• Посилання скопійовано
Документ підготовлено в системі iplex

Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу

Національний банк України  | Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення від 19.05.2020 № 65
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення
 • Дата: 19.05.2020
 • Номер: 65
 • Статус: Документ діє
 • Посилання скопійовано
Реквізити
 • Видавник: Національний банк України
 • Тип: Постанова, Форма типового документа, Повідомлення, Лист, Критерії, Заходи, Порядок, Положення
 • Дата: 19.05.2020
 • Номер: 65
 • Статус: Документ діє
Документ підготовлено в системі iplex
зберігати інформацію та документи щодо НПК принаймні протягом строку, визначеного в пункті 18 частини другої статті 8 Закону про ПВК/ФТ .
5. Банк, використовуючи інструмент покладання, зобов'язаний отримати необхідну інформацію від третьої сторони до встановлення ділових відносин (проведення фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом.
6. З метою встановлення факту того, що третя сторона є іноземним зобов'язаним суб'єктом та вживає подібні за змістом заходи у сфері ПВК/ФТ, банк використовує інформацію з відкритих джерел, зокрема:
1) законодавчі вимоги держави реєстрації такої особи;
2) результати оцінювання держав (юрисдикцій) FATF або відповідними регіональними організаціями за типом FATF;
3) внутрішні документи такої особи, що стосуються порядку здійснення НПК та збереження інформації.
7. До прийняття рішення щодо співробітництва з відповідною третьою особою та використання інструменту покладання на її результати НПК банк має здійснити попередній аналіз надійності такої особи в порядку, визначеному внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ. Метою такого аналізу є виявлення та оцінка банком ризиків, пов'язаних із майбутнім співробітництвом, а саме, можливістю банку виконувати законодавство України у сфері ПВК/ФТ, використовуючи результати НПК третьої особи.
Банк під час здійснення аналізу має з'ясувати, чи була особа об'єктом застосування заходів впливу за порушення вимог щодо НПК та/або порядку зберігання інформації з боку органу, що здійснює нагляд за її діяльністю у сфері ПВК/ФТ, та чи була установа об'єктом розслідування з питань ВК/ФТ.
Банк за результатами здійсненого аналізу складає обґрунтований висновок щодо можливості співробітництва з відповідною третьою особою, ураховуючи виявлені ризики та їх прийнятність/неприйнятність для банку, що підписується відповідальним працівником банку. Дозвіл на співробітництво з третьою особою надає голова правління / керівник філії іноземного банку шляхом накладення відповідної резолюції на висновок або Комітет шляхом прийняття відповідного рішення.
8. Банк документує факт отримання відповідної інформації від третьої особи та зберігає отримані дані, а також підтвердні документи/файли, в яких була отримана інформація, протягом строків, визначених Законом про ПВК/ФТ.
9. В анкеті клієнта має бути зазначено про факт покладання на результати НПК третьої особи із зазначенням дати отримання відповідної інформації та найменування третьої особи, що надала відповідну інформацію.
10. Якщо на запит банку третя сторона не надала копій відповідних підтвердних документів щодо вжитих заходів НПК або неодноразово порушила строки надання такої інформації без поважних на те причин, то банк має припинити співробітництво із цією особою та не використовувати надалі отриману від такої особи інформацію під час здійснення НПК.
11. Відповідальний працівник банку забезпечує ведення актуального переліку третіх осіб, з якими банк співпрацює стосовно використання інструменту покладання.
12. Якщо третя особа і банк належать до тієї самої групи, визначені в підпункті 1 пункту 4 додатка 11 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення) умови вважаються дотриманими (підпункт 2 пункту 4, а також пункти 6 та 7 додатка 11 до Положення - необов'язковими до виконання), якщо:
1) учасники групи дотримуються єдиних групових правил із питань ПВК/ФТ, зокрема вимоги щодо здійснення НПК та зберігання інформації та документів, і такі правила відповідають рекомендаціям Групи FATF;
2) дотримання учасниками групи єдиних групових правил із питань ПВК/ФТ є об'єктом консолідованого нагляду відповідного наглядового органу у сфері ПВК/ФТ.
13. Банк може використовувати інструмент покладання для отримання інформації через Систему BankID НБУ. У такому разі банк може не виконувати вимоги, визначені в пунктах 4, 6 та 7 додатка 11 до Положення, а в анкеті клієнта банк може зазначити назву "Система BankID НБУ" замість найменування банку-ідентифікатора.
Додаток 12
до Положення
про здійснення банками
фінансового моніторингу
ПОРЯДОК
відмови банку від встановлення (підтримання) ділових відносин / проведення фінансової операції
1. Банк зобов'язаний відмовитися від встановлення (підтримання) ділових відносин / відмовити клієнту у відкритті рахунку (обслуговуванні), у тому числі шляхом розірвання ділових відносин, закриття рахунку / відмовитися від проведення фінансової операції у випадках, передбачених частиною першою статті 15 Закону про ПВК/ФТ.
2. Банк має право відмовитися від проведення підозрілої фінансової операції.
3. У випадках, передбачених частиною першою статті 15 Закону про ПВК/ФТ, банк зобов'язаний протягом одного робочого дня, але не пізніше наступного робочого дня з дня відмови, повідомити СУО про спроби проведення фінансових операцій та про осіб, які мають або мали намір відкрити рахунок / установити ділові відносини та/або провести фінансові операції, або з якими розірвано ділові відносини (закрито рахунок) на підставі статті 15 Закону про ПВК/ФТ, а також про проведення фінансових операцій щодо зарахування коштів, які надійшли на рахунок такого клієнта, та про фінансові операції, у проведенні яких було відмовлено.
