Про внесення змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації

Національний банк України Постанова від 22.12.2018 №150
Остання редакція від 22.12.2018. Прийняття
Реквізити

Видавник: Національний банк України

Тип Постанова

Дата 22.12.2018

Номер 150

Статус Діє

Документ підготовлено в системі iplex
Офіційно опубліковано 08.01.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.12.2018 № 150
Про внесення змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення порядку ліцензування юридичних осіб Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами) (далі - Положення), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Національний банк України розглядає документи юридичних осіб про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі - ліцензія), що надійшли до Національного банку України до набрання чинності цією постановою, та надає юридичним особам ліцензії згідно з вимогами Положення, без урахування змін, унесених цією постановою.
3. Юридична особа, яка подає до Національного банку України пакет документів для видачі ліцензії та/або погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки до 31 березня 2019 року (включно), зобов'язана здійснити оплату послуги за номером 55 (надання юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації), установленої рядком 51 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року № 53) (зі змінами), та подати до Національного банку України копію розрахункового документа, що підтверджує здійснення такої оплати.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Г олови Національного банку України Холода С. В.
5. Постанова набирає чинності з дня, наступного за днем її офіційного опублікування, крім пункту 7 розділу І, підпункту 14 пункту 15 розділу ІІІ та підпункту 6 пункту 70 розділу Х Положення, які набирають чинності з 01 квітня 2019 року.
ГоловаЯків СМОЛІЙ
Інд. 50
ЗАТВЕРДЖЕНО
Постанова Правління
Національного банку України
24 грудня 2015 року № 926
(у редакції постанови Правління
Національного банку України
від 22 грудня 2018 року № 150)
Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
І. Загальні положення
1. Це Положення розроблено відповідно до статті 7 Закону України "Про Національний банк України".
2. Це Положення встановлює загальний порядок та умови видачі Національним банком України (далі - Національний банк) юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі - ліцензія), а також підстави, за яких Національний банк має право відмовити у видачі ліцензії, зупинити (поновити) її дію або анулювати її.
3. Вимоги цього Положення поширюються на юридичних осіб, які мають намір надавати банкам послуги з інкасації.
4. У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:
1) дата подання пакета документів - дата реєстрації в Національному банку повного пакета документів, передбаченого розділом ІІІ цього Положення;
2) електронний реєстр ліцензій на інкасацію - електронний реєстр ліцензій на надання банкам послуг з інкасації, який ведеться Національним банком за допомогою відповідного комплексу організаційно-технічних засобів;
3) істотна участь - пряме та/або опосередковане володіння однією особою самостійно чи разом з іншими особами 10 і більше відсотками статутного капіталу та/або права голосу акцій, паїв юридичної особи або незалежна від формального володіння можливість значного впливу на управління чи діяльність юридичної особи. Особа визнається власником опосередкованої істотної участі незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;
4) кваліфіковане бюро кредитних історій - Перше всеукраїнське бюро кредитних історій, Українське бюро кредитних історій та Міжнародне бюро кредитних історій;
5) керівники юридичної особи - одноособовий виконавчий орган або члени колегіального виконавчого органу та члени ради (наглядової, спостережної ради - за наявності) юридичної особи;
6) кінцевий власник істотної участі в юридичній особі - фізична особа, юридична особа, у структурі власності якої немає інших власників істотної участі в юридичній особі, визначених відповідно до вимог цього Положення, міжнародна фінансова установа, публічна компанія, держава або територіальна громада в особі відповідного державного органу або органу місцевого самоврядування;
7) ключовий учасник юридичної особи - будь-яка фізична особа, яка володіє корпоративними правами такої юридичної особи, юридична особа, яка володіє двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи, і якщо:
юридична особа має більше 20 учасників - фізичних осіб, то ключовими учасниками є 20 учасників - фізичних осіб, частки яких є найбільшими;
однакові за розміром пакети корпоративних прав юридичної особи належать більше 20 учасникам - фізичним особам, ключовими учасниками є всі фізичні особи, які володіють двома і більше відсотками корпоративних прав такої юридичної особи;
8) контролер - фізична або юридична особа, щодо якої немає контролерів -фізичних осіб та яка має змогу здійснювати вирішальний вплив на управління або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
9) контроль - можливість здійснювати вирішальний вплив на управління та/або діяльність юридичної особи шляхом прямого та/або опосередкованого володіння однією особою самостійно або разом з іншими особами часткою в юридичній особі, що відповідає еквіваленту 50 чи більше відсотків статутного капіталу та/або голосів юридичної особи, або незалежно від формального володіння можливість здійснювати такий вплив на підставі договору чи будь-яким іншим чином;
10) ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи -інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи;
11) ліцензія на надання банкам послуг з інкасації (далі - ліцензія) - ліцензія, що надається Національним банком юридичній особі згідно з цим Положенням та засвідчує право такої юридичної особи надавати банкам послуги з інкасації;
12) остаточні ключові учасники - це ключові учасники - фізичні особи, а також ключові учасники - юридичні особи, які у своєму складі не мають ключових учасників. Остаточними ключовими учасниками також є держава (в особі відповідного органу державної влади), територіальна громада (в особі відповідного органу місцевого самоврядування), міжнародна фінансова установа, а також публічна компанія;
13) підрозділ інкасації - структурний підрозділ юридичної особи, до функцій якого віднесено надання банкам послуг з інкасації;
