заступник керівника самостійного відділу, заступник керівника відділу детективів (на правах самостійного відділу) 22 заступник начальника відділу, заступник керівника відділу детективів (на правах самостійного відділу) 21,5
Заступник керівника відділу у складі департаменту, управління, заступник керівника відділу детективів у складі Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів 21,5 заступник начальника відділу у складі управління, заступник керівника відділу детективів у складі підрозділу детективів 21
Керівник самостійного сектору 22 завідувач самостійного сектору 21,5
Керівник сектору у складі департаменту, управління, відділу, Головного підрозділу детективів, підрозділу детективів, відділу детективів 21,5 завідувач сектору у складі управління, відділу, підрозділу детективів, відділу детективів 21
Старший детектив 22 старший детектив 21,5
Детектив 21 детектив 20,5
Старший аналітик 22 старший аналітик 21,5
Аналітик 21 аналітик 20,5
Старший оперуповноважений в особливо важливих справах 21 старший оперуповноважений в особливо важливих справах 20,5
Старший оперуповноважений 20,75 старший оперуповноважений 20,25
Оперуповноважений 20,5 оперуповноважений 20
Старший інспектор з особливих доручень 21 старший інспектор з особливих доручень 20,5
Старший інспектор 20,75 старший інспектор 20,25
Інспектор 20,5 інспектор 20
( Пункт 2 в редакції Постанови КМ № 42 від 19.01.2022 )
3. Посадові оклади працівників, які мають спеціальні звання БЕБ та проходять стажування, встановлюються з понижувальним коефіцієнтом 0,5.
4. Доплата за спеціальне звання особам, які мають спеціальні звання БЕБ, встановлюється у розмірах згідно з додатком до цих Умов.
5. Особам, які мають спеціальні звання БЕБ, виплачується щомісячна надбавка за вислугу років у розмірі: за наявності стажу роботи до п’яти років - 25 відсотків, більше п’яти років - 30 відсотків, більше 10 років - 35 відсотків, більше 15 років - 40 відсотків, більше 20 років - 45 відсотків, більше 25 років - 50 відсотків посадового окладу.
Вислуга років особам, які мають спеціальні звання БЕБ, обчислюється відповідно до вимог порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
6. Посадові оклади державних службовців та інших працівників БЕБ, крім осіб, які мають спеціальні звання, встановлюються на рівні не менше трьох розмірів посадового окладу, встановленого Кабінетом Міністрів України для працівників, які займають відповідні посади в центральних органах виконавчої влади.
7. Розміри надбавки за вислугу років та ранг державного службовця визначаються відповідно до законодавства про державну службу.
8. До осіб, які уклали трудовий договір з БЕБ, застосовуються умови та розміри оплати праці працівників державних органів, які виконують функції з обслуговування.
9. Премії працівникам БЕБ встановлюються у розмірі не більше 30 відсотків посадового окладу.
Умови преміювання працівників БЕБ визначаються Положенням про преміювання працівників БЕБ, що затверджується БЕБ.
У місяці, в якому працівник БЕБ перебуває у відпустці, за період тимчасової непрацездатності та в інших випадках, коли згідно із законодавством виплати працівникам проводяться із розрахунку середньої заробітної плати, місячна премія нараховується за фактично відпрацьований час.
Преміювання працівників, які звільняються, проводиться у місяці звільнення за фактично відпрацьований час.
10. Працівникам БЕБ виплачується щомісячна доплата за роботу, яка передбачає доступ до державної таємниці, у розмірі залежно від ступеня секретності інформації: відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "особливої важливості" або "цілком таємно", - 10 відсотків посадового окладу; відомості та їх носії, що мають ступінь секретності "таємно", - 5 відсотків посадового окладу.
11. Працівникам БЕБ виплачується щомісячна доплата за науковий ступінь доктора філософії (кандидата наук) або доктора наук з відповідної спеціальності у розмірі відповідно 15 і 20 відсотків посадового окладу.
Доплата за науковий ступінь виплачується працівникам БЕБ у разі, коли виконання ними службових обов’язків згідно з посадами збігається за профілем з таким науковим ступенем.
Додаток
до Умов та розмірів оплати праці і
грошового забезпечення працівників
Бюро економічної безпеки
СХЕМА
розмірів доплати за спеціальне звання особам начальницького складу Бюро економічної безпеки
Спеціальне звання Розмір доплати, гривень
Генерал-полковник Бюро економічної безпеки 3000
Генерал-лейтенант Бюро економічної безпеки 2800
Генерал-майор Бюро економічної безпеки 2600
Полковник Бюро економічної безпеки 2400
Підполковник Бюро економічної безпеки 2200
Майор Бюро економічної безпеки 2000
Капітан Бюро економічної безпеки 1800
Старший лейтенант Бюро економічної безпеки 1600
Лейтенант Бюро економічної безпеки 1400
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 2021 р. № 1068
ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 і від 5 квітня 2014 р. № 85
1. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 доповнити такою позицією:
"БЕБ 3 46".
2. Додаток 1 до постанови Кабінету Міністрів України від 5 квітня 2014 р. № 85 доповнити такою позицією:
"БЕБ 700 680 3300 3070".
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА
від 6 жовтня 2021 р. № 1068
Київ
Деякі питання організації діяльності Бюро економічної безпеки України
Кабінет Міністрів України постановляє:
1. Затвердити такі, що додаються:
Положення про Бюро економічної безпеки України;
Умови та розміри оплати праці і грошового забезпечення працівників Бюро економічної безпеки.
2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України від 26 грудня 2011 р. № 1399 "Про встановлення ліміту легкових автомобілів, що обслуговують органи виконавчої влади" (Офіційний вісник України, 2012 р., № 7, ст. 246; 2014 р., № 28, ст. 793) і від 5 квітня 2014 р. № 85 "Деякі питання затвердження граничної чисельності працівників апарату та територіальних органів центральних органів виконавчої влади, інших державних органів" (Офіційний вісник України, 2014 р., № 29, ст. 814; 2015 р., № 86, ст. 2882) зміни, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 6 жовтня 2021 р. № 1068
ПОЛОЖЕННЯ
про Бюро економічної безпеки України
1. Бюро економічної безпеки України (БЕБ) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України та на який покладається завдання щодо протидії правопорушенням, що посягають на функціонування економіки держави.
Назва Бюро економічної безпеки України англійською мовою - Economic security bureau of Ukraine, скорочено - ESBU.
2. БЕБ у межах, визначених Законом України "Про Бюро економічної безпеки України" та іншими законами, є підзвітним Верховній Раді України та Кабінету Міністрів України.

30 днiв передплати безкоштовно!