4. Банку забороняється (за винятком випадків, передбачених резолюціями Ради Безпеки ООН) установлювати ділові відносини та проводити видаткові фінансові операції, надавати фінансові та інші пов'язані послуги у випадках, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону про ПВК/ФТ.
5. У випадках, передбачених частиною четвертою статті 15 Закону про ПВК/ФТ, банк зобов'язаний негайно повідомити СУО про спроби встановлення ділових відносин та проведення видаткових фінансових операцій, отримання фінансових та інших пов'язаних послуг прямо або опосередковано особами, визначеними у частині четвертій статті 15 Закону про ПВК/ФТ.
6. Банк у разі прийняття рішення стосовно відмови від підтримання ділових відносин / обслуговування клієнта шляхом розірвання ділових відносин:
1) закриває відповідний рахунок, якщо операції за цим рахунком не здійснюються протягом трьох років поспіль і на цьому рахунку немає залишку коштів;
2) закриває відповідний рахунок у разі наявності залишку коштів на рахунку після проведення завершальної(их) операції(й) за таким рахунком [з виконання платіжних вимог на примусове списання (стягнення) коштів, виплати коштів готівкою, перерахування залишку коштів згідно із наданими клієнтом реквізитами] або після перерахування коштів на окремий аналітичний балансовий рахунок, визначений самостійно банком відповідно до облікової політики, для подальшого обліку та повернення коштів клієнту під час його звернення до банку;
3) банк закриває рахунки, на які накладено арешт державним/приватним виконавцем, за умови дотримання порядку, визначеного законодавством України, стосовно виконання банками заходів щодо арешту коштів на рахунках клієнтів, списання банком коштів із рахунків платників податків / суб'єктів господарювання.
7. Банк не має права за заявою клієнта розривати договір банківського рахунку чи вчиняти інші дії, що мають наслідком припинення договору, якщо грошові кошти, що знаходяться на відповідному рахунку, заморожені (зупинені) відповідно до Закону про ПВК/ФТ.
8. Банк має визначити у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ порядок відмови в передбачених Законом про ПВК/ФТ випадках від встановлення (підтримання) ділових відносин (у тому числі шляхом розірвання договірних відносин) або проведення фінансової операції, що також має містити:
1) перелік уповноважених працівників банку/колегіальних органів банку, які мають право приймати рішення щодо відмови в установлених Законом про ПВК/ФТ випадках;
2) процедуру розгляду та прийняття уповноваженими працівниками банку відповідних рішень, а також їх документування;
3) складання висновку з чітким зазначенням підстав відмови в підтриманні ділових відносин із клієнтом (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини 15 статті Закону про ПВК/ФТ) у кожному випадку;
4) порядок інформування відповідального працівника банку або працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку, щодо прийняття рішення щодо відмови;
5) порядок інформування клієнта про відмову в установленні (підтриманні) із ним ділових відносин з обов'язковим зазначенням дати відмови та відповідних підстав відмови, визначених статтею 15 Закону про ПВК/ФТ (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини цієї статті);
6) порядок інформування клієнта про відмову в проведенні фінансової операції з обов'язковим зазначенням дати відмови та відповідних підстав відмови, визначених у статті 15 Закону про ПВК/ФТ (із посиланням на конкретні абзаци, пункти та частини цієї статті), та засвідченням підписом уповноваженого працівника банку, який прийняв рішення про відмову у проведенні відповідної фінансової операції, документа на переказ коштів, поданого до банку в паперовому вигляді.
Додаток 13
до Положення
про здійснення банками
фінансового моніторингу
ПОРЯДОК
зупинення, поновлення фінансових операцій та виконання рішень (доручень) СУО
1. Банк відповідно до частини першої статті 23 Закону про ПВК/ФТ:
1) має право зупинити здійснення фінансової операції, якщо вона є підозрілою;
2) зобов'язаний зупинити фінансові операції в разі виникнення підозри, що вони містять ознаки вчинення кримінального правопорушення, визначеного Кримінальним кодексом України.
Зупинення таких фінансових операцій здійснюється без попереднього повідомлення клієнта на два робочі дні з дня зупинення включно.
2. Відповідальний працівник банку видає внутрішнє розпорядження в разі прийняття рішення про:
1) зупинення фінансової операції у випадках, передбачених частиною першою статті 23 Закону про ПВК/ФТ, - у день зупинення фінансової операції;
2) поновлення проведення фінансової операції у випадку, установленому абзацом другим частини десятої статті 23 Закону про ПВК/ФТ , - у день поновлення банком проведення відповідної фінансової операції.
3. У день видання відповідного розпорядження відповідальний працівник банку обов'язково повідомляє про такий факт голову правління банку / керівника філії іноземного банку. Якщо рішення/доручення СУО надійшло до банку після закінчення робочого дня, то днем надходження відповідного рішення/доручення СУО до банку є наступний робочий день банку.
4. Внутрішні розпорядження відповідального працівника банку мають містити:
1) найменування клієнта та номер його рахунку (за винятком фінансової операції без відкриття рахунку);
2) найменування, номер і дату первинного документа;
3) суму фінансової операції;
4) підстави зупинення фінансової операції, визначені Законом про ПВК/ФТ;
5) строк зупинення фінансової операції;
6) дату та час видачі розпорядження;
7) підпис відповідального працівника банку.