14) публічна компанія - іноземна юридична особа, створена у формі публічного акціонерного товариства, акції якої включені до біржових списків (пройшли процедуру лістингу) і допущені до торгів у регульованому сегменті кваліфікованої фондової біржі;
15) рівень володіння корпоративними правами юридичної особи -відносини щодо володіння корпоративними правами юридичної особи між такою юридичною особою та її учасниками. Якщо всі учасники юридичної особи є фізичними особами, то така юридична особа має лише один рівень володіння корпоративними правами;
16) структурні підрозділи - філії, інші відокремлені структурні підрозділи юридичної особи, створені відповідно до законодавства України;
17) суттєве порушення фінансових зобов'язань - невиконання або неналежне виконання зобов'язання фінансового характеру, сума якого перевищує 300 тисяч гривень (або еквівалент цієї суми в іноземній валюті), а строк прострочення виконання зобов'язання фінансового характеру перевищує 90 календарних днів;
18) трастова конструкція (траст) - заснований на правочині режим володіння/управління майном, який передбачає розщеплення права власності на юридичне право власності, яке передається довірчому керуючому, та бенефіціарне право власності, яке передається вигодоодержувачам (бенефіціарам). Під юридичним правом власності розуміється право юридичного володіння, користування та розпорядження майном на користь та в інтересах вигодоодержувачів (бенефіціарів), а під бенефіціарним правом власності - право отримання будь-якої вигоди від майна;
19) учасник юридичної особи - особа, яка володіє корпоративними правами цієї юридичної особи;
20) уповноважена особа - фізична особа, яка має право на прийняття відповідних рішень чи вчинення відповідних дій на підставі довіреності (іншого документа, що надає відповідні повноваження);
21 ) циклічна структура власності юридичної особи - структура власності, у якій:
юридична особа є власником істотної участі в іншій юридичній особі, яка одночасно є власником істотної участі в цій юридичній особі, та/або
власники істотної участі юридичної особи одночасно володіють прямою та/або опосередкованою участю один в одному на одному або кількох рівнях/ланцюгах володіння корпоративними правами в сукупному розмірі не менше 25%;
22) юридична особа - будь-яка юридична особа, створена і зареєстрована в установленому законодавством України порядку, яка не є банком або фінансовою установою і здійснює свою діяльність згідно із законодавством України та установчими документами.
Інші терміни, що вживаються в цьому Положенні, застосовуються в значеннях, визначених законодавством України та нормативно-правовими актами Національного банку з питань готівкового обігу.
5. Правління Національного банку приймає рішення про надання ліцензії або відмову в її наданні, а також зупинення, поновлення, анулювання ліцензії. Рішення про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію приймає Голова Національного банку або уповноважена ним особа. Ліцензія набирає чинності з дати внесення облікового запису про надання ліцензії до електронного реєстру ліцензій на інкасацію.
6. Юридична особа має право розпочати надання банкам послуг з інкасації з дати внесення в електронний реєстр ліцензій на інкасацію облікового запису про надання ліцензії.
7. Юридична особа зобов'язана внести плату за розгляд пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, у розмірі, передбаченому нормативно-правовими актами Національного банку з питань затвердження тарифів на послуги (операції) Національного банку.
Юридична особа зобов'язана подати копію розрахункового документа, що підтверджує здійснення оплати за розгляд пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, одночасно з поданням Національному банку відповідного пакета документів. Неподання копії відповідного розрахункового документа є підставою для повернення Національним банком документів на доопрацювання.
Послуга щодо розгляду пакета документів, поданого для отримання ліцензії або погодження Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки, є наданою і плата за розгляд відповідного пакета документів не підлягає поверненню, якщо за цим пакетом документів Національний банк прийняв рішення про:
1) надання або відмову в наданні ліцензії, погодження або відмову в погодженні Національного банку на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки;
2) повернення поданого пакета документів на доопрацювання відповідно до вимог пункту 56 розділу VIII цього Положення.
8. Юридична особа має право звернутися до Національного банку із заявою про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію в разі зміни найменування юридичної особи (якщо така зміна не пов'язана з реорганізацією).
9. Юридична особа зобов'язана в разі прийняття нею рішення про припинення надання банкам послуг з інкасації письмово повідомити про це Національний банк та повернути ліцензію (у разі її оформлення на спеціально виготовленому бланку Національного банку) протягом п'яти календарних днів із дати прийняття такого рішення.
10. Юридична особа зобов'язана припинити надання банкам послуг з інкасації не пізніше наступного робочого дня після отримання повідомлення Національного банку про анулювання (зупинення дії) ліцензії.
ІІ. Умови, за яких юридична особа має право отримати ліцензію та здійснювати діяльність з надання банкам послуг з інкасації
11. Національний банк надає ліцензію юридичній особі за умови дотримання нею таких вимог:
1) наявність та відповідність вимогам законодавства України та нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, затверджених внутрішніх документів (положення, інструкції, правила) юридичної особи, які визначають структуру юридичної особи, функції підрозділу з надання банкам послуг з інкасації та працівників цього підрозділу і установлюють порядок надання банкам послуг з інкасації;
2) наявність у юридичної особи підрозділу для надання банкам послуг з інкасації приміщення, оперативного автотранспорту, обладнання та дотримання юридичною особою вимог щодо забезпечення схоронності готівки, забезпечення працівників спорядженням та іншими засобами, передбаченими в розділі IV цього Положення;
3) відповідність фінансового стану юридичної особи вимогам розділу V цього Положення;
4) відповідність юридичної особи, її керівників, власників істотної участі в ній та керівника підрозділу інкасації вимогам щодо ділової репутації, визначеним у розділі VI цього Положення;
5) відповідність структури власності юридичної особи вимогам розділу VII цього Положення.
