• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів

Кабінет Міністрів України  | Постанова, Порядок від 03.08.1998 № 1216
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 03.08.1998
 • Номер: 1216
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Кабінет Міністрів України
 • Тип: Постанова, Порядок
 • Дата: 03.08.1998
 • Номер: 1216
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
П О С Т А Н О В А
від 3 серпня 1998 р. N 1216
Київ
Про затвердження Порядку ведення реєстру місць видалення відходів
( Із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518 від 11.10.2002 N 748 від 07.08.2013 )
З метою посилення контролю за екологічним станом місць видалення відходів, оцінки їх впливу на навколишнє природне середовище і здоров'я людини та відповідно до статті 28 Закону України "Про відходи" Кабінет Міністрів України
постановляє:
1. Затвердити Порядок ведення реєстру місць видалення відходів, що додається.
2. Міністерству охорони навколишнього природного середовища та ядерної безпеки за погодженням з Міністерством охорони здоров'я, Міністерством праці та соціальної політики, Державним комітетом по геології і використанню надр, Державним комітетом у справах будівництва, архітектури та житлової політики, Державним комітетом по водному господарству у тримісячний термін розробити і затвердити Інструкцію про зміст і складання паспорта місць видалення відходів.
Прем'єр-міністр України В.ПУСТОВОЙТЕНКО
Інд.33
ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 серпня 1998 р. N 1216
ПОРЯДОК
ведення реєстру місць видалення відходів
( У тексті Порядку слова "Мінекобезпеки" та "Держкомгеології" замінено словом "Мінекоресурсів" згідно з Постановою КМ N 1518 від 11.10.2002 )
1. Цей Порядок, розроблений відповідно до статті 28 Закону України "Про відходи", визначає правила ведення реєстру місць видалення відходів.
2. Реєстр місць видалення відходів (далі - реєстр) - це система даних, одержаних у результаті обліку та опису всіх об'єктів і спеціально відведених місць, де здійснюються операції з видалення відходів (форму ведення реєстру подано в додатку 1 до цього Порядку).
3. Терміни, що використовуються в цьому Порядку, мають таке значення:
видалення відходів - здійснення операцій з відходами, що не призводять до їх утилізації, згідно з переліком, наведеним у додатку 2 до цього Порядку;
місця видалення відходів (далі - МВВ) - спеціально відведені місця чи об'єкти (полігони, комплекси, котловани, споруди, ділянки надр тощо), на використання яких для видалення відходів отримано дозвіл від спеціально уповноважених органів у сфері поводження з відходами;
власник місць (чи об'єктів) видалення відходів - будь-яка фізична або юридична особа, що здійснює видалення відходів на законних підставах, у тому числі виробник відходів.
4. Включенню до реєстру підлягають усі місця видалення відходів (ті, що функціонують, закриті, законсервовані тощо).
5. На кожне МВВ складається спеціальний паспорт, у якому зазначається найменування і код відходів, їх кількісний та якісний склад, походження, а також технічні характеристики і відомості про методи контролю та безпечної експлуатації. Спеціальний паспорт складається власником МВВ відповідно до Інструкції про зміст і складання паспорта місць видалення відходів.
6. Фінансування робіт з ведення реєстру здійснюється за рахунок коштів місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища.
7. Контроль за повнотою та якістю ведення реєстру покладається на територіальні органи Держекоінспекції.
( Пункт 7 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
8. Ведення реєстру здійснюють місцеві державні адміністрації.
9. У реєстрі вміщується узагальнююча інформація щодо кожного МВВ (розміщення, технічні та екологічні характеристики, дані про власника тощо). Дані реєстру підлягають щорічному уточненню.
10. Реєстр створюється і ведеться на підставі паспортів МВВ, звітних даних, що подаються виробниками відходів, відомостей спеціально уповноважених органів виконавчої влади у сфері поводження з відходами.
11. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації визначають перелік МВВ, які мають бути включені до реєстру, і повідомляють їхніх власників про необхідність складання паспортів МВВ та термін їх реєстрації.
( Пункт 11 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
12. Власники МВВ або за їх дорученням спеціалізовані проектні організації, що мають відповідну ліцензію, здійснюють інвентаризацію МВВ та складають проекти їх паспортів.
13. У визначений термін власники МВВ надсилають проекти паспортів на погодження до територіальних органів Держсанепідслужби.
( Пункт 13 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
14. Після погодження проектів паспортів власники МВВ передають їх на затвердження Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.