Такі внутрішні розпорядження можуть оформлятися на паперових носіях або в електронному вигляді.
У разі оформлення розпоряджень в електронному вигляді підпис відповідального працівника банку не вимагається, а датою та часом видачі розпорядження є дата та час його створення у відповідному програмному модулі або дата та час направлення такого розпорядження за допомогою інформаційних систем банку.
5. Внутрішні розпорядження відповідального працівника банку мають зберігатися в окремій справі не менше п'яти років у порядку, передбаченому для зберігання документів з обмеженим доступом.
6. Банк зобов'язаний повідомити СУО про зупинення фінансової операції у випадках, передбачених частиною першою статті 23 Закону про ПВК/ФТ, шляхом негайного формування та відправлення в той самий робочий день, коли фінансова операція була зупинена, відповідного файла-повідомлення.
7. Вимоги стосовно порядку формування, надсилання, контролю за правильністю заповнення всіх реквізитів та отримання СУО відповідних файлів інформаційного обміну, визначені в додатку 15 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення), поширюються на файли-повідомлення, що містять інформацію про зупинені та поновлені фінансові операції.
8. Банк зобов'язаний забезпечити негайне доведення до відома відповідального працівника банку факт отримання банком рішень та/або доручень СУО.
9. Банк зобов'язаний виконати рішення та/або доручення СУО в порядку, установленому відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України, що погоджений з Національним банком.
10. Банк продовжує обліковувати кошти на поточному рахунку клієнта за фінансовою операцією зі списання коштів, проведення якої зупинено в порядку, визначеному в додатку 13 до Положення.
11. Банк здійснює облік коштів за фінансовими операціями із зарахування коштів на рахунок клієнта та за фінансовими операціями без відкриття рахунку, проведення яких зупинено, на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - План рахунків).
12. Облік розрахункових документів за зупиненими фінансовими операціями разом із розпорядженнями про їх зупинення здійснюється на позабалансовому рахунку 9809 А "Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів" Плану рахунків.
13. Банк у разі поновлення проведення фінансової операції виконує переказ коштів із рахунку клієнта, за яким фінансова операція була зупинена.
14. Банк на письмовий запит клієнта повідомляє йому в письмовій формі номер та дату рішення СУО про продовження зупинення відповідних фінансових операцій (видаткових фінансових операцій).
Додаток 14
до Положення
про здійснення банками
фінансового моніторингу
ПОРЯДОК
замороження/розмороження активів
1. Банк відповідно до частини першої статті 22 Закону про ПВК/ФТ зобов'язаний негайно, без попереднього повідомлення клієнта (особи), заморозити активи, пов'язані з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням (далі - активи терористів).
2. Банк розробляє та документує у своїх внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ порядок здійснення заходів, пов'язаних із використанням автоматизованих програмних модулів, що забезпечують можливість замороження банком активів терористів, зокрема:
1) порядок завантаження переліку терористів та змін до нього;
2) порядок здійснення скринінгових процедур, які дають змогу банку виявити в його клієнтській базі та фінансових операціях, що здійснюються за допомогою банку, індикатори пов'язаності з особами з переліку терористів;
3) процедуру розгляду та порядок ескалації випадків виявлення індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів, зокрема збігу окремих даних (комбінацій даних) із клієнтської бази та фінансових операцій, що здійснюються за допомогою банку, з даними осіб із переліку терористів;
4) заходи щодо призупинення здійснення фінансових операцій та/або замороження/розмороження відповідних активів.
3. Банк має забезпечити неможливість розпорядження / використання будь-якою особою активів терористів, крім випадків, прямо передбачених законодавством.
4. Банк, розробляючи скринінгові процедури, які дають змогу банку виявити індикатори пов'язаності з особами з переліку терористів, має керуватися принципом максимально можливого аналізу даних осіб, які є в розпорядженні банку, у тому числі тих, що отримані за результатами здійснення НПК, забезпечуючи як мінімум аналіз даних таких осіб:
1) учасників фінансових операцій, що здійснюються за допомогою банку (у тому числі реквізитів всіх полів первинних документів, які можуть містити дані осіб) та вигодоодержувачів за фінансовими операціями;
2) фінансових установ, які забезпечують здійснення транскордонних фінансових операцій;
3) клієнтів банку;
4) представників клієнтів банку; осіб, які діють від імені, за дорученням або на користь клієнтів;
5) КБВ клієнтів; осіб, які здійснюють прямий або непрямий вирішальний вплив на клієнта;
6) посадових осіб органів управління клієнтів.
5. Під "наявністю індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів" слід вважати виявлення банком того факту, що особа (у тому числі організація) включена до переліку терористів.
6. Банк зобов'язаний впровадити відповідну систему моніторингу, яка дасть змогу банку незалежно від ризик-профілю банку та ризик-профілів його клієнтів виявляти всі індикатори пов'язаності з особами з переліку терористів (далі - система ФТ-моніторингу).
7. Система ФТ-моніторингу має забезпечувати:
1) автоматизацію процедури виявлення індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів;
2) виявлення в режимі реального часу до встановлення ділових відносин із клієнтом, проведення фінансової операції індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів;
3) перегляд наявних даних у клієнтській базі на періодичній основі;
4) забезпечувати призупинення фінансової операції до її проведення та призупинення процедури встановлення ділових відносин (відкриття рахунку) у разі виявлення індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів або збігу даних, який не спростований;
5) інформування уповноваженого працівника банку щодо виявлення індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів, у тому числі за допомогою вбудованих правил ескалації цього питання;
6) інформування уповноваженого працівника банку щодо проведення прибуткової фінансової операції на рахунок або ініціювання видаткової фінансової операції з рахунку особи, активи якої заморожені.