12. Юридична особа, яка під час надання банкам послуг з інкасації має намір використовувати комерційне найменування, торговельну марку (знак для товарів і послуг), що не містить найменування юридичної особи, зобов'язана не менше ніж за 15 робочих днів до початку використання письмово повідомити Національний банк про їх використання та надати інформацію про таку торговельну марку (фірмове найменування).
13. Юридична особа зобов'язана протягом строку дії ліцензії дотримуватися вимог законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань готівкового обігу, внутрішніх документів юридичної особи з питань надання банкам послуг з інкасації, виконувати вимоги і рішення Національного банку та надавати на вимогу Національного банку інформацію, звітність та інші документи в установлений Національним банком строк.
14. Юридична особа в разі настання обставин, що свідчать про зміну інформації, наданої до Національного банку згідно з вимогами, установленими цим Положенням, зобов'язана письмово повідомити про це Національний банк протягом п'яти робочих днів із дня виявлення таких обставин, надавши уточнену інформацію.
III. Порядок подання документів до Національного банку
15. Юридична особа для отримання ліцензії зобов'язана подати до Національного банку такі документи:
1) заяву юридичної особи про отримання ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (додаток 1) ;
2) бізнес-план щонайменше на три роки діяльності, складений із урахуванням вимог, визначених у додатку 2 до цього Положення;
3) анкету юридичної особи (додаток 3) ;
4) копію статуту, засвідчену юридичною особою або нотаріально. Юридична особа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками;
5) документи щодо наявності оперативного автотранспорту, індивідуальних засобів захисту працівників, наявності в юридичної особи приміщення, обладнання, дотримання юридичною особою інших технічних вимог для надання банкам послуг з інкасації, передбачених розділом IV цього Положення;
6) фінансову звітність, що подається юридичною особою, перелік якої визначено в додатку 4 до цього Положення, складену відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності:
за попередній звітний рік (за наявності);
станом на останню звітну дату, що передує даті подання пакета документів (якщо така дата не збігається з кінцем звітного року).
Юридична особа зобов'язана подати додатково до фінансової звітності:
розшифрування дебіторської заборгованості, уключаючи інформацію про сторони та суму операцій, строки та умови погашення дебіторської заборгованості, інформацію про наявність забезпечення і характер відшкодування, яке буде надане під час погашення у разі наявності в юридичної особи дебіторської заборгованості в розмірі, більшому, ніж 10% оборотних активів юридичної особи;
детальну інформацію про цільове призначення інвестицій, об'єкт та суму інвестицій, якщо поточні фінансові інвестиції юридичної особи становлять більше ніж 10% оборотних активів юридичної особи.
Національний банк має право вимагати надання інформації та подання документів стосовно показників фінансової звітності, яка подана юридичною особою відповідно до цього Положення;
7) висновок аудитора (аудиторської фірми) про підтвердження достовірності та повноти фінансової звітності, джерел формування власного капіталу юридичної особи та достатності її фінансового стану для надання банкам послуг з інкасації згідно з бізнес-планом;
8) довідки банків, що обслуговують рахунки юридичної особи, які містять інформацію про рух коштів на рахунках щонайменше за три останніх місяці (або з дати відкриття рахунку, якщо строк діяльності юридичної особи становить менше ніж три місяці), що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії і про залишки на рахунках станом на будь-яку дату протягом двох тижнів, що передують даті подання пакета документів для отримання ліцензії;
9) довідку Державної фіскальної служби України (її територіальних органів /структурних підрозділів) про наявність або про те, що в юридичної особи немає заборгованості зі сплати податків та зборів, видану не раніше ніж за 10 днів до дати подання цієї довідки до Національного банку;
10) кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо юридичної особи, її керівників та власників істотної участі, отримані не раніше, ніж за один місяць до дати подання пакета документів;
11) відомості про структуру власності юридичної особи, передбачені розділом VII цього Положення, станом на перше число місяця, у якому юридична особа подала заяву до Національного банку про видачу ліцензії;
12) документи, що підтверджують відповідність власників істотної участі, керівників юридичної особи та керівника підрозділу інкасації вимогам, передбаченим розділом VI цього Положення, та документи, що підтверджують повноваження керівників;
13) документи, що підтверджують повноваження особи, яка підписала від імені юридичної особи заяву про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (крім випадку, якщо зазначена заява підписана керівником юридичної особи, відомості про якого внесено до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань);
14) копію розрахункового документа, що підтверджує оплату послуги Національного банку з розгляду пакета документів для видачі ліцензії.
16. Юридична особа зобов'язана подати для внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію до Національного банку такі документи:
1) заяву про внесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію (додаток 5) ;
2) копії статуту та/або інших документів, засвідчених юридичною особою або нотаріально, що підтверджують зміну найменування юридичної особи. Юридична особа, актуальна редакція статуту якої оприлюднена на порталі електронних сервісів юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що не мають статусу юридичної особи, статут у паперовій формі не подає. Юридична особа, яка створена та/або діє на підставі модельного статуту, затвердженого Кабінетом Міністрів України, подає копію рішення про її створення або про провадження діяльності на підставі модельного статуту, підписаного всіма засновниками.