( Пункт 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
15. Проекти паспортів розглядаються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями у двотижневий строк. Затверджені проекти паспортів МВВ засвідчуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями їх штампом або печаткою. У разі відхилення паспорта на адресу власника МВВ надсилається лист з обґрунтуванням причин відхилення і встановленням строку повторного подання такого проекту.
( Пункт 15 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
16. Затверджені паспорти вносяться Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями до реєстру.
( Пункт 16 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
17. Кожному МВВ присвоюється реєстраційний номер та фіксується дата реєстрації.
18. Оригінал паспорта повертається власнику МВВ, а копії - Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським держадміністраціям.
( Пункт 18 в редакції Постанови КМ N 748 від 07.08.2013 )
19. Щорічно паспорти МВВ підлягають перегляду за результатами спостережень, контрольних замірів, додаткових робіт тощо і погоджуються Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями. У разі необхідності за рішенням місцевих державних адміністрацій може здійснюватися позачергове уточнення даних паспортів МВВ.
( Пункт 19 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
20. На підставі даних паспортів Рада міністрів Автономної Республіки Крим, обласні, Київська та Севастопольська міські держадміністрації готують висновки щодо рівня екологічної безпеки МВВ, визначають категорію їх екологічної безпеки для навколишнього природного середовища та здоров'я людини. Висновки надсилаються власникам МВВ для вжиття ними заходів, спрямованих на забезпечення екологічно безпечного функціонування МВВ.
( Пункт 20 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ N 748 від 07.08.2013 )
Додаток 1
до Порядку ведення реєстру
місць видалення відходів
РЕЄСТР
місць видалення відходів
-----------------------------------------------------------------------------------------
Реєстра- |Дата |Наймену-|Місце знахо-|Повне най-|Режим фу-|Категорія|Характе-|Характери-
ційний |остан-|вання |дження МВВ |менування |нкціону- |екологіч-|ристика |стика від-
номер |ньої |МВВ, код|(населений |та адреса |вання МВВ|ної без- |МВВ, |ходів
МВВ, дата|реві- | |пункт, ра- |власника |(діючих, |пеки МВВ |(обсяг, |(наймену-
реєстра- |зії | |йон), код |МВВ, код |закритих)| |площа, |вання,
ції |МВВ | | | | | |наземне,|група,
| | | | | | |підзем- |клас небе-
| | | | | | |не) |зпеки)
---------+------+--------+------------+----------+---------+---------+--------+----------
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
-----------------------------------------------------------------------------------------
( Додаток 1 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ N 1518 від 11.10.2002, N 748 від 07.08.2013 )
Додаток 2
до Порядку ведення реєстру місць
видалення відходів
Операції з видалення відходів
------------------------------------------------------------------
Код | Вид операції
операції|
------------------------------------------------------------------
D1 Поховання в землі чи скидання на землю (наприклад на
звалище тощо)
D2 Обробка грунту (наприклад біохімічний розклад рідких чи
мулових відходів у грунті тощо)
D3 Закачування на глибину (наприклад вприскування відходів
відповідної консистенції у свердловини, соляні куполи
природних резервуарів тощо)
D4 Скидання у поверхневі водойми (наприклад скидання рідких
або мулистих відходів у котловани, ставки чи відстійні
басейни тощо)
D5 Скидання на спеціально обладнані звалища (наприклад
скидання в окремі відсіки з прокладкою і поверхневим
покриттям, які ізолюють їх один від одного і від
навколишнього середовища, тощо)
D6 Скидання у водойми, крім морів/океанів
D7 Скидання у моря/океани, в тому числі поховання на
морському дні
D8 Біологічна обробка, не обумовлена в інших розділах цього
додатка, яка призводить до утворення кінцевих сполук чи
сумішей, які потім видаляються будь-яким способом,
зазначеним у цьому додатку
D9 Фізико-хімічна обробка, не обумовлена в інших розділах
цього додатка, яка призводить до утворення кінцевих
сполук чи сумішей, які потім видаляються будь-яким
способом, зазначеним у розділі А (наприклад випарювання,
сушіння, прожарювання, нейтралізація, осаджування тощо)
D10 Спалювання на суші
D11 Спалювання в морі
D12 Постійне зберігання (наприклад у спеціальних контейнерах
у шахті тощо)
D13 Змішування чи перемішування до початку будь-якої з
операцій, зазначених у цьому додатку
D14 Переупаковка до початку будь-якої з операцій, зазначених
у цьому додатку
D15 Зберігання до будь-якої з операцій, зазначених у цьому
додатку