8. Банк має регулярно забезпечувати аналіз ефективності системи ФТ-моніторингу, зокрема шляхом аналізу історії інцидентів за окремі дати/періоди, перегляду наявних налаштувань системи з метою виявлення можливих у ній недоліків, та вживати оперативних заходів із метою усунення виявлених недоліків.
9. Банк забезпечує для аналізу виявлених індикаторів пов'язаності з особами з переліку терористів виділення ресурсів, достатніх для виконання ним обов'язків із замороження активів терористів.
10. Банк оновлює наявний у нього перелік терористів негайно, але не пізніше наступного робочого дня з дня розміщення на офіційному вебсайті СУО змін до переліку терористів.
11. Банк у разі виявлення системою ФТ-моніторингу збігу окремих даних із даними особи з переліку терористів забезпечує вжиття заходів для підтвердження/спростування виявленого збігу до встановлення ділових відносин із клієнтом, проведення фінансової операції.
12. Якщо за результатами аналізу виявленого збігу підтверджується наявність індикатора пов'язаності з особами з переліку терористів (особа включена до переліку терористів), то банк:
1) зобов'язаний відмовити в установленні ділових відносин (у межах надання фінансових та інших послуг), проведенні видаткових фінансових операцій особам (у тому числі організаціям), визначеним частиною четвертою статті 15 Закону про ПВК/ФТ;
2) має право відмовити в установленні ділових відносин та/або проведенні фінансових операцій в інших випадках. Під час прийняття рішення про застосування або незастосування права відмови банк має ретельно проаналізувати наявні ризики ВК/ФТ.
13. Банк також забезпечує опрацювання скринінговою процедурою даних у наявній клієнтській базі щоразу під час:
1) унесенні змін до переліку терористів;
2) актуалізації даних про клієнтів та осіб, які мають зв'язки з клієнтом (зокрема представників клієнтів, КБВ).
Банк у разі виявлення системою ФТ-моніторингу збігу даних у зв'язку з актуалізацією даних про клієнта не пізніше наступного робочого дня з дня актуалізації даних про клієнта забезпечує аналіз виявленого збігу та до моменту завершення аналізу тимчасово призупиняє здійснення фінансових операцій такого клієнта.
Банк у разі виявлення системою ФТ-моніторингу збігу даних у зв'язку з унесенням змін до переліку терористів зобов'язаний якомога швидше (з урахуванням обсягів клієнтської бази та кількості виявлених системою ФТ-моніторингу збігів даних) проаналізувати виявлені збіги, але не пізніше двох тижнів із дати завантаження банком оновленого переліку терористів (змін до нього).
Якщо в банку немає інформації (або її недостатньо) для підтвердження/спростування того, що особа є включеною до переліку терористів, то банк може запитати додаткову інформацію в клієнта або отримати її з інших надійних джерел. У такому разі банк до спростування/підтвердження того факту, що особа включена до переліку терористів призупиняє здійснення фінансових операцій такого клієнта.
14. У разі виявлення системою ФТ-моніторингу збігу даних учасника фінансової операції, щодо якого в банку немає ідентифікаційних даних, достатніх для спростування/підтвердження того факту, що учасник фінансової операції є особою, включеною до переліку терористів, банк до моменту завершення аналізу збігу даних зобов'язаний призупинити здійснення такої фінансової операції та вжити необхідних заходів, зокрема запитати додаткову інформацію для завершення аналізу:
1) у строк, що не перевищує трьох робочих днів із моменту виявлення збігу - для фінансових операцій у межах України;
2) у строк, що не перевищує п'яти робочих днів із моменту виявлення збігу, - для транскордонних фінансових операцій.
15. Якщо в строки, визначені в пункті 14 додатка 14 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення), банк не отримав інформації, достатньої для спростування того факту, що особа є включеною до переліку терористів, то банк здійснює заходи із замороження активів, що є предметом такої фінансової операції.
16. Банк здійснює розмороження активів у строки та лише у випадках, визначених частиною четвертою статті 22 Закону про ПВК/ФТ.
17. Відповідальний працівник банку видає внутрішнє розпорядження щодо замороження/розмороження активів терористів, яке має містити:
1) дату та час прийняття рішення та його суть (розмороження або замороження);
2) наявні ідентифікаційні дані особи, активи якої заморожуються/розморожуються;
3) реквізити запису в переліку терористів: номер (С1), дата внесення (С2), джерело внесення (С5);
4) інформацію щодо ділових відносин із клієнтом (за наявності):
номери та дати відкриття клієнту рахунків, суми/вартості заморожених/розморожених активів на них у розрізі рахунків (інформація зазначається щодо відкритих на дату замороження/розмороження рахунків);
номери та дати укладення договорів щодо надання банком послуг без відкриття рахунку, види активів, що є предметом таких договорів, та суми/вартості, на які вони укладені (за наявності);
номери транзитних рахунків, на яких обліковуються/обліковувалися заморожені кошти за заблокованими фінансовими операціями (кошти за якими не були зараховані на рахунок клієнта);
5) інформацію щодо фінансових операцій з активами терористів без встановлення ділових відносин (за наявності):
найменування, номер і дату первинного документа;
дату ініціювання фінансової операції;
дату замороження активів;
6) підстави розмороження активів (для випадків розмороження);
7) зв'язок особи, активи якої заморожені (були заморожені), з особою з переліку терористів (якщо особа, активи якої заморожуються, не є особою з переліку терористів);
8) підпис відповідального працівника банку.