17. Юридична особа має право звернутися до Національного банку із заявою в довільній формі про отримання витягу з електронного реєстру ліцензій на інкасацію, оформлення якого здійснюється в порядку, визначеному пунктами 50, 51 розділу VІІІ цього Положення.
18. Документи, що подаються юридичною особою до Національного банку відповідно до цього Положення, повинні відповідати вимогам, установленим у додатку 6 до цього Положення.
Одночасно з документами на паперових носіях до Національного банку обов'язково подаються копії цих документів в електронному вигляді (далі -електронні копії).
Електронні копії документів подаються до Національного банку на одному або кількох цифрових носіях інформації (компакт-дисках CD/DVD або USB-флеш-накопичувачах) або надсилаються засобами електронної пошти Національного банку з урахуванням технічних можливостей цієї системи (за умови підключення юридичної особи до системи електронної пошти Національного банку).
19. Національний банк має право для уточнення/перевірки наданих відповідно до цього Положення документів/інформації та/або для підтвердження виконання юридичною особою встановлених цим Положенням вимог вимагати в юридичної особи подання додаткових документів, інформації та пояснень, необхідних для прийняття Національним банком рішень відповідно до цього Положення.
20. Юридична особа зобов'язана повідомляти Національний банк під час розгляду поданого нею пакета документів для отримання ліцензії (унесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію) про виникнення змін у відомостях, зазначених у документах, що додавалися до заяви про надання ліцензії (унесення змін до електронного реєстру ліцензій на інкасацію), протягом п'яти робочих днів із дня їх настання та подати оновлені документи.
Юридична особа зобов'язана протягом 10 робочих днів із дня настання змін до відомостей, зазначених у таблиці 1 пункту 1 розділу І, розділах ІІ та ІІІ додатка 3 до цього Положення, у письмовій формі повідомити Національний банк про такі зміни та подати оновлений додаток 3 до цього Положення.
21 . Юридична особа несе відповідальність за достовірність відомостей та справжність документів (їх копій), що подаються нею до Національного банку.
IV. Вимоги до матеріально-технічної бази юридичної особи та забезпеченості працівників підрозділу інкасації
22. Юридична особа зобов'язана забезпечити відповідність матеріально-технічної бази та оснащення працівників її підрозділу інкасації таким вимогам:
1 ) створено підрозділ для надання банкам послуг з інкасації, працівники якого повинні відповідати встановленим нормативно-правовими актами Національного банку вимогам щодо підготовки працівників підрозділів інкасації, їх кваліфікації, проходження навчання та складання заліків за фахом;
2) забезпечено схоронність готівки під час надання банкам послуг з інкасації з використанням вогнепальної зброї та/або спеціальних пристроїв для зберігання цінностей або залучення до охорони суб'єктів господарювання, які мають право надавати послуги, пов'язані з охороною майна та фізичних осіб, із використанням вогнепальної зброї;
3) є власний (або отриманий у фінансовий лізинг, або орендований на строк не менше одного року) у кількості не менше двох одиниць оперативний автотранспорт, що відповідає вимогам нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні;
4) є власне або орендоване на строк не менше п'яти років адміністративне приміщення;
5) забезпечено працівників, які безпосередньо надають послуги з інкасації, форменим одягом (спецодягом), взуттям, індивідуальними засобами захисту (бронежилета), портативними засобами радіозв'язку (мобільного зв'язку) та спорядженням (у разі необхідності);
6) є комп'ютерне обладнання із відповідним програмним забезпеченням та комунікаційними засобами.