Банк забезпечує зберігання розпоряджень відповідального працівника банку щодо замороження/розмороження активів в окремій справі не менше п'яти років у порядку, передбаченому для зберігання документів з обмеженим доступом.
18. У разі замороження активів терористів банк зобов'язаний негайно інформувати:
1) СУО - шляхом надсилання файла-повідомлення;
2) СБУ - шляхом надсилання листа-повідомлення.
19. Банк інформує відповідний територіальний підрозділ СБУ за місцезнаходженням банку про замороження активів терористів шляхом надсилання листа-повідомлення за формою, наведеною в додатку 21 до Положення. Порядок надання такої інформації має забезпечувати її гарантовану доставку та конфіденційність.
20. У разі замороження активів клієнтів банк проводить прибуткові фінансові операції такого клієнта і негайно заморожує активи, отримані в результаті проведення прибуткової фінансової операції.
Банк інформує про такі прибуткові фінансові операції та/або спробу(и) здійснення видаткових фінансових операцій СУО та СБУ в день проведення фінансової операції (спроби її здійснення), але не пізніше 11 години наступного робочого дня з дня здійснення прибуткової фінансової операції та/або спроби здійснення видаткової фінансової операції, у порядку, визначеному в пункті 18 додатка 14 до Положення.
21. У разі наявності в осіб, активи яких заморожуються банком, відкритих у банку клієнтських рахунків, банк обліковує заморожені кошти на відповідних рахунках клієнтів. В інших випадках банк обліковує заморожені кошти на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" Плану рахунків бухгалтерського обліку банків України, затвердженого нормативно-правовим актом Національного банку України (далі - План рахунків).
Облік коштів за фінансовими операціями без відкриття рахунку та/або фінансових операцій на користь осіб, які не є клієнтами банку, активи за якими заморожені в порядку, визначеному вимогами додатка 14 до Положення, здійснюється банком на окремому аналітичному рахунку балансового рахунку 2909 П "Інша кредиторська заборгованість за операціями з клієнтами банку" Плану рахунків.
Облік розрахункових документів за заблокованими фінансовими операціями разом із розпорядженнями про замороження/розмороження відповідних активів здійснюється на позабалансовому рахунку 9809 А "Інші документи за розрахунковими операціями клієнтів" Плану рахунків.
22. Банк повідомляє клієнту (особі) у письмовій формі про замороження його (її) активів та активів за заблокованою фінансовою операцією (учасником якої є така особа) у відповідь на отриманий від нього (неї) письмовий запит.
23. Банк зобов'язаний негайно розморозити активи:
1) не пізніше наступного робочого дня з дня виключення особи чи організації з переліку терористів;
2) не пізніше наступного робочого дня з дня надходження від СБУ інформації про те, що особа чи організація, яка має таке саме або схоже ім'я (найменування), як і особа чи організація, включена до переліку терористів та активи якої стали об'єктом замороження, за результатами перевірки не є включеною до зазначеного переліку.
У разі розмороження активів банк не пізніше наступного робочого дня з дня розмороження активів інформує СУО та СБУ в порядку, визначеному в пункті 18 додатка 14 до Положення.
24. Банку, його керівникам та працівникам заборонено розголошувати відомості щодо фактів інформування СУО та СБУ про замороження/розмороження активів.
25. Доступ до активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, здійснюється в порядку, установленому статтею 11-2 розділу III Закону України "Про боротьбу з тероризмом" .
Додаток 15
до Положення
про здійснення банками
фінансового моніторингу
ПОРЯДОК
моніторингу фінансових операцій, їх реєстрації та здійснення інформаційного обміну з СУО
1. Банк у своїх внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ має передбачити порядок моніторингу фінансових операцій клієнтів із метою виявлення тих, що підлягають фінансовому моніторингу.
2. Упроваджені в діяльність банку автоматизовані програмні модулі мають забезпечувати своєчасне виявлення порогових фінансових операцій, фінансових операцій з активами, пов'язаними з тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням (далі - активи терористів) та індикаторів підозрілості фінансових операцій з метою оперативного виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності).
3. Для виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) банк:
1) проводить на постійній основі моніторинг ділових відносин із клієнтами та фінансових операцій, що здійснюються в процесі таких відносин, щодо відповідності таких фінансових операцій наявній у банку інформації про клієнта, його діяльність та його ризик-профіль (у тому числі щодо відповідності фінансових операцій клієнта очікуваній/запланованій ним діяльності на етапі встановлення ділових відносин із банком);
2) забезпечує автоматизований відбір незвичайних фінансових операцій (які, зокрема, є складними фінансовими операціями, незвичайно великими, проведеними в незвичний спосіб, не мають очевидної економічної чи законної мети, не відповідають фінансовому стану клієнта), запроваджуючи періодичний аналіз відповідними правилами/сценаріями всіх фінансових операцій клієнтів (зокрема щодня, щотижня, щомісяця, щокварталу);
3) залучає необхідних працівників банку до здійснення аналізу фінансових операцій (у тому числі тих, що були виявлені за допомогою автоматизованих модулів) із делегуванням їм відповідних функціональних обов'язків та прав, проведення для них навчальних заходів таким чином, щоб такі працівники були здатні виявляти незвичну та підозрілу діяльність клієнтів;
4) забезпечує функціонування належної процедури ескалації підозр працівниками банку, процедури їх оперативного розгляду уповноваженими працівниками банку, прийняття рішень про наявність/відсутність підозр за результатами аналізу.
4. З метою виявлення підозрілих фінансових операцій (діяльності) банк забезпечує аналіз фінансових операцій клієнтів (їх сукупності) щодо наявності/відсутності індикаторів підозрілості фінансових операцій, уключаючи використання автоматизованих модулів, що реалізують відбір фінансових операцій за допомогою відповідних правил/сценаріїв.
5. Банк самостійно розробляє перелік індикаторів підозрілості фінансових операцій з урахуванням індикаторів, зазначених у додатку 20 до Положення про здійснення банками фінансового моніторингу (далі - Положення), типологічних досліджень СУО та рекомендацій Національного банку в сфері ПВК/ФТ.
Розробляючи індикатори підозрілості фінансових операцій, банк визначає кількісні межі для тих індикаторів, які містять кількісні характеристики (зокрема "істотне збільшення", "великі обсяги", "регулярно").
6. Банк під час розроблення правил/сценаріїв відбору фінансових операцій має враховувати ризик-профіль клієнта, інформацію, отриману в результаті здійснення належної перевірки клієнта та іншу доступну йому інформацію (зокрема отриману від правоохоронних органів).
Банк також забезпечує виявлення фінансових операцій, що не відповідають очікуванням банку з огляду на:
1) заплановану клієнтом майбутню діяльність під час установлення ділових відносин із ним (ураховуючи анонсований обсяг фінансових операцій, види послуг до використання);
2) ризик-профіль клієнта (зокрема фінансові операції, що здійснюються клієнтом, не мають раціонального обґрунтування, ураховуючи інформацію, отриману в результаті здійснення заходів належної перевірки, та/або не є типовими для клієнтів, подібних за розміром/видом діяльності/величиною доходу/соціальним статусом).
7. Розроблені правила/сценарії відбору фінансових операцій банку мають забезпечити виявлення:
1) фінансової операції з готівкою, яка містить індикатори підозрілості фінансових операцій, - не пізніше 20 робочих днів після здійснення такої фінансової операції;
2) інших фінансових операцій (сукупності пов'язаних між собою фінансових операцій), що містять індикатори підозрілості фінансових операцій, - не пізніше останнього робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому такі фінансові операції були здійснені.
8. Якщо наявних у банку документів та/або відомостей недостатньо для здійснення аналізу, спростування/підтвердження підозр та/або прийняття відповідного рішення стосовно окремих фінансових операцій (їх сукупності), то банк забезпечує оперативне вжиття додаткових заходів (зокрема витребування додаткових документів та/або відомостей, що стосуються фінансової операції або діяльності клієнта), але не пізніше двох місяців із дня відбору/виявлення індикаторів підозрілості фінансових операцій, та обов'язково фіксує дати отримання відповідних документів та/або відомостей.
9. Банк зобов'язаний документувати всі заходи, вжиті ним щодо спростування/підтвердження своїх підозр під час здійснення аналізу фінансових операцій клієнтів (зокрема для встановлення мети та суті фінансових операцій, їх відповідності фінансовому стану та/або діяльності клієнта, установлення за потреби джерела коштів, пов'язаних з фінансовими операціями).
10. У разі наявності фактів, що свідчать (можуть свідчити) про здійснення клієнтом підозрілих фінансових операцій (діяльності) або неможливості спростувати свої підозри за результатами вжитих заходів, банк залежно від обсягу таких фінансових операцій приймає рішення про надсилання повідомлення про підозрілу(і) фінансову(і) операцію(ї) чи про підозрілу діяльність, та складає обґрунтований висновок щодо підозрілої(их) фінансової(их) операції(й) (діяльності).
11. Складаючи обґрунтований висновок щодо підозрілої(их) фінансової(их) операції(й) (діяльності), банк забезпечує максимально чітке та всебічне викладення своєї підозри та інших обставин, фактів, подій, що призвели до виникнення такої підозри. Обґрунтований висновок вважається складеним належно, якщо зміст викладеної підозри після ознайомлення з таким висновком є зрозумілим для третьої особи з досвідом у сфері ПВК/ФТ (особи, іншої від тієї, яка працювала над його складанням).
Разом із файлом-повідомленням про фінансову операцію, у складі якого надсилається інформація про підозрілу фінансову операцію, файлом-повідомленням про підозрілу фінансову діяльність банк надає СУО всі наявні в нього копії документів та іншу інформацію, на підставі яких було сформовано підозру, у складі файла(ів)-додатка(ів).
Надсилаючи файл-повідомлення про підозрілу фінансову діяльність, банк надає також до СУО у складі файла(ів)-додатка(ів) виписки з рахунку(ів) клієнтів - учасників підозрілої фінансової діяльності, що містять виявлені банком підозрілі фінансові операції.
12. Банк забезпечує фіксацію (дату, час та зміст відповідних подій):
1) дій працівників банку щодо надсилання та отримання (у тому числі за допомогою автоматизованих програмних модулів) працівниками банку інформувань про фінансові операції, що можуть підлягати фінансовому моніторингу, виявлені індикатори підозрілості фінансових операцій, а також прийнятих ними рішень щодо подальшої ескалації підозри;
2) надходження/отримання відповідальним працівником банку або працівником, уповноваженим відповідальним працівником банку, відповідних інформувань від працівників банку та або автоматизованих програмних модулів, прийняття остаточного рішення про наявність/відсутність підозр та віднесення фінансової операції до такої, що підлягає фінансовому моніторингу.