23. Юридична особа на підтвердження виконання вимог пункту 22 розділу IV цього Положення зобов'язана разом із документами, що передбачені в пункті 15 розділу ІІІ цього Положення, подати до Національного банку такі документи:
1) копію документа, що визначає організаційну структуру юридичної особи;
2) копію документа про створення підрозділу інкасації;
3) копію положення про підрозділ інкасації;
4) копії посадових інструкцій працівників підрозділу інкасації;
5) копію внутрішнього положення про порядок надання банкам послуг з інкасації коштів, розробленого з урахуванням вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні;
6) копії документів, що підтверджують наявність професійної підготовки (перепідготовки) працівників підрозділу інкасації в навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком, і складання ними заліків за місцем роботи щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку з питань організації інкасації коштів та перевезення валютних цінностей банків в Україні, а також внутрішніх документів юридичної особи, що регламентують порядок надання банкам послуг з інкасації;
7) копію протоколу про прийняття комісією, створеною юридичною особою, заліків у працівників підрозділу інкасації щодо знання вимог нормативно-правових актів Національного банку та внутрішніх документів банку з питань організації та здійснення інкасації коштів та перевезення валютних цінностей;
8) копії технічних паспортів на оперативний автотранспорт;
9) копії договорів купівлі-продажу (оренди, фінансового лізингу), що підтверджують право юридичної особи на володіння/користування оперативним автотранспортом;
10) копії сертифікатів відповідності, що підтверджують відповідність панцерованого захисту оперативного автотранспорту третьому класу захисту згідно з Державним стандартом України ДСТУ 3975-2000 "Захист панцеровий спеціалізованих автомобілів. Загальні технічні вимоги", затвердженим наказом Державного стандарту України від 07 липня 2000 року № 429;
11) копії сертифікатів відповідності депозитних систем, умонтованих в оперативний автотранспорт, вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-2:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробовувань на тривкість щодо зламування. Частина 2. Депозитні системи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (зі змінами), та/або копії сертифікатів відповідності сейфів, умонтованих в оперативний автотранспорт, вимогам Національного стандарту України ДСТУ EN 1143-1:2014 "Засоби безпечного зберігання. Вимоги, класифікація та методи випробування на тривкість щодо зламування. Частина 1. Сховища, двері сховищ, сейфи та АТМ сейфи", затвердженого наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 30 грудня 2014 року № 1494 (зі змінами) (на кожну одиницюавтотранспорту);
12) копії документів, що підтверджують обладнання оперативного автотранспорту системою відстеження рухомих об'єктів;
13) копію договору про надання послуг системи відстеження рухомих об'єктів;
14) копії таких документів стосовно переобладнаного оперативного автотранспорту:
висновку науково-технічної експертизи щодо можливості переобладнання транспортного засобу (обладнання панцерованим захистом);
документа, що засвідчує відповідність конструкції та технічного стану переобладнаного оперативного автотранспорту вимогам безпеки дорожнього руху, виданого організацією, уповноваженою відповідно до законодавства для видачі таких документів;
15) довідку про наявність у юридичної особи комп'ютерного обладнання, необхідного програмного забезпечення та комунікаційних засобів;
16) копії документів (паспортів, сертифікатів), що підтверджують забезпечення працівників підрозділу інкасації, які безпосередньо надаватимуть послуги з інкасації, форменим одягом, взуттям та за необхідності -спорядженням, індивідуальними засобами захисту та портативними засобами радіозв'язку та/або мобільного зв'язку;
17) копії індивідуальних дозволів (за наявності) на право використання працівниками підрозділу інкасації вогнепальної зброї або копії договорів про залучення до охорони цінностей під час їх перевезення суб'єктів господарювання, що мають право надавати охоронні послуги з використанням вогнепальної зброї;
18) копії договорів про страхування життя працівників підрозділу інкасації, які безпосередньо надаватимуть послуги з інкасації, та копії документів, що підтверджують сплату страхових внесків за цими договорами;
19) зобов'язання юридичної особи про укладання до початку надання послуг з інкасації договору страхування зі страховою компанією про повне відшкодування банкам та їх клієнтам збитків, що виникли внаслідок утрати готівки під час надання послуг з інкасації;
20) копії договорів купівлі-продажу (оренди), що підтверджують право юридичної особи на володіння/користування приміщенням строком не менше п'яти років;
21) копії договорів про повну матеріальну відповідальність, укладених з працівниками підрозділу інкасації;
22) довідку Міністерства внутрішніх справ України (не більше місячного строку з дня видачі станом на дату подання документів до Національного банку) про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України, щодо керівників юридичної особи, фізичних осіб - власників істотної участі в ній, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації.
V. Вимоги до фінансового стану юридичної особи
24. Юридична особа повинна забезпечити свій фінансовий стан відповідно до запланованих нею у бізнес-плані обсягів та характеру діяльності. Бізнес-план юридичної особи складається з урахуванням вимог цього Положення. Розрахунки доходів і витрат у бізнес-плані мають бути обґрунтованими.
Національний банк має право вимагати від юридичної особи подання документів, що обґрунтовують розрахунки, передбачені бізнес-планом. Національний банк має право визнати фінансовий стан юридичної особи таким, що не відповідає вимогам, установленим цим Положенням, якщо з бізнес-плану та/або фінансової звітності вбачається те, що немає пропорційних запланованим обсягу та характеру діяльності юридичної особи ресурсів для належного здійснення діяльності з надання банкам послуг з інкасації.
25. Вартість чистих активів юридичної особи не повинна бути меншою, ніж статутний капітал юридичної особи.
26. Юридична особа, яка звертається за отриманням ліцензії, зобов'язана мати кошти в розмірі, не меншому, ніж 2 000 000 гривень. Юридична особа, бізнес-план діяльності якої передбачає витрати на перший рік діяльності в сумі, більшій, ніж 2 000 000 гривень, зобов'язана мати кошти в розмірі, передбаченому бізнес-планом на перший рік діяльності.
27. Юридична особа, яка звертається за отриманням ліцензії, не повинна мати:
1) заборгованості зі сплати податків і зборів;
2) фінансових інвестицій у капітал ключових учасників у її структурі власності, сумарний розмір яких перевищує 25% власного капіталу юридичної особи;
3) суттєвих порушень фінансових зобов'язань протягом останнього року її діяльності щодо будь-якого банку або іншої юридичної чи фізичної особи.
Юридична особа має право надати Національному банку письмові пояснення щодо обставин виникнення суттєвих порушень фінансових зобов'язань у разі їх наявності. Національний банк має право не відмовляти у видачі ліцензії, якщо фінансові зобов'язання виконані на дату подання пакета документів, що підтверджено кредиторами за такими зобов'язаннями шляхом подання запевнення кредитора за таким зобов'язанням щодо того, що претензій до юридичної особи стосовно поточного стану виконання цього зобов'язання немає.