13. Банк з метою здійснення внутрішнього контролю періодично проводить подальший моніторинг фінансових операцій у порядку, установленому у внутрішніх документах банку з питань ПВК/ФТ, з метою виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, але з певних причин не були своєчасно ним виявлені.
У разі виявлення за результатами подальшого моніторингу фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, про які банк не інформував СУО, банк невідкладно забезпечує інформування СУО про такі фінансові операції. Банк також має проаналізувати причини невиявлення таких фінансових операцій, у тому числі автоматизованими програмними модулями, та вжити оперативних заходів з усунення виявлених недоліків/проблем та недопущення виникнення аналогічних недоліків/проблем у майбутньому.
Банк не здійснює подальший моніторинг фінансових операцій протягом усього строку проведення Національним банком перевірки банку з питань дотримання вимог законодавства України у сфері ПВК/ФТ, уключаючи день початку такої перевірки (не поширюється на фінансові операції, які проводяться під час зазначеної перевірки).
14. Банк на вимогу Національного банку має бути в змозі продемонструвати достатність ужитих із метою виконання вимог законодавства у сфері ПВК/ФТ заходів, зокрема в частині виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та довести, що прийняті з цією метою відповідні рішення ґрунтуються на змістовних фактах та результатах комплексного і належного аналізу.
15. Банк веде реєстр фінансових операцій, реєстр повідомлень про підозрілу фінансову діяльність, реєстр розбіжностей про КБВ, реєстр відмов та реєстр заморожень/розморожень (далі - реєстри повідомлень) з урахуванням фінансових операцій та відповідних фактів, що мали місце у відокремлених підрозділах банку, з окремою нумерацією в таких реєстрах, відлік якої має починатися з початку календарного року.
16. Реєстри повідомлень є документами з обмеженим доступом.
17. Доступ до реєстрів повідомлень мають відповідальний працівник банку, а також працівники банку, уповноважені відповідальним працівником банку.
Відповідальний працівник банку встановлює за потреби доступ визначених ним працівників банку до відповідних реєстрів повідомлень шляхом видачі ним відповідного розпорядження.
18. Відповідальний працівник банку відповідає за захист реєстрів повідомлень від знищення, несанкціонованого доступу, модифікації або викривлення даних.
19. Відповідальний працівник банку або працівник банку, уповноважений відповідальним працівником банку, приймає рішення про:
1) те, що фінансова(і) операція(ї) клієнта є підозрілою(ими) шляхом унесення інформації про неї (них) до реєстру фінансових операцій у день виникнення достатніх підстав для підозри;
2) те, що діяльність клієнта(ів) є підозрілою, шляхом унесення інформації про таку діяльність до реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність у день підписання обґрунтованого висновку щодо підозрілої фінансової діяльності;
3) унесення інформації про наявність розбіжності між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою банком у результаті здійснення НПК, до реєстру розбіжностей про КБВ;
4) унесення інформації про відмову в установленні (підтриманні) ділових відносин із клієнтом (особою) до реєстру відмов;
5) унесення інформації про замороження/розмороження активів терористів до реєстру заморожень/розморожень;
6) унесення інформації про інші фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу до реєстру фінансових операцій.
Повноваження працівника, уповноваженого відповідальним працівником банку щодо прийняття такого рішення, повинні бути передбачені в трудовому договорі (посадовій інструкції) такого працівника.
20. Банк забезпечує внесення до реєстру фінансових операцій інформації про:
1) порогові фінансові операції;
2) підозрілі фінансові операції;
3) зупинені банком фінансові операції, у тому числі з метою виконання відповідного рішення або доручення СУО;
4) фінансові операції, щодо яких банком було відмовлено клієнту (особі) у їх здійсненні;
5) спроби проведення видаткових фінансових операцій та прибуткові фінансові операції клієнтів, активи яких були заморожені банком;
6) фінансові операції із зарахування коштів, які надійшли на рахунок клієнта, якому було відмовлено в підтриманні ділових відносин;
7) фінансові операції, щодо яких банк забезпечує заходи з відстеження (моніторингу) на відповідний запит/рішення/доручення СУО.
21. Банк надає до СУО інформацію у випадках та в строки, визначені Законом про ПВК/ФТ.