VI. Вимоги до ділової репутації юридичної особи, її керівників, власників істотної участі в ній та керівника підрозділу інкасації, професійної придатності керівників юридичної особи та керівника підрозділу інкасації
28. Юридична особа, її керівники та власники істотної участі, а також головний бухгалтер та керівник підрозділу інкасації повинні відповідати вимогам щодо наявності у них бездоганної ділової репутації, установленим розділом VI цього Положення.
29. Керівники юридичної особи (крім членів ради) є такими, що відповідають вимогам щодо професійної придатності, якщо вони мають:
1) вищу освіту (ступінь вищої освіти не нижче, ніж магістр);
2) стаж роботи на керівних посадах не менше ніж п'ять років.
30. Керівник підрозділу інкасації є таким, що відповідає вимогам щодо професійної придатності, якщо він має:
1) вищу освіту;
2) стаж роботи на керівних посадах у підрозділах інкасації, банківської безпеки, правоохоронних органів, воєнізованої охорони, Збройних Сил України, інших військових формувань не менше трьох років;
3) документ, що підтверджує проходження підготовки (перепідготовки) з питань організації інкасації та перевезення цінностей у навчальних закладах за програмою, погодженою Національним банком.
31. Головний бухгалтер юридичної особи (у разі його наявності) є таким, що відповідає вимогам щодо професійної придатності, якщо він має:
1) вищу освіту (ступінь вищої освіти не нижче, ніж магістр);
2) стаж роботи на керівних посадах, пов'язаних з фінансовою або бухгалтерською діяльністю не менше трьох років.
32. Ділова репутація юридичної особи, яка звертається за отриманням ліцензії, її керівників, власників істотної участі в ній, головного бухгалтера та керівника підрозділу інкасації (далі в пункті 32 розділу VI цього Положення -особа) є бездоганною, якщо немає таких ознак:
1) до особи державними органами України, іноземними державами (крім держави, що здійснює збройну агресію проти України), міждержавними об'єднаннями або міжнародними організаціями застосовано санкції (застосовується протягом строку дії санкцій і трьох років після скасування санкцій);
2) особу включено до переліку осіб, пов'язаних із здійсненням терористичної діяльності або стосовно яких застосовано міжнародні санкції (застосовується протягом перебування в переліку та протягом трьох років після виключення особи з переліку);
3) особою надано недостовірну інформацію Національному банку або іншим державним органам (застосовується протягом трьох років із дня встановлення факту надання такої інформації);
4) особа має судимість за вчинення умисних злочинів, яка не погашена та не знята в установленому законодавством порядку (до юридичної особи не застосовується);
5) особа володіла істотною участю в банку станом на будь-яку дату або обіймала в банку не менше шести місяців посади в органах управління та/або контролю та/або посаду головного бухгалтера або керівника підрозділу внутрішнього аудиту (не застосовується до юридичної особи), або мала право чи мала змогу надавати обов'язкові вказівки або іншим чином визначати чи істотно впливати на дії банку, протягом одного року до дати прийняття Національним банком рішення про:
відкликання в банку банківської ліцензії згідно з пунктом 1 або пунктом 3 частини другої статті 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
віднесення банку до категорії неплатоспроможних у зв'язку з одноразовим грубим або систематичним порушенням банком законодавства у сфері готівкового обігу, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку, або віднесення банку до категорії неплатоспроможних з інших підстав, якщо в рішенні Національного банку також установлено здійснення банком ризикової діяльності, що створює загрозу інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком);
віднесення банку до категорії неплатоспроможних з підстави, передбаченої пунктом 1 частини першої статті 76 Закону України "Про банки і банківську діяльність", якщо рішення про віднесення банку до категорії проблемних, яке йому передувало, було прийняте у зв'язку зі здійсненням банком ризикової діяльності, що загрожує інтересам вкладників чи інших кредиторів банку (застосовується протягом 10 років із дня прийняття такого рішення Національним банком).
VII. Порядок подання відомостей про структуру власності юридичної особи
33. Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана щороку до 01 лютого подавати до Національного банку станом на 01 січня поточного року такі документи про структуру власності:
1) повідомлення про подання відомостей про структуру власності юридичної особи, складене за формою, наведеною в додатку 7 до цього Положення (далі - повідомлення);
2) відомості про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 8 до цього Положення (далі - відомості про остаточних ключових учасників);
3) відомості про власників істотної участі в юридичній особі, складені за формою та відповідно до параметрів заповнення, наведених у додатку 9 до цього Положення (далі - відомості про власників істотної участі);
4) схематичне зображення структури власності юридичної особи (додатки 10, 14 до цього Положення) (далі - схема).
Інформація, зазначена в схемі, повинна повністю відповідати інформації, уключеній до відомостей про остаточних ключових учасників та про власників істотної участі.
Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі визначено в додатку 11 до цього Положення.
Зразки схематичного зображення структури власності юридичної особи наведено в додатках 10, 14 до цього Положення, зразки заповнення відомостей про остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи - в додатках 12, 15 до цього Положення, а зразки заповнення відомостей про власників істотної участі в юридичній особі - у додатках 13, 16 до цього Положення.
34. Юридична особа, яка отримала ліцензію, зобов'язана подати до Національного банку протягом 10 робочих днів із дати настання змін у відомостях про структуру власності юридичної особи (змін у складі або в розмірі участі власників істотної участі в юридичній особі, у складі або розмірі участі десяти найбільших остаточних ключових учасників у юридичній особі за умови, що зміни розміру участі в юридичній особі перевищують один відсоток статутного капіталу юридичної особи) передбачені пунктом 33 розділу VII цього Положення документи про структуру власності разом з оригіналом або копією договору купівлі-продажу (іншого правочину), унаслідок виконання якого відбулися відповідні зміни у відомостях про структуру власності. У повідомленні, яке подається разом із документами про структуру власності у зв'язку зі змінами у відомостях про структуру власності, обов'язково наводиться короткий опис змін із посиланням на реквізити правочинів, на підставі яких відбулися зміни.
Юридична особа, яка отримала ліцензію, у разі зміни власників істотної участі одночасно з відомостями, зазначеними в абзаці першому пункту 34 розділу VII цього Положення, подає кредитні звіти з кваліфікованих бюро кредитних історій щодо нових власників істотної участі, а щодо нових власників істотної участі - фізичних осіб - також довідки Міністерства внутрішніх справ України, видані не раніше ніж за один місяць до дати їх подання до Національного банку, про те, що не було притягнень до кримінальної відповідальності або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством України.
35. Документи про структуру власності підписує уповноважена особа юридичної особи.
36. Національний банк має право вимагати від юридичної особи подання інформації та документів для підтвердження відомостей про структуру власності юридичної особи.
37. Структура власності юридичної особи повинна відповідати вимогам щодо прозорості, визначеним розділом VII цього Положення.
38. Структура власності юридичної особи є прозорою, якщо одночасно виконуються такі вимоги:
1) відомості про структуру власності юридичної особи дають змогу визначити:
усіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь в юридичній особі або можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи;
усіх ключових учасників юридичної особи та всіх ключових учасників усіх юридичних осіб у ланцюгу володіння корпоративними правами юридичної особи;
характер взаємозв'язків між особами, зазначеними в абзацах другому та третьому підпункту 1 пункту 38 розділу VII цього Положення;
2) документи про структуру власності юридичної особи відповідають вимогам розділу VII цього Положення.
Структура власності юридичної особи є непрозорою, якщо вона не відповідає вимогам щодо прозорості, визначеним пунктом 38 розділу VII цього Положення, а також за наявності обставин/підстав, визначених у пунктах 39, 40 розділу VII цього Положення.
39. Структура власності юридичної особи є непрозорою:
1) якщо неможливо визначити всіх власників істотної участі в юридичній особі через наявність у структурі власності юридичної особи трастових конструкцій;
2) у разі її циклічності.
40. Національний банк за наявності нижчезазначених підстав уважає, що заявлена структура власності юридичної особи є недостовірною та має право додатково запитати документи для з'ясування прозорості структури власності юридичної особи, а також установити строк їх подання.
Підставами, що заявлена структура власності юридичної особи є недостовірною, можуть бути наявність у складі десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи будь-якої особи, яка є номінальним (довірчим) власником, тобто особою, яка володіє акціями або частками юридичної особи на користь (в інтересах) іншої особи (кінцевого бенефіціарного власника) та виконує юридично значущі дії щодо таких акцій або часток лише на підставі інструкцій і вказівок кінцевого бенефіціарного власника. У цьому разі Національний банк має право додатково запитати документи для оцінки фінансового/майнового стану такої особи (крім особи, яка входить до складу десяти найбільших остаточних ключових учасників у структурі власності юридичної особи, участь якої в юридичній особі не перевищує одного відсотка).
Національний банк має право визнати структуру власності юридичної особи непрозорою, якщо вона не надала достатніх доказів того, що заявлена структура її власності є достовірною.
Рішення про визнання структури власності юридичної особи непрозорою приймає Правління Національного банку.
41 . Розмір участі особи в юридичній особі розраховується шляхом додавання прямої та опосередкованої участі особи в юридичній особі за всіма ланцюгами володіння корпоративними правами в юридичній особі.
42. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі наведено в додатку 11 до цього Положення.
Зразок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі наведений у таблиці 2 додатків 12, 15 до цього Положення.
43. Порядок розрахунку розміру опосередкованої участі особи в юридичній особі, визначений у пункті 42 розділу VII цього Положення, не поширюється на осіб, які прямо або через інших осіб здійснюють контроль за акціонерами (учасниками) юридичної особи. Розмір опосередкованої участі особи, яка прямо або через інших осіб здійснює контроль акціонера (учасника) юридичної особи, в юридичній особі дорівнює розміру прямої участі в юридичній особі акціонера (учасника) юридичної особи, якого вона контролює.
44. Розмір опосередкованої участі в юридичній особі, яка набула істотну участь в юридичній особі за довіреністю акціонерів (учасників) юридичної особи, розраховується шляхом додавання часток участі в статутному капіталі юридичної особи акціонерів (учасників) юридичної особи, які видали такі довіреності.
45. Розмір опосередкованої участі особи, якій передано в управління акції (частку у статутному капіталі) юридичної особи, дорівнює розміру частки, яку такі акції (частка) становлять у статутному капіталі юридичної особи.
46. Розмір опосередкованої участі в юридичній особі, яка незалежно від формального володіння має значний вплив на управління чи діяльність юридичної особи, прирівнюється до 10 відсотків.
47. Розмір опосередкованої участі в юридичній особі особи, яка незалежно від формального володіння має вирішальний вплив на управління чи діяльність юридичної особи, прирівнюється до 100 відсотків.