22. До реєстру фінансових операцій уносяться такі дані:
1) порядковий номер реєстрації в реєстрі з початку календарного року і дата реєстрації;
2) унікальний номер фінансової операції в системі автоматизації банку (за його наявності);
3) код області за місцем здійснення фінансової операції клієнтом (спроби проведення фінансової операції) відповідно до довідника, доведеного до відома банків Національним банком. Для фінансових операцій з використанням електронного платіжного засобу зазначається код області місцезнаходження банку (відокремленого підрозділу), у якому відкрито рахунок клієнта;
4) дата здійснення / спроби проведення відмови від проведення / зупинення фінансової операції / замороження активів фінансової операції. Для фінансових операцій з використанням електронного платіжного засобу зазначається дата списання (зарахування) коштів за рахунком клієнта;
5) код ознаки здійснення фінансової операції відповідно до довідника кодів ознак здійснення фінансових операцій, визначеного відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;
6) сума фінансової операції у валюті її проведення (у валюті проведення за рахунком клієнта) та її еквівалент у національній валюті за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, установленим Національним банком на день проведення фінансової операції (для валютно-обмінних операцій зазначається сума за курсом купівлі/продажу/обміну іноземної валюти банку);
7) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові або найменування клієнта та РНОКПП / код за ЄДРПОУ цієї особи (якщо РНОКПП/коду за ЄДРПОУ не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів);
8) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові або найменування контрагента та РНОКПП / код за ЄДРПОУ цієї особи (якщо РНОКПП / код за ЄДРПОУ не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів; якщо РНОКПП / код за ЄДРПОУ не відомий банку, то ставиться п'ять дев'яток). Клієнт банку може бути одночасно й контрагентом, якщо він є фактичним відправником (ініціатором переказу / платником) та отримувачем активів за фінансовою операцією. Банк може зазначати себе фінансовим посередником за фінансовою операцією у випадках, визначених нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок інформаційного обміну між банками та СУО;
9) код виду фінансової операції згідно із правилами заповнення відповідного атрибуту під час формування файла-повідомлення про фінансові операції, визначених нормативно-правовим актом Національного банку, що регулює порядок інформаційного обміну між банками та СУО;
10) код ознаки (коди ознак) порогових фінансових операцій / види підозр та ознаки підозр відповідно до довідників кодів ознак порогових фінансових операцій / видів підозр, ознак підозр, визначених відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;
11) коментарі (за наявності). Для підозрілої фінансової операції зазначається стислий коментар з обґрунтованого висновку.
До реєстру фінансових операцій вносяться також інші відомості, передбачені цим Положенням.
23. Банк уносить до реєстру повідомлень про підозрілу фінансову діяльність такі дані:
1) порядковий номер реєстрації в реєстрі з початку календарного року і дату реєстрації;
2) код виду підозри відповідно до довідника кодів виду підозр, визначених відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;
3) код ознаки підозр відповідно до довідника кодів ознак підозр, визначених відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;
4) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові / найменування клієнта(ів) банку - учасника(ів) підозрілої фінансової діяльності та її (їх) РНОКПП / код за ЄДРПОУ (якщо РНОКПП / коду за ЄДРПОУ не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів);
5) орієнтовну суму підозрілих фінансових операцій у гривневому еквіваленті;
6) початкову та кінцеву дати здійснення підозрілої діяльності;
7) коментарі (стислий коментар з обґрунтованого висновку).
24. Банк уносить до реєстру розбіжностей про КБВ такі дані:
1) порядковий номер реєстрації в реєстрі з початку календарного року і дату реєстрації;
2) дату виявлення розбіжностей між відомостями про КБВ;
3) найменування та код за ЄДРПОУ юридичної особи, щодо якої встановлено розбіжності між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою банком у результаті здійснення НПК;
4) коментарі (за наявності).
25. Під "наявністю розбіжності між відомостями про КБВ, які містяться в ЄДР, та інформацією про КБВ, отриманою банком у результаті здійснення НПК" потрібно розуміти відсутність інформації про фізичну особу, що встановлена банком як КБВ за результатом здійснення НПК, в ЄДР як КБВ відповідної юридичної особи.
Банк може не звітувати про виявлені розбіжності щодо юридичної особи-емітента, що відповідно до законодавства або у зв'язку зі здійсненням публічної пропозиції акцій чи у зв'язку з допуском його акцій до торгів зобов'язаний публічно розкривати відомості про КБВ, або є дочірнім підприємством чи представництвом такого емітента.
Якщо внутрішніми документами банку з питань ПВК/ФТ передбачені менші ніж законодавчо визначені розміри володіння фізичною особою часткою статутного (складеного) капіталу або прав голосу як ознаки здійснення прямого/непрямого вирішального впливу на діяльність юридичної особи, то банк може не звітувати про виявлену розбіжність у разі одночасного виконання таких умов:
1) фізична особа, яку банк визначив як КБВ, прямо або опосередковано володіє часткою, меншою, ніж 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи; та
2) фізична особа, яку банк визначив як КБВ, не здійснює вирішального впливу на діяльність юридичної особи відповідно до Закону про ПВК/ФТ.
Датою виявлення розбіжностей є дата внесення до анкети клієнта інформації про відповідного КБВ, інформації про якого немає в ЄДР.
26. Банк уносить до реєстру відмов такі дані:
1) порядковий номер реєстрації в реєстрі з початку календарного року і дату реєстрації;
2) дату прийняття рішення банком щодо відмови в установленні (підтриманні ділових відносин);
3) код виду повідомлення про відмову відповідно до довідника кодів виду повідомлення про відмову, визначеного відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;
4) код підстави відмови відповідно до довідника кодів підстав відмови, визначеного відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;
5) прізвище, ім'я та (за наявності) по батькові / найменування особи, якій відмовлено, та її РНОКПП / код за ЄДРПОУ [якщо РНОКПП / коду за ЄДРПОУ не присвоєно, то ставиться дев'ять нулів];
6) коментарі (уключаючи причини відмови).
27. Банк уносить до реєстру заморожень/розморожень такі дані:
1) порядковий номер реєстрації в реєстрі з початку календарного року і дату реєстрації;
2) код виду повідомлення про замороження (розмороження) активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, відповідно до довідника кодів виду повідомлення про замороження (розмороження) активів, пов'язаних із тероризмом та його фінансуванням, розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням, визначеного відповідним нормативно-правовим актом Міністерства фінансів України;