VIII. Порядок розгляду документів, що подаються до Національного банку
48. Національний банк приймає рішення про надання ліцензії або відмову в її наданні протягом 30 робочих днів із дня отримання повного пакета документів.
49. Національний банк у разі прийняття рішення про надання ліцензії надає юридичній особі ліцензію шляхом унесення облікового запису до електронного реєстру ліцензій на інкасацію.
Датою і номером надання ліцензії є дата і номер облікового запису в електронному реєстрі ліцензій на інкасацію про надання ліцензії.
Відомості, що вносяться до електронного реєстру ліцензій на інкасацію, зазначені в додатку 17 до цього Положення.
50. Національний банк доводить до відома юридичної особи інформацію щодо надання ліцензії шляхом надання витягу з електронного реєстру ліцензій на інкасацію.
Витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію оформляється на пронумерованому бланку Національного банку та підписується уповноваженою особою Національного банку.
Витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію містить відомості, зазначені в додатку 17 до цього Положення.
51 . Національний банк надає юридичній особі витяг із електронного реєстру ліцензій на інкасацію протягом п'яти робочих днів із дня:
1) унесення облікового запису про надання ліцензії до електронного реєстру ліцензій на інкасацію;
2) отримання заяви юридичної особи про надання витягу з електронного реєстру ліцензій на інкасацію.
52. Національний банк надсилає юридичній особі витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію поштою з повідомленням про вручення.
Національний банк має право надати витяг з електронного реєстру ліцензій на інкасацію представникові юридичної особи на підставі належним чином оформленої довіреності.
53. Національний банк має право призупинити розгляд пакета документів, що подається відповідно до вимог пунктів 15, 18 розділу III та пункту 23 розділу IV цього Положення, у разі виявлення обставин, що можуть вплинути на прийняття Національним банком рішення про видачу ліцензії або відмову в її видачі, до з'ясування таких обставин, але не більше ніж на 30 робочих днів.
54. Національний банк має право продовжити строк розгляду пакета документів за обґрунтованим клопотанням юридичної особи та встановити строк, на який продовжено строк розгляду.
55. Національний банк зобов'язаний протягом п'яти робочих днів із дня прийняття рішення про зупинення (продовження строку) розгляду пакета документів у письмовій формі повідомити про таке рішення юридичну особу.
56. Національний банк має право повернути юридичній особі на доопрацювання пакет документів, поданий нею відповідно до цього Положення, із зазначенням обґрунтування у разі:
1) його некомплектності та/або невідповідності поданих документів вимогам законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, вимогам цього Положення;
2) якщо за результатами обстежень приміщень юридичної особи, в яких здійснюватимуться операції з оброблення та зберігання готівки, виявлено їх невідповідність вимогам Правил з організації захисту приміщень банків в Україні, затверджених постановою Правління Національного банку України від 10 лютого 2016 року № 63 (зі змінами) (далі - Правила № 63).
57. Юридична особа має право повторно подати пакет документів до Національного банку після усунення причин, що стали підставою для їх повернення. Повторне подання пакета документів здійснюється згідно з вимогами розділів II, III та X цього Положення. Документи, що повторно подаються до Національного банку, мають бути видані станом на дату, передбачену підпунктами 6, 8 - 11 пункту 15 розділу III цього Положення.
58. Національний банк має право надати пропозиції та зауваження до документів, поданих відповідно до цього Положення, якщо вони не відповідають вимогам цього Положення, законодавства України, нормативно-правових актів Національного банку з питань інкасації коштів, перевезення валютних цінностей банків в Україні, ведення касових операцій в Україні, та встановити строк для їх усунення.
Офіційно опубліковано 08.01.2019
Правління Національного банку України
П О С Т А Н О В А
22.12.2018 № 150
Про внесення змін до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації
Відповідно до статей 7, 15, 33 та 56 Закону України "Про Національний банк України", з метою удосконалення порядку ліцензування юридичних осіб Правління Національного банку України
постановляє:
1. Унести зміни до Положення про порядок видачі юридичним особам ліцензії на надання банкам послуг з інкасації, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 24 грудня 2015 року № 926 (зі змінами) (далі - Положення), виклавши його в новій редакції, що додається.
2. Національний банк України розглядає документи юридичних осіб про видачу ліцензії на надання банкам послуг з інкасації (далі - ліцензія), що надійшли до Національного банку України до набрання чинності цією постановою, та надає юридичним особам ліцензії згідно з вимогами Положення, без урахування змін, унесених цією постановою.
3. Юридична особа, яка подає до Національного банку України пакет документів для видачі ліцензії та/або погодження на здійснення операцій з оброблення та зберігання готівки до 31 березня 2019 року (включно), зобов'язана здійснити оплату послуги за номером 55 (надання юридичній особі ліцензії на надання банкам послуг з інкасації), установленої рядком 51 Тарифів на послуги з реєстрації та ліцензування, що надаються Національним банком України, затверджених постановою Правління Національного банку України від 12 серпня 2003 року № 333, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 вересня 2003 року за № 787/8108 (у редакції постанови Правління Національного банку України від 15 червня 2017 року № 53) (зі змінами), та подати до Національного банку України копію розрахункового документа, що підтверджує здійснення такої оплати.
4. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на заступника Г олови Національного банку України Холода С. В.